Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Trovy konania

Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právny rámec upravujúci odmeňovanie osôb vykonávajúcich právnické profesie

Právni poradcovia

Odmeny právnych poradcov nie sú v Estónsku regulované.

Právnici

Odmeny právnikov nie sú v Estónsku regulované.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulovaná.

Súdni exekútori

Odmeny súdnych exekútorov sú v Estónsku regulované zákonom o súdnych exekútoroch. Odmenu súdneho exekútora tvorí odmena za podanie návrhu na vykonanie exekúcie, hlavná odmena za exekučné konanie a ďalšia odmena za vykonanie exekúcie. Exekútor si môže účtovať poplatky aj za poskytovanie inej exekučnej činnosti.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulované – stanovujú sa na základe dohody s klientom. Osoba prevádzkujúca právnickú kanceláriu alebo advokát predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju. Klient uhrádza nevyhnutné výdavky, ktoré vynaložil advokát alebo osoba prevádzkujúca právnickú kanceláriu pri poskytovaní právnych služieb.

Fixné trovy

Fixné trovy občianskoprávnych konaní

Fixné trovy účastníka v občianskoprávnom konaní

Medzi fixné trovy účastníka sporu v občianskoprávnom konaní patria:

 • súdny poplatok,
 • kaucia pri kasačnej sťažnosti,
 • kaucia pri žiadosti o zrušenie kontumačného rozsudku,
 • kaucia pri žiadosti o obnovenie konania alebo žiadosti o navrátenie lehoty,
 • náklady súdneho exekútora za doručenie procesných listín,
 • náklady na uverejnenie súdnych predvolaní a oznámení v úradnom vestníku Ametlikud Teadaanded alebo v tlači,
 • odmeny znalcov, prekladateľov a tlmočníkov,
 • iné trovy súdnych konaní a mimosúdne náklady.

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy

Účastník, ktorý žiada o začatie konanie alebo o vykonanie procesného úkonu, musí vopred uhradiť tieto trovy:

 • súdny poplatok,
 • kaucia pri kasačnej sťažnosti,
 • kauciu pri žiadosti o zrušenie kontumačného rozsudku,
 • kauciu pri žiadosti o obnovenie konania alebo žiadosti o vrátenie lehoty,
 • náklady súdneho exekútora na doručenie procesných listín,
 • náklady na uverejnenie súdnych predvolaní a oznámení v úradnom vestníku Ametlikud Teadaanded alebo v tlači,
 • náklady na preskúmanie odvolania, a to v rozsahu stanovenom súdom.

Ak súd nerozhodne inak, odmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov uhradí vopred ten účastník konania, ktorý podal návrh na ich prizvanie.

Fixné trovy pri trestnoprávnych konaniach

Fixné trovy účastníkov trestnoprávnych konaní

Fixné trovy účastníkov trestnoprávnych konaní sú stanovené v trestnom poriadku a zahŕňajú trovy konania, osobitné trovy a dodatočné trovy.

Trovy konania sú:

 • primeraná odmena vyplatená zvolenému obhajcovi alebo zástupcovi, ako aj iné nevyhnutné výdavky účastníkov konania vyplývajúce z trestného konania,
 • sumy, ktoré sa majú podľa § 178 Trestného poriadku uhradiť poškodeným, svedkom, znalcom, kvalifikovaným osobám, okrem nákladov uvedených v § 176 ods. 1 bod 1 Trestného poriadku,
 • náklady štátnej forenznej inštitúcie alebo akéhokoľvek iného vládneho orgánu alebo právneho subjektu v súvislosti s vypracovaním odborného posudku alebo stanovením intoxikácie,
 • odmena stanovená pre prideleného obhajcu a náhrada jeho výdavkov, ak sú odôvodnené a primerané,
 • náklady, ktoré vznikli vyhotovením kópií materiálov trestného spisu obhajcovi podľa § 224 ods. 1 Trestného poriadku,
 • náklady na uchovávanie, zasielanie a zničenie dôkazov,
 • náklady na uskladnenie, presun a zničenie konfiškovaného majetku,
 • náklady súvisiace so zabezpečením občianskoprávneho nároku,
 • náhrada škody, ktorá bola poškodenému priznaná,
 • ďalšie náklady orgánu, ktorý viedol trestné konanie, a ktoré vznikli v priebehu daného konania, okrem nákladov, ktoré sú podľa Trestného poriadku považované za osobitné alebo dodatočné trovy.

