NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini spaniolă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Costuri

Spania

Această pagină furnizează informaţii privind costul procedurilor în Spania.

Conținut furnizat de
Spania
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice

Avocați

În Spania, există o singură categorie de avocați (abogado), care, după aderarea la o asociație profesională locală, pot interveni în orice tip de procese și în fața oricărui tip de instanțe.

Avocații își stabilesc onorariile în conformitate cu orientările publicate de asociația lor profesională. Normele respective se bazează pe criteriile generale de calculare a onorariilor avocaților, cum ar fi complexitatea cauzei, proporționalitatea etc., și sunt respectate de toți avocații la emiterea notelor de plată.

Normele diferă întotdeauna în funcție de sistemele de instanțe distincte în care este judecată cauza.

Costuri fixe

Costuri fixe în procedurile civile

Costuri fixe pentru părți în procedurile civile

Articolul 241 alineatul (1) punctul (1) din Codul de procedură civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil) stabilește în mod specific onorariile avocaților pentru cauzele în care reprezentarea de către un avocat este obligatorie. Onorariile respective sunt incluse ca element constitutiv în calcularea costurilor de judecată.

Codul de procedură civilă prevede că avocații trebuie să-și stabilească onorariile în conformitate cu normele de reglementare a profesiei lor.

Etapa procedurii civile în care trebuie plătite costurile fixe:

Un client are întotdeauna obligația să plătească onorariul avocatului său. Clientul cunoaște de la început valoarea aproximativă a acestuia, însă suma exactă corespunzătoare onorariului avocatului este stabilită numai după încheierea procesului. Avocatul poate solicita plata din partea clientului prin proceduri speciale, cum ar fi un avans din onorariu (provisión de fondos, în timpul desfășurării procedurii) sau printr-o notă de plată finală (jura de cuentas, odată încheiat procesul).

În practică, clientul achită de regulă o sumă în avans, la începutul procedurii, apoi așteaptă pronunțarea unei hotărâri cu privire la cheltuielile de judecată. În cazul în care cealaltă parte trebuie să plătească onorariile, avocatul și reprezentantul legal își prezintă instanței onorariile, care sunt plătite de către partea adversă, după aprobarea sumelor.

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2012, trebuie să se plătească o taxă judiciară.

Ce este o taxă judiciară?

Aceasta este o taxă națională care trebuie să fie plătită în anumite cazuri de către utilizatori, persoane fizice sau juridice, pentru introducerea unei acțiuni în instanță și utilizarea serviciului public de administrare a justiției. Ministerul Finanțelor și Administrației Publice este responsabil din punct de vedere juridic pentru gestionarea taxei. Cerința de a plăti o astfel de taxă a fost introdusă la 1 aprilie 2003 și este reglementată în prezent de Legea nr. 10/2012 din 20 noiembrie 2012, astfel cum a fost modificată prin Decretul Regal nr. 3/2013 din 22 februarie 2013 privind anumite taxe în cadrul administrării justiției și al Institutului Național de Toxicologie și Științe Criminalistice.

Cauzele în care plata taxei judiciare este obligatorie (fapt generator)

În temeiul articolului 1 din Legea nr. 10/2012, taxa pentru exercitarea puterii judiciare în cauzele civile, cauzele de contencios administrativ (contencioso-administrativo) și cauzele de dreptul muncii este o taxă națională care este exigibilă în mod uniform pe întreg teritoriul Spaniei în circumstanțele prevăzute de legea menționată, fără a aduce atingere redevențelor și altor taxe percepute de Comunitățile Autonome în cadrul exercitării competențelor lor financiare. Este posibil ca acestea să nu fie percepute pentru același fapt generator.

În temeiul articolului 2, faptul generator al taxei este exercitarea puterii judiciare în cadrul următoarelor etape procedurale:

 • introducerea unei acțiuni în instanță, în cadrul oricărui tip de proceduri urmărind pronunțarea unei hotărâri judecătorești integrale și al procedurilor pentru punerea în aplicare a unor instrumente executorii extrajudiciare în cauzele civile, introducerea unei cereri reconvenționale și cererea inițială de declanșare a procedurii de somație de plată și a procedurii europene de somație de plată;
 • depunerea unei cereri de insolvență obligatorie și solicitări conexe în procedura de faliment;
 • inițierea procedurilor în cauzele judecate de instanțele de contencios administrativ;
 • introducerea unui recurs extraordinar pentru încălcarea normelor de procedură în materie civilă;
 • introducerea unei căi de atac (apelación sau casación) în cauzele civile sau de contencios administrativ;
 • introducerea unei căi de atac (suplicación sau casación) în cauzele de dreptul muncii;
 • opoziția la executarea instrumentelor judiciare.

