Trovy konania

Fínsko

Na tejto strane nájdete informácie o súdnych trovách vo Fínsku.

Autor obsahu
Fínsko

Nariadenie o odmenách pre právnické profesie

Právni poradcovia a právnici

Vo Fínsku sa odmena právnych poradcov riadi Pravidlami profesionálneho vystupovania advokátov a smernicou o odmenách, ktoré schválila Fínska advokátska komora.

Súdni exekútori

Vo Fínsku sa odmena súdnych exekútorov riadi vládnym nariadením č. 925/2008, zákonom o vymáhaní poplatkov (č. 34/1995) a vládnym nariadením č. 35/1995.

Advokáti

Vo Fínsku sa odmena advokátov riadi Obchodným zákonníkom 18:5, zákonom o právnej pomoci (č. 257/2002) a vládnym nariadením č. 290/2008.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnych konaniach

Fixné náklady pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Vo Fínsku do fixných nákladov patria procesné poplatkydokumentačné poplatky. Procesné poplatky (poplatky za súdne konanie, poplatky za petície, poplatky za doručenie zásielok) sa účtujú strane ako kompenzácia za vypočutie prípadu a za opatrenia, ktoré boli v rámci procesu podniknuté. Procesné poplatky sa účtujú aj za doručenie úradného nástroja, ktorý obsahuje rozhodnutie alebo predbežné rozhodnutie v prípade. Poplatok za súdne konanie sa pohybuje v rozmedzí od 79 EUR v občianskoprávnych veciach na okresných súdoch do 223 EUR v prípadoch spadajúcich pod trhový súd.

Dokumentačné poplatky (poplatky za výpisy, poplatky za vyhotovenie kópií, poplatky za vystavenie osvedčenia) sa účtujú za špecificky požadované dokumenty, pokiaľ nie je v účinnosti štatutárna výnimka z poplatkov. Napríklad za dokumenty vystavené poškodenej strane v trestnom prípade, ktorý vedie verejný prokurátor, sa neúčtuje žiaden poplatok.

Podrobné údaje o trovách sú uvedené na webovej stránke rezortu spravodlivosti a v zákone o súdnych poplatkoch (zákon o poplatkoch za výkon súdov a niektorých orgánov súdnej správy č. 701/1993) a v príslušných dekrétoch Štátnej rady.

V prípade rozvodov celkové poplatky za súdne konanie pozostávajú z počiatočného poplatku vo výške 79 EUR a z poplatku vo výške 44 EUR za pokračovanie konania po uplynutí lehoty na prehodnotenie. Náklady za pomoc advokáta môžu dosiahnuť približne 1 000 EUR. Vo veciach, v rámci ktorých sa podávajú petície, poplatok dosahuje 72 EUR. V občianskoprávnych prípadoch sa poplatok za súdne konanie na okresnom súde pohybuje od 79 EUR do 179 EUR a ďalších 179 EUR sa účtuje za predloženie odvolania na odvolacom súde. Náklady na advokáta môžu dosiahnuť 6 000 EUR, pričom túto sumu môžu aj prekročiť.

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej je potrebné platiť fixné náklady za účastníkov konania

Fixné náklady za účastníkov konania v občianskoprávnych konaniach je potrebné zaplatiť na konci konania.

Fixné náklady v rámci trestných konaní

Fixné náklady za účastníkov konania v trestnom konaní

Vo Fínsku účastníci konania neplatia žiadne trovy v rámci trestných prípadov, ktoré vedie verejný prokurátor na súde prvého stupňa.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej je potrebné platiť fixné náklady

Fixné náklady za účastníkov konania v trestných konaniach je potrebné zaplatiť na konci konania.

Fixné náklady ústavného konania

Fixné náklady za účastníkov konania v ústavnom konaní

Vo Fínsku neexistujú žiadne ústavné súdy; príslušné prípady sa vyšetrujú vo forme trestného konania. Účastníci konania v trestných prípadoch, ktoré vedie verejný prokurátor na súde prvého stupňa, neplatia žiadne trovy.

Fáza ústavného konania, v rámci ktorej je potrebné platiť fixné náklady

Trovy je potrebné zaplatiť na konci konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právni zástupcovia musia stranám potenciálneho sporu poskytnúť informácie vopred tak, aby tieto pochopili svoje práva a povinnosti, svoju šancu na úspech a s tým spojené náklady – vrátane tých, ktoré môže znášať strana, ktorá spor prehrá. V takýchto prípadoch sa uplatňuje etický kódex Fínskej advokátskej komory. Aj právny poradca je zo zákona povinný zachovať dôvernosť klientov.

Zdroje trov

Ako získať informácie o zdrojoch trov vo Fínsku?