Ak má účastník konania niekoľko obhajcov alebo právnych zástupcov, zahrnú sa ich odmeny medzi trovy konania, ak neprekročia primeranú úroveň odmeny obvykle uhrádzanej jednému obhajcovi alebo právnemu zástupcovi.

Ak sa obvinený alebo obžalovaný obhajuje sám, nutné náklady obhajoby sa zahrnú do trov konania. Nadmerné náklady, ktoré by v prípade prítomnosti obhajcu nevznikli, sa do trov konania nezahrnú.

Náklady, ktoré vznikli osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania, a ktoré súvisia s vypracovaním odborného posudku, sa nahradia v súlade s podmienkami a pravidlami stanovenými v zákone o forenznom vyšetrovaní.

Osobitné trovy spojené s odročením pojednávania z dôvodu nedostavenia sa účastníka konania, trovy predvedenia atď.

Dodatočné trovy sú:

 • náklady osoby, ktorá nie je účastníkom konania, za poskytnutie dôkazu,
 • náklady na väzbu obvineného alebo obžalovaného,
 • odmeny pre tlmočníkov alebo prekladateľov podľa § 178 Trestného poriadku,
 • náhrady uhrádzané v trestných konaniach podľa zákona o náhrade škody spôsobenej štátom v dôsledku neoprávneného odňatia slobody,
 • náklady, ktoré vznikli orgánom štátnej alebo miestnej verejnej správy v súvislosti s trestným konaním a ktoré nie sú uvedené v § 175 ods. 1 bod 1 a bod 10 Trestného poriadku,
 • náhrady vyplácané zástupcom svedkov podľa § 671 Trestného poriadku.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy

 • V prípade oslobodzujúceho rozsudku hradí trovy konania štát. Trovy konania hradí obžalovaný, ak ho súd uzná vinným. V prípade čiastočne oslobodzujúceho rozsudku hradí trovy konania štát v takej miere, v akej bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby. Povinnosť uhradiť trovy konania vzniká v okamihu, keď konečné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
 • Ak súd zamietne občianskoprávny nárok, trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením hradí poškodený. Ak súd občianskoprávny nárok prizná v plnej miere, trovy uhrádza odsúdený alebo obžalovaný. Ak je občianskoprávny nárok priznaný len sčasti, súd rozdelí trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením medzi poškodeného a odsúdeného alebo obžalovaného, pričom sa zohľadňujú všetky okolnosti. V prípade, že súd odmietne preskúmať občianskoprávny nárok, uhradí trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením štát.

Fixné trovy ústavných konaní

Fixné trovy účastníkov ústavných konaní

V Estónsku nie sú povolené individuálne žiadosti o preskúmanie ústavnosti právnych predpisov. Trovy spojené so žiadosťami o preskúmanie súladu právneho predpisu s Ústavou sú kryté zo štátneho rozpočtu. Náklady súvisiace s prizvaním odborníkov do ústavných konaní sú hradené zo štátneho rozpočtu za rovnakých podmienok ako v prípade prizvaných znalcov v občianskoprávnych konaniach.

Fáza ústavného konania, v ktorej musia byť zaplatené fixné trovy

V ústavných súdnych konaniach nevznikajú stranám sporu žiadne fixné trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti účastníkov

Advokáti sú povinní informovať svojich klientov o plnom rozsahu činností týkajúcich sa poskytovania právnych služieb a o všetkých súvisiacich nákladoch. Osoba prevádzkujúca právnickú firmu alebo advokát predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju.

Trovy vyplývajúce z účasti na konaní

Trovy úspešného účastníka konania

Úspešný účastník znáša tie náklady na odmenu právneho zástupcu alebo poradcu, ktoré súd považuje za účelne vynaložené a ktoré podľa rozhodnutia súdu nemusí uhradiť neúspešný účastník konania.

