Trovy konania

Estónsko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách konania v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko

Právny rámec upravujúci odmeňovanie osôb vykonávajúcich právnické profesie

Právni poradcovia

Odmeny právnych poradcov nie sú v Estónsku regulované.

Právnici

Odmeny právnikov nie sú v Estónsku regulované.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulované.

Súdni exekútori

Odmeny súdnych exekútorov sú v Estónsku regulované zákonom o súdnych exekútoroch. Odmenu súdneho exekútora tvorí odmena za podanie návrhu na vykonanie exekúcie, hlavná odmena za exekučné konanie a ďalšia odmena za vykonanie exekúcie. Exekútor si môže účtovať poplatky aj za poskytovanie inej exekučnej činnosti.

Notári

Notárske poplatky sú v Estónsku regulované zákonom o notárskych poplatkoch. Notársky poplatok za vykonanie notárskeho úkonu sa zvyčajne vypočíta podľa dvoch všeobecných zásad: závisí buď od hodnoty transakcie, ktorej sa notársky úkon týka, alebo je pri niektorých úkonoch pevne stanovený. Na výške poplatkov za poskytnuté notárske úkony sa možno dohodnúť.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulované – stanovujú sa na základe dohody s klientom. Advokát alebo osoba prevádzkujúca advokátsku kanceláriu predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju. Klient uhrádza nevyhnutné výdavky, ktoré vynaložil advokát alebo osoba prevádzkujúca advokátsku kanceláriu pri poskytovaní právnych služieb.

Fixné trovy

Fixné trovy účastníkov v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy, ktoré vzniknú účastníkom v občianskom súdnom konaní, sa stanovujú na základe § 139 – 144 Občianskeho súdneho poriadku a zahŕňajú trovy súdneho konania a mimosúdne náklady. Trovy súdneho konania pozostávajú zo štátnych poplatkov a nákladov na preskúmanie veci. Na každom stupni vedie súd záznamy o trovách konania vrátane nákladov na preskúmanie veci.

Fáza občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy

Účastník, ktorý žiada o začatie konania alebo o vykonanie procesného úkonu, musí vopred uhradiť tieto trovy:

 • štátny poplatok,
 • náklady súdneho exekútora na doručenie písomností,
 • náklady na uverejnenie súdnych predvolaní alebo oznámení v úradnom vestníku Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia) alebo v tlači,
 • iné náklady na preskúmanie veci, a to v rozsahu stanovenom súdom.

Ak súd nerozhodne inak, odmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov uhradí vopred ten účastník konania, ktorý podal návrh na ich prizvanie.

Súd stanoví konečnú výšku nahraditeľných trov konania v konečnom rozhodnutí v hlavnej veci alebo v rozsudku po nadobudnutí právoplatnosti konečného rozhodnutia.

Fixné trovy pri trestných konaniach

Fixné trovy účastníkov v trestnom konaní

Fixné trovy účastníkov v trestnom konaní sú stanovené v § 175 – 179 Trestného poriadku a zahŕňajú trovy konania, osobitné trovy a dodatočné trovy.

Ak má účastník konania niekoľko právnych poradcov alebo zástupcov, zahrnú sa ich odmeny medzi trovy konania, ak neprekročia primeranú úroveň odmeny obvykle uhrádzanej jednému právnemu poradcovi alebo zástupcovi.

Ak sa podozrivý alebo obžalovaný obhajuje sám, nutné náklady obhajoby sa zahrnú do trov konania. Nadmerné náklady, ktoré by v prípade prítomnosti právneho poradcu nevznikli, sa do trov konania nezahrnú.

