Trovy konania

Nemecko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva (starostlivosti o deti) boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v týchto situáciách: Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Keď sa pár odlúči, ich dieťa má tri roky. Súd zverí dieťa do starostlivosti matky a otcovi prizná právo styku s dieťaťom. Matka podá žalobu na obmedzenie práva otca na styk s dieťaťom. Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy advokátom v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte B viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo styku s dieťaťom. Matka a dieťa sa s povolením súdu presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), zatiaľ čo otec zostáva v členskom štáte B. O niekoľko rokov neskôr matka v členskom štáte A podá žalobu o zmenu práva otca na styk s dieťaťom.

Autor obsahu
Nemecko

Náklady v Nemecku

Náklady na prvostupňové súdne konanie, odvolacie konanie a konanie o alternatívnom riešení sporov

Prípadová štúdia

Prvostupňové súdne konanie

Odvolacie konanie


Súdne trovy po prijatí žaloby/žiadosti

Súdne trovy po prijatí žaloby/žiadosti

Prípad A

54,00 EUR

Odvolanie: 108,00 EUR
Revízia: 162,00 EUR

Prípad B

54,00 EUR

Odvolanie: 108,00 EUR
Revízia: 162,00 EURNáklady na advokáta, súdneho exekútora a znalcov

Prípadová štúdia

Právnik

Znalec


Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Musí byť prizvaný znalec?

Náklady

Prípad A

Nie

Prvý stupeň:
622,00 EUR

Podľa uváženia súdu

100,00 EUR za hodinu plus výdavky a DPH

Prípad B

Nie

Prvý stupeň:
622,00 EUR

Podľa uváženia súdu

100,00 EUR za hodinu plus výdavky a DPHNáklady na odškodnenie svedkov

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov


Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku max. 21 EUR za hodinu, cestovné náklady a iné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku max. 21 EUR za hodinu, cestovné náklady a iné výdavkyNáklady na právnu pomoc a náhrada nákladov a výdavkov

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrada


Základné podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov sporu?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

V závislosti od príjmu a majetku

Áno

V prípade zlepšenia príjmu a ekonomickej situácie, ako aj pri splátkach.

Prípad B

V závislosti od príjmu a majetku

Áno

V prípade zlepšenia príjmu a ekonomickej situácie, ako aj pri splátkach.Náklady na prekladateľské a tlmočnícke služby


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady v cezhraničných sporoch?


Kedy a za akých podmienok sú prekladateľské služby potrebné?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok sú tlmočnícke služby potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Približná výška nákladov

Prípad APrípad B

Podľa uváženia súdu

Zvyčajne 1,55 EUR za 55 znakov plus výdavky a DPH

Podľa uváženia súdu

70 EUR za hodinu plus výdavky a DPH

Doručovanie písomností v zahraničí


Posledná aktualizácia: 15/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.