Cine are obligația de a plăti taxa judiciară?

Articolul 3 prevede că orice persoană care provoacă exercitarea puterii judecătorești și care produce faptul generator este obligată la plata taxei.

În sensul alineatului precedent, se consideră că a avut loc un singur fapt generator atunci când documentul de instituire a etapei procedurale care constituie faptul generator cumulează mai multe acțiuni principale care nu provin din același instrument. În acest caz, cuantumul taxei se calculează prin adunarea sumelor corespunzătoare fiecăreia dintre acțiunile conexate.

Taxa poate fi plătită de către reprezentantul legal (procurador) sau de către avocat (abogado) în numele și pe seama persoanei obligate la plata taxei, în special în cazul în care aceasta din urmă nu își are reședința în Spania. Nu este necesar ca o persoană care nu are reședința în Spania să obțină un număr de identificare fiscală în vederea autolichidării taxei. Nici reprezentantul legal, nici avocatul nu au răspundere fiscală pentru o astfel de plată.

Derogări:

 • Derogări pentru anumite categorii de acțiuni:
  • introducerea unei acțiuni în instanță și a căilor de atac aferente ulterioare în cauzele referitoare la capacitate, filiație, căsătorie și minori, care intră sub incidența titlului I din tomul al IV-lea al Codului de procedură civilă. Cu toate acestea, procedurile la care se face referire în capitolul IV din titlul și tomul sus-menționate din Codul de procedură civilă care nu sunt inițiate de comun acord sau de către una dintre părți cu acordul celeilalte, inclusiv în cazurile în care sunt implicați minori (cu excepția cazului în care măsurile solicitate se referă numai la minori), sunt supuse la plata taxei;
  • introducerea unei acțiuni și a căilor de atac aferente ulterioare legate de proceduri specifice stabilite pentru a proteja drepturile fundamentale și libertățile publice, precum și căile de atac împotriva acțiunilor administrației electorale;
  • inițierea procedurii de insolvență voluntară de către debitor;
  • inițierea unor proceduri administrative de către funcționarii publici în apărarea drepturilor legale ale acestora;
  • depunerea cererii inițiale de declanșare a procedurii de somație de plată și a cererii de pronunțare a unei hotărâri judecătorești integrale de acordare a sumei implicate, în cazul în care aceasta nu depășește 2 000 EUR. Derogarea nu se aplică atunci când creanța din cadrul acestor proceduri se bazează pe un document care ia forma unui instrument executoriu extrajudiciar în conformitate cu articolul 517 din Codul de procedură civilă (Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000);
  • introducerea unei acțiuni în fața instanței de contencios administrativ cu privire la lipsa unui răspuns din partea autorităților publice sau neluarea de măsuri de către acestea;
  • introducerea unei acțiuni pentru executarea unei sancțiuni arbitrale adoptate de către Comisiile de Arbitraj pentru consumatori (Juntas Arbitrales de Consumo);
  • acțiunile care, sub rezerva autorizării de către o instanță comercială, sunt introduse de către administratorii judiciari în interesul masei credale;
  • procedurile pentru partajul judiciar al masei succesorale, cu excepția cazurilor în care se ridică o obiecție sau există un litigiu privind includerea sau excluderea unor active. Taxa este datorată pentru ședința de judecată și pentru suma aflată în litigiu sau suma rezultată dintr-o contestație depusă de un oponent cu privire la repartizarea succesiunii. În cazul în care ambele părți ridică obiecții, fiecare dintre acestea trebuie să plătească în funcție de suma care i se cuvine.
 • Derogări pentru anumite categorii de persoane:
  • persoanele care au dreptul la asistență juridică și care pot demonstra că îndeplinesc cerințele legale în acest sens;
  • Parchetul;
  • administrația generală a statului și a Comunităților Autonome, autoritățile locale și toate organismele publice care se află sub autoritatea acestora;
  • Parlamentul Spaniei și Adunările legislative ale Comunităților Autonome.