Informácie o zdrojoch trov sú uvedené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

V akých jazykoch možno získať informácie o zdrojoch trov vo Fínsku?

Informácie sú dostupné vo fínčine, švédčine a v angličtine.

Ako nájsť informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sa nachádzajú na webovej stránke ministerstva spravodlivosti a Národného inštitútu pre zdravie a sociálnu starostlivosť.

Ako nájsť ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka s informáciami o trovách

Podrobné informácie o trovách a poplatkoch za súdne konania sú bezplatné a nachádzajú sa na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Informácie o priemernej dĺžke trvania konaní sa nachádzajú v „prehľade aktivít“ na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Informácie o priemerných celkových trovách konania sa nachádzajú na webovej stránke fínskej justície.

Daň z pridanej hodnoty

Akým spôsobom sa tieto informácie poskytujú

Informácie sa nachádzajú na webovej stránke ministerstva spravodlivosti. Podľa smernice o poplatkoch Fínskej advokátskej komory musí odhad poplatku za výkon úkonu pre spotrebiteľa obsahovať DPH.

Aké sú platné sadzby?

Právne služby podliehajú DPH vo výške 22 %. Poplatky za právnu pomoc však nepodliehajú DPH.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Hranica príjmu sa počíta podľa stanoveného vzorca. Vo všeobecnosti platí, že právna pomoc sa poskytuje bezplatne žiadateľovi, ktorého dostupné prostriedky sú nižšie než 700 EUR za mesiac na jednu osobu. Takisto je takúto pomoc možné poskytnúť voči progresívnej odpočítateľnej položke vtedy, keď sa dostupné prostriedky žiadateľa pohybujú v rozmedzí od 700 EUR do 1 500 EUR. Právna pomoc sa neposkytuje vtedy, keď dostupné prostriedky žiadateľa prevyšujú sumu 1 500 EUR za mesiac. Zodpovedajúce príjmy partnera sú 600 EUR a 1 300 EUR.

Žiadateľom, ktorým sa poskytuje právna pomoc voči odpočítateľnej položke, sa účtuje poplatok za právnu pomoc vo výške 70 EUR. Okrem toho sa účtuje doplnková odpočítateľná položka v prípade, keď likvidné aktíva žiadateľa presahujú 5 000 EUR.

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Hranica príjmu sa počíta podľa stanoveného vzorca. Vo všeobecnosti platí, že právna pomoc sa poskytuje bezplatne žiadateľovi, ktorého dostupné prostriedky sú nižšie než 700 EUR za mesiac na jednu osobu. Takisto je takúto pomoc možné poskytnúť voči progresívnej odpočítateľnej položke vtedy, keď sa dostupné prostriedky žiadateľa pohybujú v rozmedzí od 700 EUR do 1 500 EUR. Právna pomoc sa neposkytuje vtedy, keď dostupné prostriedky žiadateľa prevyšujú sumu 1 500 EUR za mesiac. Zodpovedajúce príjmy partnera sú 600 EUR a 1 300 EUR. Doplňujúce informácie nájdete na webovej stránke rezortu spravodlivosti. Žiadateľom, ktorým sa poskytuje právna pomoc voči odpočítateľnej položke, sa účtuje poplatok za právnu pomoc vo výške 70 EUR. Okrem toho sa účtuje doplnková odpočítateľná položka v prípade, keď likvidné aktíva žiadateľa presahujú 5 000 EUR.

Okrem toho, čo je uvedené vyššie, majú obžalovaní právo na verejného obhajcu bez ohľadu na ich finančnú situáciu v prípade, že sú obžalovaní zo závažnejšieho trestného činu alebo že sú zatknutí alebo zadržaní. Súd môže z vlastnej iniciatívy vymenovať verejného obhajcu pre osobu mladšiu než 18 rokov alebo pre osobu, ktorá si nedokáže obstarať svojho vlastného obhajcu. Ak však bude obžalovaný obvinený, potom musí štátu zaplatiť odmenu verejného obhajcu, pokiaľ obžalovaný(-á) nemá právo na právnu pomoc. V takomto prípade sa povinnosť obžalovaného určuje podľa pravidiel právnej pomoci.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

Obete určitých závažných trestných činov, ako napríklad domáce násilie alebo sexuálne trestné činy, majú právo na advokáta a pomocníka bez ohľadu na ich finančnú situáciu.

