Trovy konania

Nemecko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – starostlivosť o deti

Rodinné právo – výživné

Obchodné právo – zmluvy

Obchodné právo – právna zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách v Nemecku

Advokáti

V Nemecku sa odmena advokátov určuje buď podľa zákona o odmenách advokátov (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG), alebo na základe dohody medzi advokátom a klientom. Alternatívou k zákonným poplatkom sú vždy zmluvy o odmene. Musia sa pritom dodržať ustanovenia § 49b spolkového zákona o advokácii (Bundesrechtsanwaltsordnung – BRAO) a § 3a až § 4b RVG. Ak advokát zastupuje klienta na súde, dohodnutá odmena nesmie byť nižšia ako suma stanovená zákonom.

V zozname odmien RVG (príloha 1 k RVG) sú uvedené poplatky ad valorem, fixné poplatky, alebo rámcové poplatky za jednotlivé právne služby. Výška poplatku zvyčajne závisí od hodnoty predmetnej veci, pričom výšky poplatkov pre rôzne hodnoty predmetnej veci sú uvedené v prílohe 2 k RVG. Ak sú pre danú vec uvedené rozsahy poplatkov, uvádzajú najvyšší a najnižší poplatok, ktorý možno za príslušnú službu účtovať. Príslušný primeraný poplatok v rámci uvedeného rozpätia sa určuje podľa rozsahu a náročnosti práce advokáta, dôležitosti veci, finančných pomerov klienta a osobitného rizika zodpovednosti advokáta. Rámcové poplatky sa okrem iného uplatňujú v trestnoprávnych a sociálnoprávnych veciach.

Súdni exekútori

Súdni exekútori vypočítavajú svoje odmeny výlučne v súlade so zákonom o nákladoch súdnych exekútorov (Gerichtsvollzieherkostengesetz – GvKostG). Za každú činnosť súdneho exekútora je stanovený konkrétny poplatok.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy účastníkov občianskeho súdneho konania

V občianskoprávnom konaní sa procesné poplatky zvyčajne účtujú v závislosti od výšky pohľadávky. V občianskoprávnych veciach sa tieto poplatky určujú podľa zákona o súdnych trovách (Gerichtskostengesetz – GKG) a zákona o súdnych trovách v rodinných veciach (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen – FamGKG). Sadzby poplatkov sú stanovené v sadzobníku trov konania (príloha 1 k príslušným zákonom), pričom v prílohe 2 je uvedená tabuľka poplatkov podľa hodnoty predmetnej veci.

  • Vo všeobecných občianskoprávnych konaniach a v rodinných sporoch, najmä vo veciach výživného, je sadzba poplatku 3,0 a v manželských veciach 2,0. Vo veciach rodičov a dieťaťa vrátane rodičovskej starostlivosti a práva styku je sadzba poplatku 0,5. Hodnota konania sa určuje takto: V manželských veciach súd určuje hodnotu konania na základe voľného uváženia s prihliadnutím na rozsah a dôležitosť veci a príjem obidvoch manželov. Hodnota konania sa zvyčajne stanovuje na trojnásobok čistého príjmu. V rodinných sporoch sa hodnota zvyčajne určuje podľa výšky pohľadávky. Vo veciach týkajúcich sa výživného je hodnota obmedzená na výšku požadovaného výživného, najviac však na výživné za jeden rok. Zohľadňujú sa aj všetky nedoplatky do podania žiadosti.
  • Vo veciach rodičov a dieťaťa vrátane rodičovskej starostlivosti a práva styku je hodnota konania 4 000 EUR.

Ak nedôjde k dohode, budú sa účtovať poplatky za zastupovanie advokátom na súde podľa hodnoty predmetnej veci. Zvyčajne zodpovedá hodnote konania určenej na účely určenia súdnych trov. V zákone o odmenách advokátov (RVG) sa presne stanovuje, za ktoré konania a v akej výške možno účtovať poplatky. V prílohe 2 k RVG sú uvedené sumy poplatkov podľa hodnoty predmetnej veci.

V občianskoprávnych veciach na prvom stupni advokát zvyčajne dostáva procesný poplatok vo výške 1,3-násobku sadzby a poplatok za konanie vo výške 1,2-násobku sadzby. Ak sa v prvom stupni dosiahne vyrovnanie, advokát dostane navyše poplatok za vyrovnanie so sadzbou 1,0.

