Trovy konania

Taliansko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o trovách súdneho konania v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko

Regulačný rámec pre odmeny advokátov

Advokáti

V Taliansku existuje len jedna kategória advokátov, ktorí sa na základe registrácie v advokátskej komore môžu zúčastňovať všetkých druhov konaní a vykonávať činnosť pred všetkými druhmi súdov s výnimkou vyšších súdov (Kasačný súd a Štátna rada), v prípade ktorých sa vyžaduje dodatočná osobitná kvalifikácia.

Ustanovenia o trovách konania sa uvádzajú v konsolidovanom zákone o legislatívnych a regulačných ustanoveniach týkajúcich sa nákladov na právne služby, ktoré sa uvádzajú v dekréte prezidenta republiky č. 115 z 30. mája 2002, ktorý bol naposledy zmenený legislatívnym dekrétom č. 83 z 27. júna 2015, ktorý bol v upravenom znení zmenený na zákon č. 132 zo 6. augusta 2015, na legislatívny dekrét č. 156 z 24. septembra 2015 a na zákon č. 208 z 28. decembra 2015, a v novom zákone o advokácii (zákon č. 247/2012, resp. L.P.F.) zmenenom ministerskou vyhláškou č. 55/2014 (ktorá nahradila ministerskú vyhlášku 140/2012), pokiaľ ide o: „Určenie parametrov pre úhradu odmien advokátov v zmysle článku 13 ods. 6 zákona č. 247 z 31. decembra 2012“, ktorá nadobudla účinnosť 3. apríla 2014.

V súlade s predchádzajúcou základnou normou (článok 9 legislatívneho dekrétu č. 1 z 24. januára 2012, ktorý sa v upravenom znení zmenil na zákon č. 27 z 24.marca 2012), sa v zákone o slobodnom povolaní č. 147/12, v ktorom sa stanovilo zrušenie sadzieb regulovaných povolaní a uviedol sa odkaz na parametre určené vyhláškou ministerstva vykonávajúceho dohľad, pokiaľ ide o určenie odmien vyplácaných odborníkom (zo strany súdu), berie do úvahy odkaz na parametre, ktoré stanovuje každé dva roky ministerstvo spravodlivosti „na základe odporúčania Národnej rady advokátskej komory (CNF)“.

Článkom 13 zákona č. 247/2012 sa upravuje najmä prideľovanie úloh a odmena:

 • Advokáti môžu prijímať pracovné úlohy aj vo svoj vlastný prospech.
 • Úloha sa môže vykonať bezplatne.
 • Odmena pre odborníka sa zvyčajne dohodne písomne pri pridelení pracovnej úlohy. Odmeny sa stanovujú na základe voľnej dohody: prípustná je dohoda o paušálnej sume vychádzajúcej z času, zvyčajne vo vzťahu k jednej alebo viacerým veciam, splatnej na základe splnenia úlohy a podľa trvania poskytovaných služieb, za jednotlivé etapy alebo služby alebo za celé trvanie činnosti, ako percentuálny podiel z hodnoty vymáhaného nároku alebo sumy, z ktorej môže mať prijímateľ služby prospech, a to nie len čisto z hľadiska samotných aktív.
 • Zakázané sú dohody, prostredníctvom ktorých advokát ako odmenu nadobúda čiastočne alebo úplne podiel na majetku, na ktorý sa vzťahuje príslušná služba alebo spor.
 • V súlade so zásadou transparentnosti sú odborníci povinní informovať klienta o úrovni zložitosti úlohy a poskytnúť mu všetky hodnotné informácie v súvislosti so všetkými možnými poplatkami od času pridelenia úlohy až do jej dokončenia; na požiadanie sú odborníci povinní takisto písomne informovať osobu, ktorá im úlohu prideľuje, o predpokladanej výške trov za poskytnutie služby, pričom sa rozlišuje medzi poplatkami, výdavkami vrátane paušálnych súm a profesijnou odmenou.
 • Parametre stanovené vo vyhláške, ktorú na žiadosť Národnej rady advokátskej komory (CNF) vydáva každé dva roky ministerstvo spravodlivosti, sa uplatňujú v prípade, že sa v čase pridelenia úlohy ani následne odmena nestanovila písomne, v každom prípade, pokiaľ sa odmena nestanovila dohodou medzi stranami počas likvidačného konania na súde, a v prípadoch, keď sa odborná služba vykonáva v záujme tretích strán alebo na účely úradných služieb stanovených zákonom.
 • V prípade, že je spor, ktorý je predmetom súdneho alebo rozhodcovského konania, vymedzený dohodami v akejkoľvek podobe, strany spoločne znášajú odmeny a uhrádzajú trovy všetkým advokátom, ktorí vykonávali odbornú činnosť počas posledných troch rokov a sú naďalej veriteľmi bez toho, aby sa ich z dôvodu solidarity výslovne zriekli.
 • V prípade, že medzi advokátom a klientom nedôjde k dohode, každý z nich sa môže obrátiť na miestnu advokátsku komoru v snahe dosiahnuť riešenie.
 • Ak dohodu nemožno dosiahnuť, rada môže na žiadosť člena vydať stanovisko o platnosti pohľadávky advokáta v súvislosti s vykonanou prácou.
 • Okrem odmeny za odborné služby sa advokátom musí vyplatiť, a to buď zo strany klienta, pokiaľ je to stanovené v zmluve, alebo v súdnom likvidačnom konaní, suma predstavujúca náhradu paušálnych výdavkov, a to okrem náhrady skutočne vynaložených nákladov a všetkých poplatkov a odmien, ktoré mohli byť vopred uhradené v záujme klienta.

