Trovy konania

Ak občan plánuje ísť na súd alebo chce vykonať súdne rozhodnutie, k dispozícii musia byť informácie o nákladoch konania v príslušnom členskom štáte.

Trovy konania v občianskoprávnych a obchodných veciach upravujú vnútroštátne právne predpisy a nie sú harmonizované na úrovni EÚ. Trovy sú preto v jednotlivých členských krajinách odlišné.

Podrobné informácie o trovách konaní v členských štátoch, ako aj o niektorých prípadových štúdiách vykonaných v mene Európskej komisie, získate, ak si zvolíte jednu z vlajok uvedených na pravej strane.

Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na trovy v súvislosti so súdnym konaním, môžete požiadať o právnu pomoc.

Ďalšie informácie môžete získať z priloženej štúdie (dostupnej len v anglickom a francúzskom jazyku), ktorou sa zisťovali zdroje trov občianskoprávnych konaní v každom členskom štáte:

  • stanovením podielu každého zisteného zdroja trov na celkových trovách občianskoprávnych konaní,
  • porovnaním trov vynaložených stranami sporu v jednotlivých členských štátoch,
  • zisťovaním odchýlok v zdrojoch trov a výške trov,
  • zisťovaním, ako môže transparentnosť trov súdneho konania a obmedzenie rozdielov v zdrojoch trov a výšky trov podporiť väčší prístup k spravodlivosti,
  • návrhmi odporúčaní na možné opatrenia na úrovni EÚ, prípadne ustanovením minimálnych kritérií na umožnenie prístupu k spravodlivosti zlepšením transparentnosti trov civilného súdnictva,
  • všeobecne zisťovaním väzieb v prípade potreby a relevantnosti medzi trovami súdneho konania a prístupom k spravodlivosti pre občanov a
  • zisťovaním konkrétnych aspektov vzťahujúcich sa na cezhraničné spory.

Štúdia poskytuje prehľad situácie v Európskej únii v určitom čase – v decembri 2007.

Súvisiace prílohy

Štúdia o transparentnosti trov občianskych súdnych konaní v EÚ PDF (2615 Kb) en – anglická verzia

Štúdia o transparentnosti trov občianskych súdnych konaní v EÚ PDF (2665 Kb) fr – francúzska verzia

Príloha 1: Výsledky verejného dotazníka PDF (1700 Kb) en

Národná správa – Belgicko PDF (829 Kb) en

Národná správa – Bulharsko PDF (566 Kb) en

Národná správa – Česká republika PDF (703 Kb) en

Národná správa – Dánsko PDF (560 Kb) en

Národná správa – Nemecko PDF (565 Kb) en

Národná správa – Estónsko PDF (872 Kb) en

Národná správa – Írsko PDF (400 Kb) en

Národná správa – Grécko PDF (849 Kb) en

Národná správa – Španielsko PDF (640 Kb) en

Národná správa – Francúzsko PDF (1312 Kb) en

Národná správa – Taliansko PDF (772 Kb) en

Národná správa – Cyprus PDF (555 Kb) en

Národná správa – Lotyšsko PDF (742 Kb) en

Národná správa – Litva PDF (950 Kb) en

Národná správa – Luxembursko PDF (551 Kb) en

Národná správa – Maďarsko PDF (533 Kb) en

Národná správa – Malta PDF (742 Kb) en

Národná správa – Holandsko PDF (702 Kb) en

Národná správa – Rakúsko PDF (829 Kb) en

Národná správa – Poľsko PDF (396 Kb) en

Národná správa – Portugalsko PDF (781 Kb) en

Národná správa – Rumunsko PDF (544 Kb) en

Národná správa – Slovinsko PDF (723 Kb) en

Národná správa – Slovensko PDF (872 Kb) en

Národná správa – Fínsko PDF (504 Kb) en

Národná správa – Švédsko PDF (457 Kb) en

Posledná aktualizácia: 16/02/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.