Costuri

Slovenia

Această pagină vă oferă informații privind costurile procedurilor judiciare în Slovenia.

Conținut furnizat de
Slovenia

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

Onorariile avocaților sunt reglementate de Legea privind onorariile avocaților (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 67/2008; nr. 35/2009-ZOdv-C, în vigoare de la 1.1.2009 până la 9.5.2009). Această lege se aplică până la adoptarea de către Baroul din Slovenia a noii liste de onorarii ale avocaților, care trebuie să fie aprobată de Ministerul Justiției și Administrației Publice.

Notari

Onorariile notarilor sunt reglementate de Tariful notarial (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 94/2008) adoptat de Ministerul Justiției și Administrației Publice. Înainte de adoptare, ministerul înaintează tariful Camerei Notarilor din Slovenia pentru observații și avize preliminare, care nu sunt însă obligatorii pentru minister.

Costuri fixe

Costuri fixe în proceduri civile

Costuri fixe pentru părțile litigante în proceduri civile

Costurile fixe cuprind:

 • cheltuielile de judecată;
 • onorariile avocaților;
 • onorariile experților;
 • onorariile traducătorilor și interpreților, precum și
 • cheltuielile de transport (de exemplu, ale martorilor și ale experților).

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată se achită de obicei la începutul procedurii, atunci când se depune cererea.

În unele cazuri, onorariile sunt achitate în momentul în care instanța pronunță o hotărâre (de exemplu, litigii sociale înaintea curților de primă instanță, proceduri privind registrul funciar, proceduri privind hotărâri sau compensații în primă instanță).

În procedurile de deschidere a testamentului, onorariul se achită la finalul audierii – odată ce se cunoaște averea exactă a decedatului.

Onorariile avocaților trebuie achitate după ce instanța emite un ordin privind cheltuielile de judecată. Avocații pot solicita ca o parte din valoarea totală a onorariilor să fie plătită în avans, ceea ce constituie o practică obișnuită.

Partea care propune o examinare a probelor (de exemplu, printr-un expert sau martor) sau utilizarea serviciilor unui traducător sau interpret trebuie să achite costurile respective în avans.

Costuri fixe în proceduri penale

Costuri fixe pentru părțile litigante în proceduri penale

Costurile fixe cuprind:

 • cheltuielile de judecată;
 • onorariile avocaților (care depind de numărul audierilor);
 • onorariile experților;
 • onorariile traducătorilor și interpreților, precum și
 • cheltuielile de transport (de exemplu, ale martorilor și ale experților).

Etapa procedurii penale în care trebuie plătite costurile fixe

Cheltuielile de judecată și alte costuri se achită de obicei după ce instanța a pronunțat o hotărâre definitivă care nu poate fi atacată sau după ce instanța a emis ulterior un ordin special privind costurile procedurii care nu poate face obiectul unei căi de atac.

Onorariile avocaților trebuie achitate după ce instanța a emis un ordin privind cheltuielile de judecată. Avocații pot solicita ca o parte din valoarea totală a onorariilor sau întreaga sumă să fie plătită în avans, ceea ce constituie o practică obișnuită.

Costuri fixe în proceduri constituționale

Costuri fixe pentru părțile litigante în proceduri constituționale

Nu există cheltuieli de judecată în procedurile constituționale. Alte costuri (de exemplu, onorariile avocaților și cheltuielile de transport) constitute o parte din cheltuielile proprii ale fiecărei părți.

Etapa procedurii constituționale în care trebuie plătite costurile fixe

Onorariile avocaților trebuie achitate la finalul procedurilor. Avocații pot solicita ca o parte din valoarea totală a onorariilor sau întreaga sumă să fie plătită în avans, ceea ce constituie o practică obișnuită.

Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

Avocații nu au obligația legală de a furniza informații privind drepturile și obligațiile, șansele de reușită și costurile implicate. Cu toate acestea, solicitarea de plată a avocaților trebuie să fie emisă pe o factură specială care să cuprindă informații privind onorariile și costurile. În momentul în care avocatul și clientul convin că taxele și costurile nu vor fi stabilite pe baza Legii privind onorariile avocaților, ci, mai degrabă, în conformitate cu un acord special privind nivelul onorariilor, acordul trebuie să respecte anumite reguli.

