Trovy konania

Maďarsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o súdnych poplatkoch v Maďarsku.

Autor obsahu
Maďarsko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – starostlivosť o deti

Rodinné právo – výživné

Obchodné právo – zmluvy

Obchodné právo – zodpovednosť

Právny rámec upravujúci odmeňovanie osôb vykonávajúcich právnické profesie

1. Exekútori

Výška trov exekútora závisí od účelu vydaného vykonateľného titulu (či ide o výber dlžnej sumy alebo o nútený výkon konkrétneho opatrenia). Ak nútený výkon zahŕňa výber dlžnej sumy, trovy exekútora sú úmerné inkasovanej dlžnej sume. Čím je vyššia pohľadávka v rámci núteného výkonu, tým sú vyššie trovy vyplatené exekútorovi. Ak je povinnosťou exekútora nútený výkon konkrétneho opatrenia, trovy závisia od dĺžky jeho trvania.

2. Advokáti

Maďarské slovo „ügyvéd“ označujúce osobu vykonávajúcu právnické povolanie zahŕňa advokátov, právnych zástupcov, obhajcov a právnikov. Vo všeobecnosti sa odmena advokáta stanovuje dohodou medzi klientom a advokátom. Ak neexistuje dohoda medzi klientom a advokátom o odmene za zastupovanie v prípade, o výške odmeny za zastupovanie rozhodne súd v súlade so zákonom. V prípade úspechu v konaní si nemožno poplatok, na ktorý má advokát nárok na základe dohody medzi klientom a advokátom, nevyhnutne v plnej miere nárokovať od neúspešného účastníka. Súd, ktorý vo veci koná, môže znížiť odmenu právneho zástupcu v rámci nároku na trovy právneho zastúpenia, ktoré považuje za neprimerané. V takom prípade súd stanoví odmenu advokáta na základe zákonných ustanovení. Výška odmeny advokáta stanovená súdom sa upraví podľa hodnoty pohľadávky. Účastníci konania môžu požiadať súd, aby uplatnil odmenu stanovenú zákonom, ak nechcú, aby sa príslušná dohoda zverejnila.

Zákonom stanovené trovy konania

Zákonom stanovené trovy konania (poplatky) v občianskom súdnom konaní

Zákonom stanovené trovy konania účastníkov konania v občianskom súdnom konaní

Pokiaľ sa zákonom nestanovuje inak, základom pre každý poplatok (illeték) v občianskom súdnom konaní je hodnota pohľadávky v čase začiatku konania a v odvolacom konaní hodnota pohľadávky alebo sporná časť pohľadávky.

Ak hodnotu pohľadávky nemožno určiť, základom pre výpočet poplatku v konaní pred okresným súdom (járásbíróság) je suma 350 000 HUF v sporovom konaní a 200 000 HUF v nesporovom konaní. V prvostupňovom konaní pred krajským súdom (törvényszék) je základom suma 600 000 HUF v sporovom konaní a 350 000 HUF v nesporovom konaní. V odvolacom konaní je základom suma 300 000 HUF v sporovom konaní a 170 000 HUF v nesporovom konaní. V odvolacom konaní pred odvolacím súdom (ítélőtábla) je základom suma 600 000 HUF v sporovom konaní a 300 000 HUF v nesporovom konaní. V konaní pred Najvyšším súdom Maďarska (Kúria) je základom suma 500 000 HUF v odvolacom konaní a 700 000 HUF pri obnove konania.

V prvostupňovom konaní je výška poplatku v sporovom konaní 6 % z uvedeného základu, najmenej však 15 000 HUF a najviac 1 500 000 HUF. V prvostupňovom nesporovom konaní je výška poplatku 3 % z uvedeného základu, najmenej však 5 000 HUF a najviac 250 000 HUF. V určitých nesporových konaniach stanovených zákonom je výška poplatku odlišná, napríklad v prípade námietky voči súdnemu príkazu je poplatok 3 %, najmenej však 5 000 HUF a najviac 750 000 HUF.

