Trovy konania

Grécko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách súdneho konania v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Odmeny advokátov sú stanovené v článku 58 a nasl. zákona č. 4194/2013 – v advokátskom poriadku (Vládny vestník, séria I, č. 208). V súlade s týmito ustanoveniami sa poplatky advokátovi určujú voľne na základe písomnej dohody s jeho vedúcim alebo zástupcom a vzťahujú sa na časť konania alebo celé konanie, prípadne konkrétnejšie úkony konania alebo právne úlohy akejkoľvek povahy, či už súdne, alebo mimosúdne.

Ak neexistuje relevantná písomná dohoda stanovujúca výšku odmeny, suma sa určuje na základe hodnoty predmetu konania (článok 63 ods. 1), a ak predmet konania nemožno odhadnúť v peniazoch, odmena sa vypočíta v súlade s prílohou I k advokátskemu poriadku (článok 63 ods. 2), ktorá odkazuje na PRÍLOHU I/Tabuľku odmien advokátov súvisiacich so súdnym konaním.

Právni zástupcovia – Právni poradcovia

Medzi týmto povolaniami a povolaním právnika neexistujú rozdiely.

Exekútori

Poplatky súdnych exekútorov sa určujú osobitne. Poplatky exekútorov sa určujú podľa článku 50 zákona č. 2318/1995 – poriadku exekútorov (Vládny vestník, séria I, č. 126) – zmeneného článkom 2 zákona č. 4336/2015 (Vládny vestník, séria I, č. 94). V súlade s týmito ustanoveniami sa poplatky súdnych exekútorov stanovujú v spoločnom rozhodnutí ministrov financií a spravodlivosti. V súčasnosti je platným rozhodnutím rozhodnutie č. 21798 z 11. marca 2016 (Vládny vestník, séria II, č. 709/2016). Poplatky sa však môžu zvýšiť dohodou, a to v závislosti od zložitosti úlohy.

Notári

Notárske poplatky sú stanovené osobitnými ustanoveniami, konkrétne článkom 40 zákona č. 2830/2000 v aktuálnom platnom znení.

Fixné trovy

Fixné trovy v trestnom konaní

Fixné trovy účastníkov trestných konaní

Odmeny advokátov v trestných veciach sú stanovené v advokátskom poriadku (článok 58 a nasl.).

Fáza trestného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Advokáti sa dohodnú so svojimi klientmi na tom, kedy budú zaplatené ich poplatky. Vo všeobecnosti sa tieto poplatky platia v splátkach v priebehu konania.

Fixné trovy v ústavnoprávnych konaniach

Fixné trovy účastníkov ústavnoprávnych konaní

Poplatky pre odborníkov v oblasti práva sú upravené tak, ako je uvedené v predchádzajúcom texte, aj v prípade správnych sporov.

Fáza ústavnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy účastníkov

Advokáti sa dohodnú so svojimi klientmi na tom, kedy budú zaplatené ich poplatky. Vo všeobecnosti sa tieto poplatky platia v splátkach v priebehu konania.

Informácie, ktoré musia právni poradcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Etický kódex advokátov ukladá osobitné povinnosti, pokiaľ ide o spôsob, akým advokáti musia vykonávať svoje povinnosti voči klientom. Každé porušenie týchto povinností predstavuje disciplinárny priestupok. Poplatky sa medzi týmito povinnosťami výslovne neuvádzajú.

Zdroje informácií o trovách

Kde môžem nájsť informácie o určení trov v Grécku?

Pokiaľ ide o poplatky advokátom, informácie možno nájsť v advokátskom poriadku alebo ich poskytujú advokátske komory.

Informácie o notárskych poplatkoch možno získať buď na útvare pre záležitosti týkajúce sa notárskych a katastrálnych úradov (Tmima Symvolaiografeion kai Ypothikofilakeion) ministerstva spravodlivosti, alebo ich poskytujú notárske komory (Symvolaiografiki Syllogoi) (právnické osoby podliehajúce verejnému právu).

V akých jazykoch môžem získať informácie o určení trov v Grécku?

Informácie o určení trov možno získať len v gréčtine.

Kde môžem získať informácie o mediácii/zmierení?

Prečítajte si informácie poskytnuté na príslušnej stránke portálu, najmä pokiaľ ide o mediáciu v Grécku.

Kde môžem nájsť ďalšie informácie o trovách?

Webové sídlo s informáciami o trovách

Neexistuje žiadne webové sídlo s takýmito informáciami.

