Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: češtinaangličtinafrancúzštinaslovinčinafínčina.
Swipe to change

Trovy konania

Grécko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách súdneho konania v Grécku.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Odmeny advokátov sú stanovené článkom 58 a nasl. zákona č. 4194/2013 – v advokátskom poriadku (vládny vestník, séria I, č. 208). V súlade s týmito ustanoveniami sa odmena advokáta určuje voľne na základe písomnej dohody s jeho vedúcim alebo zástupcom a pokrýva časť konania alebo celé konanie, prípadne konkrétnejšie úkony konania alebo právne úlohy akejkoľvek povahy, či už súdne alebo mimosúdne.

Ak neexistuje relevantná písomná dohoda stanovujúca výšku odmeny, suma sa určuje na základe hodnoty predmetu konania (článok 63 ods. 1), a ak predmet konania nemožno odhadnúť v peniazoch, odmena sa vypočíta v súlade s prílohou I k advokátskemu poriadku (článok 63 ods. 2), ktorá odkazuje na PRÍLOHU I/tabuľku odmien advokátov súvisiacich so súdnym konaním.

Právni zástupcovia – Právni poradcovia

Medzi týmto povolaniami a povolaním advokáta neexistujú rozdiely.

Exekútori

Poplatky exekútorov sa určujú osobitne. Poplatky exekútorov sa určujú podľa článku 50 zákona č. 2318/1995 – poriadku exekútorov (vládny vestník, séria I, č. 126) – zmeneného článkom 2 zákona č. 4336/2015. V súlade s týmito ustanoveniami sa poplatky exekútorov stanovujú v spoločnom rozhodnutí ministrov financií a spravodlivosti. V súčasnosti je platným rozhodnutím rozhodnutie č. 21798 z 11. marca 2016 (vládny vestník, séria II, č. 709/2016). Poplatky sa však môžu zvýšiť dohodou, a to v závislosti od zložitosti úlohy.

Notári

Notárske poplatky sú stanovené osobitnými ustanoveniami, a to konkrétne článkom 40 zákona č. 2830/2000.

Fixné trovy

Fixné trovy v trestnom konaní

Fixné trovy pre účastníkov trestného konania

Odmeny advokátov v trestných konaniach sú stanovené v advokátskom poriadku (článok 58 a nasl.).

Fáza trestného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Advokáti sa dohodnú so svojimi klientmi na tom, kedy budú zaplatené ich poplatky. Vo všeobecnosti sa tieto poplatky platia v splátkach v priebehu konania.

Fixné trovy v ústavnoprávnych konaniach

Fixné trovy pre účastníkov ústavnoprávneho konania

Poplatky pre odborníkov pracujúcich v oblasti práva sú regulované tak, ako je uvedené, a to aj v prípade administratívnych sporov.

Fáza ústavnoprávneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy pre účastníkov

Advokáti sa dohodnú so svojimi klientmi na tom, kedy budú zaplatené ich poplatky. Vo všeobecnosti sa tieto poplatky platia v splátkach v priebehu konania.

Informácie, ktoré musia právni poradcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Etický kódex advokátov ukladá osobitné povinnosti o spôsobe, akým advokáti musia vykonávať svoje povinnosti voči klientom. Každé porušenie týchto povinností predstavuje disciplinárny priestupok. Poplatky sa medzi týmito povinnosťami výslovne neuvádzajú.

Zdroje informácií o poplatkoch

Kde môžem nájsť informácie o určení poplatkov v Grécku?

Pokiaľ ide o odmeny advokátov, informácie možno nájsť v advokátskom poriadku alebo ich poskytnú advokátske komory.

Informácie týkajúce notárskych poplatkov možno získať buď na útvare pre veci týkajúce sa odborníkov pracujúcich v oblasti práva – exekútorov – notárske kancelárie – katastre nehnuteľností a katastrálne úrady (Tmima Dikigorikou Leitourgimatos - Dikastikon Epimeliton - Symvolaiografeion - Ypothikofilakeion kai Ktimatologikon Grafeion) ministerstva spravodlivosti alebo u notárskych komôr (Symvolaiografiki Syllogoi) (právnické osoby podliehajúce verejnému právu).

V akých jazykoch môžem získať informácie o určení poplatkov v Grécku?

Informácie o určení poplatkov sú dostupné len v gréčtine.