Okrem toho je obetiam možné poskytnúť právnu pomoc podľa spoločných kritérií: vo všeobecnosti platí, že právna pomoc sa poskytuje bezplatne vtedy, keď dostupné prostriedky žiadateľa sú nižšie než 700 EUR za mesiac na jednu osobu. Tiež je takúto pomoc možné poskytnúť voči progresívnej odpočítateľnej položke vtedy, keď sa dostupné prostriedky žiadateľa pohybujú v rozmedzí od 700 EUR do 1 500 EUR. Právna pomoc sa neposkytuje vtedy, keď dostupné prostriedky žiadateľa prevyšujú sumu 1 500 EUR za mesiac. Zodpovedajúce príjmy partnera sú 600 EUR a 1 300 EUR. Žiadateľom, ktorým sa poskytuje právna pomoc voči odpočítateľnej položke, sa účtuje poplatok za právnu pomoc vo výške 70 EUR. Okrem toho sa účtuje doplnková odpočítateľná položka v prípade, že likvidné aktíva žiadateľa presahujú 5 000 EUR.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam

O právnu pomoc sa vždy žiada v štátnej kancelárii právnej pomoci. Je možné o ňu požiadať v ktorejkoľvek štátnej kancelárii právnej pomoci v krajine bez ohľadu na bydlisko žiadateľa. Najlepšie je podať žiadosť v najbližšej kancelárii.

Žiadateľ musí predložiť dôkazy o svojich finančných okolnostiach, o poistení právnej ochrany a musí predložiť vec, v rámci ktorej sa má právna pomoc poskytnúť.

Žiadosť sa v kancelárii právnej pomoci podáva buď ústne, alebo písomne a k žiadosti je potrebné priložiť potrebnú dokumentáciu. Žiadosť spolu s prílohami je takisto možné zaslať kancelárii verejnej pomoci poštou, faxom alebo e-mailom.

Formulár žiadosti sa nachádza na stránke formulárov žiadostí verejnej pomoci; nachádza sa aj v kanceláriách právnej pomoci, na súdoch a majú ho k dispozícii aj právnické firmy.

Ak si žiadateľ praje, aby mu v súdnej veci pomáhal súkromný advokát, môže tento advokát podať žiadosť o právnu pomoc.

Ak sa osoba stane obeťou domáceho násilia alebo sexuálneho trestného činu, súd môže pre obeť vymenovať advokáta alebo pomocníka – na účely vyšetrovania pred súdnym konaním a počas súdneho konania. Ak si chce obeť v rámci súdneho konania uplatniť nárok, súd vymenuje advokáta. Ak si obeť neuplatňuje žiadne nároky, je možné vymenovať pomocníka.

Ako bolo uvedené vyššie, verejný obhajca bude vymenovaný na žiadosť, a to pre osobu podozrivú zo spáchania závažnejšieho trestného činu a pre osobu, ktorá bola zatknutá alebo zadržaná. Súd tiež môže z vlastnej iniciatívy vymenovať verejného obhajcu pre osobu mladšiu než 18 rokov alebo pre osobu, ktorá si nedokáže obstarať svojho vlastného obhajcu.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Príjemca právnej pomoci je zbavený platobnej zodpovednosti.

Okrem toho sú niektoré veci podľa zákona (zákon o súdnych poplatkoch č. 701/1993, §§ 6 a 7) bezplatné. Medzi takéto veci patrí napríklad úprava dlhov súkromných osôb a trestné prípady, ktoré rieši verejný prokurátor na súdoch prvého stupňa. Zahraničným orgánom a cudzím občanom je možné zabezpečiť bezplatné konania v prípadoch vzájomnej právnej pomoci.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná uhradiť trovy druhej strany?

Vo všeobecnosti platí, že trovy prípadov občianskoprávnej justície znáša strana, ktorá spor prehrala (medzi výnimky patria veci ohľadom petícií a veci ohľadom kogentných ustanovení zákona, napríklad viacero otázok týkajúcich sa rodinného práva). Pokiaľ ide o správne súdy, každá strana znáša svoje vlastné náklady. Rozsudok súdu určí, či strana, ktorá prehrala spor, musí uhradiť trovy strany, ktorá spor vyhrala.

Odmeny znalcov

O odmenách znalcov rozhoduje súd. Pre takéto odmeny neexistujú žiadne fixné limity, hoci je potrebné ich primerane zvážiť.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

O odmenách pre prekladateľov a tlmočníkov rozhoduje súd. Pre takéto odmeny neexistujú žiadne fixné limity za predpokladu, že sú tieto odmeny primerané. Priemerná odmena prekladateľa za jednu stranu predstavuje 80 EUR. V prípade poskytnutia právnej pomoci strana, ktorá pomoc prijala, nie je povinná tieto odmeny uhradiť.

Súvisiace odkazy

Webová stránka fínskeho ministerstva spravodlivosti

Webová stránka fínskej justície

Webová stránka Fínskej advokátskej komory

Súvisiace prílohy

Správa Fínska k štúdii o transparentnosti trov PDF (504 Kb) en

Posledná aktualizácia: 09/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.