Kde môžem nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych konaní?

V prípade Grécka sa neposkytujú žiadne takéto informácie.

Kde môžem nájsť informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

V Grécku sa neposkytujú informácie o celkových trovách konania.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Poskytovanie advokátskych služieb podlieha DPH. Relevantné informácie možno získať na príslušnom daňovom útvare (Τmima Forologias) ministerstva financií a od advokátskych komôr.

Aké sú platné sadzby?

24 %.

Právna pomoc

Minimálna hranica príjmov pre právnu pomoc v občianskoprávnych konaniach

Podľa článku 194 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku sa právna pomoc poskytuje osobám, ktoré preukážu neschopnosť uhradiť trovy súdneho konania bez toho, aby ohrozili svoje živobytie či živobytie svojej rodiny.

Za podmienok stanovených v uvedených článkoch sa právna pomoc môže poskytnúť aj cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti.

Právna pomoc v občianskoprávnych konaniach sa poskytuje občanom s nízkym príjmom v súlade s článkom 41 a nasl. zákona č. 4689/2020. (Občania s nízkym príjmom, ktorí majú nárok na právnu pomoc v občianskych alebo obchodných veciach, sú tí občania, ktorých ročný príjem rodiny neprekračuje dve tretiny minimálneho ročného osobného príjmu stanoveného v platných právnych predpisoch.) Na právnu pomoc majú nárok aj obete trestných činov podľa článku 41 ods. 3 uvedeného zákona v súvislosti s akýmikoľvek uplatňovanými nárokmi v trestných alebo občianskoprávnych konaniach.

Právna pomoc zahŕňa trovy konania, poplatky notárov, súdnych exekútorov a odmeny advokátov (článok 199 Občianskeho súdneho poriadku zmenený zákonom č. 4055/2012).

Minimálna hranica príjmov v prípade osôb, proti ktorým sa vedie trestné konanie

V článku 340 Trestného poriadku je stanovené, že ak osoba, proti ktorej sa vedie konanie, nemá právneho poradcu, určí sa jej advokát z príslušného zoznamu miestnej advokátskej komory.

Právna pomoc v trestných konaniach sa poskytuje občanom s nízkym príjmom v súlade so zákonom č. 4689/2020.

Minimálna hranica príjmov v prípade obetí v trestnoprávnych konaniach

Ustanovenia zákona č. 4689/2020 umožňujú poskytovanie právnej pomoci občanom členských štátov EÚ s nízkym príjmom, ako aj štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám bez štátnej príslušnosti s nízkym príjmom, ak majú oprávnený alebo obvyklý pobyt v EÚ.

Ďalšie podmienky priznania právnej pomoci obetiam

Právna pomoc sa poskytuje občanom členských štátov EÚ s nízkym príjmom, ako aj štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám bez štátnej príslušnosti s nízkym príjmom, ak majú oprávnený alebo obvyklý pobyt v EÚ. V žiadnom ustanovení nie sú určené ďalšie podmienky.

Ďalšie podmienky týkajúce sa priznania právnej pomoci žalovaným

Žiadne.

Bezplatné súdne konania

Žiadne.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Keď súd vydá rozhodnutie, musí zvyčajne strana, ktorá spor prehrala, zaplatiť súdne trovy a výdavky vynaložené stranou, ktorá spor vyhrala, a to do tej miery, v akej jednotlivé strany vyhrali alebo prehrali. Súd musí takisto zabezpečiť vykonateľnosť tejto časti rozhodnutia. Výdavky a trovy sa vypočítajú v súlade s uvedenými pravidlami, pričom sa osobitne berú do úvahy právne predpisy o poplatkoch odborníkov v oblasti práva a o prípadných fixných trovách účastníkov občianskoprávnych konaní. Vypočítaná suma obvykle nedosahuje výšku skutočných trov konania.

Odmeny znalcov

Znalci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov konania, ktoré uloží súd.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Prekladatelia a tlmočníci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov konania, ktoré uloží súd.

Súvisiace odkazy

Plenárne zasadnutie gréckych advokátskych komôr

Aténska advokátska komora

Pireuská advokátska komora

Solúnska advokátska komora

Solúnske združenie notárov

Koordinačný výbor notárskych komôr Grécka

Grécka federácia súdnych exekútorov

Súvisiace dokumenty

Správa Grécka na účely štúdie transparentnosti trov konaní  PDF (849 Kb) en

Posledná aktualizácia: 14/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.