Trovy konania

Česko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách súdneho konania v Českej republike.

Autor obsahu
Česko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – starostlivosť o dieťa a výživné

Obchodné právo – zmluvy

Obchodné právo – zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právnici

V Českej republike je len jeden druh právnikov (advokáti). Neexistujú žiadne samostatné právnické povolania podobné advokátom, ako sú „barristers“ a „solicitors“ v Spojenom kráľovstve.

Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 177/1996 zo 4. júna 1996 upravuje odmeny a náhrady vyplácané advokátom za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Je dostupná v angličtine na webovom sídle Českej advokátskej komory.

Na odmenách pre advokátov sa môžu zúčastnené strany dohodnúť aj súkromne.

Vo väčšine občianskoprávnych konaní (vrátane rodinných a obchodných záležitostí) nie je právne zastúpenie povinné.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy účastníkov občianskeho súdneho konania

Zákon č. 549/1991 o súdnych poplatkoch (anglická verzia nie je k dispozícii) upravuje poplatky splatné v súvislosti s občianskym súdnym konaním. Poplatky sa líšia v závislosti od druhu konania. V niektorých prípadoch sa platia fixné trovy; v iných sa výška poplatku vypočíta na základe percentuálneho podielu.

Poplatky sa musia vo všetkých prípadoch platiť v českej mene (CZK) a musia sa poukázať bankovým prevodom na účet štátu (alebo účet súdu). Poplatky do 5 000 CZK sa môžu platiť vo forme kolkov (státní kolek), ktoré sa kupujú na poštách a na niektorých iných miestach.

Súd je povinný oznámiť osobe, ktorá podáva žalobu, konkrétnu výšku súdnych poplatkov.

Fáza občianskeho súdneho konania, keď účastníkom vzniká povinnosť zaplatiť fixné trovy

Súdny poplatok je splatný, keď sa platiteľ stáva povinným ho zaplatiť (napr. pri podaní žaloby). Ak platiteľ nezaplatí poplatok za konanie, ktorý je splatný, súd požiada o jeho zaplatenie v lehote, ktorú na tento účel stanoví. Ak táto lehota uplynula a platiteľ nezaplatil poplatok, súd konanie zastaví.

Fixné trovy v trestnom konaní

Fixné trovy pre účastníkov trestného konania

Trestné konania sa vždy začínajú ex officio (na základe úradnej povinnosti prokurátora) a odporca platí len náklady na právne zastúpenie (ak nie je poskytnutá bezplatná obhajoba alebo obhajoba so zníženou sadzbou). Ak je však odporca právoplatne uznaný vinným, je povinný nahradiť štátu trovy trestného konania vo výške stanovenej zákonom.

Fáza trestného konania, keď účastníkom vzniká povinnosť zaplatiť fixné trovy

Pri trestnom konaní sa neplatia žiadne súdne poplatky.

Fixné trovy konania pred Ústavným súdom

Fixné trovy účastníkov konania pred Ústavným súdom

Za sťažnosti podané na Ústavnom súde Českej republiky (Ústavní soud České republiky) nie sú stanovené žiadne fixné súdne trovy, ale zastupovanie účastníkov advokátom je povinné.

Fáza konania pred Ústavným súdom, keď účastníkom vzniká povinnosť zaplatiť fixné trovy

Neúčtujú sa žiadne fixné súdne trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Právnym zástupcom strán nebola uložená žiadna povinnosť poskytovať informácie vopred.

Advokát a klient sa môžu dohodnúť na právach a povinnostiach strán.

Právny základ pre trovy

Kde nájdem informácie o právnom základe trov účtovaných v Českej republike?

V každom individuálnom prípade sa odporúča konzultácia s advokátom. Po začatí konania je súd povinný oznámiť stranám výšku splatných súdnych poplatkov.

V akom jazyku môžem získať informácie o právnom základe trov účtovaných v Českej republike?

Jediným úradným jazykom v Českej republike je čeština. Preto neexistuje právna povinnosť poskytovať informácie v iných jazykoch. Kvalita informácií teda závisí od ochoty a vedomostí osoby, ktorá ich poskytuje.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii možno nájsť na webovom sídle Asociácie mediátorov Českej republiky (Asociace mediátorů České republiky) (AMČR).

Informácie o registrovaných mediátoroch možno nájsť na webovom sídle ministerstva spravodlivosti a/alebo priamo prostredníctvom vyhľadávania v databáze Zoznam mediátorov (Seznam mediátorů).

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Dostupné webové sídlo s informáciami o trovách

Neexistuje žiadne oficiálne webové sídlo poskytujúce informácie o trovách.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Webové sídlo ministerstva spravodlivosti obsahuje štatistiky o činnosti súdov a prokuratúr.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Splatné trovy závisia od okolností každého prípadu. Priemerné celkové trovy súdneho konania nie sú k dispozícii.

DPH

Akým spôsobom sa poskytujú tieto informácie?

Súdne poplatky sú oslobodené od DPH a ich výška je konečná. Tarify advokátov nezahŕňajú DPH. Určité advokátske kancelárie, ktoré sú platcami DPH, účtujú DPH (so sadzbou 21 %). DPH a spôsob výberu tejto dane upravuje zákon č. 235/2004 o dani z pridanej hodnoty.

Aké sú platné sadzby?