Fáza občianskeho súdneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

Vo všeobecných občianskoprávnych veciach, vo veciach výživného a v manželských veciach sa súdne trovy platia priamo pri podaní žaloby alebo návrhu. V rodinných veciach sú poplatky splatné po skončení konania. Ak nie je dohodnuté inak, odmena sa advokátovi spravidla uhrádza po skončení mandátu. Advokát má však zákonné právo požiadať o vyplatenie zálohy.

Náklady v trestnom konaní

Náklady v trestnom konaní

V trestnom konaní sa náklady účtujú až po právoplatnom odsúdení. Súdne trovy závisia od výšky trestu a v prvom stupni sa pohybujú od 11 000 EUR do 15 540 EUR. Ak nedošlo k dohode s advokátom, advokát má nárok na odmenu ako obhajca aj ako zástupca ostatných zúčastnených strán. Táto odmena je stanovená limitnou sumou.

Fáza trestného konania, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

Súdne trovy je potrebné uhradiť po právoplatnom odsúdení. Ak nie je dohodnuté inak, odmena sa advokátovi zvyčajne uhrádza po skončení mandátu. Advokát má však zákonné právo požiadať o vyplatenie zálohy.

Fixné trovy v ústavnoprávnom konaní

Náklady účastníkov konania

Konanie pred Spolkovým ústavným súdom je bezplatné, pokiaľ ústavná sťažnosť nebola podaná neoprávnene [podľa § 34 zákona o Spolkovom ústavnom súde (Bundesverfassungsgerichtsgesetzes)]. Zastúpenie, najmä advokátom, sa vyžaduje len na ústnom pojednávaní pred Spolkovým ústavným súdom (podľa § 22 zákona o Spolkovom ústavnom súde).

Fáza ústavnoprávneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

Ak nie je dohodnuté inak, služby advokáta v konaní pred ústavným súdom sa zvyčajne uhrádzajú po skončení mandátu. Advokát má však zákonné právo požiadať o vyplatenie zálohy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Advokát je povinný klienta v plnom rozsahu informovať a poradiť mu. Musí klientovi navrhnúť najbezpečnejší a najmenej rizikový spôsob, ako dosiahnuť jeho cieľ. Je takisto povinný poukázať na všetky riziká spojené s prípadom, aby klient mohol prijať informované rozhodnutie. Právnik je povinný odpovedať na otázky klienta úplne a pravdivo. Pred podaním žaloby musí advokát klientovi vysvetliť vyhliadky a riziká konania vrátane nákladov.

V určitých prípadoch sa na advokáta vzťahuje osobitná informačná povinnosť:

  • Ak sa účtovaná odmena odvíja od hodnoty predmetnej veci, advokát na to klienta upozorní pred prijatím poverenia [podľa § 49 písm. b) ods. 5 BRAO]. V zmluvách o odmene musí advokát upozorniť na to, že v prípade náhrady nákladov odporcom sa neuhradí viac, ako je zákonná odmena [podľa § 3 písm. a) ods. 1 tretej vety zákona o odmenách advokátov].
  • Pred uzavretím zmluvy o zastupovaní pred pracovným súdom musí advokát informovať klienta o tom, že náhrada trov konania nie je možná [§ 12 písm. a) ods. 1 druhá veta zákona o pracovnom súde].

Zdroje trov konania – právne základy

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov konania v Nemecku?

Zákony týkajúce sa nákladov v Nemecku si môžete zakúpiť v kníhkupectvách alebo si ich aktuálnu verziu bezplatne stiahnuť z internetu.

V ktorých jazykoch sú v Nemecku k dispozícii informácie o zákonoch o nákladoch?

Informácie o zákonoch týkajúcich sa nákladov v Nemecku sú dostupné predovšetkým v nemčine.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konania?

Online informácie o trovách konania

Aktuálne znenie zákonov nájdete na tomto webovom sídle: https://www.gesetze-im-internet.de/. Ak si chcete stiahnuť rôzne zákony týkajúce sa nákladov, môžete do vyhľadávača zadať príslušné skratky (GKG, FamGKG, GNotKG, GvKostG a RVG).

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konania?

Spolkový štatistický úrad každoročne vydáva štatistické správy na tému výkonu spravodlivosti. Správa o občianskych súdoch obsahuje napríklad údaje o trvaní občianskoprávnych konaní v celom Nemecku. Údaje sú rozdelené podľa spolkových krajín a okresov vyšších krajských súdov. Samostatné údaje sa poskytujú za okresné a krajské súdy, ako aj za konania na prvom a druhom stupni. Správa obsahuje konkrétne štatistické údaje o dĺžke konania vo vybraných oblastiach práva, ako sú napríklad zodpovednosť za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dopravnej nehode alebo poskytovaní cestovných zmluvných služieb.