În sfârșit, în domeniul dreptului muncii, lucrătorii, indiferent dacă sunt salariați sau desfășoară activități independente, au dreptul la o scutire de 60 % din cuantumul taxei exigibile pentru introducerea căilor de atac. În cauzele de contencios administrativ, funcționarii publici care își apără drepturile legale au dreptul la o scutire de 60 % din cuantumul taxei exigibile pentru introducerea căilor de atac.

Costuri fixe în procesele penale

Costuri fixe pentru părți în procesele penale

Codul de procedură penală reglementează aceste aspecte.

Orice persoană acuzată de o faptă pasibilă de pedeapsă sau care a fost reținută, supusă oricărei alte măsuri preventive sau care urmează să fie adusă în fața instanței își poate exercita dreptul la apărare, intervenind în cadrul oricărei proceduri, de îndată ce i s-a comunicat derularea acesteia, fiind informată în mod corespunzător asupra acestui drept.

Pentru a-și exercita acest drept, părțile în cauză trebuie să fie reprezentate de un reprezentant legal (procurador) și să fie apărate de un avocat (abogado), care vor fi desemnați din oficiu în cazul în care nu sunt numiți și solicitați de către părțile în cauză și, în orice caz, atunci când acestea nu au competența juridică de a face acest lucru.

Toate părțile într-o cauză cărora nu le-a fost recunoscut dreptul la asistență juridică gratuită au obligația de a plăti onorariile reprezentanților legali care îi reprezintă, ale avocaților care îi apără, ale experților care depun mărturie la cererea lor, precum și indemnizațiile martorilor care se pot prezenta în instanță, în cazul în care experții și martorii, în momentul depunerii mărturiei, au solicitat acest lucru, iar instanța le-a aprobat cererea.

Părțile nu vor fi obligate să acopere celelalte cheltuieli de judecată, nici în timpul procesului, nici ulterior, cu excepția cazului în care instanța dispune astfel.

Reprezentantul legal care a fost numit de către părți și a acceptat să le reprezinte într-un proces va fi obligat să plătească onorariile avocaților desemnați de către clienți pentru apărarea lor.

Părțile care au dreptul la asistență juridică gratuită pot, de asemenea, să numească un avocat și un reprezentant legal, la alegerea lor. Cu toate acestea, într-un astfel de caz, părțile vor fi obligate să plătească onorariile acestora, conform dispozițiilor care se aplică părților cărora nu le-a fost recunoscut dreptul la asistență juridică gratuită, cu excepția cazului în care practicienii în domeniul dreptului, care au fost liber aleși, renunță la onorariile care li se cuvin, în conformitate cu dispozițiile articolului 27 din Legea privind asistența juridică gratuită (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Etapa procesului penal în care trebuie plătite costurile fixe

Clientul are întotdeauna obligația să plătească notele de plată a onorariului care sunt emise la încheierea procesului. În cazul avocaților numiți din oficiu, nu se efectuează plăți în avans, întrucât asistența juridică gratuită este procesată, de regulă, în același timp.

Este important să se menționeze faptul că se recurge foarte frecvent la avocați numiți din oficiu. Prin urmare, în cazul în care unui client i se recunoaște dreptul la asistență juridică gratuită, acesta nu trebuie să plătească onorariul avocatului, statul suportând costul respectiv, cu excepția cazului în care clientul își îmbunătățește situația materială în termen de trei ani (de cele mai multe ori, clienții nu plătesc nimic).

Informații care trebuie furnizate de reprezentanții legali

Drepturile și obligațiile părților

În calitate de reprezentant al părții, reprezentantul legal (procurador) are obligația de a informa clientul cu privire la toate etapele procedurale.

Atât avocatul, cât și reprezentantul legal au datoria de a informa clientul ori de câte ori li se solicită acest lucru.

Costuri

Unde sunt disponibile informații privind costurile în Spania?

