Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Dánsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o súdnych trovách v Dánsku.

Autor obsahu
Dánsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právny rámec upravujúci poplatky účtované v právnických profesiách

Poplatky účtované v právnických profesiách v zásade nie sú upravené. Vrchný súd (landsret) však stanovil usmernenie pre sadzby, ktoré je prístupné verejnosti. Každý môže podať sťažnosť týkajúcu sa poplatkov účtovaných právnym zástupcom Disciplinárnej rade právnych zástupcov „Advokatnævnet“.

Fixné súdne trovy

Fixné súdne trovy v občianskoprávnych konaniach

Fixné súdne trovy pre strany v občianskoprávnych konaniach

V dánskom práve sa vyžaduje, aby navrhovateľ zaplatil súdny poplatok pri predložení žaloby. Najnižší poplatok je stanovený na 500 DKK. Vo veciach s hodnotou vyššou ako 50 000 DKK je poplatok 750 DKK plus čiastka zodpovedajúca 1,2 % zo sumy, ktorá prevyšuje 50 000 DKK.

Vo veciach s hodnotou vyššou ako 50 000 DKK sa okrem toho hradí ďalší súdny poplatok za súdne pojednávanie. Tento poplatok je totožný so súdnym poplatkom pri predložení žaloby. Navrhovateľ teda musí aj za súdne pojednávanie uhradiť poplatok 750 DKK plus 1,2 % zo sumy, ktorá prevyšuje 50 000 DKK.

Pri oboch typoch poplatkov je stanovená horná hranica 75 000 DKK (poplatok za predloženie žaloby a poplatok za súdne pojednávanie). V niektorých veciach (napr. týkajúcich sa výkonu verejnej moci) je horná hranica len 2 000 DKK.

Niektoré typy občianskoprávnych vecí sú od súdnych poplatkov oslobodené, vrátane vecí týkajúcich sa rodinného práva.

Fázy občianskoprávnych konaní, v ktorých strany musia zaplatiť súdne trovy

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ musí zaplatiť súdny poplatok pri predložení žaloby.

Poplatok za súdne pojednávanie sa musí zaplatiť do dátumu, na ktorý je stanovené pojednávanie, najskôr ale tri mesiace pred pojednávaním.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné súdne trovy pre strany v trestných konaniach

Trestné veci sú obvykle oslobodené od súdnych poplatkov. Malý počet trestnoprávnych vecí však podlieha súkromnej obžalobe, v takomto prípade sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa súdnych poplatkov v občianskoprávnych veciach.

Fixné trovy v ústavných konaniach

Fixné súdne trovy pre strany ústavných konaniach

Ústavné veci sa môžu prejednávať buď ako občianskoprávne alebo trestné veci. V Dánsku neexistujú samostatné pravidlá týkajúce sa ústavných konaní.

Predbežné informácie o nákladoch konaní, ktoré musia uviesť zákonní zástupcovia

Práva a povinnosti strán

V bode 16.8 Kódexu správania Dánskej advokátskej a právnickej komory (Advokatsamfundets advokatetiske regler) sa stanovuje:

„Právny zástupca by sa mal usilovať vyvinúť maximálnu snahu na nájdenie riešenia klientovho problému v danej veci pri čo najnižších nákladoch, pričom by mal prihliadať na želania a inštrukcie klienta.“

Zdroje trov

Kde môžem nájsť informácie o zdrojoch trov v Dánsku?

Informácie o trovách sú dostupné na domovskej stránke Dánskej advokátskej a právnickej komory „Advokatsamfundet“ a dánskych súdov „Danmarks Domstole“.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Dánsku?

Informácie o trovách sú dostupné v dánčine a angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii (retsmægling) sa nachádzajú na domovskej stránke dánskych súdov „Danmarks Domstole“.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové stránky s informáciami o trovách

Na oficiálnej webovej stránke Dánskej správy súdov „Domstolsstyrelsen“ sa nachádzajú všeobecné informácie o dánskom súdnom systéme a kontaktné informácie.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych konaní?

Informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych typov konaní sú dostupné na domovskej stránke dánskych súdov „Danmarks Domstole“.

Daň z pridanej hodnoty

Kde môžem nájsť tieto informácie?

Uverejnené informácie zvyčajne zahŕňajú DPH.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Hranica príjmu pre právnu pomoc sa upravuje raz ročne. V roku 2019 sa uplatňovali tieto hranice:

  • slobodný/á: DKK 329 000
  • žiadateľ/ka, ktorý/á je ženatý/vydatá alebo v podobnom vzťahu: DKK 418 000
  • suma pripočítaná na každé dieťa:: DKK 57 000.

51Každý má bez ohľadu na príjem právo získať v inštitúciách právnej pomoci základné právne poradenstvo ústne a bezplatne (advokatvagten and retshjælpen).

Platná prahová hodnota príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Právo obžalovaného na právne zastúpenie nezávisí od príjmu, ale od charakteru veci. Pokiaľ je obžalovaný uznaný vinným, musí on /ona zvyčajne uhradiť odmenu obhajcovi bez ohľadu na výšku svojho príjmu.

Platná prahová hodnota príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Právo obete na právne zastúpenie nezávisí od príjmu, ale od charakteru veci. Podľa čl. 741 písm. a) zákona o súdnej správe sa za hlavné situácie, v ktorých majú obete právo na právne zastúpenie, považujú prípady zahŕňajúce násilie a sexuálne trestné činy. V takýchto situáciách hradí poplatok za právnych zástupcov štát.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam

Pre obete platí vyššie uvedená odpoveď týkajúca sa použiteľnej prahovej hodnoty príjmu v oblasti trestného súdnictva.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obvineným

Pre obvinených platí vyššie uvedená odpoveď týkajúca sa použiteľnej prahovej hodnoty príjmu v oblasti trestného súdnictva.

Existujú súdne konania oslobodené od poplatkov?

Ako už bolo uvedené (pozri odpoveď k fixným nákladom pre strany v občianskoprávnych konaniach), určité občianskoprávne veci sú úplne oslobodené od súdnych poplatkov. V priebehu konania však môže byť potrebné uhradiť iné náklady (napr. poplatky účtované právnym zástupcom).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Pravidlá o náhrade nákladov v občianskoprávnych veciach sú uvedené v kapitole 30 zákone o výkone súdnictva (retsplejeloven).

Vo všeobecnosti platí, že strana, ktorá prehrá spor, musí zaplatiť víťaznej strane. Ak si to však vyžadujú osobitné okolnosti, súd môže rozhodnúť, že porazená strana nemusí zaplatiť náklady víťaznej strany, ale musí zaplatiť len časť týchto nákladov.

Môžu sa priznať len náklady nevyhnutné na riadne vybavenie veci.

Odmeny znalcov

Za zaplatenie odmeny znalcovi je zodpovedný navrhovateľ, ak žiadal o znalecký posudok v konkrétnej záležitosti.

Na záver konania v predmetnej veci súd rozhodne, či má odporca zaplatiť náklady na znalca. Závisí to od výsledku konania vo veci.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Vo všeobecnosti platí, že v občianskoprávnych veciach hradí odmeny účastník konania.
V trestných veciach sa odmeny tlmočníkom hradia zo štátnej pokladnice.

Relevantné dokumenty

Správa Dánska o transparentnosti súdnych trov PDF (560 Kb) en

Posledná aktualizácia: 20/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.