Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Nemecko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – starostlivosť o deti

Rodinné právo – výživné

Obchodné právo – zmluvy

Obchodné právo – zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

V Nemecku existuje len jedno označenie pre advokátov.

V Nemecku sa odmena advokáta určuje buď podľa zákona o odmeňovaní advokátov (RVG), alebo na základe dohody medzi advokátom a klientom. Alternatívou k zákonným poplatkom sú vždy dohody o poplatkoch. Je však potrebné dodržiavať ustanovenia § 49 b Bundesrechtsanwaltsordnung (spolkový zákon o advokácii, BRAO) a §§ 3 a až 4 b Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (zákon o odmenách advokátov). Ak advokát zastupuje klienta na súde, dohodnutá odmena môže byť len vyššia ako suma stanovená zákonom, nikdy nie nižšia.

V sadzobníku nákladov RVG (príloha 1 RVG) sú uvedené buď fixné poplatky, alebo rámcové poplatky za jednotlivé služby. Poplatok zvyčajne závisí od hodnoty predmetnej veci. Ak sú pre danú vec uvedené rozsahy poplatkov, uvádzajú najvyšší a najnižší poplatok, ktorý možno za príslušnú službu vymerať. V tabuľkách poplatkov v prílohe 2 RVG sú uvedené aktuálne poplatky podľa spornej hodnoty. Príslušný primeraný poplatok v rámci uvedeného rozpätia poplatkov sa musí určiť na spravodlivom základe. Zohľadňuje sa najmä rozsah a náročnosť práce advokáta, dôležitosť veci, príjem a finančné pomery klienta alebo osobitné riziko zodpovednosti advokáta. Rámcové poplatky sa okrem iného uplatňujú v trestnoprávnych a sociálnoprávnych veciach.

Súdni exekútori

Súdni exekútori vypočítavajú svoje odmeny výlučne v súlade so zákonom o nákladoch súdnych exekútorov (GvKostG). Za každú činnosť súdneho exekútora je stanovený osobitný poplatok.

Náklady

Náklady v občianskoprávnom konaní

Náklady účastníkov konania v občianskoprávnych konaniach

Zvyčajne súd dostáva procesný poplatok vypočítaný podľa výšky pohľadávky. V občianskoprávnych veciach sa určuje podľa zákona o súdnych trovách (GKG) a zákona o súdnych trovách v rodinných veciach (FamGKG). Sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku poplatkov (príloha 1 k príslušnému zákonu). V prílohe 2 sú uvedené poplatky v tabuľke poplatkov podľa hodnoty predmetnej veci. V občianskoprávnych konaniach vo všeobecnosti a v rodinných sporoch, najmä vo veciach výživného, je sadzba poplatku 3,0 a v manželských veciach 2,0. Vo veciach rodičov a dieťaťa vrátane rodičovskej starostlivosti a práva styku je sadzba poplatku 0,5. Hodnota konania sa určuje takto:

  • V manželských veciach sa hodnota konania určuje na základe voľného uváženia s prihliadnutím na konkrétne okolnosti konkrétneho prípadu. Zohľadňuje sa najmä rozsah a dôležitosť veci, ako aj príjem a majetkové pomery manželov. Pre pomer príjmov sa použije trojnásobok čistého príjmu obidvoch manželov. Súd zvyčajne stanovuje hodnotu konania na trojnásobok čistého príjmu.
  • V rodinných sporoch sa hodnota zvyčajne určuje podľa výšky pohľadávky; v prípadoch výživného je pre budúce platenie výživného rozhodujúca výška požadovaného výživného, ktorá nepresiahne jeden rok. Nedoplatky do podania žiadosti sa pripočítajú.
  • Vo veciach rodičov a dieťaťa vrátane rodičovskej starostlivosti a práva styku je hodnota konania 3 000 EUR.

Ak nedôjde k dohode, budú sa účtovať poplatky za zastupovanie advokátom na súde podľa hodnoty predmetnej veci. Zvyčajne zodpovedá hodnote konania určenej na účely určenia súdnych trov. V zákone o odmeňovaní advokátov (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) sa presne stanovuje, za ktoré konania a v akej výške možno účtovať poplatky. V prílohe 2 RVG sú uvedené sumy poplatkov podľa hodnoty predmetnej veci. V občianskoprávnych veciach na prvom stupni advokát zvyčajne dostáva procesný poplatok vo výške 1,3-násobku sadzby a poplatok za konanie vo výške 1,2-násobku sadzby. Ak sa v prvom stupni dosiahne vyrovnanie, advokát dostane navyše poplatok za vyrovnanie so sadzbou 1,0.

