Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad súdnych trov konania, ktoré sa uplatňujú vo Francúzsku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách: Rodinné právo - Rozvod Rodinné právo - Starostlivosť o dieťa Rodinné právo - Výživné Obchodné právo - Zmluva Obchodné právo - Zodpovednosť

Autor obsahu
Francúzsko

Ustanovenia týkajúce sa odmien právnických povolaní

Sadzby sa skladajú z fixných poplatkov a z variabilných poplatkov (často predstavujú percentuálnu časť z výšky sporu).

Malo by sa rozlišovať medzi:

 • pomocnými osobami súdu (advokáti, správcovia konkurznej podstaty), ktorých odmena je stanovená len sčasti v sadzobníku. Vo väčšine prípadov sú honoráre voľne dohodnuté so zákazníkom.
 • úradníkmi vykonávajúcimi nezávislú verejnú funkciu alebo súdnymi ministerskými úradníkmi, ktorých odmena je stanovená v sadzobníku v rámci regulačného rámca francúzskej vlády.

Právni zástupcovia na odvolacom súde

VO vyhláške č.80-608 z 30. júla 1980 sa ustanovujú sadzby pre právnych zástupcov na odvolacích súdoch. Pomocné osoby súdu /Advokáti.

V nariadeniach sa ustanovujú sadzby za zastupovanie osôb podliehajúcich právomoci súdu právnymi zástupcami (advokátmi) na súde prvého stupňa (vyhláška č. 72-784 z 25. augusta 1972 a č. 75-785 z 21. augusta 1975).

Súdni exekútori

Sadzby súdnych exekútorov za predvolanie na súd a súdne doručenie návrhov na začatie konania a súdnych rozhodnutí sú ustanovené vo vyhláške č. 96-1080 z 12. decembra 1996.


Fixné súdne poplatky

Fixné súdne poplatky v občianskom súdnom konaní

Fixné poplatky pre účastníkov občianskeho súdneho konania

V občianskych veciach existujú náklady právne nevyhnutné na vedenie súdneho konania, ktorých výška je stanovená buď právnymi predpismi alebo súdnym rozhodnutím. Tieto náklady sa označujú ako súdne trovy.

Tieto trovy obsahujú:

 1. poplatky, dane, dávky alebo odmeny vyberané sekretariátmi súdov alebo daňových úradov. Tieto poplatky alebo dane sú zriedkavé, keďže zákonom č. 77-1468 z 30. decembra 1977 sa zaviedla zásada bezplatnosti procesných úkonov pred občianskymi a správnymi súdmi;
 2. náklady na preklad listín, ak je preklad podľa zákona alebo medzinárodného záväzku nevyhnutný;
 3. náhrady výdavkov pre svedkov;
 4. odmenu technikov;
 5. výdavky podľa sadzobníka (sadzby súdnych exekútorov, právnych zástupcov, advokátov) ;
 6. odmenu štátnych alebo ministerských úradníkov;
 7. odmena advokátov, ak je upravená predpisom, vrátane poplatkov za obhajovaciu reč;
 8. náklady v prípade úradného doručenia aktu do zahraničia;
 9. náklady na tlmočenie a preklady, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska opatrení súdu na vykonanie dokazovania v zahraničí na žiadosť súdu v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach;

10.   zisťovania pomerov nariadené v konaniach v oblasti rodinného práva a právnej ochrany plnoletých a neplnoletých osôb;

11.   odmenu osoby, ktorú ustanovil súd na vypočutie neplnoletej osoby.

Etapa občianskeho súdneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť fixné náklady

Náklady občianskeho súdneho konania obsahujú všetky finančné sumy, ktoré účastníci konania uhradili, alebo ešte majú uhradiť pred alebo počas konania.

Napríklad pred začatím súdneho konania sú to náklady na konzultácie s právnikmi, náklady na technikov, cestovné výdavky.

V priebehu konania môžu tieto náklady predstavovať náklady súdneho konania vyplácané pomocným osobám súdu, ministerským úradníkom, poplatky vyberané štátom a honoráre poradcov.

Po ukončení súdneho konania to môžu byť náklady na výkon rozhodnutia.

Súdne trovy v konaní pred Ústavnou radou

Fixné náklady sporových strán v konaní pred Ústavnou radou

Súdne konanie vo Francúzsku neumožňuje individuálne predloženie veci na Ústavnú radu, preto je odpoveď na túto otázku bezpredmetná.


Akú informáciu možno očakávať od svojho právneho zástupcu (svojho advokáta) pred začatím súdneho konania?

Informácie o právach a povinnostiach účastníkov konania

Je otázkou etiky pomocných osôb súdu, aby poskytli svojim zákazníkom náležité informácie o ich právach a povinnostiach.

Zdroje informácií o súdnych trovách

Kde možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti a rôznych profesií.