Štandardná sadzba je 21 %, znížená sadzba je 15 %.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti občianskych súdnych konaní

Neexistuje žiadna konkrétna hranica príjmu. Kvalifikačné kritériá poskytovania bezplatnej právnej pomoci zahŕňajú nielen príjem osoby, ale aj celkovú finančnú situáciu jej domácnosti. Ak si to vyžaduje ochrana záujmov strany konania (t. j. najmä v hmotne alebo procesne komplikovaných konaniach) alebo ak strany konania musia byť povinne zastúpené advokátom v danom type konania a zároveň okolnosti strany konania opodstatňujú takýto postup, súd určí strane konania advokáta. Súd potom stranu oslobodí od povinnosti vyplatiť advokátovi odmenu, ako aj zaplatiť súdne poplatky.

Bezplatnú právnu pomoc poskytuje aj Česká advokátska komora (Česká advokátní komora) a špecializované mimovládne organizácie (v závislosti od predmetu konania).

Uplatniteľná hranica príjmu pre osoby obvinené v trestných konaniach

Neexistuje žiadna konkrétna hranica príjmu. Súd vymenuje obhajcu obvinenej osoby vo všetkých prípadoch, keď je právne zastupovanie povinné a obvinený nemá advokáta.

Ak obvinená osoba preukáže, že si nemôže dovoliť zaplatiť obhajobu, súd rozhodne, že má nárok na bezplatnú právnu obhajobu alebo obhajobu za zníženú sadzbu.

Uplatniteľná hranica príjmu pre obete (poškodené strany) v trestných konaniach

Poškodené strany mladšie ako 18 rokov majú nárok na bezplatné zastupovanie advokátom v trestnom konaní, pokiaľ sa konanie netýka trestného činu zanedbania povinnosti vyživovať a podporovať (zanedbání povinné výživy).

Poškodené strany, ktoré patria do jednej z týchto kategórií, majú takisto nárok na bezplatné právne zastupovanie advokátom:

  1. mimoriadne zraniteľné obete podľa zákona č. 45/2013 o obetiach trestných činov a o zmene niektorých zákonov (zákon o obetiach trestných činov);
  2. osoby, ktoré utrpeli ťažkú ujmu na zdraví v dôsledku úmyselného trestného činu;
  3. pozostalí po obeti, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu;

osoby, ktoré preukážu, že si nemôžu dovoliť zaplatiť právne zastúpenie. Tieto osoby sú oprávnené samy si vybrať svojho advokáta; ak tak neurobia, príslušný orgán presadzovania práva im advokáta pridelí.

Ak je poškodená strana aj mimoriadne zraniteľnou obeťou, dostáva navyše obmedzenú právnu pomoc podľa zákona o obetiach trestných činov. Túto formu právnej pomoci poskytujú právnici (advokáti), ktorí dobrovoľne poskytujú takýmto obetiam určitú bezplatnú právnu pomoc a sú zaregistrovaní v osobitnom registri vedenom ministerstvom spravodlivosti.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré splnili stanovené podmienky a získali akreditáciu od ministerstva spravodlivosti, ako aj Probačnej a mediačnej služby (Probační a mediační služba), môžu obetiam trestných činov poskytovať právne informácie (najmä informácie o ich právach podľa zákona o obetiach trestných činov a o právach poškodených strán v trestnom konaní). Tieto právne informácie však priamo nepredstavujú právnu pomoc.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obvineným osobám

V tejto súvislosti platia rovnaké informácie, aké už boli uvedené, pokiaľ ide o hranice príjmov v súvislosti s právnou pomocou pre obvinené osoby v trestnom konaní.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Sťažnosti podané na Ústavnom súde sú oslobodené od súdnych poplatkov. Súdne poplatky sa neúčtujú ani pri určitých druhoch konaní (vymedzených v § 11 zákona č. 549/1991 o súdnych poplatkoch) – napr. keď je žalobcom neplnoletá osoba a v niektorých ďalších prípadoch (napr. keď je stranou konania štát alebo jeho orgány, keď sa prípad týka žiadosti o azyl cudzinca a v prípadoch, keď sa na konaní ako strany zúčastňujú „osoby v slabšom postavení“).

Kedy je neúspešná strana konania povinná nahradiť trovy úspešnej strane?

Je na sudcovi, aby rozhodol (vo svojom konečnom rozhodnutí) v každom osobitnom prípade; súd môže neúspešnej strane nariadiť, aby uhradila všetky trovy alebo ich časť. Toto sa však neuplatňuje na konanie o rozvod manželstva. Rozhodnutia o povinnosti uhradiť trovy môžu často zahŕňať náklady na právne zastúpenie.

Odmeny znalcov a trovy

Súd hradí odmeny znalcov, ktorých ustanoví. Strany sporu sú povinné niesť náklady na odmeny znalcov len vtedy, keď samy požiadajú o služby znalca. V niektorých osobitných prípadoch súd môže neúspešnej strane nariadiť, aby uhradila odmenu znalca.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Súd je zodpovedný za uhradenie odmien prekladateľom a tlmočníkom. Ak je stranou konania cudzinec, ktorý nerozumie po česky, má právo obrátiť sa na súd vo svojom materinskom jazyku.

Súvisiace prílohy

Správa Českej republiky týkajúca sa štúdie transparentnosti poplatkov  PDF (703 Kb) en

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.