Fáza občianskeho súdneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

Vo všeobecných občianskoprávnych veciach, vo veciach výživného a v manželských veciach sa súdne trovy platia priamo pri podaní žaloby alebo návrhu. V rodinných veciach sú splatné po skončení konania. Ak nie je dohodnuté inak, služby advokáta sa uhrádzajú po skončení mandátu. Má však zákonné právo na vyplatenie zálohy.

Náklady v trestnom konaní

Náklady v trestnom konaní

V trestnom konaní sa náklady účtujú až po právoplatnom odsúdení. Súdne trovy závisia od výšky trestu a v prvom stupni sa pohybujú od 140 EUR do 1 000 EUR. Ak nedošlo k dohode s advokátom, advokát má nárok na odmenu ako obhajca aj ako zástupca ostatných zúčastnených strán, ktorá je stanovená limitnou sumou.

Fáza trestného konania, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

Súdne trovy sú splatné po právoplatnom odsúdení. Ak nie je dohodnuté inak, služby advokáta sa uhrádzajú po skončení mandátu. Na vyplatenie zálohy má však právny nárok.

Náklady konania pred ústavným súdom

Náklady účastníkov konania pred ústavným súdom

Konanie pred Spolkovým ústavným súdom je bezplatné, pokiaľ ústavná sťažnosť nebola podaná neoprávnene (§ 34 zákona o Spolkovom ústavnom súde). Zastúpenie, najmä advokátom, sa vyžaduje len na ústnom pojednávaní pred Spolkovým ústavným súdom (§ 22 zákona o Spolkovom ústavnom súde).

Fáza konania pred ústavným súdom, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

Ak nie je dohodnuté inak, služby advokáta sa uhrádzajú po skončení mandátu. Na vyplatenie zálohy má však právny nárok.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Advokát je povinný klienta v plnom rozsahu informovať a poradiť mu. Musí klientovi navrhnúť najbezpečnejší a najmenej rizikový spôsob, ako dosiahnuť jeho cieľ. Je takisto povinný poukázať na všetky riziká spojené s prípadom, aby klient mohol prijať informované rozhodnutie. Množstvo informácií závisí od odhadu advokáta, koľko informácií potrebuje klient vedieť. Je povinný odpovedať na otázky klienta úplne a pravdivo. Pred podaním žaloby musí advokát klientovi vysvetliť vyhliadky a riziká konania. Patrí medzi ne riziko nákladov a vyhliadky na úspech.

V určitých prípadoch sa na advokáta vzťahuje osobitná informačná povinnosť:

  • Ak sa účtovaná odmena odvíja od hodnoty predmetnej veci, advokát na to upozorní pred prijatím poverenia [§ 49 písm. b) ods. 5 spolkového zákona o advokácii].
  • V zmluvách o odmene musí advokát upozorniť na to, že v prípade náhrady nákladov sa neuhradí viac, ako je zákonná odmena [§ 3 písm. a) ods. 1 tretia veta zákona o odmeňovaní advokátov].
  • Ak je dohodnutá odmena za nepredvídané výdavky, advokát musí klienta upozorniť, že táto dohoda nemá vplyv na prípadné iné náklady, ktoré má klient zaplatiť [§ 4 písm. a) ods. 3 druhá veta zákona o odmeňovaní advokátov].
  • Pred uzavretím zmluvy o zastupovaní pred pracovným súdom advokát informuje klienta o tom, že náhrada trov konania nie je možná [§ 12 písm. a) ods. 1 druhá veta zákona o pracovnom súde].

Zdroje trov konania

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov konania v Nemecku?

Príslušné zákony si môžete zakúpiť v kníhkupectvách alebo bezplatne stiahnuť z internetu v aktuálnom znení.

V ktorých jazykoch sú v Nemecku k dispozícii informácie o zákonoch o nákladoch?

V nemčine

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konania?

Webové sídlo s informáciami o trovách

Aktuálne znenie zákonov nájdete na webovom sídle Spolkového ministerstva spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa. Jednotlivé zákony o nákladoch si môžete stiahnuť zadaním príslušných skratiek (GKG, FamGKG, GNotKG, GvKostG a RVG).