Okrem toho sú zákonom stanovené poplatky v osobitných prípadoch:

 • konanie o rozvod manželstva (házassági bontóper): 30 000 HUF,
 • konanie pred pracovným súdom (munkaügyi per) (ak nemožno určiť hodnotu pohľadávky): 10 000 HUF,
 • konanie o súdnom preskúmaní správneho rozhodnutia (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás), s výnimkou konania týkajúceho sa práva hospodárskej súťaže a zdaňovania, verejného obstarávania a elektronickej komunikácie: 30 000 HUF,
 • nesporové správne konanie (közigazgatási nemperes eljárás): 10 000 HUF,
 • všeobecné povolenie (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • insolvenčné konanie (fizetésképtelenségi eljárás): likvidácia (felszámolás): 80 000 HUF; konkurzné konanie (csődeljárás): 50 000 HUF,
 • v prípade subjektov bez právnej subjektivity: likvidácia (felszámolás): 30 000 HUF; konkurzné konanie (csődeljárás): 30 000 HUF,
 • žaloba o neplatnosť rozhodcovského rozsudku (választottbírósági ítélet) alebo urovnania (választottbírósági egyezség): poplatok sa určuje na základe hodnoty konania uvedenej v rozhodcovskom rozsudku alebo na základe pomyselnej hodnoty,
 • odvolanie: 8 %, najmenej však 15 000 HUF a najviac 2 500 000 HUF,
 • obnova konania (perújítás): poplatky je potrebné uhradiť znova,
 • podnet na preskúmanie (felülvizsgálati kérelem): 10 % v prípade rozsudkov, najmenej však 50 000 HUF a najviac 3 500 000 HUF; polovica poplatku platného pre rozsudky v prípade príkazov, najmenej však 20 000 HUF a najviac 1 250 000 HUF.

Za podanie žiadosti o vydanie platobného rozkazu (fizetési meghagyás) Maďarskej komore notárov (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) sa musí uhradiť zákonom stanovený poplatok na úhradu prevádzkových nákladov systému komory a poplatkov a výdavkov notárov (ďalej len „procesný poplatok“). Procesný poplatok vychádza z hodnoty peňažnej pohľadávky v čase začiatku konania, pričom pri výpočte sa nezahŕňajú dodatočné náklady (ďalej len „základ pre stanovenie poplatku“); úrok, ktorý je splatný a vymáha sa spoločne s peňažnou pohľadávkou, sa nezahŕňa do základu pre stanovenie poplatku, ani keď si navrhovateľ uplatňuje dodatočný nárok na úrok z nárokovaného úroku, a to zároveň s pôvodným nárokom na úrok. Úrokové a iné dodatočné náklady vymáhané osobitne sú zahrnuté v základe pre stanovenie poplatku.

Výška procesného poplatku podľa základu pre stanovenie poplatku: a) 3 %, najmenej však 5 000 HUF a najviac 300 000 HUF, v hlavnom konaní, pokiaľ sa ďalej neuvádza inak; b) 1 %, najmenej však 5 000 HUF a najviac 15 000 HUF, v konaní o odklade platby alebo o platbe v splátkach; c) 1 %, najmenej však 5 000 HUF a najviac 15 000 HUF, v konaní o odklade platby alebo o platbe v splátkach v prípade uloženej pokuty.

Fáza občianskeho súdneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

V občianskom súdnom konaní vzniká povinnosť uhradiť súdny poplatok v čase podania žaloby. Procesné poplatky sa preto musia uhradiť v čase podania žaloby. Ak účastník konania neuhradí súdne poplatky alebo ich uhradí v nižšej sume, než sa vyžaduje zákonom, súd musí požiadať príslušného účastníka konania, aby uhradil zvyšné súdne poplatky pri podaní návrhu. Súd musí takisto informovať tohto účastníka konania, že v prípade neuhradenia celej sumy súdnych poplatkov sa návrh zamietne.

Odmena advokáta sa vypláca na základe dohody medzi klientom a advokátom. Časť trov exekútora sa musí uhradiť vopred na začiatku exekučného konania.

Zákonom stanovené trovy konania (poplatky) v trestnom konaní

Zákonom stanovené trovy konania účastníkov konania v trestnom konaní

V prípade konania výlučne na základe súkromnej žaloby (magánvádas eljárás):

 • poplatok za podanie trestného oznámenia: 10 000 HUF,
 • poplatok za podanie odvolania: 10 000 HUF,
 • poplatok za podnet na preskúmanie alebo obnovu konania: 15 000 HUF.

Ak sa v trestnom konaní vznesie občianskoprávny nárok, platia sa len poplatky za podanie návrhu a za odvolanie. Tieto poplatky sa platia navyše k poplatkom v trestnom konaní, a to v súlade s pravidlami o poplatkoch v občianskom súdnom konaní.

Fáza trestného konania, v ktorej je potrebné uhradiť zákonom stanovené trovy konania

Musia sa uhradiť v súvislosti so žalobou na začiatku konania.

