Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Nemecko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Nemecku.

Autor obsahu
Nemecko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – zverenie detí do starostlivosti

Rodinné právo – výživné

Obchodné právo – zmluva

Obchodné právo – zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky spojené s právnickými profesiami

Advokáti

V Nemecku sa nerozlišuje medzi rôznymi formami advokátov.

V Nemecku sa odmeny pre advokátov vyberajú v súlade so zákonom o odmenách advokátov [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) alebo na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. V zásade sú tieto dohody vždy možnou alternatívou k zákonným poplatkom. Pritom je potrebné zohľadniť aj ustanovenia § 49b nariadení týkajúcich sa advokátov [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO)] a §§ 3 a až 4b zákona o odmenách advokátov. Ak advokát zastupuje klienta na súde, schválené odmeny nemôžu byť nižšie ako odmeny stanovené zákonom.

Tabuľka poplatkov priložená k zákonu o odmenách advokátov (príloha 1 zákona o odmenách advokátov) stanovuje buď fixné poplatky, alebo rámcovú sadzbu za jednotlivé úkony. Výška poplatkov sa bežne stanovuje na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania . Rozsah poplatkov založených na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, predstavuje maximálnu a minimálnu sadzbu účtovanú za daný úkon. Súčasná výška poplatkov založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, je stanovená v tabuľke poplatkov (príloha 2 zákona o odmenách advokátov). V každom prípade musí byť primeraný poplatok vychádzajúci z predpísaného rozsahu stanovený ex aequo et bono, pričom treba zohľadniť všetky okolnosti, najmä rozsah a zložitosť vykonanej práce, dôležitosť prejednávanej veci a príjem a majetkové pomery klienta. Ak advokát znáša značné riziko zodpovednosti, môže sa to zohľadniť pri určovaní jeho odmeny. Rámcové sadzby so zákonne stanovenou maximálnou a minimálnou výškou sa uplatňujú v množstve osobitných oblastí, najmä v trestných veciach a vo veciach týkajúcich sa sociálneho práva.

Súdni vykonávatelia

Súdni vykonávatelia [Gerichtsvollzieher] môžu vyberať len poplatky stanovené v zákone o odmenách súdnych vykonávateľov [Gerichtsvollzieherkostengesetz] (GvKostG)]. Za každý úkon, ktorý vykonáva súdny vykonávateľ, je stanovený určitý poplatok.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnych konaniach

Fixné náklady pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Súd zvyčajne účtuje poplatok za konanie na základe hodnoty nároku. V občianskoprávnych konaniach stanovuje tieto poplatky zákon o súdnych poplatkoch [Gerichtskostengesetz] (GKG) a zákon o súdnych poplatkoch v rodinných veciach [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Sadzby poplatkov sú stanovené v tabuľke (príloha 1 príslušného zákona). V prílohe 2 je v príslušnej tabuľke uvedená výška poplatkov založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania. Vo všeobecných občianskoprávnych konaniach a vo veciach týkajúcich sa rodinného práva, a to najmä vo veciach určenia výšky vyživovacej povinnosti je sadzba poplatku 3,0 a vo veciach týkajúcich sa manželstva 2,0. Vo veciach týkajúcich sa rodičovstva vrátane rodičovskej starostlivosti a úpravy styku s dieťaťom predstavuje táto sadzba 0,5. Hodnota konania sa určuje takto:

  • Vo veciach týkajúcich sa manželstva sa hodnota konania stanovuje na základe voľného uváženia, a to po zohľadnení všetkých okolností jednotlivých prípadov, najmä rozsahu a významu veci, ako aj príjmu a majetkových pomerov manželov. Pokiaľ ide o príjmy, vychádza sa z hodnoty zodpovedajúcej trojnásobku čistého príjmu oboch manželov. Súdy spravidla stanovia hodnotu konania na základe trojnásobku čistého príjmu.
  • Vo veciach týkajúcich sa rodinného práva je hodnota konania zvyčajne podmienená hodnotou nároku. Vo veciach určenia výšky vyživovacej povinnosti je pri stanovení výšky výživného smerodajná výška preukázaných výdavkov na živobytie, maximálne však ich ročná výška. V tomto výpočte sa zohľadnia aj nedoplatky za obdobie do predloženia žiadosti.
  • Vo veciach týkajúcich sa rodičovstva vrátane rodičovskej starostlivosti a úpravy styku s dieťaťom predstavuje hodnota konania 3 000 EUR.