Nu există niciun site internet specific care să furnizeze informații privind costurile procedurilor judiciare în Spania. Cu toate acestea, există site-uri internet, cum ar fi cele ale barourilor, care oferă informații despre onorariile membrilor acestora.

În ce limbă se pot obține informații privind costurile în Spania?

În general, informațiile sunt furnizate în limba spaniolă (castiliană). Este posibil, de asemenea, să se furnizeze informații în limbile oficiale ale Comunităților Autonome.

Unele pagini oferă, de asemenea, anumite informații în limba engleză.

Unde sunt disponibile informații privind medierea?

Vă rugăm să consultați fișele informative „Medierea în statele membre – Spania” și „Cum puteți găsi un mediator – Spania”.

Taxa pe valoarea adăugată

Cum se furnizează aceste informații?

Agenția de Administrație Fiscală din Spania furnizează aceste informații pe pagina sa de internet.

Care sunt cotele aplicabile?

Agenția de Administrație Fiscală din Spania furnizează aceste informații pepagina sa de internet.

Asistența juridică gratuită

Ce este asistența juridică gratuită?

Articolul 119 din Constituția Spaniei definește asistența juridică gratuită drept o procedură prin intermediul căreia persoanele care dovedesc că nu dețin resurse economice suficiente au dreptul la o serie de beneficii care constau, în principal, în scutirea de la plata onorariului avocatului și al reprezentantului juridic, a costurilor corespunzătoare mărturiilor experților, a garanțiilor etc.

În general, dreptul la asistență juridică gratuită include următoarele beneficii:

- consiliere și orientare gratuite înainte de începerea procesului;

- asistență din partea unui avocat pentru persoana reținută sau arestată;

- apărare și reprezentare gratuite din partea unui avocat și a unui reprezentant legal pe parcursul procedurii judiciare;

- publicarea gratuită, pe parcursul procedurii, a unor anunțuri și decrete care trebuie să fie publicate în monitoarele oficiale;

- scutirea de la plățile aferente introducerii de căi de atac;

- asistență gratuită din partea experților pe parcursul procedurii;

- obținerea gratuită de copii, declarații, instrumente și acte notariale;

- reducerea cu 80 % a tarifelor corespunzătoare anumitor proceduri notariale;

- reducerea cu 80 % a tarifelor corespunzătoare anumitor proceduri specifice Registrului funciar și Registrului Comerțului.

Numai pentru litigiile transfrontaliere (în urma modificării Legii privind asistența juridică gratuită prin Legea nr. 16/2005 din 18 iulie 2005, care a aliniat dispozițiile legii menționate la Directiva 2002/8/CE), la lista de mai sus au fost adăugate următoarele drepturi:

 1. serviciile de interpretariat;
 2. traducerea documentelor;
 3. cheltuielile de deplasare, în cazul în care este necesară înfățișarea în persoană;
 4. apărarea asigurată de un avocat și reprezentarea asigurată de un reprezentant legal, inclusiv în cazurile în care acest lucru nu este necesar, atunci când instanța dispune aceasta în vederea garantării egalității părților.

Cine poate solicita asistență juridică gratuită?

În general, pot solicita asistență juridică gratuită cetățenii care sunt implicați în orice tip de procedură judiciară sau care intenționează să inițieze o astfel de procedură, însă nu dețin resurse economice suficiente pentru a intenta și a desfășura acțiunea în instanță.

În ceea ce privește persoanele fizice, se consideră că acestea nu dețin resurse economice suficiente atunci când pot face dovada că resursele și veniturile lor, calculate anual pentru toate sursele și pe familie, nu depășesc dublul valorii Indicatorului Public al Veniturilor cu Efecte Multiple (IPREM), aflat în vigoare în momentul solicitării.

Pentru a beneficia de acest drept, persoanele juridice trebuie să facă dovada unei baze impozabile pentru calcularea impozitului pe profit mai mică decât triplul valorii IPREM calculat anual.

În oricare dintre cazuri, se vor lua în considerare, de asemenea, alte dovezi externe care atestă capacitatea economică reală a solicitantului.

Există anumite excepții pentru persoanele fizice, cum ar fi cazurile de invaliditate și/sau alte situații familiale, care permit depășirea limitelor de venit menționate anterior. [În conformitate cu prevederile celei de-a 28-a Dispoziții Suplimentare din Legea privind bugetul general al statului (LPGE) pentru 2009, pentru anul curent 2009, IPREM era de 7 381,33 EUR/an în 2009].