Náklady, ktoré vznikli osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania, a ktoré súvisia s vypracovaním znaleckých posudkov, sa nahradia v súlade s podmienkami a pravidlami stanovenými v zákone o forenznom vyšetrovaní.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy

V prípade zbavenia obvinenia hradí trovy konania štát. V prípade odsúdenia hradí trovy konania odsúdený. V prípade čiastočného zbavenia obvinenia hradí trovy konania štát v takej miere, v akej bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby. Povinnosť uhradiť trovy konania vzniká v okamihu, keď konečné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Ak súd zamietne občianskoprávny nárok, trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením hradí poškodený. Ak súd občianskoprávny nárok prizná v plnej miere, trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením uhrádza odsúdený alebo odporca. Ak je občianskoprávny nárok priznaný len sčasti, súd rozdelí trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením medzi poškodeného a odsúdeného alebo odporcu, pričom sa zohľadňujú všetky okolnosti. V prípade, že súd odmietne preskúmať občianskoprávny nárok, trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením uhradí štát.

Fixné trovy v ústavnom konaní

V Estónsku nie sú povolené individuálne žiadosti o preskúmanie ústavnosti právnych predpisov. Trovy spojené s preskúmaním sú kryté zo štátneho rozpočtu. Náklady súvisiace s prizvaním odborníkov do ústavných konaní sú hradené zo štátneho rozpočtu za rovnakých podmienok ako v prípade odmien znalcov v občianskych súdnych konaniach.

Fáza ústavného konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy účastníkov

V ústavných súdnych konaniach nevznikajú účastníkom konania žiadne fixné trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti účastníkov konania

Advokáti sú povinní informovať svojich klientov o plnom rozsahu činností týkajúcich sa poskytovania právnych služieb a o všetkých súvisiacich nákladoch. Advokát alebo osoba prevádzkujúca advokátsku kanceláriu predložia klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlia mu, ako dospeli k tomuto údaju.

Trovy vyplývajúce z účasti na konaní

Trovy úspešného účastníka konania

Úspešný účastník znáša tie náklady na odmenu právneho zástupcu alebo poradcu, ktoré súd považuje za účelne vynaložené a ktoré podľa rozhodnutia súdu nemusí uhradiť neúspešný účastník konania.

Trovy neúspešného účastníka konania

Na základe rozsudku, ktorým sa určujú trovy konania, musí účastník konania, ktorý prehral spor, nahradiť úspešnému účastníkovi trovy konania, ktoré môžu zahŕňať:

 • štátny poplatok,
 • náklady spojené so svedkami, znalcami, s tlmočníkmi a prekladateľmi, ako aj náklady spojené so znaleckým posudkom vykonaným osobou, ktorá nie je účastníkom konania a ktorej majú byť náklady uhradené podľa zákona o forenznom vyšetrovaní,
 • náklady spojené so získavaním dokumentov a hmotných dôkazov,
 • náklady na obhliadku miesta vrátane cestovných nákladov, ktoré vznikli súdu,
 • náklady spojené s doručovaním, postúpením alebo vypracovaním písomností,
 • náklady na určenie hodnoty občianskoprávneho konania,
 • náklady zástupcov a poradcov účastníkov konania,
 • cestovné a poštovné výdavky, výdavky na komunikáciu, ubytovanie a ďalšie podobné výdavky, ktoré v spojení s konaním znášajú účastníci konania,
 • náhrada ušlej mzdy alebo iného stáleho príjmu účastníkov konania,
 • náklady súvisiace s predbežnými konaniami, ktoré sú stanovené zákonom, s výnimkou prípadov, keď bola žaloba podaná po viac ako šiestich mesiacoch od ukončenia predbežného konania,
 • odmenu súdneho exekútora za podanie návrhu na vykonanie exekúcie a náklady na vykonanie rozhodnutia o exekúcii,
 • odmenu súdneho exekútora za doručenie písomností,
 • náklady na spracovanie žiadosti o procesnú pomoc pri úhrade trov konania,
 • trovy zrýchleného konania o platobnom rozkaze,
 • náklady na zmierovacie konanie, ak súd rozhodol, že sa na ňom majú účastníci zúčastniť podľa § 4 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, alebo ak ide o povinné konanie v rámci predbežného zmierovacieho konania podľa § 1 ods. 4 zákona o zmierovacom konaní.

Účastníkovi konania, ktorý má uhradiť trovy konania účastníka konania, ktorý má nárok na ich náhradu, sa nariadi len úhrada nevyhnutných a odôvodnených nákladov.