Temeiul juridic al costurilor

Unde puteți găsi informații privind temeiul juridic al costurilor în Slovenia?

Costurile procedurilor judiciare sunt reglementate de următoarele texte juridice:

 • Legea privind taxele judiciare Zakon o sodnih taksah (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 37/2008);
 • Legea privind onorariile avocaților Zakon o odvetniški tarifi (modificarea acestei legi este prevăzută în viitorul apropiat);
 • Tariful notarial Notarska tarifa (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 94/2008, nr. 32/2011. O nouă modificare a acestuia este prevăzută a avea loc în curând);
 • Norme privind interpreții în instanțăPravilnik o sodnih tolmačih (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 49/2002, nr. 75/2003, nr. 71/2007);
 • Norme privind experții și evaluatorii în instanțăPravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 7/2002, nr. 75/2003, nr. 72/2005, nr. 71/2007, nr. 84/2008);
 • Codul de procedură penală Zakon o kazenskem postopku (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 32/2012);
 • Norme privind recuperarea costurilor aferente procedurilor penale Pravilnik o povrnitvni stroškov v kazenskem postopku (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 61/1997, 6897 – rectificare în nr. 62/2008);
 • Codul de procedură civilă Zakon o pravdnem postopku (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 73/2007 – versiune consolidată, nr. 45/08 - ZArbit, nr. 45/08, nr. 111/08 - Odl. US, nr. 121/08 - Skl. US, nr. 57/09 - Odl. US, nr. 12/10 - Odl. US, nr. 50/10 - Odl. US, nr. 107/10 - Odl. US, nr. 75/12 - Odl. US și nr. 76/12 - rectificare).

Textele menționate mai sus se regăsesc pe portalul juridic online al Sloveniei, la Centrul de Informare Juridică sau în alte registre naționale de legislație.

În ce limbi pot obține informații privind temeiul juridic al costurilor în Slovenia?

Informațiile sunt disponibile numai în limba slovenă.

Unde pot găsi informații privind medierea?

Informațiile privind medierea sunt disponibile pe site-ul internet al Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială privind căile alternative de soluționare a litigiilor.

De asemenea, există informații pe site-ul internet al Ministerului Justiției și Administrației Publice și pe site-ul internet al instanțelor care oferă mediere (de exemplu, instanța districtuală din Ljubljana).

Informații suplimentare sunt disponibile, de asemenea, pe site-urile internet ale ONG-urilor și ale operatorilor din sectorul privat care își desfășoară activitatea în domeniul medierii (a se vedea paginile privind medierea și găsirea unui mediator).

Unde pot găsi informații suplimentare privind costurile?

Unde pot găsi informații cu privire la durata medie a diverselor proceduri?

Secțiunea de pe site-ul internet al Ministerului Justiției și Administrației Publice privind analiza statisticilor judiciare conține informații referitoare la durata medie a diferitor proceduri.

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Cum sunt furnizate aceste informații?

Informațiile privind costurile sunt publicate în diferite reglementări; cu toate acestea, TVA nu este de obicei inclusă. Atunci când TVA trebuie adăugată la preț (de exemplu, dacă serviciile unui avocat sunt supuse plății TVA), reglementările prevăd de obicei acest lucru.

Asistență juridică

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției civile

Pragul de venit aplicabil asistenței juridice este reglementat de articolul 13 din Legea privind asistența juridică gratuităZakon o brezplačni pravni pomoči (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 48/2001, nr. 50/2004, nr. 96/2004-UPB1, nr. 23/2008).

Persoanele au dreptul la asistență juridică dacă situația financiară a familiilor lor le împiedică să achite costurile judiciare fără a aduce atingere nivelului minim de subzistență al acestora. Se consideră că nivelul minim de subzistență este amenințat atunci când venitul lunar al persoanei sau venitul mediu lunar al unui membru al familiei nu depășește dublul venitului minim lunar prevăzut de Legea privind securitatea socială – Zakon o socialnem varstvu (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 3/2007-UPB2 {nr. 23/2007 - rectificare, nr. 41/2007 - rectificare.}, nr. 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

De la data de 1 iunie 2012, venitul minim este de 260 EUR; pragul de venit pentru asistența juridică este de 520 EUR.