Mai precis, au dreptul la asistență juridică:

 1. cetățenii spanioli, resortisanții altor state membre ale Uniunii Europene și cetățenii străini cu reședința în Spania, în cazul în care dovedesc că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță;
 2. organismele de conducere și serviciile comune ale sistemului de asigurări sociale;
 3. următoarele categorii de persoane juridice, în cazul în care acestea pot demonstra că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță:

organizațiile non-profit;

fundațiile înregistrate în registrul administrativ corespunzător;

 1. în cauzele de dreptul muncii: toți angajații și beneficiarii sistemului de asigurări sociale.
 2. în procesele penale: toți cetățenii, inclusiv cetățenii străini, au dreptul la asistență juridică, la apărare și la reprezentare gratuite în cazul în care fac dovada că nu dețin resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță, chiar dacă nu locuiesc legal pe teritoriul Spaniei.
 3. în procedurile de contencios administrativ: toți cetățenii străini care dovedesc că nu dispun de resurse economice suficiente pentru a intenta acțiuni în instanță, chiar dacă nu locuiesc legal pe teritoriul Spaniei, pot beneficia de asistență juridică gratuită în toate procedurile legate de cererile de azil și Legea cetățenilor străini (inclusiv în ceea ce privește procedurile administrative preliminare).

Informații suplimentare

Cerințe pentru solicitarea de asistență juridică gratuită

Persoane fizice:

Toate componentele resurselor și veniturilor anuale ale persoanei, calculate pe familie, nu trebuie să depășească dublul valorii Indicatorului Public al Veniturilor cu Efecte Multiple (IPREM) aplicabil la momentul depunerii cererii.

Comisia de asistență juridică gratuită poate decide, în mod excepțional, să acorde dreptul la asistență juridică gratuită în cazul în care veniturile, chiar dacă depășesc dublul valorii IPREM, nu depășesc de patru ori valoarea indicatorului IPREM, ținând seama de situația familială a solicitantului, de numărul de copii sau membri ai familiei aflați în întreținere, de starea de sănătate, de invaliditate, de obligațiile financiare, de costurile generate de intentarea procesului sau de alte circumstanțe și în cazul în care solicitantul dovedește că provine, pe linie ascendentă, dintr-o familie numeroasă aparținând unei categorii speciale.

Partea litigantă trebuie să-și apere propriile drepturi și interese.

Persoane juridice:

Persoana juridică trebuie să fie o organizație non-profit sau o fundație înregistrată în registrul administrativ corespunzător.

Venitul impozabil al acesteia la care se aplică impozitul pe profit trebuie să nu depășească triplul valorii IPREM calculat anual.

Odată cu intrarea în vigoare a Legii organice nr. 1/2004 din 28 decembrie 2004 privind măsurile de protecție integrală împotriva violenței pe criterii de gen (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), femeile victime ale acestui tip de violență pot beneficia de asistență juridică gratuită imediată și integrală, nu numai în cadrul tuturor procedurilor judiciare, ci și în cadrul procedurilor judiciare de contencios administrativ (inclusiv anchete ale poliției) motivate de violența pe criterii de gen, până la pronunțarea hotărârii, fără a fi nevoie să se solicite în prealabil asistență juridică gratuită. Aceasta înseamnă că problema asistenței juridice gratuite nu va afecta niciodată dreptul la apărare și la o protecție judiciară efectivă, care va fi oferită victimei indiferent dacă s-a depus sau nu o cerere de asistență juridică gratuită. Cu toate acestea, se înțelege că asistența juridică gratuită este acordată numai în cazul în care, a posteriori sau în cursul procedurii judiciare, partea interesată demonstrează că îndeplinește condițiile necesare pentru a beneficia de asistență juridică gratuită, în conformitate cu normele generale cuprinse în Legea privind asistența juridică gratuită și regulamentele aferente, modificată în acest sens prin a șasea Dispoziție finală a Legii Organice nr. 1/2004.

Când trebuie să plătească cheltuielile de judecată partea care nu a avut câștig de cauză?