Základy určovania trov konania

Kde nájdem informácie o základoch určovania trov konania v Estónsku?

Základy určovania trov konania sú stanovené v týchto právnych aktoch:

V akých jazykoch môžem získať informácie o základoch určovania trov konania v Estónsku?

Informácie o základoch určovania trov konania sú dostupné v estónčine.

Anglické preklady estónskych právnych nástrojov s informáciami o trovách konania a základoch ich určovania sú k dispozícii na webovom sídleRiigi Teataja (Štátny vestník).

Kde nájdem informácie o mediácii?

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za vykonávanie smernice 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Všeobecné otázky týkajúce sa mediácie možno zasielať na emailovú adresu ministerstva spravodlivosti: info@just.ee.

Zmierovacie konanie v občianskoprávnych veciach je upravené zákonom o zmierovacom konaní, ktorý obsahuje ustanovenia o právach a povinnostiach mediátorov aj usmernenia týkajúce sa vykonávania a plnenia dohôd uzavretých prostredníctvom mediácie. Zmierovacie konanie môžu podľa zákona viesť tieto subjekty:

 • fyzické osoby poverené vedením konania účastníkmi konania,
 • advokáti,
 • notári,
 • v prípade uvedenom v zákone zmierovací orgán štátu alebo samosprávy.

Webové sídlo Estónskeho združenia mediátorov ponúka informácie v estónčine aj angličtine.

Estónska únia pre blaho detí – nezisková asociácia podporujúca práva detí – poskytuje poradenstvo pre rodičov a organizuje školenia v oblasti rodinnej mediácie.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konania?

Webové sídlo obsahujúce informácie o trovách konania

Druh a výška trov spojených so súdnym konaním závisí od druhu, trvania a zložitosti veci. Hlavným zdrojom informácií o trovách spojených so súdnym konaním sú procesné kódexy a zákon o štátnych poplatkoch. Ministerstvo spravodlivosti vydáva a spravuje úradnú publikáciu Riigi Teataja (Štátny vestník), ktorá poskytuje prístup k:

 • zákonom a nariadeniam,
 • dekrétom prezidenta republiky,
 • rozhodnutiam najvyššieho súdu a medzinárodným dohodám,
 • nariadeniam orgánov miestnej samosprávy.

Riigi Teataja obsahuje oficiálne konsolidované znenia zákonov, nariadení a príkazov vlády, nariadení ministrov, nariadení guvernéra Eesti Pank (Estónska banka), nariadení štátnej volebnej komisie, rozhodnutí parlamentu, nariadení obecných a mestských zastupiteľstiev a nariadení obecných a mestských samospráv. Právne predpisy a ďalšie dokumenty uverejnené v Riigi Teataja sú k dispozícii od roku 1990.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistiky týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa sú od roku 1996 k dispozícii na webovom sídle súdov.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania?

 • Výška štátneho poplatku, ktorý sa má zaplatiť pri konkrétnom type konania, je uvedená v zákone o štátnych poplatkoch.
 • Informácie o odmenách súdnych exekútorov sú uvedené v zákone o súdnych exekútoroch.
 • Nie sú k dispozícii žiadne štatistiky o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Odmeny súdnych exekútorov takisto podliehajú DPH vo výške 20 %.

Aby bolo možné požiadať o vrátenie DPH z trov konania, žiadateľ musí potvrdiť, že nie je platiteľom DPH alebo že nemôže DPH získať späť z nejakých iných dôvodov.

Aké sú platné sadzby DPH?

Od 1. júla 2009 je sadzba DPH v Estónsku na úrovni 20 %.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v občianskoprávnych veciach

Štátna právna pomoc je jedným zo spôsobov poskytnutia procesnej pomoci, pričom všetky rozhodnutia týkajúce sa poskytnutia štátnej právnej pomoci v občianskom súdnom konaní podliehajú pravidlám poskytovania procesnej pomoci stanoveným v Občianskom súdnom poriadku.