V akých jazykoch možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Informácie sú k dispozícii vo francúzskom jazyku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch?

Neexistuje webová stránka, na ktorej sú uverejnené náklady súdnych konaní.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kde možno nájsť informácie o tejto téme? Aké sadzby DPH sa uplatňujú?

Sadzby sú uvádzané bez daní. Uplatniteľná sadzba DPH je vždy 19,6 % s výnimkou plnení poskytovaných príjemcom právnej pomoci (5,5 %).

Právna pomoc

Aké sú hranice výšky príjmov na získanie právnej pomoci v občianskych veciach?

Právna pomoc nerozlišuje medzi záležitosťami, či ide o občiansku, alebo trestnú vec, a medzi druhmi sporov. Viaže sa len na finančné prostriedky žiadateľa, od ktorých závisí poskytnutie alebo odmietnutie pomoci.

Takýmto spôsobom fyzické osoby francúzskej štátnej príslušnosti a štátni príslušníci členských štátov Európskej únie, ako aj neziskové právnické osoby, ktoré si želajú uplatniť svoje práva na súde a nemajú dostatočné finančné zdroje, môžu požiadať o právnu pomoc.

Osoby, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi s obvyklým a legálnym bydliskom vo Francúzsku, môžu takisto poberať právnu pomoc v občianskych veciach. Táto podmienka legálneho bydliska sa však nevyžaduje v trestných veciach. Nemožno ju takisto namietať proti neplnoletým osobám nezávisle od súdneho konania, ktorého sú účastníkmi (občianske súdne konanie, správne alebo trestné konanie).

 

Finančné zdroje, ktoré sa berú do úvahy, predstavujú mesačný priemer finančných zdrojov žiadateľa o právnu pomoc za posledný kalendárny rok, prípadne aj finančné zdroje osôb, ktoré obvykle bývajú v spoločnej domácnosti. V takomto prípade sa prípustné limity zvyšujú pomocou koeficientov korekcie na pokrytie nákladov rodiny.

Osoby, ktoré poberajú niektoré minimálne sociálne dávky (dodatočný sociálny príspevok Národného fondu solidarity, minimálny príjem pri zaradení do zamestnania), nemusia dokazovať nedostatok svojich finančných zdrojov.

Do finančných zdrojov sa tiež nezapočítavajú sociálne príspevky (rodinné dávky, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevok na bývanie).

Právna pomoc môže byť priznaná v plnej výške alebo čiastočne podľa finančných zdrojov. Limity finančných zdrojov na získanie právnej pomoci aktualizuje každý rok zákon o financiách. Na rok 2009 musí byť mesačný priemer príjmov získaných v roku 2008 na jednu osobu:

 • 911 EUR alebo menej na získanie právnej pomoci v plnej výške,
 • od 912 do 1 367 EUR na získanie čiastočnej právnej pomoci.

Tieto limity sa zvyšujú o 164 EUR na prvých dvoch nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktorí žijú v domácnosti žiadateľa (deti, manžel/manželka, druh/družka, partner v rámci občianskeho paktu solidarity, starí rodičia...) a o 104 EUR na tretieho a ďalších rodinných príslušníkov.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obeť?

Vo všeobecnosti sa nezohľadňuje postavenie účastníka súdneho konania (napríklad obeť alebo obžalovaný). Neexistuje rozdielny prístup k poškodeným, obžalovaným, navrhovateľom alebo odporcom pri priznaní alebo zamietnutí právnej pomoci.

Rámcovým a programovým zákonom o súdnictve z 9. septembra 2002 sa však zlepšili podmienky priznávania právnej pomoci obetiam najzávažnejších trestných činov úmyselného ohrozenia života alebo poškodenia osoby (trestné činy a príslušné tresty uvedené v článkoch 221-1 až 221-5, 222-1 až 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (body 1 a 2), 222,23 až 222-26, 421-1 (bod 1) a 421-3 (body 1 až 4 trestného zákonníka, ako aj ich oprávnených osôb, aby mohli podať občianskoprávnu žalobu o náhradu škody, ktorá im bola spôsobená ohrozením ich osoby)), pričom pre získanie nároku na právnu pomoc nemusia dokazovať svoje finančné zdroje. Toto ustanovenie sa vzťahuje hlavne na obete znásilnenia alebo obvyklého násilia spáchaného na neplnoletých 15-ročných osobách a na osobitne zraniteľných osobách s následkom usmrtenia alebo spôsobenia trvalého postihnutia.

Výnimku z podmienok finančných zdrojov možno výnimočne udeliť nezávisle od postavenia žiadateľa o právnu pomoc v súdnom konaní (navrhovateľ/odporca, obeť/obvinený) vždy vtedy, keď si ich situácia vyžaduje osobitný záujem z hľadiska predmetu sporu alebo predpokladaných nákladov na súdne konanie.

Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na obete trestného činu vzhľadom na okolnosti, za ktorých bol tento trestný čin spáchaný.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obžalovaný?

