Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzštinaholandčina.
Swipe to change

Trovy konania

Belgicko

Na tejto stránke sú uvedené informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách: Rodinné právo – Rozvod Rodinné právo – Zverenie detí do starostlivosti Rodinné právo – Výživné Obchodné právo – Zmluva Obchodné právo – Zodpovednosť

Autor obsahu
Belgicko

Ustanovenia o honorároch v právnických povolaniach

Súdni vykonávatelia

V občianskych záležitostiach

Honoráre súdnych vykonávateľov v občianskoprávnych a obchodných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 30. novembra 1976. Sadzobník na rok 2009 bol uverejnený v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge 31. decembra 2008.

Texty a sadzobník sú dostupné na stránke Belgickej komory súdnych vykonávateľov (v časti „Tarifs et Taux d'intérêt“ potom „Toutes affaires“) alebo na portáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

V trestných záležitostiach

Honoráre súdnych vykonávateľov v trestných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 28. decembra 1950 a ministerský obežník z 22. januára 2009. Sadzobník na rok 2009 bol uverejnený v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge 12. januára 2009.

Texty a sadzobník sú dostupné na stránke Belgickej komory súdnych vykonávateľov (v časti „Tarifs et Taux d'intérêt“ potom „Affaires pénales“) alebo na portáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Advokáti

Honoráre advokátov neupravuje žiadny predpis. Advokát voľne stanovuje výšku honoráru, ktorá môže byť predmetom dohody medzi klientom a advokátom, musí ju však stanoviť v rozumnej miere. Advokátska komora môže kontrolovať, či advokát neprekračuje tieto hranice.

Možné sú viaceré spôsoby výpočtu: odmena podľa počtu odpracovaných hodín, odmena za jednotlivé úkony, odmena podľa hodnoty pohľadávky (percentuálny podiel z hodnoty sporu). Dohodu o honorároch viazaných výhradne na výsledok sporu zakazuje článok 446 b) belgického občianskeho súdneho poriadku. Advokát musí vopred informovať svojho klienta o spôsobe výpočtu honoráru. V Belgicku advokátske honoráre nepodliehajú DPH.

Fixné súdne poplatky

Fixné súdne poplatky v občianskoprávnych konaniach

Fixné súdne poplatky pre osoby podliehajúce súdnej právomoci v občianskoprávnych konaniach

Súdne poplatky v Belgicku sú fixné. Náklady sú rôzne v závislosti od súdu, na ktorý bol podnet podaný, a podľa etapy konania (prvostupňové konanie alebo odvolanie).

Náklady na súdne konanie sa nazývajú „trovy“ a sú predmetom článkov 1017 a nasledujúcich občianskeho súdneho poriadku. V článku 1018 sa podrobne uvádzajú výdavky, ktoré sú súčasťou trov. Trovy zahŕňajú:

 • rôzne poplatky súdnej kancelárie a registračné poplatky. Poplatky súdnej kancelárie zahŕňajú poplatok za podanie návrhu na začatie konania, za vypracovanie a registráciu a sú podrobne uvedené v článku 268 a nasl. zákona o registračných, hypotekárnych a registrových poplatkoch;
 • poplatky za právne listiny;
 • poplatok za registráciu rozsudku;
 • trovy vyšetrovania, najmä svedecké poplatky a odmeny znalcov. Pokiaľ ide o svedkov, kráľovským nariadením z 27. júla 1972 sa stanovuje výšku poplatkov a náhrad;
 • cestovné náklady a náklady na pobyt sudcov, súdnych tajomníkov a strán, ak ich cestu nariadil sudca, a výdavky za notárske úkony, pokiaľ boli využité na potreby konania;
 • náhrady trov konania v zmysle článku 1022;
 • honorár, odmeny a výdavky mediátora určeného podľa článku 1734.

Článok 1019 upresňuje, že registračné poplatky, ktoré sa započítavajú do trov, zahŕňajú:

 • všeobecný fixný poplatok,
 • špecifické fixné poplatky a
 • poplatky splatné pri vynesení rozsudku, ktorým sa ukladá povinnosť úhrady alebo sa rozhodlo o vyporiadaní alebo určení poradia veriteľov súm alebo cenných papierov.

V niektorých prípadoch, keď navrhovateľ alebo vedľajší účastník konania nie je belgický občan a odporca je belgický občan, odporca môže žiadať, pokiaľ neexistuje medzinárodný dohovor umožňujúci výnimku a okrem osobitných prípadov, aby navrhovateľ alebo vedľajší účastník zložil záruku na náhradu škody, ktorá vyplynie z konania. Ustanovuje sa to v článku 851 občianskeho súdneho poriadku.