V prípade, že nedošlo k uzatvoreniu dohody o výške odmeny, za zastupovanie advokátom na súde sa účtujú poplatky na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. Táto hodnota zvyčajne zodpovedá hodnote konania, podľa ktorej sa určujú súdne poplatky. V zákone o odmenách advokátov sa presne stanovuje, aký druh poplatkov a v akej výške možno účtovať v prípade jednotlivých konaní. V prílohe 2 uvedeného zákona je stanovená výška poplatkov na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. V občianskoprávnom konaní na prvom stupni sa advokátovi vypláca poplatok za konanie vo výške 1,3 – násobku sadzby a poplatok za právne zastupovanie vo výške 1,2-násobku sadzby. Pokiaľ advokát dosiahne vyrovnanie medzi stranami sporu na prvom stupni, vyplatí sa mu dodatočná odmena za vyrovnanie, ktorej sadzba je 1,0.

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v občianskoprávnych konaniach?

Vo všeobecných občianskoprávnych konaniach, konaniach týkajúcich sa určenia výšky vyživovacej povinnosti a v konaniach vo veci manželstva sa súdne poplatky musia uhradiť ihneď po predložení žiadosti alebo žaloby. V konaniach týkajúcich sa rodinného práva sú tieto poplatky splatné na konci súdneho konania. Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Fixné náklady v trestnoprávnych konaniach

Fixné náklady pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

V trestnoprávnych veciach sa súdne poplatky vyberajú až po vynesení konečného rozsudku. Výška poplatku sa určuje v závislosti od uloženého trestu, a to v rozsahu od 120 EUR do 900 EUR. Ak nebola uzavretá žiadna dohoda o poplatkoch, má advokát, či už ako obhajca alebo ako zástupca prokurátora, nárok na tarifnú odmenu za konkrétne úkony, ktoré je pri každej prejednávanej veci zo zákona potrebné na tento účel vykonať. Výška tejto tarifnej odmeny je pre konania v jednotlivých veciach stanovená zákonom.

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v trestnoprávnych konaniach?

Súdne poplatky sú splatné po vynesení konečného rozsudku. Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Fixné náklady v konaniach pre ústavným súdom

Fixné náklady pre strany sporu v konaniach pred ústavným súdom

Konania pred Spolkovým ústavným súdom [Bundesverfassungsgericht] je bezplatné, s výnimkou prípadov, keď bola ústavná sťažnosť podaná neoprávnene (§ 34 zákona o Spolkovom ústavnom súde [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Právne zastúpenie, najmä prostredníctvom advokáta, sa na Spolkovom ústavnom súde vyžaduje len v prípade ústneho konania (§ 22 zákona o Spolkovom ústavnom súde).

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v konaniach pred ústavným súdom?

Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Advokát je povinný poskytnúť klientovi úplné informácie a poradenstvo a musí klientovi navrhnúť najbezpečnejší a najmenej rizikový spôsob, ako dosiahnuť želaný cieľ. Advokát musí takisto poukázať na všetky riziká v danej veci, aby klient mohol prijať rozhodnutie založené na informáciách. Rozsah poskytnutých informácií závisí od posúdenia advokáta. Advokát musí odpovedať na otázky klienta komplexne a pravdivo. Pred začatím súdneho konania je advokát povinný objasniť klientovi perspektívy a riziká spojené so súdnym sporom. Sem patria riziká spojené s nákladmi, ako aj vyhliadky na úspech.

Osobitnú povinnosť poskytovať informácie má advokát v týchto prípadoch:

  • ak je odmena advokáta založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania , advokát je povinný na túto skutočnosť upozorniť ešte predtým, ako začne konať (§ 49b ods. 5 nariadení týkajúcich sa advokátov);
  • ak sa uzatvorí dohoda o odmene advokáta, musí sa v nej poukázať na to, že v prípade nahradenia poplatkov sa nahradia len poplatky vyplývajúce zo zákona (§ 3a ods. 1, veta 3 zákona o odmenách advokátov);
  • ak sa advokát s klientom dohodne na zaplatení poplatku za služby, ktorý je splatný po dosiahnutí výsledku, advokát musí klienta upozorniť na skutočnosť, že dohoda nemá vplyv na žiadne iné náklady, ktoré klient bude musieť znášať (§ 4a ods. 3, veta 2 zákona o odmenách advokátov);
  • pred uzatvorením dohody o zastupovaní klienta v súdnom konaní pred pracovným súdom musí advokát klienta upozorniť na skutočnosť, že náklady na advokáta sa nevracajú (§ 12a ods. 1, veta 2 zákona o pracovných súdoch [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Právny základ pre stanovenie nákladov

Kde možno nájsť informácie o právnom základe pre stanovenie nákladov v Nemecku?

Texty zákonov týkajúcich sa nákladov možno nájsť v kníhkupectvách alebo ich najnovšie znenie možno bezplatne vyhľadať na internete.