Zákonom stanovené trovy konania v ústavnom konaní

Podľa oddielu 54 ods. 1 zákona CLI z roku 2011 o Ústavnom súde (Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény) sú konania na Ústavnom súde (Alkotmánybíróság) bezplatné a všetky trovy konania vzniknuté v priebehu takéhoto konania znáša navrhovateľ.

Žiadateľovi, ktorý pri podaní návrhu nekoná dobromyseľne, však môže vzniknúť povinnosť uhradiť trovy konania a/alebo procesný poplatok od 20 000 HUF do 500 000 HUF.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti účastníkov konania

Pri výkone povolania advokáti pomáhajú klientom presadzovať ich práva a plniť si povinnosti prostriedkami a spôsobom stanoveným zákonom. Právni poradcovia (jogtanácsos) pomáhajú presadzovať aj práva organizácií, ktoré zastupujú.

Táto povinnosť zahŕňa poskytovanie potrebných informácií o právach a povinnostiach, o pravdepodobnosti úspechu a predpokladaných trovách konania.

Zdroje trov konania

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov konania v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov konania sú k dispozícii na webovom sídle Európskej justičnej siete:

Informácie o odmenách advokátov sa uvádzajú aj na webovom sídle Advokátskej komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara).

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov konania sú k dispozícii na webovom sídle Európskej justičnej siete: Nájdete tu relevantné informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Na webovom sídle Advokátskej komory v Budapešti sa uvádzajú informácie o trovách konania len v maďarčine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii možno nájsť na týchto webových sídlach:

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konania?

Webové sídlo s informáciami o trovách

Ďalšie informácie o trovách konania nájdete na webovom sídle Advokátskej komory v Budapešti.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Informácie o dĺžke trvania konaní nájdete na webovom sídle maďarských súdov.

Ďalšie odkazy:

Informácie o štatistických tabuľkách sú dostupné len v maďarčine.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Uvedené trovy pre advokátov sú čisté trovy, ku ktorým je potrebné pripočítať DPH.

Aké sú príslušné sadzby?

V Maďarsku bola všeobecná sadzba DPH do 1. júla 2009 na úrovni 20 % daňového základu, neskôr sa zvýšila na 25 % a potom na 27 %.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v občianskom súdnom konaní

Existujú dve minimá:

 1. Fyzické osoby ako účastníci konania (vrátane vedľajších účastníkov konania), ktorým príjmy a finančná situácia neumožňujú znášať trovy konania, budú na vlastný návrh úplne alebo čiastočne oslobodené od platenia týchto trov, aby sa umožnilo uplatnenie ich práv. Súčasťou právnej pomoci sú tieto zvýhodnenia: oslobodenie od poplatkov; oslobodenie od preddavku a, pokiaľ sa zákonom nestanovuje inak, oslobodenie od úhrady nákladov, ktoré vznikli v priebehu konania [svedočné a výdavky na znalcov, odmena kolízneho opatrovníka (ügygondnok) a tlmočníka, odmena právnika v rámci právnej pomoci (pártfogó ügyvéd] a náklady na pojednávania a návštevy atď.); oslobodenie od povinnosti poskytnú zábezpeku na trovy právneho zastúpenia, žiadosti o udelenie povolenia na zastupovanie právnikom v rámci právnej pomoci, ak to povoľuje zákon. Ak príjem osoby (plat, dôchodok, iné pravidelné peňažné dávky) neprekračuje minimálnu sumu starobného dôchodku (28 500 HUF) stanoveného na základe zamestnania a osoba nemá iný majetok ako zvyčajné nevyhnutné životné potreby a prostriedky, danej osobe sa musí priznať právna pomoc. Právna pomoc sa musí priznať bez skúmania príjmu a finančnej situácie osoby aj účastníkovi konania, ktorý má nárok na dávky pre osoby v produktívnom veku alebo žije v spoločnej domácnosti ako blízky príbuzný v zmysle zákona o správe sociálnych vecí a o sociálnych dávkach (szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény), ktorý má nárok na dávky pre osoby v produktívnom veku. Právna pomoc sa môže výnimočne priznať aj v prípade, že uvedené podmienky nie sú splnené, súd však po zohľadnení ďalších okolností účastníka konania skonštatuje, že je ohrozené jeho živobytie {oddiel 6 ods. 1 vyhlášky ministra vnútra č. 6/1986 z 26. júna 1986 o uplatňovaní právnej pomoci v súdnych konaniach [A bírósági eljárásban a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet]}.
 2. V kontexte mimosúdnej právnej pomoci poskytovanej štátom poskytuje asistent právnej pomoci (jogi segítő) účastníkovi konania právne poradenstvo alebo vypracúva podania alebo iné dokumenty a na základe príslušného povolenia má prístup k spisovým dokumentom. Zákonom stanovené poplatky a trovy v súvislosti s tým asistentovi právnej pomoci hradí alebo na ne poskytuje preddavky štát v mene účastníka konania. Pokiaľ ide o právnu pomoc v priebehu právneho konania, štát poskytuje právnika poskytujúceho právnu pomoc, aby zastupoval navrhovateľa, žalovaného, (prizvaného) vedľajšieho účastníka konania, žalobcu a odporcu, a uhrádza príslušné trovy alebo na ne poskytuje preddavok v mene účastníka sporového alebo nesporového občianskeho súdneho konania (spoločne len „konanie“), ako sa stanovuje zákonom. Preddavok na odmenu za právne služby poskytuje štát v mene účastníka konania, ak jeho mesačný čistý disponibilný príjem neprekračuje 43 % priemerného hrubého mesačného zárobku v národnom hospodárstve zverejneného Ústredným štatistickým úradom Maďarska (Központi Statisztikai Hivatal) v druhom roku pred referenčným rokom (približne 231 000 HUF v roku 2013), t. j. 99 330 HUF, a účastník konania nemá žiadny majetok [oddiely 11 a 6 zákona LXXX z roku 2003 o právnej pomoci (A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény)]