Procesná pomoc sa fyzickej osobe neposkytne, ak:

 1. sa neočakáva, že trovy konania presiahnu dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa o procesnú pomoc vypočítaného z priemerného mesačného príjmu za posledné štyri mesiace pred podaním žiadosti po odpočítaní daní a povinného poistenia, nákladov na splnenie zákonnej vyživovacej povinnosti a primeraných nákladov na bývanie a dopravu;
 2. žiadateľ o procesnú pomoc môže uhradiť trovy konania zo svojich existujúcich aktív, ktoré možno predať bez väčších ťažkostí a na ktoré možno podľa zákona uplatniť pohľadávku.

Pri posudzovaní finančnej situácie žiadateľa sa berú do úvahy aktíva a príjem žiadateľa aj členov rodiny, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti, počet osôb vyživovaných žiadateľom, primerané výdavky na bývanie a ďalšie významné faktory.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci poškodeným

Štát môže poskytnúť procesnú pomoc podľa Občianskeho súdneho poriadku. Druhy štátom zabezpečovanej právnej pomoci, ako aj podmienky a pravidlá získania takejto právnej pomoci sú upravené v zákone o štátnej právnej pomoci.

Štátna právna pomoc sa poskytuje fyzickým osobám, ktoré majú v čase podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci bydlisko v Estónskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie, prípadne sú občanmi Estónskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie. Fyzickej osobe, ktorá je podozrivá alebo obžalovaná a nevybrala si obhajcu dohodou, pričom v jej trestnej veci je účasť obhajcu podľa zákona povinná, alebo ktorá žiada o pridelenie obhajcu, sa štátna právna pomoc poskytne bez ohľadu na jej domovskú krajinu, občianstvo či finančnú situáciu. Proces určenia domicilu sa riadi podľa článku 62 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1). Ostatným fyzickým osobám sa právna pomoc poskytne len v prípade, že Estónsku táto povinnosť vyplýva na základe medzinárodného záväzku.

Dôvody odmietnutia poskytnutia štátnej právnej pomoci sú stanovené v § 7 zákona o štátnej právnej pomoci.

Ďalšie informácie o štátnej právnej pomoci sa nachádzajú na webovom sídle estónskej advokátskej komory.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci podozrivým a odporcom

Podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie právnej pomoci podozrivým alebo odporcom sú rovnaké ako v prípade poškodených.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Dôvody oslobodenia od štátnych poplatkov a zníženia štátnych poplatkov sú stanovené v kapitole 3 zákona o štátnych poplatkoch.

Kedy je neúspešný účastník konania povinný uhradiť trovy úspešného účastníka konania?

Súd, ktorý rozhoduje v občianskoprávnom konaní, určí v súdnom rozhodnutí alebo v rozhodnutí o ukončení konania, akým spôsobom účastníci konania znášajú trovy konania. Ak je to potrebné, súd stanoví, akú časť trov konania budú znášať jednotliví účastníci konania. Ak vyšší súd zmení rozsudok alebo vydá nový rozsudok bez toho, aby sa vo veci uskutočnilo ďalšie pojednávanie, súd v prípade potreby náležite upraví spôsob, akým účastníci konania znášajú trovy konania.

Súd určí sumu trov konania, ktorá sa uhradí účastníkovi konania, ktorý má nárok na náhradu trov konania od účastníka konania, ktorý je povinný tieto trovy uhradiť, a to buď:

 1. v súdnom rozhodnutí alebo v rozhodnutí o ukončení konania, alebo
 2. po ukončení súdneho konania vydaním rozhodnutia o určení trov konania.

Poskytnutie procesnej pomoci vrátane právnej pomoci neznemožňuje ani neobmedzuje povinnosť prijímateľa procesnej pomoci nahradiť na základe súdneho rozsudku trovy konania, ktoré vznikli protistrane. Neúspešný účastník konania znáša trovy konania v plnom rozsahu aj v prípade, že je od nich oslobodený alebo mu bola poskytnutá procesná pomoc na ich úhradu.

Ak sa konanie skončí v prospech žalobcu, súd nariadi odporcovi uhradiť pomernú časť trov konania, ktoré sa majú zaplatiť do verejných prostriedkov a od ktorých je žalobca oslobodený alebo ktoré by mohol zaplatiť v splátkach. Táto suma sa odvádza do verejných prostriedkov a je pomerná k časti žaloby, v ktorej bol žalobca úspešný.