V akých jazykoch možno získať informácie o právnych základoch pre stanovenie nákladov v Nemecku?

Tieto informácie sú dostupné v nemeckom jazyku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch na súdne konanie?

Webová stránka obsahujúca informácie o nákladoch konania

Aktuálne znenie zákonov je dostupné na oficiálnej webovej stránke Spolkového ministerstva spravodlivosti. Rôzne právne predpisy týkajúce sa nákladov možno stiahnuť kliknutím na príslušnú skratku (GKG, FamGKG, GvKostG a RVG).

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Spolkový štatistický úrad [Statistisches Bundesamt] vydáva každoročne edíciu štatistických publikácií o vykonávaní spravodlivosti. Napríklad edícia 10, podséria 2.1 obsahuje údaje o dĺžke občianskoprávnych konaní v Nemecku, ktoré sú špecifikované podľa jednotlivých spolkových krajín a oblasti Oberlandesgerichtu [vyšší regionálny súd]. Jednotlivé údaje sú uvedené na jednej strane pre okresné súdy [Amtsgerichte] a krajinské súdy [Landgerichte] a na strane druhej pre Oberlandesgerichte, ako aj pre konania na súdoch prvého a druhého stupňa. Tieto edície neobsahujú štatistiky o dĺžke trvania konaní v rôznych typoch prípadov.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových nákladoch jednotlivých konaní?

Existuje možnosť zakúpenia kníh, ktoré obsahujú tabuľky znázorňujúce priemerné riziko vzniku nákladov v občianskoprávnych konaniach.

Daň z pridanej hodnoty

Kde možno nájsť informácie o dani z pridanej hodnoty? Aké sú príslušné sadzby?

Na súdy a súdnych vykonávateľov sa nevzťahuje DPH. Sadzba dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na advokátov, je 19% a nie je zahrnutá v ich odmene. Účtuje sa osobitne ako výdavok.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti občianskeho práva

Právna pomoc sa poskytuje na požiadanie každej osobe, ktorá vzhľadom na svoju osobnú situáciu a majetkové pomery nie je schopná uhradiť náklady konania alebo ich je schopná uhradiť len čiastočne alebo v splátkach. Zamýšľané právne stíhanie alebo obhajoba musia pritom poskytovať dostatočné vyhliadky na úspech a nesmú mať svojvoľný charakter. Strana sporu musí však v únosnej miere použiť aj svoje vlastné finančné zdroje. V závislosti od výšky príjmu možno strane sporu poskytnúť buď nenávratnú právnu pomoc, alebo právnu pomoc zo záväzkom jej opätovného uhradenie formou splátok. Spolkové ministerstvo spravodlivosti vydalo v tejto súvislosti bezplatnú brožúru s názvom Právne poradenstvo a právna pomoc [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], v ktorej sa nachádzajú odpovede na najčastejšie kladené otázky spolu s konkrétnymi príkladmi.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obžalovaných

Príjmový limit sa nevzťahuje na podozrivých alebo obžalovaných. Právna pomoc sa riadi inými kritériami.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

Na poskytovanie právnej pomoci sa vzťahujú príjmové stropy. Sú flexibilné a stanovené podľa predpokladaných nákladov prejednávanej veci a sociálnej situácie žalobcu (vyživovacia povinnosť, náklady na bývanie). Právna pomoc sa poskytuje aj so záväzkom jej opätovného uhradenie formou splátok.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam trestných činov

Obete niektorých závažných trestných činov môžu požiadať o bezplatné právne poradenstvo bez ohľadu na svoju finančnú situáciu.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Právna pomoc pre podozrivých/obžalovaných (pridelenie obhajcu vymenovaného súdom) nepodlieha príjmovému stropu, ale právnym podmienkam. Tie sa týkajú najmä závažnosti trestného činu, hrozby určitých právnych následkov (ako je zákaz vykonávania profesie alebo nariadenie psychiatrickej a neurologickej liečby), toho, či bol obžalovaný opätovne vzatý do vyšetrovacej väzby alebo sa naňho vzťahuje ochranná väzba, či bol odvolaný predchádzajúci obhajca, zložitosti skutkovej podstaty a právnej situácie alebo skutočnosti, či je obžalovaný schopný obhajovať sa sám.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Podľa § 183 zákona o sociálnych súdoch (SGG) nemusia náklady v rámci konaní na takomto súde zaplatiť osoby, ktoré majú nárok na podporu (t. j. poistené osoby, osoby, ktoré poberajú podporu vrátane osôb poberajúcich pozostalostné dávky, postihnutých osôb a ich právnych nástupcov za predpokladu, že sa príslušným spôsobom zúčastňujú na súdnom konaní ako žalobcovia alebo obžalovaní). Žalobcovia a obžalovaní v konaniach pred sociálnym súdom, ktorí nepatria do tejto kategórie, sú povinní zaplatiť pevne stanovený poplatok v súlade s § 184 zákona o sociálnych súdoch (150 EUR za konania pred sociálnymi súdmi [Sozialgerichte], 225 EUR za konania pred regionálnymi sociálnymi súdmi [Landessozialgerichte], 300 EUR za konania pred spolkovým sociálnym súdom [Bundessozialgericht]). § 197a zákona o sociálnych súdoch poskytuje výnimku z týchto osobitných predpisov, na základe ktorej sa náklady, zvyčajne splatné podľa zákona o súdnych poplatkoch, uplatňujú aj na konania pred sociálnym súdom v prípade, že žalobca alebo obžalovaný nepatrí do skupiny osôb uvedených v § 183 zákona o sociálnych súdoch.