De asemenea, instanța poate exonera părțile de la plata cheltuielilor de judecată (reglementată de articolul 11 din Legea privind taxele judiciare) dacă plata acestora ar reduce considerabil bugetul minim de subzistență al acestora și al familiilor lor. Hotărârea este lăsată la latitudinea instanței în urma luării în considerare a tuturor circumstanțelor relevante.

Prag de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați și victime

Pragul de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru inculpați și victime este același ca în cazurile din domeniul justiției civile.

Alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime și pârâți (inculpați)

Nu există alte condiții de acordare a asistenței juridice pentru victime sau pentru pârâți (inculpați).

Proceduri judiciare gratuite

Plata cheltuielilor de judecată nu este necesară în următoarele proceduri judiciare:

 • proceduri în fața Curții Constituționale din Slovenia;
 • aplicarea hotărârilor judecătorești în litigii privind angajarea și alte aspecte legate de muncă;
 • proceduri în care s-a acordat asistență juridică;
 • executarea revendicărilor privind pensia alimentară;
 • hotărâri judecătorești temporare de suspendare în procedurile de divorț sau privind pensia alimentară a copilului;
 • proceduri de insolvență atunci când acestea sunt inițiate de debitor;
 • certificarea documentelor necesare pentru exercitarea drepturilor privind securitatea socială într-o altă țară;
 • diferite alte proceduri și aspecte enumerate în Legea privind taxele judiciare și alte reglementări.

Când trebuie să plătească partea care nu are câștig de cauză costurile părții câștigătoare?

Rambursarea costurilor este reglementată de Codul de procedură penală și de Codul de procedură civilă, care stabilesc principiul părții câștigătoare și principiul culpei.

În procedurile civile, partea care nu are câștig de cauză trebuie să ramburseze costurile suportate de partea câștigătoare. Fiecare parte trebuie să acopere costurile rezultate din culpă proprie sau ca urmare a coincidențelor. Alte reguli mai detaliate privind rambursarea costurilor sunt prevăzute de Codul de procedură civilă (articolele 151-186 și articolul 173.a) și de Normele privind recuperarea costurilor aferente procedurilor penale (Monitorul Oficial nr. 15/03).

În procedurile penale, dacă inculpatul este găsit vinovat, în general instanța îl condamnă la plata cheltuielilor de judecată. Codul de procedură penală (articolele 92 - 99) și regulamentul special emis de Ministerul Justiției și Administrației Publice conțin norme suplimentare, mai detaliate privind rambursarea costurilor.

Onorariile experților

În procedurile civile, onorariile experților sunt, în principiu, achitate în avans de către partea care a solicitat administrarea de probe prin intermediul experților. Dacă instanța hotărăște audierea expertului, aceasta va suporta costurile în avans. Ulterior, costurile sunt rambursate la finalul procedurii, conform principiului părții câștigătoare.

În procedurile penale, onorariile experților sunt achitate în avans de către instanță.

Onorariile traducătorilor și ale interpreților

În procedurile penale, instanța achită în avans onorariile traducătorilor și ale interpreților.

Costurile traducerii sau ale interpretării în și din limbile italiană și maghiară nu pot fi impuse pe baza drepturilor constituționale ale minorităților italiană și maghiară de a-și utiliza propria limbă (chiar dacă persoanele în cauză trebuie să ramburseze alte costuri într-o procedură penală).

Costurile traducerii și interpretării nu sunt impuse dacă pârâtul nu poate înțelege limba de desfășurare a procedurilor.

În procedurile civile, taxele traducătorilor și interpreților fac parte din costurile procedurilor. Aceste costuri trebuie achitate în avans de către partea care a inițiat procedura. La finalul procedurilor, costurile sunt rambursate conform principiului câștigului și al vinei.

Studii de caz din Slovenia

Informații mai detaliate privind costurile procedurilor în Slovenia sunt disponibile prin intermediul unor studii de caz concrete.

Linkuri conexe

Centrul de Informare Juridică

Instanța districtuală din Ljubljana

Departamentul de analiză a statisticilor judiciare

Fișiere atașate conexe

Studiu privind transparența costurilor în Slovenia PDF (723 Kb) en

Ultima actualizare: 26/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.