Kde môžem nájsť informácie o priemerných trovách konkrétneho druhu konania?

K dispozícii sú knihy, ktoré sa zaoberajú témou priemerných nákladov v občianskoprávnom konaní. Tieto knihy sa môžu venovať rôznym aspektom vrátane právneho základu, stratégií kontroly nákladov, prípadových štúdií a príkladov z praxe. Existujú aj rôzne kalkulačky dostupné online, napríklad na justičnom portáli spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, ktoré možno použiť na predbežný výpočet trov konania.

Daň z pridanej hodnoty

Kde nájdem informácie o DPH? Aké sú príslušné sadzby?

Súdy a súdni exekútori nepodliehajú DPH. Advokáti však uplatňujú sadzbu DPH vo výške 19 %. Táto suma sa účtuje osobitne ako náklad. Nie je zahrnutá v odmene.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v občianskoprávnych veciach

Právna pomoc sa poskytuje na základe žiadosti každej osobe, ktorá si nemôže dovoliť uhradiť trovy konania alebo si ich môže dovoliť uhradiť len čiastočne. Zohľadňujú sa pritom jej osobné a ekonomické pomery. Zamýšľaná žaloba alebo právna obrana musí mať dostatočné vyhliadky na úspech a nesmie sa javiť ako bezohľadná. Účastník konania však musí použiť svoj majetok v primeranom rozsahu. V závislosti od príjmu môže byť účastníkovi konania poskytnutá právna pomoc buď bez splátok, alebo s povinnosťou platiť v splátkach. Spolkové ministerstvo spravodlivosti vydalo brožúru s názvom „Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe“ (Poradenstvo a právna pomoc). Pomocou príkladov sa v nej odpovedá na často kladené otázky.

Uplatniteľný limit príjmu pre obvinených v trestnom konaní

V trestnom konaní platia rôzne pravidlá pre príjmy obvinených. Na rozdiel od právnej pomoci pre žalobcov sa na obvinených nevzťahujú žiadne príjmové limity. Namiesto toho sa pri rozhodovaní o tom, či im bude poskytnutá finančná podpora, používajú iné kritériá.

Uplatniteľný limit príjmu v trestnom konaní pre obete trestných činov

Právna pomoc pre osoby, ktoré sa stali obeťou trestného činu, sa poskytuje v závislosti od príjmu. Zohľadňujú sa pritom očakávané náklady prípadu a sociálna situácia žiadateľa, ako sú vyživovacia povinnosť a náklady na bývanie. Platia flexibilné príjmové limity a v niektorých prípadoch sa právna pomoc môže poskytnúť aj s povinnosťou platiť v splátkach.

Ďalšie podmienky priznania právnej pomoci obetiam

Pre obete závažných úmyselných násilných činov platí osobitná úprava. Bez ohľadu na ich finančnú situáciu môžu požiadať o bezplatné právne poradenstvo.

Ďalšie podmienky priznania právnej pomoci obžalovaným

V prípade obvinených takisto platia určité podmienky na poskytnutie právnej pomoci. Nezávisí od príjmu, ale od určitých právnych podmienok. Patrí medzi ne závažnosť trestného činu, ktorý je predmetom trestného oznámenia, očakávaný trest, zložitosť prípadu a otázka, či sa obvinený môže alebo nemôže obhajovať. Ak je obvinený vo väzbe alebo sa má dostaviť na súd, ktorý rozhoduje o väzbe alebo umiestnení, vždy sa ustanovuje verejný obhajca.