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých druhov konaní?

Spolkový štatistický úrad každoročne vydáva sériu štatistických publikácií na tému výkonu spravodlivosti. Dokument Fachserie 10 Reihe 2.1 obsahuje napríklad údaje o trvaní občianskoprávnych konaní v celom Nemecku. Údaje sú rozdelené podľa spolkových krajín a okresov vyšších krajských súdov. Samostatné údaje sa poskytujú za miestne a krajské súdy, ako aj za vyššie krajské súdy a za konania na prvom a druhom stupni. Predmetné série neposkytujú žiadne štatistické informácie o dĺžke konania v jednotlivých prípadoch.

Kde môžem nájsť informácie o priemerných trovách konkrétneho druhu konania?

K dispozícii sú knihy, ktoré sa zaoberajú rizikom priemerných nákladov v občianskoprávnom konaní.

DPH

Kde nájdem informácie o DPH? Aké sú platné sadzby?

Súdy a súdni exekútori nepodliehajú DPH. Advokáti musia uplatňovať sadzbu DPH vo výške 19 %. Táto suma sa účtuje osobitne ako náklad. Nie je zahrnutá v odmene.

Právna pomoc

Uplatniteľný limit príjmu v občianskoprávnych veciach

Právna pomoc sa poskytuje na základe žiadosti každej osobe, ktorá si podľa svojich osobných a ekonomických pomerov nemôže dovoliť uhradiť trovy konania alebo si ich môže dovoliť uhradiť len čiastočne alebo v splátkach. Zamýšľaná žaloba alebo právna obrana musí mať dostatočné vyhliadky na úspech a nesmie sa javiť ako bezohľadná. Účastník konania však musí použiť svoj majetok v primeranom rozsahu. V závislosti od príjmu môže byť účastníkovi konania poskytnutá právna pomoc buď bez splátok, alebo s povinnosťou platiť v splátkach. Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa vydalo brožúru s názvom „Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe“ (Poradenstvo a právna pomoc). Pomocou príkladov sa v nej odpovedá na najčastejšie kladené otázky.

Uplatniteľný limit príjmu pre obžalovaných v trestnom konaní

V trestnom konaní sa príjmové limity nevzťahujú na podozrivých alebo obvinených. Pri poskytovaní právnej pomoci sa používajú iné kritériá.

Uplatniteľný limit príjmu v trestnom konaní pre obete trestných činov

Právna pomoc sa poskytuje v závislosti od príjmu. Na tento účel sa určujú flexibilné príjmové limity s prihliadnutím na očakávané náklady prípadu a sociálnu situáciu žiadateľa (vyživovacia povinnosť, náklady na bývanie). Právna pomoc sa môže poskytnúť aj s povinnosťou platiť v splátkach.

Ďalšie podmienky priznania právnej pomoci obetiam

Obete závažných úmyselných násilných činov môžu požiadať o bezplatné právne poradenstvo bez ohľadu na ich finančnú situáciu.

Ďalšie podmienky priznania právnej pomoci obžalovaným

V prípade podozrivých/obžalovaných sa právna pomoc (pridelenie verejného obhajcu) neposkytuje v závislosti od príjmu, ale závisí od určitých právnych podmienok. Patrí medzi ne závažnosť trestného činu, riziko určitých právnych následkov (pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, hospitalizácia v psychiatrickej alebo neurologickej liečebni), otázka, či je obžalovaný vo vyšetrovacej väzbe alebo sa na neho vzťahuje predbežné opatrenie, vylúčenie predchádzajúceho obhajcu z konania, náročnosť skutkovej alebo právnej situácie a otázka, či sa obžalovaný môže alebo nemôže obhajovať.

Bezplatne

Podľa § 183 zákona o sociálnych súdoch (SGG) je konanie pred súdmi sociálnej jurisdikcie pre žiadateľov bezplatné. Ide o poistencov, poberateľov dávok vrátane poberateľov pozostalostných dávok, osoby so zdravotným postihnutím alebo ich osobitných právnych nástupcov, pokiaľ sú v tomto príslušnom postavení žalobcov alebo žalovaných. Žalobcovia a žalovaní, ktorí nie sú medzi osobami uvedenými v § 183, zaplatia poplatok za každý prípad podľa § 184 SGG . Výška poplatku je stanovená na 150 EUR za konanie na sociálnych súdoch, 225 EUR na krajinských sociálnych súdoch a 300 EUR na Spolkovom sociálnom súde.V § 197 písm. a) SGG sa stanovuje, že odchylne od uvedeného sa náklady účtujú podľa ustanovení zákona o súdnych trovách aj v konaniach sociálnej jurisdikcie, ak žalobca ani žalovaný nepatria k osobám uvedeným v § 183 SGG.