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú v trestnoprávnych konaniach: v prípade, že je obžalovaný oslobodený alebo ak sa prípad nedostane pred súd alebo ak sa súdne konanie proti obžalovanému skončí, náklady (verejné výdavky) a výdavky, ktoré nevyhnutne vznikli obžalovanému, sa v zásade uhrádzajú z verejných prostriedkov.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť náklady druhej strany?

Strana, ktorá spor prehrala, musí nahradiť náklady druhej strany, ktoré nevyhnutne vznikli pri vedení súdneho sporu, t. j. zákonnú odmenu advokáta a cestovné náklady druhej strany vrátane ušlého príjmu v dôsledku účasti na súdnom konaní.

.

Odmeny znalcov

Znalci privolaní na súd dostávajú odmenu na základe hodinovej sadzby stanovenú podľa zákona o súdnych odmenách a náhradách [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG). Túto sumu musia uhradiť strany sporu zúčastnené na súdnom konaní.

Náklady pre znalca, ktorého súkromne najala strana sporu pri príprave na súdne konanie, nie sú súčasťou nákladov konania, o ktorých úhrade rozhoduje súd. Tieto náklady sa preto musia vymáhať samostatne. Ak strana sporu najala znalca na účely poskytovania poradenstva počas súdneho procesu, úhrada nákladov závisí od potreby tohto poradenstva v danom prípade. Náklady na znalca, ktorého privolal súd na účely znaleckej výpovede, uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala. V prípade, že boli strany sporu úspešné len čiastočne, každá z nich uhradí časť nákladov na základe relatívnej miery, do akej vyhrala alebo prehrala.

.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tlmočníci a prekladatelia privolaní na súd dostávajú odmenu, ktorú taktiež stanovuje zákon o súdnych odmenách a náhradách. Túto odmenu hradia strany sporu. Tlmočníci sú odmeňovaní na základe hodinovej sadzby, prekladatelia dostávajú odmenu za riadok.

V trestnoprávnych konaniach sa náklady na tlmočenie a preklad pre obžalovaného alebo strany sporu, za predpokladu, že sú potrebné na obhajobu alebo vykonávanie procedurálnych práv, zvyčajne uhrádzajú z verejných prostriedkov.

Súvisiace odkazy

Spolkové ministerstvo spravodlivosti

Mediačný tím nemeckého združenia advokátov

Spolkové združenie pre rodinnú mediáciu

Spolkové združenie pre mediáciu

Spolkové združenie pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Centrum pre mediáciu

Ombudsman pre oblasť súkromného bankovníctva

Ombudsman pre oblasť verejného bankovníctva

Zmierovací výbor Nemeckej centrálnej banky

Ombudsman nemeckého združenia družstevných bánk

Ombudsmanka pre súkromné stavebné sporiteľne

Ombudsman pre regionálne stavebné sporiteľne

Online zmierovacia služba pre spory v rámci obchodovania na internete

Poradné a zmierovacie výbory lekárskej komory

Zmierovací výbor pre oblasť mobility

Zmierovací výbor pre oblasť cestovného ruchu

Zmierovací výbor pre miestnu dopravu v Severnom Porýní-Vestfálsku

Ombudsman pre súkromné zdravotné a nemocenské poistenie

Zmierovací výbor nemeckého spolkového združenie poskytovateľov pohrebníckych služieb

Zmierovací výbor Spolkovej agentúry pre siete

Ombudsman pre nehnuteľnosti v nemeckej asociácii pre nehnuteľnosti

Arbitrážny súd priemyselných a obchodných komôr

Zmierovací výbor pre odmeny a verejné obstarávanie

Centrálne združenie nemeckého automobilového priemyslu

Aktuálne znenie zákonov

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.