Trovy neúspešného účastníka konania

Na základe rozhodnutia o náhrade trov konania musí strana, ktorá prehrala spor, nahradiť víťaznej strane trovy konania, ktoré môžu zahŕňať:

 • súdny poplatok,
 • kauciu,
 • náklady spojené so svedkami, znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi, ako aj náklady spojené so znaleckým posudkom vykonaným osobou, ktorá nie je účastníkom konania (podľa zákona o súdnych znalcoch),
 • výdavky spojené so získavaním dokumentov a dôkazov,
 • náklady na úkony vykonávané na mieste vrátane cestovných nákladov,
 • výdavky spojené s vypracovaním, doručovaním alebo náhradným doručovaním písomností,
 • náklady na určenie hodnoty občianskoprávneho sporu,
 • výdavky zástupcov a poradcov účastníkov konania,
 • cestovné a poštovné výdavky, výdavky na komunikáciu, ubytovanie a ďalšie podobné výdavky, ktoré znášajú účastníci v spojení s konaním,
 • náhrada ušlej mzdy alebo iného stáleho príjmu,
 • náklady súvisiace s predbežnými konaniami, s výnimkou prípadov, keď bola žaloba podaná po viac ako 6 mesiacoch od ukončenia predbežného konania,
 • odmenu súdneho exekútora za podanie návrhu na vykonanie exekúcie a náklady exekúcie,
 • odmenu súdneho exekútora za doručenie súdnych listín,
 • náklady na spracovanie žiadosti o finančnú pomoc pri úhrade trov konania,
 • trovy zrýchleného konania o platobnom rozkaze,
 • trovy mediácie, ak súd rozhodol, že sa jej majú účastníci zúčastniť podľa § 4 ods. 4 občianskeho súdneho poriadku, alebo ak ide o povinné mediačné konanie v rámci predbežného konania podľa § 1 ods. 4 zákona o mediácii.

Ak bola účastníkovi konania určená náhrada výdavkov protistrany na právneho zástupcu alebo poradcu, náhrada určená súdom musí byť odôvodnená a nesmie presahovať požadovanú úroveň. Ak účastníka zastupovalo viacero zástupcov, výdavky sa nahrádzajú iba vtedy, ak vznikli v dôsledku zložitosti prípadu alebo potreby výmeny zástupcu.

Základy určovania trov konania

Kde nájdem informácie o trovách konania v Estónsku?

Trovy konania sú upravené v:

 • občianskom súdnom poriadku,
 • zákone o súdnych exekútoroch,
 • zákone o štátnych poplatkoch,
 • právnych nástrojoch vydaných na základe občianskeho súdneho poriadku.

V akých jazykoch môžem získať informácie o trovách konania v Estónsku?

Informácie sú dostupné v estónčine.

Anglické preklady estónskych právnych predpisov s informáciami o trovách konaní sú k dispozícii na webovej lokalite Štátneho vestníka (Riigi Teataja)

Kde nájdem informácie o mediácii?

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za vykonávanie smernice 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Všeobecné otázky týkajúce sa mediácie možno zasielať na adresu Ministerstva spravodlivosti info@just.ee.

Mediácia v občianskoprávnych veciach a práva a povinnosti mediátorov sú upravené zákonom o mediácii. Zákon obsahuje aj ustanovenia o vykonateľnosti a plnení dohôd uzavretých prostredníctvom mediácie. Činnosti mediátora môžu podľa zákona vykonávať tieto osoby:

 • fyzické osoby poverené mediáciou účastníkmi sporu,
 • advokáti,
 • notári,
 • v prípadoch uvedených v zákone o mediácii štátny alebo samosprávny mediačný orgán.

Mediáciu v správnych a trestných konaniach upravujú správny, resp. trestný poriadok.

Pokiaľ ide o využívanie mediácie najmä v rodinných záležitostiach, ministerstvo sociálnych vecí podporuje rozvoj činností rodinných mediátorov. Webová lokalita Estónskej asociácie mediátorov ponúka informácie o mediácii v estónčine aj angličtine. Aj Estónske združenie pre starostlivosť o deti – neziskové združenie podporujúce práva detí – poskytuje poradenstvo rodičom, ktorí plánujú súdnu rozluku alebo rozvod, a nabáda ich, aby na ochranu záujmov svojich detí využívali služby mediátorov. Združenie organizuje aj školenia v oblasti rodinnej mediácie.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konaní?

Webová lokalita obsahujúca informácie o trovách konaní

Druh a výška trov spojených so súdnym konaním závisí od trvania a povahy veci. Hlavným zdrojom informácií o trovách súdneho konania sú procesné kódexy a zákon o štátnych poplatkoch. Ministerstvo spravodlivosti vydáva a spravuje Štátny vestník (Riigi Teataja), ktorý poskytuje prístup k:

 • zákonom a nariadeniam,
 • dekrétom prezidenta republiky,
 • rozhodnutiam Najvyššieho súdu a medzinárodným zmluvám,
 • nariadeniam orgánov miestnej samosprávy.