Na trestné konanie sa vzťahujú tieto ustanovenia: Pokiaľ je obžalovaný oslobodený, začatie hlavného pojednávania sa zamietne alebo sa konanie zastaví, výdavky štátnej pokladnice a nevyhnutné výdavky obvineného/obžalovaného znáša štátna pokladnica.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Neúspešná strana nahradí trovy konania, ktoré vznikli druhej strane, v rozsahu, v akom boli potrebné na príslušné trestné stíhanie alebo obhajobu. Patria sem zákonné poplatky a výdavky advokáta víťaznej strany, cestovné výdavky a strata zárobku spôsobená účasťou na súde.

Odmeňovanie znalcov

Znalci vymenovaní súdom dostávajú odmenu vypočítanú podľa hodinových sadzieb, ktoré sú stanovené zákonom o odmeňovaní a náhradách sudcov (JVEG). Túto sumu musia zaplatiť účastníci konania.

Náklady na znalca, ktorého si strana súkromne objednala v rámci prípravy na súdny spor, nie sú súčasťou trov konania, o ktorých náhrade sa rozhoduje v rozsudku. O ich úhradu sa preto musí požiadať samostatne. Ak si strana počas súdneho sporu najme znalca na poradenstvo, úhrada závisí od toho, či bolo poradenstvo v danom prípade potrebné. Odmenu znalca vymenovaného súdom na vykonanie znaleckého dokazovania hradí strana, ktorá spor prehrala. Ak každá strana čiastočne zvíťazí a čiastočne prehrá, znáša svoj podiel nákladov v rozsahu, v akom vyhrala alebo prehrala súdny spor.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tlmočníci a prekladatelia vymenovaní súdom dostávajú odmenu stanovenú aj v zákone o odmenách a náhradách sudcov (JVEG). Túto sumu zaplatia účastníci konania. Tlmočníci sú odmeňovaní hodinovou mzdou, prekladatelia dostávajú riadkovú sadzbu.

V trestnom konaní náklady na tlmočnícke a prekladateľské služby potrebné pre obžalovaných alebo dotknuté strany znáša štátna pokladnica, ak sú potrebné na obhajobu alebo výkon procesných práv.

Relevantné odkazy

Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa

Pracovná skupina pre mediáciu Nemeckej advokátskej komory

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. (Spolková pracovná skupina pre rodinnú mediáciu)

Bundesverband Mediation e.V. (Spolkové združenie pre mediáciu)

Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. (Spolkové združenie pre mediáciu v podnikaní a vo svete práce)

CfM

Ombudsman súkromných bánk

Ombudsman verejných bánk

Arbitrážna rada Deutsche Bundesbank

Ombudsman nemeckej družstevnej bankovej skupiny

Ombudsmanka súkromných stavebných sporiteľní

Ombudsman krajinských stavebných sporiteľní

Odborné komisie a rozhodcovské komisie lekárskych združení

Rozhodcovská komisia pre mobilitu

Cestovná arbitrážna rada

Arbitrážny výbor pre miestnu dopravu v Severnom Porýní-Vestfálsku

Ombudsman pre súkromné zdravotné poistenie a poistenie dlhodobej starostlivosti

Rozhodcovská rada Spolkového zväzu nemeckých podnikateľov

Arbitrážna rada Spolkovej agentúry pre sieťové odvetvia

Ombudsman pre nehnuteľnosti v Nemeckom združení pre nehnuteľnosti

Rozhodcovské komisie priemyselných a obchodných komôr

Zmierovací úrad pre zákon o poplatkoch a verejnom obstarávaní

Ústredný zväz nemeckého obchodu s motorovými vozidlami

Aktuálne znenia zákona

Súvisiaci odkaz

Správa o krajine Nemecko o štúdii transparentnosti nákladov  PDF (565 Kb) en

Posledná aktualizácia: 06/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.