Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Maďarsko

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Maďarsku.

Autor obsahu
Maďarsko

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

 • Exekútori

Výška odmeny exekútora závisí od účelu vydaného exekučného titulu (végrehajtható okirat) (či je účelom vymáhať dlh alebo špecifická exekučná činnosť). Ak sa exekúcia týka vymáhania dlhu (pénzkövetelés behajtása), odmena exekútora je úmerná výške dlhu, ktorý sa vymáha. Ak sa exekúcia týka vyššej pohľadávky, exekútorovi sa platí vyššia odmena. Ak táto služba zahŕňa vykonanie špecifickej exekučnej činnosti (meghatározott cselekmény végrehajtása), odmena závisí od dĺžky trvania tejto činnosti.

 • Advokáti (ügyvéd)

Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

Trovy stanovené právnymi predpismi

Fixné trovy v občianskych súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v občianskych súdnych konaniach

V prípadoch prvého stupňa predstavuje odmena (illeték) za súdne konanie 6 % hodnoty pohľadávky (od minimálne 10 000 HUF do maximálne 900 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné určiť, zákon stanovuje zaplatenie 6 % fiktívnej sumy.

Súdne trovy/poplatky vždy stanovuje zákon, a to aj v týchto prípadoch:

 • rozvodové konanie (házassági bontóper): 12 000 HUF,
 • konanie v rámci pracovných súdov (munkaügyi per): 7 000 HUF,
 • správne konanie okrem prípadov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a daní (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF,
 • správne mimosúdne konanie (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF,
 • náklady na všeobecné obstarávanie (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • konkurzné konanie: úpadok 50 000 HUF; bankrot 30 000 HUF,
 • v prípadoch týkajúcich sa obchodných partnerstiev bez štatútu právnickej osoby (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): úpadok 25 000 HUF, bankrot 20 000 HUF,
 • arbitráž: 1 % (minimálne 5 000 HUF a maximálne 250 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné vypočítať, je odmena stanovená na 10 000 HUF,
 • platobný príkaz (fizetési meghagyás): 3 percentá (minimálne 5000 HUF a maximálne 300 000 HUF).
 • odvolanie: 6 % (minimálne 10 000 HUF, maximálne 900 000 HUF),
 • obnova konania (perújítás): poplatky sa musia znovu zaplatiť,
 • návrh na obnovu konania (felülvizsgálati kérelem): 6 % v prípade rozhodnutí (minimálne 10 000 HUF, maximálne 2 500 000 HUF); v prípade nariadení (végzés) polovica nákladov splatných pri rozhodnutiach (minimálne 7 000 HUF, maximálne 1 250 000 HUF).

Občianske súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Povinnosť zaplatiť súdne poplatky v občianskych konaniach vzniká pri žiadosti o začatie súdneho konania. Súdne poplatky sa preto musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť. Ak strana nezaplatí súdne poplatky a poplatok za žiadosť alebo ak zaplatí menej, ako stanovuje zákon, súd ju musí vyzvať, aby po predložení žiadosti zaplatila zostávajúce súdne pohľadávky. Súd musí stranu informovať, že ak nezaplatí súdne poplatky v plnej výške, jej žiadosť bude zamietnutá.

Zaplatenie odmeny advokátovi je založené na dohode medzi účastníckou stranou a advokátom. Odmena exekútorovi sa musí zaplatiť vopred na začiatku exekučného konania.

Fixné trovy v trestných súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v trestných súdnych konaniach

V prípade konaní súkromného charakteru vedených v rámci súkromnej žaloby (magánvádas eljárás):

 • poplatok za konanie vo veci obžaloby (feljelentés) je 5 000 HUF;
 • poplatok za podanie odvolania je 6 000 HUF;
 • poplatok za predloženie návrhu na znovuotvorenie prípadu je 7 000 HUF.

Ak občianske súdne konanie (polgári jogi igény) vyplynulo z trestného súdneho konania, platí sa len poplatok za predloženie žiadosti a odvolanie.

Trestné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Fixné trovy v trestnom súdnom konaní sa musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť.

Fixné trovy v ústavných súdnych konaniach

Podľa článku 28 zákona XXXII z roku 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) sú konania na ústavnom súde (Alkotmánybíróság) bezplatné.

Žiadateľ, ktorý pri predkladaní návrhu nekoná v dobrej viere, je povinný zaplatiť trovy.