Štátny vestník (Riigi Teataja) obsahuje aj oficiálne konsolidované znenia zákonov, nariadení a príkazov vlády, nariadení ministrov, nariadení guvernéra Estónskej banky (Eesti Pank) a rozhodnutí štátnej volebnej komisie. Právne predpisy a ďalšie dokumenty uverejnené v Štátnom vestníku (Riigi Teataja) sú k dispozícii od roku 1990.

Na webovej lokalite Najvyššieho súdu je uverejnená analýza praxe a určovania trov občianskych súdnych konaní.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistiky týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa sú od roku 1996 k dispozícii na webovej lokalite súdov.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania?

Výška súdneho poplatku, ktorá sa má zaplatiť pri konkrétnom type konania, je uvedená v zákone o štátnych poplatkoch.

Informácie o odmenách súdnych exekútorov sú uvedené v zákone o súdnych exekútoroch.

Nie sú k dispozícii žiadne štatistiky o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Odmeny súdnych exekútorov podliehajú DPH vo výške 20 %.

Aby bola možné požiadať o vrátenie DPH zo súdnych trov, žiadateľ musí potvrdiť, že nie je platiteľom DPH, alebo že nemôže DPH získať späť z nejakých iných dôvodov.

Aké sú platné sadzby DPH?

Od 1. júla 2009 je sadzba HDP 20 %.

Právna pomoc

Hranica príjmu v občianskoprávnych veciach

Právna pomoc je dostupná v prípade, že náklady na právne služby predstavujú viac ako dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa vypočítaného na základe priemerného mesačného príjmu počas štyroch mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti.

Od vypočítaného výsledku sa odpočítavajú dane a povinné poistenie, výdavky na splnenie zákonnej vyživovacej povinnosti a primerané výdavky na bývanie a dopravu.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci poškodeným

Poskytovanie štátnej právnej pomoci upravuje občiansky súdny poriadok. Druhy štátom zabezpečovanej právnej pomoci, ako aj podmienky a pravidlá jej poskytovania, sú upravené v zákone o štátnej právnej pomoci.

Právna pomoc sa môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorá je v čase podania žiadosti občanom Estónska alebo iného členského štátu Európskej únie, popr. tu má trvalý pobyt. Adresa bydliska sa určuje podľa článku 59 nariadenia Rady (ES) 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Iným fyzickým osôb sa právna pomoc môže poskytnúť iba v prípade, že to vyplýva z medzinárodnej zmluvy.

Štátna právna pomoc sa neposkytne, ak:

 • je žiadateľ schopný brániť si svoje práva sám,
 • nárok, ktoré si chce žiadateľ uplatniť, zjavne neexistuje,
 • by žiadateľ mohol znášať náklady na právne služby z existujúceho vlastného majetku, ktorý môže predať bez väčších ťažkostí,
 • sa neočakáva, že náklady na právne služby presiahnu dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa vypočítaného z priemerného mesačného príjmu za posledné 4 mesiace pred podaním žiadosti po odpočítaní daní a povinného poistenia, výdavkov na splnenie zákonnej vyživovacej povinnosti a primeraných nákladov na bývanie a dopravu,
 • je z okolností zrejmá bezúspešnosť sporu,
 • žiadosť bola predložená v súvislosti so žalobou o náhradu nemajetkovej ujmy a vec nemá naliehavý verejnoprávny záujem,
 • sa spor týka ekonomickej činnosti žiadateľa a nemá vplyv na jeho iné práva,
 • žiadosť súvisí s konaním o ochranu obchodnej známky, patentu, úžitkového vzoru, topografií polovodičových výrobkov alebo inej formy duševného vlastníctva, s výnimkou práva vyplývajúceho zo zákona o autorských právach,
 • má žiadateľ jasné spoločné záujmy s osobou, ktorá nie je oprávnená získať právnu pomoc; v takom prípade existuje riziko, že poskytnutá právna pomoc by mohla byť prevedená na neoprávnenú osobu,
 • bola žiadosť o poskytnutie právnej pomoci podaná s cieľom brániť právo, ktoré bolo prevedené na žiadateľa, a je možné dôvodne predpokladať, že tento prevod bol vykonaný s cieľom získania právnej pomoci,
 • je poskytovanie právnych služieb zaručené prostredníctvom zmluvného poistenia, ktoré uzatvoril žiadateľ, alebo na základe povinného zmluvného poistenia,
 • je potenciálny prínos právnej pomoci pre žiadateľa neprimerane malý v porovnaní s očakávanými nákladmi, ktoré má znášať štát pri jej poskytovaní.