Platby za právnu pomoc môžu byť vyplatené vopred.

Uplatniteľný príjmový strop v trestnom konaní v prípade žalovaných

V trestnom konaní sa podozrivej alebo obvinenej osobe môže poskytnúť bezplatné právne zastúpenie na základe príjmových stropov použitých v občianskom súdnom konaní.

Uplatniteľný príjmový strop v trestnom konaní v prípade obetí

Ak sa v samostatnom konaní stanovilo, že žiadateľ o pomoc je obeťou trestného činu a má nárok na poskytnutie služieb na podporu obetí, odmenu za právne služby hradí štát v mene účastníka konania za predpokladu, že mesačný čistý disponibilný príjem tejto osoby neprekračuje 86 % priemerného hrubého mesačného zárobku v národnom hospodárstve zverejneného Ústredným štatistickým úradom Maďarska v druhom roku pred referenčným rokom (približne 231 000 HUF v roku 2013), t. j. 198 660 HUF (oddiel 9/A zákona LXXX z roku 2003 o právnej pomoci).

Súčasťou právnej pomoci pre obete je aj právne zastúpenie.

Ďalšie podmienky priznania právnej pomoci obetiam

Okrem stanovených príjmových stropov musí obeť splniť dve ďalšie podmienky:

 • obeť musí podať oznámenie/trestné oznámenie;
 • obeť musí získať osvedčenie od orgánu zodpovedného za pomoc obetiam. V osvedčení sa musí uvádzať, že boli splnené určité podmienky (že sa obeť obrátila na príslušný orgán v lehote predpísanej zákonom).

Ďalšie podmienky týkajúce sa priznania právnej pomoci žalovaným

Nie sú stanovené žiadne ďalšie podmienky týkajúce sa priznania právnej pomoci pre žalovaných.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

V týchto občianskych súdnych konaniach sa nevyžaduje úhrada poplatkov alebo sú poplatky znížené:

 • poplatok je 10 % poplatku za súdne konanie, ak súd ex officio zamietne návrh na začatie konania bez vydania predvolania,
 • odvolania voči rozhodnutiu o právnej pomoci alebo o odklade úhrady trov (illetékfeljegyzési jog), t. j. keď štát poskytuje preddavok na trovy konania v mene účastníka konania,
 • protinávrhy v súvislosti s manželstvom v konaní o rozvod manželstva,
 • konania týkajúce sa vyhlásenia za mŕtveho a skonštatovania faktu úmrtia, ak došlo k zmiznutiu alebo úmrtiu v dôsledku vojny alebo prírodnej katastrofy,
 • konania týkajúce sa registrácie nadácií, verejných nadácií, organizácií občianskej spoločnosti, verejných subjektov, organizácií Európskeho zoskupenia územnej spolupráce a organizácií plánu zamestnaneckých akcií, ako aj konania týkajúce sa schválenia účasti v Európskom zoskupení územnej spolupráce,
 • žiadosti o výmaz zrušenej spoločnosti vrátane žiadostí o výmaz v zjednodušenom konaní o likvidácii (egyszerűsített végelszámolás) spolu s oznámením správcu,
 • žiadosti o nápravu alebo doplnenie rozhodnutia,
 • konania týkajúce sa zoznamu voličov,
 • konania týkajúce sa ohlásenia zmien po zaregistrovaní v registri právnych poradcov,
 • odvolania voči uzneseniam nariaďujúcim presun na iný súd,
 • súdne preskúmanie týkajúce sa správneho rozhodnutia v prípadoch odškodnenia,
 • konania o daňovom vyrovnaní miestnych samospráv,
 • konania, ktoré začal nezávislý súdny exekútor v súvislosti so súdnymi exekučnými konaniami vykonávanými týmto súdnym exekútorom, a konania začaté v súvislosti s vyhlásením vnútroštátnej vykonateľnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 a nariadenia Rady (ES) č. 4/2009,
 • konania začaté na základe kladného rozhodnutia vo veci ústavnej sťažnosti,
 • akékoľvek konania týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo zverejnenia údajov verejného záujmu,
 • súdne preskúmanie týkajúce sa správnych rozhodnutí o priznaní právnej pomoci,
 • nesporové konania v súvislosti so súdnym preskúmaním predbežného súdneho zákazu alebo v súvislosti s vydaním súdneho zákazu v prípade domáceho násilia podľa osobitného právneho predpisu,
 • súdne preskúmanie týkajúce sa správnych rozhodnutí o podpore obetí.