Ústavné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Nebola poskytnutá žiadna odpoveď, pokiaľ ide o ústavné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Advokáti pri vykonávaní svojej profesie – prostriedkami a spôsobom stanoveným zákonom – pomáhajú svojim klientom uplatniť svoje práva a plniť svoje povinnosti. Právni poradcovia (jogtanácsos) takisto pomáhajú uplatňovať práva organizácií, ktoré zastupujú.

Táto povinnosť zahŕňa poplatok za poskytnutie potrebných informácií o právach a povinnostiach, šanciach na úspech a predpokladaných nákladoch na súdne konania.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov sú dostupné na domovskej stránke Európskej súdnej siete (Európai Igazságügyi Hálózat):

Domovská stránka Advokátskej komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara) tiež obsahuje informácie o odmenách advokátov.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov sú dostupné na domovskej stránke Európskej súdnej siete. Nájdete tu relevantné informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Domovská stránka Asociácie advokátskych komôr v Budapešti obsahuje informácie len o trovách v Maďarsku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii nájdete na týchto webových stránkach:

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Ďalšie informácie o trovách nájdete na webovej stránke Advokátskej komory v Budapešti.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Informácie o dĺžke trvania konaní nájdete na webovej stránke súdov Maďarskej republiky Magyar Köztársaság Bíróságai).

Ostatné relevantné prepojenia sú:

Informácie o štatistických tabuľkách sú dostupné len v maďarskom jazyku.

Daň z pridanej hodnoty (hozzáadottérték-adó)

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Trovy uvedené vyššie pre advokátov sú čisté náklady, takže je potrebné pripočítať DPH (HÉA).

Aké sú príslušné sadzby?

V Maďarsku bola sadzba DPH do 1. júla 2009 20 %, neskôr sa zvýšila na 25 %.

Právna pomoc (költségmentesség)

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti občianskeho práva

Existujú dve minimá:

 1. čistá suma minimálneho starobného dôchodku (v súčasnosti 28 500 forintov), pod ktorou je všetka právna pomoc bezplatná;
 2. 43 % priemerného platu (ktorý v súčasnosti dosahuje 72 000 forintov), nad čím nie je dostupná žiadna pomoc.

Platby za právnu pomoc možno uhradiť vopred.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obžalovaných

V prípade trestných súdnych konaní môže podozrivý alebo obžalovaný získať bezplatné právne zastupovanie, ak:

 • je daná osoba oslobodená od poplatkov z dôvodu svojej osobnej situácie – príjmový strop je v prípade osôb, ktoré žijú samy, dvojnásobok čistého minimálneho starobného dôchodku (v súčasnosti je to 28 500 HUF), v prípade osôb žijúcich v spoločnej domácnosti predstavuje príjmový strop čistý minimálny starobný dôchodok na osobu.
 • v prípade povinného právneho zastupovania, ak obvinený nemá svojho obhajcu. V takomto prípade, ak je obžalovaný v rámci súdneho konania odsúdený, musí štátu uhradiť poplatky za poskytnuté služby. .

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

Príjmový strop je 86 % priemerného platu (približne 130 000 forintov). Právna pomoc pre obete zahŕňa právne zastupovanie.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obete

Okrem fixných príjmových prahov musia obete spĺňať ďalšie dve podmienky:

 • musia podať žalobu/sťažnosť;
 • musia získať potvrdenie od príslušného orgánu zodpovedného za pomoc obetiam. Toto potvrdenie musí obsahovať dôkaz o určitých podmienkach (dôkaz, že sa obeť obrátila na príslušný orgán v čase stanovenom zákonom).

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných

Nie sú stanovené žiadne ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

V občianskych súdnych konaniach sú od poplatkov oslobodené tieto konania:

