Trovy konania

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Odborníci, ktorí pôsobia v oblasti práva v Cyperskej republike, nie sú rozdelení do rozličných kategórií (t. j. právni poradcovia, obhajcovia, advokáti a právnici). Všetci títo odborníci zapísaní v Registri advokátov majú rovnaké právo vystupovať pred vnútroštátnymi súdmi a všeobecne pôsobiť v oblasti práva. Platí to bez ohľadu na to, či má advokát titul právneho poradcu (solicitor) alebo obhajcu (barrister) v zahraničí. Pojem, ktorí sa používa pre všetkých príslušníkov právnických profesií, je „advokát“.

Advokáti (Δικηγόροι)

Poplatky za právne služby sú stanovené na základe taríf súdnych trov schválených najvyšším súdom (Ανώτατο Δικαστήριο).

Existujú tarify poplatkov za mimosúdne služby, ktoré stanovujú minimálny zákonný poplatok.

V oboch prípadoch sa advokát môže s klientom dohodnúť na vyššom poplatku.

V prípade súdnych vecí musí byť oficiálne vyhlásený.

Na Cypre existujú dve kategórie súdnych úradníkov:

  1. Súkromní súdni úradníci, ktorí doručujú súdne dokumenty.
  2. Štátni súdni úradníci, ktorí sú poverení výkonom súdnych rozsudkov (napr. príkazy na zaistenie a predaj hnuteľného majetku).

Poplatky súkromným súdnym úradníkom sa vypočítavajú na základe vzdialenosti adresy doručenia.

Štátni súdni úradníci sú štátnymi zamestnancami, ktorí dostávajú mesačný plat. Strany súdneho sporu, ktoré žiadajú o prijatie donucovacích prostriedkov, platia kolkovné v sume stanovenej v rokovacom poriadku, ktoré závisí od druhu donucovacieho prostriedku a od sumy, ktorú sa snažia vymôcť.

Stanovené poplatky

Poplatky stanovené v občianskoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Počiatočné náklady na súdne poplatky sú stanovené na základe rozsahu návrhu alebo iného konania a platia sa pri podaní návrhu. Súdne poplatky nie sú stanovené ako konkrétna suma. Závisia od toho, ako prípad pokračuje a vypočítavajú sa na základe schválených taríf.

Štádium občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť stanovené poplatky

Počiatočné náklady súdnych poplatkov sa platia pri podaní návrhu.

Poplatky stanovené v trestnoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Ak je obžalovaný odsúdený, môže mu súd nariadiť, aby zaplatil trovy konania. Tomu sa spravidla dá vyhnúť, keď je obžalovaný odsúdený na trest odňatia slobody, pričom v takom prípade trovy konania platí štát rovnako ako v prípade, keď je obžalovaný oslobodený spod obžaloby.

Štádium trestnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť stanovené poplatky

Trovy po odpočítaní počiatočných nákladov sa platia vo forme kolkovného po skončení konania.

Poplatky stanovené v ústavnoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Náklady sa vypočítajú na základe príslušných taríf.

Štádium ústavnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť poplatky

Poplatky sa platia na konci konania, s výnimkou súdnych trov, ktoré sa platia pri podaní odvolania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Povinnosti advokátov voči klientom sú uvedené v Etickom kódexe advokátov z roku 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Úradný vestník vlády Cyperskej republiky, príloha C(1) č. 237 zo 17. 5. 2002 (zákon upravujúci správne konanie č. 237/2002).

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov na Cypre?

Najdôležitejšie zdroje trov sú uvedené na webovej stránke najvyššieho súdu.

Informácie sú uvedené v gréčtine.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách:

Webová stránka najvyššieho súdu.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistiku práce vykonávanej súdmi Cyperskej republiky nájdete na webovej stránke najvyššieho súdu v gréčtine a v angličtine.

Daň z pridanej hodnoty

Ako môžem získať príslušné informácie?

Poplatky advokátov podliehajú 15 % DPH, ak advokát poskytujúci advokátske služby je zaregistrovaný ako platca DPH.

Aká je platná sadzba?

Sadzba DPH je 15 %.

Právna pomoc

Hranica príjmu uplatniteľná v občianskoprávnych konaniach

V občianskoprávnych konaniach sa neposkytuje právna pomoc.

Hranica príjmu uplatniteľná v trestnoprávnych konaniach pre obžalovaných

Obžalovaní v trestnoprávnych konaniach sú oprávnení na bezplatnú právnu pomoc, ak ich príjem nestačí na zaplatenie služieb advokáta a súd sa domnieva, že bezplatná právna pomoc je v záujme spravodlivosti. Neexistuje žiadna pevne stanovená hranica príjmu. Súd skúma žiadosť na základe všetkých dôkazov vrátane správy vypracovanej odborom sociálnych služieb (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) o príjme a potrebách obžalovaného.

Hranica príjmu uplatniteľná v trestnoprávnych konaniach pre obete

Trestnoprávne konanie spravidla neiniciuje obeť trestného činu, ale štát, ktorý platí príslušné náklady. Preto sa obetiam neposkytuje žiadna právna pomoc.

Ostatné podmienky právnej pomoci pre obete

Trestnoprávne konanie spravidla neiniciuje obeť trestného činu, ale štát, ktorý platí príslušné náklady. Preto sa obetiam neposkytuje žiadna právna pomoc.

Ostatné podmienky právnej pomoci pre obžalovaných

Podľa príslušných právnych predpisov trestný čin, z ktorého je obžalovaný obvinený, sa musí trestať trestom odňatia slobody v trvaní aspoň 12 mesiacov, aby spĺňal podmienky na poskytnutie právnej pomoci. Predmetné ustanovenie sa však považovalo za protiústavné, na základe čoho by sa malo predpokladať, že možnosť bezplatnej právnej pomoci existuje vo všetkých prípadoch.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strane?

Strana, ktorá spor prehrala, spravidla hradí trovy druhej strane, hoci otázka trov je na rozhodnutí súdu, ktorý môže rozhodnúť inak.

Súvisiace odkazy

Súdne poplatky a trovy

Štatistické údaje (v gréčtine)

Štatistické údaje (v angličtine)

Súvisiace prílohy

Cyperská správa zo štúdie o transparentnosti trov PDF (555 Kb) en

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.