Ak rozsudok nadobudol právoplatnosť alebo súd vyhlásil, že rozsudok je vykonateľný ihneď, veriteľ môže požiadať súdneho exekútora o vykonanie rozsudku. Ak v rozsudku nie je stanovená lehota pre dobrovoľné splnenie vykonateľného titulu, stanoví ju súdny exekútor. Lehota nemôže byť kratšia ako 10 dní a dlhšia ako 30 dní. Ak s tým súhlasí účastník konania požadujúci výkon rozsudku, súdny exekútor môže pre dobrovoľné splnenie vykonateľného titulu stanoviť lehotu, ktorá je dlhšia ako 30 dní.

Odmeny znalcov

Ak súd nerozhodne inak, odmeny znalcov uhradí vopred a v rozsahu stanovenom súdom účastník konania, ktorý podal návrh, v dôsledku ktorého náklady vznikli. Ak návrh na prizvanie znalca podali účastníci konania spoločne alebo ak znalca ustanovil súd, náklady sa rovnomerne rozdelia medzi obe strany.

Znalcom sa platí hodinová odmena v rozmedzí minimálnych a maximálnych hodinových sadzieb uvedených v nariadení vlády. Odmena znalca za znalecký posudok je 10 – 40-násobok minimálnej hodinovej sadzby. Pri určovaní hodinovej sadzby súd zohľadňuje tieto skutočnosti:

 • kvalifikáciu znalca,
 • zložitosť práce,
 • akékoľvek nevyhnutné náklady vzniknuté pri využívaní potrebných prostriedkov,
 • akékoľvek zvláštne okolnosti, za ktorých znalec vykonával požadovanú prácu.

Nahrádzajú sa aj náklady súvisiace s prípravou a vypracovaním znaleckého posudku vrátane nákladov na pomocný personál a materiál a prostriedky použité pri vyšetrovaní až do výšky 20 % odmeny znalca, ako aj cestovné výdavky a všetky nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku súdneho konania, vrátane stravného a nocľažného.

O výške odmeny znalca a jeho nákladoch, ktoré sa majú nahradiť, rozhoduje ten istý súd, ktorý znalca ustanovil.

Znalci sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Ak znalec splní svoje povinnosti, súd mu vyplatí odmenu bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Ceny skúšok vykonaných v štátnom forenznom ústave a náklady, ktoré ústavu vzniknú, sú stanovené v zákone o forenznom vyšetrovaní.

Odmeny znalcom a výdavky týkajúce sa vykonania znaleckého posudku štátnym forenzným ústavom sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník konania ich uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Mimosúdnym tlmočníkom, ktorí sa zúčastňujú na súdnych konaniach, sa vypláca hodinová odmena za tlmočenie v rozpätí dvoj- až 40-násobku zákonnej minimálnej hodinovej mzdy. Prekladateľom sa vypláca odmena za stranu prekladu vo výške maximálne 20-násobku minimálnej hodinovej mzdy. Minimálnu hodinovú mzdu stanovuje vláda republiky v príslušnom nariadení.

O odmenách tlmočníkov a prekladateľov a náhrade ich nákladov rozhoduje ten istý súd, ktorý prekladateľa alebo tlmočníka prizval.

Pri určovaní hodinových sadzieb súd zohľadňuje kvalifikáciu tlmočníka alebo prekladateľa, zložitosť práce, nevyhnutné náklady a osobitné podmienky, za ktorých sa vyžadovalo tlmočenie alebo preklad.

Nahrádzajú sa aj cestovné výdavky tlmočníka, ktoré mu vznikli v dôsledku súdneho konania, a všetky ostatné nevyhnutné výdavky, najmä stravné a nocľažné.

Tlmočníci a prekladatelia sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Súd vyplatí odmenu tlmočníkovi alebo prekladateľovi bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Odmeny tlmočníkov a prekladateľov sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník konania ich úspešnému účastníkovi nahrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Posledná aktualizácia: 16/12/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.