 • konania, v prípade ktorých súd ex officio zamietne alebo musí zamietnuť žiadosť bez súdneho predvolania;
 • konania zamerané na vydanie opravného prostriedku voči rozhodnutiam v prípadoch oslobodenia od poplatkov a práva na predchádzajúce oznámenie o zaplatení tohto poplatku (kedy štát prepláca tieto náklady namiesto strany);
 • rozvodové konania, protiopatrenia vydané v súvislosti s manželstvom;
 • konania týkajúce sa vyhlásenia za mŕtveho a skonštatovania faktu úmrtia, ak došlo k zmiznutiu alebo úmrtiu v dôsledku vojny alebo prírodnej katastrofy;
 • konania týkajúce sa registrácie nadácií, verejných fondov, mimovládnych organizácií, verejných korporácií, Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Ďalej sú to konania týkajúce sa registrácie organizácií plánu zamestnaneckých akcií a schválenia účasti v Európskom zoskupení územnej spolupráce;
 • žiadosti o zrušenie firiem, ktoré ukončili svoju činnosť vrátane žiadostí podaných v zjednodušenom konaní o zrušení s uvedením názvu príjemcu;
 • žiadosti o nápravu a/alebo doplnenie rozhodnutí;
 • konania týkajúce sa zoznamu voličov;
 • konania týkajúce sa ohlásených zmien po zaregistrovaní v registri právnych poradcov;
 • odvolania voči uzneseniam nariaďujúcim prevod;
 • preskúmanie súdu týkajúce sa správnych rozhodnutí vydaných v prípadoch odškodnenia;
 • konania o daňovom vyrovnaní miestnych samospráv;
 • konania, ktoré začali nezávislí súdni exekútori týkajúce sa súdnych exekučných konaní, a konania začaté v súvislosti s vykonávaním súdnych rozhodnutí (mimosúdna dohoda) prijatých v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, a nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000;
 • konania začaté na základe kladného rozhodnutia ústavného súdu;
 • akékoľvek súdne konanie týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístupu k informáciám verejného záujmu;
 • preskúmanie súdu týkajúce sa správneho rozhodnutia o oprávnení právnej pomoci;
 • mimosúdne konania na preskúmanie uznesení o predbežnom súdnom zákaze alebo dočasnom obmedzujúcom nariadení, alebo preventívny súdny zákaz udelený v súlade s inými špecifickými právnymi predpismi o domácom násilí;
  • preskúmanie súdu týkajúce sa správneho rozhodnutia prijatého vo veci pomoci obetiam trestných činov.

V trestných súdnych konaniach sú od poplatkov oslobodené tieto konania:

 • konania vedené len na základe súkromnej žaloby, odvolanie, žiadosť o znovuotvorenie prípadu a návrh na preskúmanie, ktorú vyplnil obžalovaný a obhajca;
 • konania vedené len na základe súkromnej žaloby, ak súd zamietne prípad pred začiatkom osobného vypočutia, alebo ak sa prípad zamietne z dôvodu omilostenia;
 • žiadosť o milosť alebo súdne oslobodenie v prípade, že ju predložil obžalovaný alebo obhajca;
 • konania o povolenie osobného oslobodenia od poplatkov;
 • jednorazové vydanie kópie dokumentov obžalovanému, právnemu zástupcovi obžalovaného, obhajcovi alebo právnemu zástupcovi maloletého, ktorý bol obvinený z trestného činu;
 • vydanie kópie zápisnice o policajnej správe poskytnutej žalobcovi.

Okrem predmetnej výnimky sa osobné oslobodenie môže udeliť aj v týchto prípadoch:

Osobné oslobodenie sa okrem iného poskytuje mimovládnym organizáciám, verejným korporáciám, kostolom, združeniam kostolov, náboženským inštitúciám, nadáciám, verejným fondom, neziskovým obchodným združeniam so štatútom verejnej príspevkovej organizácie alebo prioritnej verejnej príspevkovej organizácie, NATO, Európskym spoločenstvám, ich inštitúciám a orgánom, agentúram a samostatným fondom.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Súd vo svojom konečnom rozhodnutí určí, že strana, ktorá prehrala súdny spor, musí zaplatiť trovy vzniknuté strane, ktorá súdny spor vyhrala, a to do 30 dní. Strana, ktorá súdny spor prehrala, musí tieto trovy zaplatiť priamo strane, ktorá súdny spor vyhrala, a v prípade, že tak neurobí, sa začne exekučné konanie.

Odmeny znalcov

Odmeny pre znalcov vo všeobecnosti uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, a ak (v osobitných prípadoch) je za úhradu trov zodpovedný štát, uhrádza aj odmeny na znalcov. V prípade, že tieto trovy vopred uhradil štát, sú v nich zahrnuté aj odmeny znalcov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny pre prekladateľov a tlmočníkov vo všeobecnosti uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, a ak (v osobitných prípadoch) je za úhradu trov zodpovedný štát, uhrádza aj odmeny prekladateľov a tlmočníkov. V prípade, že tieto trovy vopred uhradil štát, sú v nich zahrnuté aj odmeny prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace odkazy

Domovská stránka Advokátskej komory v Budapešti (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Súvisiace prílohy

Správa Maďarska k štúdii o transparentnosti trov PDF (533 Kb) en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Posledná aktualizácia: 11/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.