Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku čeština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Česká republika

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách konania v Českej republike.

Autor obsahu
Česká republika
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Rodinné právo - rozvod

Rodinné právo - starostlivosť o deti a výživné

Obchodné právo - zmluva

Obchodné právo - zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právnici

V Českej republike je len jeden druh právnikov (advokáti), nie sú tu žiadni obhajcovia alebo právni poradcovia.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 177/1996 Zb. zo 4. júna 1996 upravuje odmeny a náhrady advokátov za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Je dostupná v angličtine na webovej stránke Českej advokátskej komory.

Na odmenách pre advokátov sa môžu zúčastnené strany dohodnúť aj súkromne.

Vo väčšine občianskoprávnych veci (vrátane rodinných a obchodných záležitostí) nie je právne zastúpenie povinné.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskych konaniach

Fixné trovy strán v občianskoprávnych konaniach

Zákon č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch (anglická verzia nie je k dispozícii) upravuje náklady splatné v súvislosti s občianskoprávnym konaním. Tieto sa líšia podľa druhu konania. V niektorých prípadoch sa platia fixné odmeny; v iných sa splatné odmeny vypočítajú na základe percentuálneho podielu.

Trovy konania sa musia vo všetkých prípadoch platiť v českej mene (CZK) a musia sa poslať bankovým prevodom na účet štátu (alebo účet súdu). Náklady do 5 000 CZK sa môžu platiť vo forme kolkov, ktoré sa kupujú na poštách a na niektorých iných miestach.

Súd musí informovať osobu uplatňujúcu si nárok o konkrétnej sume, ktorú musí zaplatiť.

Fáza občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Trovy sa musia uhradiť do troch dní od dátumu oznámenia, ešte pred prvým pojednávaním.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné trovy strán vedúcich spory v trestných konaniach

Trestné konania sa vždy začínajú ex officio (štátnym zastupiteľstvom) a obžalovaný platí len náklady na právne zastúpenie.

Fáza trestného konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

V trestných konania sa neplatia súdne trovy.

Fixné trovy v konaniach pred Ústavným súdom

Fixné trovy strán vedúcich spory v konaniach pred Ústavným súdom

Za žaloby podané na Ústavnom súde Českej republiky nie sú stanovené žiadne fixné súdne trovy, ale zastupovanie advokátom je povinné.

Fáza konania pred ústavným súdom, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Neplatia sa žiadne fixné súdne trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právnym zástupcom nebola uložená žiadna povinnosť poskytovať informácie vopred.

Právnik a klient sa môžu dohodnúť na právach a povinnostiach strán.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o úprave trov v Českej republike?

Odporúčame vám, aby ste každý konkrétny prípad prekonzultovali so svojim právnikom. Akonáhle začne konanie, súd je zodpovedný za oznámenie súdnych trov, ktoré sa majú zaplatiť.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Českej republike?

Keďže jediným úradným jazykom v Českej republike je čeština, nejestvuje žiadna právna povinnosť poskytovať informácie v iných jazykoch. Kvalita informácií takto závisí od ochoty a schopnosti jednotlivca poskytovať informácie.

Kde nájdem informácie o mediácii / zmierovacom konaní?

Informácii o mediácii môžete nájsť na webovej stránke Asociácia mediátorov Českej republiky (AMČR)

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Neexistuje žiadna oficiálna stránka poskytujúca informácie o trovách.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti sú uvedené rozličné štatistiky; veľa však závisí od konkrétneho prípadu. Niektoré právne predpisy stanovujú lehoty len vo vzťahu ku konkrétnym úkonom súdu (napr. predbežné nálezy).

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho druhu prípadu?

Splatné trovy závisia od okolností každého prípadu; nie je preto možné poskytnúť takéto informácie vopred.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Súdne poplatky nepodliehajú DPH a ich výška je konečná. Tarify advokátov nezahŕňajú DPH. Určité právnické firmy, ktoré sú platcami DPH, pripočítavajú DPH (19%).

Aké sú platné sadzby?

Pozri bod týkajúci sa DPH.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Neexistuje žiadna pevne stanovená hranica príjmu. Sudca však môže na požiadanie posúdiť každú situáciu individuálne. Môže sa udeliť čiastočné alebo úplné oslobodenie od povinnosti zaplatiť súdny poplatok pod podmienkou, že žiadateľ nezačal konanie bezdôvodne.  V prípadoch, keď je právne zastúpenie povinné, súd môže žiadateľovi ustanoviť právneho zástupcu.

Bezplatnú právnu pomoc poskytujú špecializované mimovládne organizácie (v závislosti od predmetu konania) alebo Česká advokátska komora. V osobitných prípadoch môže Česká advokátska komora ustanoviť právnika na poskytovanie bezplatných právnych služieb. Pri posudzovaní, či osoba spĺňa podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci sa nezohľadňuje len príjem osoby, ale tiež celková finančná situácia jej domácnosti.

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Neexistuje žiadna pevne stanovená úroveň príjmu. Súdy ustanovia právnika obžalovanému vo všetkých situáciách, kde je právne zastúpenie povinné a obžalovaný nemá vlastného právnika.

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Bezplatnú právnu pomoc obetiam poskytujú len určité mimovládne organizácie. Obete sú stranou trestného konania len v niekoľkých osobitných prípadoch; v ostatných prípadoch sú povinní podať žalobu (vyššie uvedené informácie týkajúce sa hranice príjmu, ktorá je uplatniteľná v oblasti civilného súdnictva, sú relevantné aj v tomto prípade).

Ďalšie podmienky pre poskytnutie právnej pomoci obetiam

Obete môžu požiadať Ministerstvo spravodlivosti o náhradu (podľa zákona č. 209/1997 Zb.).

Ďalšie podmienky pre poskytnutie právnej pomoci obžalovaným

Vyššie uvedené informácie o hranici príjmov, ktoré sa vzťahujú na právnu pomoc obžalovaným v oblasti trestného súdnictva, sú relevantné aj v tomto prípade.

Bezplatné súdne konanie

Sťažnosti podané na Ústavnom súde sú bezplatné. Súdne poplatky sa nevyžadujú pri určitých druhoch konaní (vymedzených v § 11 zákona č. 549/1991 Zb. o súdnych poplatkoch) – napr. keď sťažovateľom je neplnoletá osoba a v niektorých ďalších prípadoch (napr. stranou konania je štát alebo jeho orgány; keď cudzinec žiada o azyl alebo v iných prípadoch, na ktorých sa zúčastňujú strany v „slabšom postavení“).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Je na sudcovi, aby rozhodol (vo svojom konečnom rozhodnutí) v každom osobitnom prípade; sudca môže nariadiť, aby strana, ktorá spor prehrá, uhradila všetky alebo časť trov. Neuplatňuje sa to na rozvodové konanie. Rozhodnutia o povinnosti uhradiť trovy môžu zahŕňať náklady na právnikov.

Odmeny znalcov

Súd hradí odmeny znalcov, ktorých ustanoví.  Strany sporu sú zodpovedné za uhradenie odmien znalcov len vtedy, keď sami požiadajú o služby znalca. V niektorých osobitných prípadoch súd môže rozhodnúť, že odmeny znalcov má zaplatiť strana, ktorá spor prehrá.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Súd je zodpovedný za uhradenie odmien prekladateľom alebo tlmočníkom prizvaným do súdneho konania. Ak je stranou konania cudzinec, ktorý nerozumie po česky, má právo obrátiť sa na súd vo svojom materinskom jazyku.

Súvisiace prílohy

Správa zo štúdie o transparentnosti súdnych trov za Českú republiku PDF (703 Kb) en

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.