Viac informácií o poskytovaní právnej pomoci nájdete na webovej lokalite estónskej advokátskej komory.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obvineným a obžalovaným

Podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie právnej pomoci obvineným alebo obžalovaným sú rovnaké, ako v prípade poškodených.

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Zákon o štátnych poplatkoch stanovuje okolnosti, za ktorých je možné oslobodenie od súdnych poplatkov. Od súdnych poplatkov sú oslobodené tieto konania a úkony:

 • konanie o odvolaní alebo sťažnosti, ktoré sa týka vyplatenia odmeny alebo mzdy, určenia neplatnosti skončenia pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo zmeny dôvodov, ktoré viedli ku skončeniu pracovného pomeru,
 • konanie o odvolaní proti rozhodnutiu, ktoré sa týka určenia výživného, a v rámci konania o určení výživného na dieťa poplatok za zrýchlené konanie o vydanie platobného rozkazu,
 • konanie o žiadosti o náhradu škody v prípade nezákonného odsúdenia, nezákonného trestného stíhania, nezákonnej väzby a ďalších neodôvodnených zásahov do osobnej slobody, ako aj preskúmanie žiadosti o náhradu majetkovej ujmy spôsobenej nezákonným uložením pokuty za delikt,
 • prvé vydanie súdnych písomností týkajúcich sa trestnej veci,
 • konanie o umiestnení osoby do ústavnej starostlivosti,
 • preskúmanie žiadosti o vrátenie majetku zabaveného alebo odstúpeného v nezákonnej represii a preskúmanie žiadosti o náhradu škody,
 • konanie o odvolaní proti rozhodnutiu o počte odpracovaných rokov pri výpočte dôchodku,
 • preskúmanie protestu proti správnemu rozhodnutiu,
 • preskúmanie žiadosti o oslobodenie od notárskych poplatkov, ako aj predloženie námietky súdu, ktorý v danej veci rozhoduje,
 • preskúmanie žiadosti o procesnú pomoc a predloženie námietky súdu, ktorý o žiadosti rozhoduje,
 • konanie o odvolaní alebo sťažnosti v súvislosti so škodou spôsobenou ublížením na zdraví, poškodením zdravia alebo smrťou hlavného živiteľa rodiny,
 • vyhotovenie max. 5 stránok kópií procesných písomností v správnej veci.

Od súdnych poplatkov sú oslobodené:

 • podanie opravného prostriedku neplnoletou osobou proti rozhodnutiu súdu vo veci, v ktorej jej bolo zo zákona udelené nezávislé právo na opravný prostriedok,
 • žaloba podaná v súvislosti s dôchodkom alebo podporou, ktoré neboli zaplatené v správnej výške alebo neboli vôbec zaplatené,
 • sťažnosť fyzickej osoby proti rozhodnutiu volebnej komisie,
 • návrh inštitúcie náhradnej rodinnej starostlivosti na zbavenie rodičovských práv alebo na vymenovanie poručníka pre neplnoletú osobu alebo akákoľvek iná žiadosť podaná v záujme dieťaťa, za ktoré daná inštitúcia zodpovedá,
 • návrhy daňových orgánov na vyhlásenie konkurzu a ich iné návrhy týkajúce sa konkurzného konania, ako aj žiadosti o určenie výšky dane v prebiehajúcich konaniach,
 • odvolanie miestnej samosprávy v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo zákona o pozemkovej reforme, ktorá vystupuje ako záložný veriteľ vo veci týkajúcej sa hypotéky zriadenej v prospech štátu,
 • návrh súdneho exekútora na vykonanie exekúcie podľa exekučného poriadku a odvolanie proti súdnemu rozhodnutiu o exekúcii podľa § 599 Občianskeho súdneho poriadku.

Kedy je neúspešný účastník konania povinný nahradiť trovy úspešnej strane?

Súd, ktorý rozhoduje o veci, určí v rozsudku alebo rozhodnutí o ukončení konania, akým spôsobom účastníci konania znášajú trovy konania. Súd musí určiť, ktoré trovy konania znášajú jednotliví účastníci alebo aké je ich proporcionálne rozdelenie medzi účastníkmi. Ak druhostupňový súd zmenil rozsudok prvostupňového súdu alebo vyniesol nový rozsudok bez toho, aby vrátil konanie na prvostupňový súd, musí v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraviť rozdelenie trov konania.