Kde môžem získať informácie o mediácii/zmierení?

Prečítajte si informácie poskytnuté na príslušnej stránke portálu, najmä pokiaľ ide o mediáciu v Grécku.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Dostupné webové sídlo s informáciami o trovách

Neexistuje žiadne webové sídlo s týmito informáciami.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych konaní?

V súvislosti s Gréckom neexistujú žiadne takéto informácie.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových poplatkoch za konkrétne konanie?

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o celkových poplatkoch za konanie v Grécku.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Poskytovanie advokátskych služieb podlieha DPH. Relevantné informácie možno získať na príslušnom daňovom útvare (Τmima Forologias) ministerstva financií a od advokátskej komory.

Aké sú uplatniteľné sadzby?

24%.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu pre právnu pomoc v občianskoprávnych konaniach

V súlade s článkom 194 Občianskeho súdneho poriadku sa právna pomoc poskytuje osobám, ktoré preukážu neschopnosť uhradiť trovy súdneho konania bez toho, aby ohrozili svoje živobytie či živobytie svojej rodiny.

Za podmienok stanovených v uvedenom článku sa právna pomoc môže poskytnúť aj cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti.

V súlade so zákonom č. 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v občianskoprávnych konaniach občanom s nízkym príjmom (pod podmienkou, že ročný príjem rodiny neprekračuje dve tretiny minimálneho ročného príjmu stanoveného v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve).

Právna pomoc zahŕňa trovy konania, poplatky notárov, súdnych exekútorov a odmeny advokátov (článok 199 Občianskeho súdneho poriadku).

Uplatniteľná hranica príjmu pre právnu pomoc v prípade odporcov v trestných konaniach

V článku 340 Trestného poriadku je stanovené, že ak odporca nemá právneho poradcu, určí sa mu advokát z príslušného zoznamu miestnej advokátskej komory.

Podľa zákona č. 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v trestných konaniach občanom s nízkym príjmom, ako je uvedené.

Uplatniteľná hranica príjmu pre právnu pomoc v prípade obetí v trestných konaniach

Ustanovenia zákona č. 3226/2004 umožňujú poskytovanie právnej pomoci občanom členských štátov EÚ s nízkym príjmom, ako aj štátnym príslušníkom tretích krajín s nízkym príjmom a osobám bez štátnej príslušnosti s nízkym príjmom, ak majú oprávnený pobyt alebo obvyklý pobyt v EÚ.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam

Právna pomoc sa poskytuje občanom členských štátov EÚ s nízkym príjmom, ako aj štátnym príslušníkom tretích krajín s nízkym príjmom a osobám bez štátnej príslušnosti s nízkym príjmom, ak majú oprávnený pobyt alebo obvyklý pobyt v EÚ. Neexistuje žiadne ustanovenie týkajúce sa ďalších podmienok.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci odporcom

Žiadne.

Bezplatné súdne konania

Žiadne.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Hneď ako súd vydá rozhodnutie, musí zvyčajne strana, ktorá spor prehrala, zaplatiť trovy súdneho konania a výdavky vynaložené úspešnou stranou do tej miery, v akej jednotlivé strany vyhrali alebo prehrali. Súd musí tejto časti rozhodnutia priznať vykonateľnosť. Výdavky a trovy sú vypočítané v súlade s uvedenými pravidlami, pričom sa osobitne berú do úvahy ustanovenia o poplatkoch odborníkov pracujúcich v oblasti práva a o prípadných fixných trovách účastníkov občianskych súdnych konaní. Vypočítaná suma obvykle nedosahuje výšku skutočných nákladov.

Odmeny znalcov

Znalci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov súdneho konania, ktoré uloží súd.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Prekladatelia a tlmočníci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov súdneho konania, ktoré uloží súd.

Súvisiace odkazy

Plenárne zasadnutie gréckych advokátskych komôr

Aténska advokátska komora

Pireuská advokátska komora

Solúnska advokátska komora

Výbor pre koordináciu notárskych komôr v Grécku

Notárska komora odvolacieho súdu mesta Solún

Výbor pre koordináciu notárskych komôr v Grécku

Grécka federácia exekútorov

Súvisiace dokumenty

Správa Grécka na účely štúdie transparentnosti poplatkov  PDF (849 Kb) en

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.