Treba tiež počítať s prípadnými nákladmi na súdneho vykonávateľa, advokátov (pozri vyššie), prekladateľov a tlmočníkov (pozri nižšie).

Štádium občianskoprávneho konania, keď strana musí uhradiť fixné poplatky

Niektoré poplatky musia byť uhradené ešte pred podaním návrhu. Je to prípad poplatkov súdnej kancelárie, ktoré sa hradia pri podávaní návrhu na začatie konania.

Náklady, ktoré vzniknú počas konania, sa obyčajne počas konania aj uhrádzajú.

Pri niektorých nákladoch je potrebné zložiť zálohu. Odmeny znalcov sú platené zo zálohy, ktorú zložila strana, ktorá si vyžiadala toto opatrenie na získanie dôkazu. V článku 953 sa tiež ustanovuje, že strana, ktorá žiada výsluch svedka, musí pred výsluchom zložiť v súdnej kancelárii zálohu vo výške svedeckého poplatku a náhrady nákladov (cesta a pod.).

Stáva sa, že súdne poplatky uhradí advokát a potom ich zahrnie do svojho vyúčtovania nákladov a honoráru.

Fixné náklady v trestných záležitostiach

Fixné poplatky povinné pre všetky strany v trestnom konaní

Otázku fixných poplatkov v trestných konaniach upravuje článok 91 a nasledujúce kráľovského nariadenia z 28. decembra 1950.

Štádium trestného konania, keď strana musí uhradiť fixné poplatky

Otázku fixných poplatkov upravuje článok 91 a nasledujúce kráľovského nariadenia z 28. decembra 1950.

Súdne poplatky v ústavných záležitostiach

Fixné súdne poplatky pre osoby podliehajúce súdnej právomoci v ústavnom konaní

Jediný poplatok na náklady strán v ústavnom konaní je poštovné za doporučenú zásielku.

Akú informáciu má právny zástupca (advokát) poskytnúť vopred?

Informáciu o právach a povinnostiach strán

Pravidlá profesionálnej etiky ukladajú advokátom povinnosť poskytovať klientom informácie a rady. Z tohto vyplýva, že advokát poskytne klientovi informácie o jeho právach a povinnostiach.

Okrem toho, advokát musí svojich klientov informovať o spôsobe výpočtu svojich honorárov.

Zdroje informácií o súdnych poplatkoch

Kde možno nájsť informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku?

Informácie na túto tému sú dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti, na stránke Komisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“) alebo na webových stránkach jednotlivých právnických povolaní.

Tieto informácie takisto možno vyhľadať v predpisoch alebo ich možno získať v súdnej kancelárii či u advokáta.

V akých jazykoch možno získať informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku?

Tieto informácie sú dostupné vo flámčine a vo francúzštine.

Kde možno nájsť informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na stránke na stránke ministerstva spravodlivosti (v časti venovanej publikáciám), ako aj na stránke Federálnej komisie pre mediáciu.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o trovách?

Webová lokalita zameraná na súdne poplatky

Pozri vyššie.

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania súdneho konania?

Odhad dĺžky vášho konania vám môže poskytnúť advokát. Je to rôzne podľa typu konania, na ktoré chcete podať návrh, a podľa súdu, na ktorom bude konanie prebiehať.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových nákladoch na súdne konanie?

Odhad nákladov na vaše konanie vám môže poskytnúť advokát. Je to rôzne podľa typu konania, na ktoré chcete podať návrh, a podľa súdu, na ktorom bude konanie prebiehať.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kde možno nájsť informácie na túto tému? Aké sú platné sadzby?

Uverejnené informácie o nákladoch nezahŕňajú DPH. Platná sadzba DPH je 21 %.

Právna pomoc

Aké sú hranice príjmov na jej poskytnutie v občianskych záležitostiach?

Túto otázku upravuje článok 508/1 a nasl. belgického občianskeho súdneho poriadku.

Prvotná právna podpora je bezplatná pre všetkých. Ide o prvotný právny názor pre lepšiu orientáciu:

 • praktické informácie,
 • právne informácie,
 • prvotný názor alebo žiadosť na špecializovanú organizáciu.

Túto prvú radu poskytujú odborníci na právo a je úplne bezplatná bez ohľadu na výšku príjmov.