Articolele 394-398 din Codul de procedură civilă conțin dispoziții privind plata cheltuielilor de judecată în procedurile civile.

În acțiunile vizând pronunțarea unei hotărâri integrale, costurile judecării cauzei în primă instanță sunt plătite de către partea ale cărei pretenții au fost respinse în totalitate, cu excepția cazului în care instanța apreciază că respectiva cauză prezintă probleme grave de fapt sau de drept, care trebuie clarificate.

În cazul în care pretențiile sunt acceptate sau respinse parțial, fiecare parte plătește costurile care-i revin și jumătate din costurile comune, cu excepția cazului în care există motive pentru a le imputa uneia dintre părți pe motiv că a manifestat rea credință.

Atunci când cheltuielile de judecată sunt stabilite în sarcina părții căzute în pretenții, aceasta va fi obligată să plătească, pentru partea aferentă avocaților și altor profesioniști în domeniul dreptului care nu se supun unei cote sau unor tarife, numai o sumă totală care nu depășește o treime din suma în cauză, pentru fiecare dintre părțile care au obținut o asemenea hotărâre. Numai în acest scop, pretențiile cărora nu li se poate atribui o valoare vor fi evaluate la 18 000 EUR, cu excepția cazului în care, din cauza complexității cauzei, instanța dispune altfel.

Dispozițiile alineatului precedent nu se aplică în cazul în care instanța constată că partea litigantă obligată la plata cheltuielilor de judecată a acționat cu rea credință.

În cazul în care partea condamnată la plata cheltuielilor de judecată beneficiază de asistență juridică gratuită, aceasta va fi obligată să plătească costurile apărării intereselor părții adverse numai în cazurile menționate expres în Legea privind asistența juridică gratuită.

În niciun caz cheltuielile nu vor fi suportate de Parchet în cazul proceselor în care acesta este parte.

Onorariile experților

Experții care intervin în procedurile judiciare sunt cunoscuți sub denumirea de „peritos”. Fiecare Curte Superioară de Justiție deține un Registru al experților judiciari.

Articolul 241(1)(4) din Codul de procedură civilă menționează, ca element specific de inclus în calcularea costurilor, „onorariile experților și alte plăți care trebuie efectuate către persoanele care au intervenit în cadrul procesului”. Aceasta se referă la costurile legate de persoanele care, nefiind parte în proces, au efectuat anumite cheltuieli pentru a participa la acesta și pentru a furniza un serviciu.

Articolul 243 din Codul de procedură civilă prevede că, în toate tipurile de procese și acțiuni în justiție, costurile vor fi calculate de către grefierul instanței care a soluționat cauza sau calea de atac respectivă. La stabilirea costurilor nu vor fi incluse eventualele taxe aferente actelor și documentelor legate de procedură care sunt inutile, ineficiente sau neautorizate de lege, și nici elementele incluse în notele de plată a onorariilor avocaților care nu sunt exprimate detaliat sau care se referă la onorarii ce nu rezultă din proces.

Grefierul instanței va reduce valoarea onorariilor avocaților și ale altor profesioniști în domeniul dreptului care nu se supun unor cote sau tarife, în cazul în care suma pretinsă depășește limita unei treimi din valoarea totală a cauzei și cu condiția ca partea condamnată la plata cheltuielilor de judecată să nu fi fost declarată de rea credință.

De asemenea, nu vor fi incluse costurile aferente acțiunilor sau etapelor suplimentare impuse în mod expres părții care a avut câștig de cauză prin hotărârea judecătorească cu privire la costuri în cauza principală.

Tarifele traducătorilor și interpreților

Nu există niciun tarif oficial aplicabil pentru serviciile autorizate de traducere și interpretariat. Interpreții autorizați își stabilesc în mod liber tarifele pe care le percep pentru serviciile de interpretariat oferite, însă sunt obligați să le comunice Biroului pentru Interpretariat și subdelegației corespunzătoare a guvernului. Informațiile respective trebuie furnizate în luna ianuarie a fiecărui an.

Linkuri relevante

Agencia estatal de la administración tributaria de España/IVA

Anexe relevante

Raportul Spaniei privind Studiul asupra transparenței costurilor PDF (640 Kb) en

Ultima actualizare: 07/06/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.