Bezplatné súdne konanie

Podľa § 183 zákona o sociálnych súdoch (Sozialgerichtsgesetzes – SGG) je pre osoby, ktoré majú na to nárok, konanie pred súdmi sociálnej jurisdikcie bezplatné. Ide o poistencov, poberateľov dávok (vrátane poberateľov pozostalostných dávok), osoby so zdravotným znevýhodnením alebo ich osobitných právnych nástupcov, pokiaľ sú v postavení žalobcov alebo žalovaných. Osoby, ktoré nie sú medzi osobami uvedenými v § 183, zaplatia poplatok za každý prípad podľa § 184 SGG. Výška poplatku je stanovená na 150 EUR za konanie na sociálnych súdoch, 225 EUR na krajinských sociálnych súdoch a 300 EUR na Spolkovom sociálnom súde. V § 197a SGG sa stanovuje, že v určitých prípadoch sa náklady účtujú v súlade s ustanoveniami zákona o súdnych trovách, ak žalobca ani žalovaný nepatria k osobám uvedeným v § 183 SGG. Na trestné konanie sa vzťahujú tieto ustanovenia: Pokiaľ je obvinený oslobodený, začatie hlavného pojednávania sa zamietne alebo sa konanie zastaví, výdavky a nevyhnutné náklady obvineného znáša štátna pokladnica v súlade s § 467 StPO. Ak je obvinený odsúdený, musí spravidla sám znášať trovy konania vrátane odmeny verejného obhajcu v súlade s § 465 StPO.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Strana, ktorá spor prehrala, musí znášať trovy konania druhej strany. Patria sem zákonné poplatky a výdavky advokáta víťaznej strany, cestovné výdavky a strata zárobku spôsobená účasťou na súde. Tieto náklady museli byť nevyhnutné na primeranú obranu vlastných práv alebo na obhajobu proti žalobe.

Odmeňovanie znalcov

Znalci vymenovaní súdom dostávajú odmenu vypočítanú podľa hodinových sadzieb, ktoré sú stanovené zákonom o odmeňovaní a náhradách sudcov (Justizvergütungs- und entschädigungsgesetz – JVEG). Túto sumu musia zaplatiť účastníci konania.

Náklady na znalca, ktorého si strana súkromne objednala v rámci prípravy na súdny spor, nie sú súčasťou trov konania, o ktorých náhrade sa rozhoduje v rozsudku. O ich úhradu sa preto musí požiadať samostatne. Ak si strana počas súdneho sporu najme znalca na poradenstvo, úhrada závisí od toho, či bolo toto poradenstvo v danom prípade potrebné.

Odmenu znalca vymenovaného súdom na vykonanie znaleckého dokazovania hradí strana, ktorá spor prehrala. Ak každá strana čiastočne zvíťazí a čiastočne prehrá, znáša svoj podiel nákladov v rozsahu, v akom vyhrala alebo prehrala súdny spor.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tlmočníci a prekladatelia vymenovaní súdom dostávajú odmenu stanovenú v zákone o odmenách a náhradách sudcov (JVEG). Túto sumu musia zaplatiť účastníci konania. Tlmočníci sú odmeňovaní hodinovou mzdou, prekladatelia dostávajú riadkovú sadzbu. V trestnom konaní náklady na tlmočnícke a prekladateľské služby potrebné pre obžalovaných alebo dotknuté strany znáša štátna pokladnica, ak sú potrebné na obhajobu alebo výkon procesných práv.

Súvisiace odkazy

Spolkové ministerstvo spravodlivosti

Pracovná skupina pre mediáciu Nemeckej advokátskej komory

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (Spolková pracovná skupina pre rodinnú mediáciu)

Bundesverband Mediation e.V. (Spolkové združenie pre mediáciu)

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. (Spolkové združenie pre mediáciu v podnikaní a vo svete práce)

CfM

Ombudsman súkromných bánk

Ombudsman verejných bánk

Arbitrážna rada Deutsche Bundesbank

Ombudsman nemeckej družstevnej bankovej skupiny

Ombudsmanka súkromných stavebných sporiteľní

Ombudsman krajinských stavebných sporiteľní

Odborné komisie a rozhodcovské komisie lekárskych združení

Rozhodcovská komisia pre mobilitu

Rozhodcovská komisia pre advokáciu

Cestovná arbitrážna rada

Arbitrážny výbor pre miestnu dopravu v Severnom Porýní-Vestfálsku

Ombudsman pre súkromné zdravotné poistenie a poistenie dlhodobej starostlivosti

Rozhodcovská rada Spolkového zväzu nemeckých podnikateľov

Arbitrážna rada Spolkovej agentúry pre sieťové odvetvia

Ombudsman pre nehnuteľnosti v Nemeckom združení pre nehnuteľnosti

Rozhodcovská komisia priemyselných a obchodných komôr

Orgán na zabezpečenie kvality v oblasti poplatkov a práva verejného obstarávania

Ústredný zväz nemeckého obchodu s motorovými vozidlami

Aktuálne znenia zákona

Súvisiace dokumenty

Správa o krajine Nemecko o štúdii transparentnosti nákladov PDF (565 Kb) en

Posledná aktualizácia: 17/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.