Sekundárna právna podpora umožňuje tým, ktorých príjmy nedokážu pokryť poplatky za advokátske služby, získať úplne alebo čiastočne bezplatnú pomoc advokáta. Advokát vám poskytuje pomoc, radí vám a obhajuje vás. Kráľovské nariadenie z 18. decembra 2003 stanovuje podmienky úplnej alebo čiastočnej bezplatnosti sekundárnej právnej podpory a právnej pomoci.

Príjemcovia úplne bezplatnej právnej podpory z dôvodu sociálneho postavenia:

 • slobodné osoby, ktorých čistý mesačný príjem je nižší ako 944 EUR;
 • slobodné osoby žijúce s nezaopatrenou osobou, ktorých čistý mesačný príjem je nižší ako 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu);
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti (s manželom/manželkou alebo inou osobou), ktorých čistý mesačný príjem domácnosti je nižší ako 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu);
 • osoby poberajúce integračný príspevok alebo sociálne dávky;
 • osoby poberajúce garantovaný príjem v starobe (GRAPA);
 • osoby poberajúce dávky nahradzujúce príjem pre postihnutých, ktoré nedostávajú integračný príspevok;
 • osoby s nezaopatreným dieťaťom, na ktoré poberajú garantované rodinné dávky;
 • nájomníci sociálnych bytov vo Flámsku a v Bruseli, ktorých nájomné predstavuje polovicu základnej sadzby, a nájomníci vo Valónsku, ktorí platia minimálne nájomné;
 • neplnoleté osoby;
 • cudzinci, ktorí podávajú žiadosť o povolenie na pobyt alebo podávajú správne alebo súdne odvolanie voči rozhodnutiu prijatému na základe zákonov o vstupe na územie, pobyte, usídlení a vyhostení cudzincov;
 • žiadatelia o azyl, osoby, ktoré podali vyhlásenie alebo žiadosť o priznanie štatútu utečenca alebo ktorí podali žiadosť o priznanie štatútu vyhostenej osoby;
 • osoby v konaní o kolektívnom urovnaní dlhov alebo ktoré majú v úmysle podať žiadosť o kolektívne urovnanie dlhov.

Príjemcovia bezplatnej právnej podpory z dôvodu predpokladu nedostatočných príjmov (pričom predpoklad môže byť vyvrátený):

 • osoby vo väzbe alebo obvinení podľa zákona o priamom predvolaní, o ktorých sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak, že nepoberajú dostatočné príjmy;
 • duševne choré osoby, dotknuté opatrením podľa zákona z 26. júna 1990 o ochrane duševne chorých osôb, o ktorých sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak, že nepoberajú dostatočné príjmy

Výkon bude čiastočne bezplatný (v takom prípade advokát môže požiadať o mierny poplatok na pokrytie nákladov na svoje služby) pre:

 • slobodné osoby, ktorých čistý mesačný príjem je v rozmedzí od 944 EUR do 1 213 EUR
 • slobodné osoby žijúce s nezaopatrenou osobou, ktorých čistý mesačný príjem je v rozmedzí od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu)
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti s manželom/manželkou alebo inou osobou a ktorých čistý mesačný príjem domácnosti je v rozmedzí od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu)

Uvedené sumy sa každý rok upravujú na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien.

Právna pomoc sa vzťahuje na súdne poplatky. Ak klient nemá potrebné prostriedky na pokrytie súdnych poplatkov, môže sa sám alebo prostredníctvom svojho advokáta obrátiť na úrad poskytujúci právnu pomoc. V závislosti od miery insolventnosti môže byť úplne alebo čiastočne oslobodený od poplatkov súdnej kancelárie, znaleckých poplatkov atď. Túto otázku upravuje článok 664 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku.

Aké sú podmienky na získanie právnej pomoci pre obžalovaného v trestnom konaní, obeť trestného činu alebo obvineného?

Podmienky na získanie právnej pomoci pre obžalovaného v trestnom konaní, obeť trestného činu alebo obvineného sú rovnaké ako podmienky uvedené vyššie.

Sú niektoré konania oslobodené od poplatkov?

Áno, napríklad konanie za účelom kolektívneho urovnania dlhov alebo získania procesnej spôsobilosti sú bez poplatkov.

Kedy má strana, ktorá prehrala spor, zaplatiť súdne poplatky strany, ktorá bola úspešná?