V týchto trestných konaniach sa nevyžaduje úhrada poplatkov:

 • odvolania, žiadosti o obnovu konania a žiadosti o preskúmanie zo strany obžalovaného a obhajcu v konaniach vedených len na základe súkromnej žaloby,
 • konania vedené len na základe súkromnej žaloby, ak súd ukončí konanie pred začiatkom osobného vypočutia alebo ak sa konanie ukončí z dôvodu omilostenia,
 • žiadosť o milosť alebo súdne oslobodenie v prípade, že ju predložil odsúdený alebo obhajca,
 • konania v súvislosti s priznaním osobnej právnej pomoci,
 • jednorazové vydanie kópie dokumentov obžalovanému, obhajcovi a právnemu zástupcovi obžalovaných maloletých.

Oslobodenie od poplatkov sa môže priznať v dôsledku osobných okolností (személyes illetékmentesség), ako aj v dôsledku predmetu sporu (tárgyi illetékmentesség).

Osobné oslobodenie sa okrem iného poskytuje združeniam, verejným subjektom, združeniam cirkví, cirkevným inštitúciám, nadáciám, verejným nadáciám, neziskovým spoločnostiam so štatútom verejnoprospešnej organizácie alebo prioritnej verejnoprospešnej organizácie, NATO, Európskym spoločenstvám a ich inštitúciám a orgánom, agentúram a samostatným fondom.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná uhradiť trovy druhej strany?

Ak to súd určí vo svojom konečnom rozhodnutí, strana, ktorá prehrala súdny spor, musí zaplatiť trovy vzniknuté strane, ktorá súdny spor vyhrala, a to do 30 dní. Strana, ktorá súdny spor prehrala, musí tieto trovy zaplatiť priamo strane, ktorá súdny spor vyhrala. Ak nedôjde k úhrade trov, môže sa začať exekučné konanie voči strane, ktorá súdny spor prehrala.

Odmeny znalcov

Odmeny pre znalcov zvyčajne uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, v osobitných prípadoch má však povinnosť uhradiť tieto odmeny štát. V prípade, že na trovy konania vopred poskytol preddavok štát, sú v nich zahrnuté aj odmeny znalcov. Znalci si v rámci trov môžu účtovať nevyhnutné a odôvodnené výdavky, ktoré im vznikli pri príprave stanovísk. Forenzným expertom, forenzným službám a osobitným poradcom sa poskytuje paušálna suma na úhradu nákladov, ktoré nie sú podložené faktúrou, boli však nevyhnutne vynaložené, ako sú poštovné, telefónne poplatky a kancelárske potreby. Paušálna suma predstavuje 35 % odmeny znalca, najviac však 100 000 HUF.

Znalec môže požadovať preddavok do výšky 50 % očakávaných nákladov, najviac však 150 000 HUF.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov vo všeobecnosti uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, v osobitných prípadoch má však povinnosť uhradiť tieto odmeny štát. V prípade, že na trovy konania vopred poskytol preddavok štát, sú v nich zahrnuté aj takéto odmeny.

Súvisiace odkazy

Webové sídlo Advokátskej komory v Budapešti

Súvisiace dokumenty

Správa o Maďarsku v rámci štúdie o transparentnosti trov konania  PDF (533 Kb) en

Posledná aktualizácia: 31/10/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.