Žiadna osobitná podmienka v zásade neupravuje podmienky získania právnej pomoci pre odporcov v konaní. V prípade uplatnenia opravných prostriedkov (odvolanie, odpor, dovolanie) sa postavenie odporcov v uplatňovaní opravných prostriedkov zlepší, ak už prijali právnu pomoc. Tieto osoby si totiž zachovávajú plné právo na uplatnenie tejto pomoci pri svojej obhajobe.

Je však dôležité pripomenúť všeobecné pravidlo vzťahujúce sa na navrhovateľa, ako aj na odporcu v konaní, podľa ktorého sa právna pomoc neudeľuje, ak sú náklady pokryté touto právnou pomocou uhradené z poistenia právnej ochrany alebo rovnocenného systému ochrany.


Existujú súdne konania oslobodené od nákladov?

Pred príslušným obvodným súdom a inštančným súdom nemusia byť účastníci konania zastúpení právnym zástupcom (advokátom). Ak je výška žaloby nižšia ako 4 000 EUR, tieto súdy môžu konať v zjednodušenom súdnom konaní bez nevyhnutnej účasti súdneho exekútora.

Na základe zjednodušeného návrhu a bez zastupovania advokátom možno vykonať žiadosti o úpravu výkonu rodičovských práv, ako aj žiadosti o osvojenie, ak bolo dieťa prijaté do starostlivosti pred dovŕšením veku 15 rokov, opatrenia po rozvode, žiadosti o výživné.

Tak ako u všetkých konaní pred občianskoprávnym súdom tieto súdy nevyberajú poplatky za podanie návrhu na súd a ani za vydanie rozhodnutí.

Kedy musí osoba, ktorá prehrala súdny proces, uhradiť súdne trovy osoby, ktorá proces vyhrala?

V občianskych veciach musia byť v každom rozsudku alebo rozhodnutí o ukončení súdneho konania uvedené trovy vynaložené v rámci súdneho konania.

Súdne trovy (náklady so stanovenými sadzbami – pozri hore) v zásade znáša strana, ktorá súdny spor prehrala. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Účastník konania môže takisto požiadať, aby protistrana uhradila plnú výšku alebo časť nákladov, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do súdnych trov. Ide napríklad o odmeny a obhajovacie reči svojho advokáta, výdavky a úradné zistenia súdneho exekútora, vlastné cestovné výdavky. V takom prípade sudca nariadi účastníkom, aby uhradili súdne trovy alebo, ak nedošlo k súdnym výdavkom, nariadi účastníkovi, ktorý súdny spor prehral, aby druhej strane uhradil sumu, ktorú určí na základe vynaložených nákladov a ktorá nie je zahrnutá do súdnych trov. Sudca prijíma svoje rozhodnutie nestranne, pričom prihliada aj na platobnú schopnosť účastníka, ktorý prehral súdny spor. Sudca môže z tých istých dôvodov aj z vlastného podnetu rozhodnúť o bezpredmetnosti takéhoto nariadenia.

Odmeny znalcov

V občianskych veciach je odmena znalcov menovaných sudcom stanovená súdnym rozhodnutím.

Keď sudca požiada súdneho znalca o súdny posudok, stanoví výšku zálohy jeho odmeny. Záloha sa čo najviac približuje predpokladanej definitívnej odmene znalca. Určí stranu alebo strany v konaní, ktoré musia uhradiť túto zálohu v súdnej kancelárii súdu.

Po odovzdaní znaleckého posudku sudca stanoví jeho odmenu najmä podľa splnených náležitostí, dodržania stanovených termínov a kvality dodanej práce. Povolí súdnemu znalcovi, aby prevzal celú sumu uloženú v súdnej kancelárii, a prípadne nariadi úhradu zvyšných súm súdnemu znalcovi, pričom uvedie, ktorá strana alebo strany ich hradí/hradia.

V rozhodnutí alebo rozsudku o ukončení súdneho konania musí byť uvedené, kto znáša náklady súdneho znalca. V zásade tieto náklady znáša strana, ktorá prehrala súdny spor. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Naopak, odmeny znalcov neustanovených súdom sa voľne dohodnú medzi znalcom a jeho zákazníkom. Nie sú zahrnuté do súdnych trov. Strana môže takisto požiadať sudcu, aby nariadil strane, ktorá prehrala súdny spor, aby uhradila tieto vyplatené odmeny, alebo nariadiť strane povinnej uhradiť súdne trovy, aby vykonala úhradu odmien, ktoré vyplatila.


Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tieto náklady hradí strana, ktorá prehrala spor, s výnimkou odôvodneného rozhodnutia sudcu o povinnosti druhej strany uhradiť náklady v plnej výške alebo ich časť.

Súvisiace prílohy

Správa Francúzska o štúdii transparentnosti nákladov PDF (1312 Kb) en

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.