V občianskych a obchodných záležitostiach

V súlade s článkom 1017 a nasledujúcimi, výdavky, ktoré predstavujú trovy (náklady súdneho vykonávateľa, znalecké poplatky, náklady súdu…) zvyčajne znáša strana, ktorá prehrala, po vynesení rozhodnutia.

Paušálny príspevok na výdavky a honorár advokáta strany, ktorá spor vyhrala, je súčasťou nákladov, ktoré znáša strana, ktorá prehrala. Tento príspevok sa nazýva „náhrady trov konania“ a ide o paušálny poplatok, ktorého výška sa počíta podľa sadzobníka zostaveného na základe hodnoty nároku. Nepokrýva nevyhnutne všetky náklady na honorár. Kráľovské nariadenie z 26. októbra 2007 stanovuje výšku týchto „náhrad trov konania“. Tieto čiastky pozostávajú z minimálnych a maximálnych súm a je úlohou sudcu určiť výšku náhrad v tomto rozmedzí.

V niektorých prípadoch je možné, že súd neuloží strane, ktorá spor prehrala, povinnosť zaplatiť trovy konania, ale že túto otázku vyrieši iným spôsobom (delenie nákladov…).

V trestných záležitostiach

Keď sú obvinení a osoby, ktoré majú občianskoprávnu zodpovednosť, odsúdení, obyčajne znášajú náklady na súdne konanie, ako aj náhrady trov konania (paušálny príspevok na výdavky a honorár advokáta strany, ktorá spor vyhrala – pozri v občianskych a obchodných záležitostiach). Naopak, keď obvinení a osoby, ktoré majú občianskoprávnu zodpovednosť, nie sú odsúdení a občianska strana prehrá, tejto môže alebo by mala byť uložená povinnosť zaplatiť celú sumu alebo časť nákladov na súdne konanie štátu a obvinenému, ako aj náhrady trov konania. V niektorých prípadoch znáša náklady na súdne konanie štát. Tieto pravidlá uvádza zákon o trestnom konaní.

Honoráre znalcov

V občianskych a obchodných záležitostiach

Honoráre znalcov nie sú upravené predpismi a znalci voľne stanovujú výšku svojich honorárov. Sudca kontroluje tieto honoráre len okrajovo (môže zasiahnuť v prípade nezhody medzi stranami a znalcom), ale neexistuje právny predpis, ktorý by stanovoval sumy, ktorým by mali zodpovedať honoráre znalcov. Túto otázku upravuje článok 987 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku, ako aj kráľovské nariadenie z 24. mája 1933.

V kráľovskom nariadení zo 14. novembra 2003 sa však stanovuje sadzba honorárov a nákladov znalcov určených pracovnými súdmi v rámci lekárskych znaleckých posudkov týkajúcich sa:

 • sporov vo veci prídavkov pre zdravotne postihnuté osoby,
 • rodinných prídavkov pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby,
 • poistenia pre prípad nezamestnanosti a
 • systému povinného zdravotného a nemocenského poistenia.

V trestných záležitostiach

Honoráre znalcov v trestných konaniach sú upravené kráľovským nariadením z 28. decembra 1950 a ministerským obežníkom z 22. januára 2009. Sadzby pre rok 2009 boli uverejnené v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge z 12. januára 2009.

Texty sú prístupné na stránke Komisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) alebo na portáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Honoráre prekladateľov a tlmočníkov

V priebehu konania môže nastať situácia, keď je potrebné využiť služby prekladateľa alebo tlmočníka. Je to napríklad vtedy, keď sú predložené dokumenty v inom jazyku, ako je jazyk používaný v príslušnom konaní, alebo ak svedok neovláda iný jazyk. Je to tak aj vtedy, keď niektorá strana hovorí iným jazykom, ako je jazyk používaný v príslušnom konaní, a nerozumie jazyku konania alebo sudca neovláda jazyk, ktorým táto strana hovorí. Uplatniteľné predpisy sú uvedené v zákone z 15. júna 1935 o používaní jazykov v súdnych záležitostiach.

V trestných záležitostiach

Honoráre prekladateľov a tlmočníkov v trestných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 28. decembra 1950 a ministerským obežníkom z 22. januára 2009.

Texty sú prístupné na stránke Komisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) alebo na portáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Súvisiace odkazy

Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Komisia pre modernizáciu súdnictva

Súvisiace prílohy

Správa Belgicka k štúdii o transparentnosti nákladov PDF (829 Kb) en

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.