Trovy konania

Česko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v týchto situáciách: Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode. Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.

Autor obsahu
Česko

Trovy v Českej republike

Orientačné súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Prvostupňové súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov


Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

áno (nepovinná)

zmluvné (400 CZK za každú začatú hodinu v prípade súdom nariadeného úvodného stretnutia s mediátorom)

Prípad B

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

áno (nepovinná)

zmluvné (400 CZK za každú začatú hodinu v prípade súdom nariadeného úvodného stretnutia s mediátorom)

Orientačné náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právne zastúpenie

Exekútor

Znalec


Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné, podľa advokátskeho sadzobníka 1 500 CZK za každý úkon

nie

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Prípad B

nie

zmluvné

nie (závisí to od druhej krajiny zúčastnenej na veci)

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zábezpekami, zárukami a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka alebo záruka

Iné náklady


Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

nie

Prípad B

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

nie

Náklady na právnu pomoc a náhrada nákladov a výdavkov


Prípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrada


Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa právna pomoc poskytuje v plnom rozsahu?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

iba mimovládne organizácie

Zvyčajne nie. Súd však môže priznať náhradu trov, ak je to odôvodnené okolnosťami prípadu.

závisí to od rozhodnutia súdu, väčšinou žiadne

nie

Prípad B

pozri smernicu o uplatňovaní právnej pomoci v cezhraničných sporoch

Zvyčajne nie. Súd však môže priznať náhradu trov, ak je to odôvodnené okolnosťami prípadu.

závisí to od rozhodnutia súdu, väčšinou žiadne

nie

Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory


Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Približná výška nákladov

Prípad A

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu


Prípad B

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

v prípadoch, keď účastník konania alebo svedok je cudzím štátnym príslušníkom alebo nerozumie česky

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.