Účastník konania je v lehote 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozdelení trov oprávnený požiadať súd prvého stupňa, ktorý rozhodoval vo veci, aby trovy konania určené pomerom stanovil v peňažnom vyjadrení. K žiadosti sa musí pripojiť zoznam trov konania, v ktorom je podrobne popísané zloženie jednotlivých položiek Súd môže určiť lehotu, v rámci ktorej musí účastník predloží ďalšie informácie týkajúce sa trov konania, ktoré sa majú nahradiť. Taktiež môže účastníkovi konania prikázať, aby predložil dokumenty preukazujúce tieto trovy konania. Súd bezodkladne postúpi protistrane žiadosť o určenie trov konania, ku ktorej priloží zoznam trov konania a iné podporné dokumenty.

Protistrana môže predložiť námietky v lehote stanovenej súdom, ktorá beží od doručenia žiadosti. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 dní. Právna pomoc sa poskytuje bez ohľadu na povinnosť prijímateľa právnej pomoci nahradiť na základe súdneho rozsudku trovy, ktoré vznikli protistrane. Neúspešný účastník znáša trovy konania v plnom rozsahu aj v prípade, ak je od nich oslobodený, alebo mu bola poskytnutá právna pomoc na ich úhradu.

Ak sa konanie skončí v prospech žalobcu, súd nariadi žalovanému uhradiť pomernú časť trov konania, od ktorých je žalobca oslobodený, alebo ktoré by mohol zaplatiť v splátkach. Táto suma sa odvádza do verejného rozpočtu a je pomerná k časti žaloby, v ktorej bol žalobca úspešný.

Odmeny znalcov

V prípade, ak súd nerozhodne inak, musí trovy podstatné z hľadiska konania uhradiť v rozsahu stanovenom súdom účastník, ktorý podal návrh, v dôsledku ktorého náklady vznikli. Ak návrh na prizvanie znalca podali strany sporu spoločne, alebo ak znalca ustanovil súd, náklady sa rozdelia rovnako medzi obe strany.

Odmena sa znalcom vypláca podľa vykonanej práce. Hodinová odmena sa platí v rozmedzí minimálnych a maximálnych sadzieb uvedených v nariadení vlády. Odmena znalca za odborný posudok je 10 – 40-násobok minimálnej hodinovej sadzby. Pri určovaní hodinovej sadzby súd zohľadňuje tieto skutočnosti:

 • kvalifikácia znalca,
 • zložitosť práce,
 • akékoľvek nevyhnutné pracovné náklady,
 • akékoľvek zvláštne okolnosti, za ktorých znalec pracoval.

Nahrádzajú sa náklady súvisiace s prípravou a vypracovaním znaleckého posudku vrátane nákladov na pomocný personál. Ďalej sa nahrádza materiál a prostriedky použité pri vypracovaní posudku, ako aj všetky nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku súdneho konania vrátane stravného a nocľažného.

O výške odmeny znalca a jeho výdavkoch rozhoduje súd, ktorých znalca ustanovil.

Znalci sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Ak znalec splní svoje povinnosti, súd mu vyplatí odmenu bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Odmeny znalcom a výdavky týkajúce sa vykonania znaleckého posudku štátnym forenzným ústavom sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Mimosúdnym tlmočníkom, ktorí sa zúčastňujú súdnych konaní, sa vypláca hodinová odmena za tlmočenie v rozpätí 2 až 40-násobku minimálnej úradnej hodinovej mzdy. Prekladateľom sa vypláca odmena za stranu prekladu vo výške maximálne 20-násobku minimálnej hodinovej mzdy.

O odmenách tlmočníkov a prekladateľov a úhrade ich nákladov rozhoduje ten istý súd, ktorý prekladateľa alebo tlmočníka prizval.

Pri určení hodinových sadzieb súd zohľadňuje kvalifikáciu tlmočníka alebo prekladateľa, zložitosť práce, nevyhnutné náklady a osobitné podmienky, za ktorých boli tlmočenie alebo preklad vyžiadané.

Tlmočníci a prekladatelia sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Súd vyplatí odmenu tlmočníkovi alebo prekladateľovi bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Odmeny tlmočníkov a prekladateľov sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich úspešnému účastníkovi uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.