Od 3. apríla 2014 sa všetky platby uskutočňujú v súlade s ustanoveniami uvedenej ministerskej vyhlášky č. 55/2014. V prípade nových parametrov, ktoré sa tu stanovujú, ako referencia neslúžia jednotlivé činnosti vykonané advokátom (telefonické hovory, preskúmanie dokumentov, pojednávania, pohovory atď.), ale fázy konania (v občianskych súdnych konaniach aj trestných konaniach). Pre každú fázu sa vopred určí priemerná hodnota náhrady, ktorú môže sudca percentuálne zvýšiť alebo znížiť v závislosti od osobitných okolností (povaha, zložitosť a závažnosť prípadu, hodnota práce, naliehavosť služby, uplatnenie predbežných súdnych príkazov ukladajúcich povinnosť zdržať sa určitého konania atď.) a od príslušného súdu.

V nasledujúcich tabuľkách sa ako príklad uvádzajú odmeny za konania pred zmierovacím súdom a všeobecným súdom PDF (128 Kb) sk.

„Doplnkové poplatky“ sa v skutočnosti pripočítavajú k dohodnutej alebo vypočítanej odmene.

Doplnkovými poplatkami sa rozumejú:

 • úhrady (t. j. overené hotovostné výdavky),
 • poplatok za všeobecné výdavky (15 % v súlade s článkom 2 ministerskej vyhlášky č. 55/2014),
 • cestovné výdavky (článok 27 ministerskej vyhlášky č. 55/2014), náklady na ubytovanie + 10 % a náhrada za najazdené kilometre vo výške 1/5 nákladov na palivo za každý najazdený kilometer),
 • príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške 4 % (C.N.P.A – príspevky na dôchodkové zabezpečenie advokátov) a
 • DPH vo výške 22 % (zvýšená od 1. októbra 2013 v súlade so zákonom č. 98/2011).

Vedľajšie výdavky vo výške 10 % nákladov na akékoľvek ubytovanie, ktoré odborník požaduje v prípade, že musí absolvovať pracovné cesty, alebo výdavky na dochádzanie do zamestnania v prípade, že používa vlastné vozidlo.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy strán v občianskom súdnom konaní

Okrem úhrady výdavkov na odmenu vlastného advokáta vynakladá každá strana v občianskom súdnom konaní výdavky na úkony, ktoré vykonáva, a znáša výdavky za potrebné procesné úkony, v prípade, že ich úhrada vyplýva pre túto stranu zo zákona alebo ju nariadi sudca (článok 8 konsolidovaného zákona o nákladoch na právne služby).

Aké sú náklady na právne služby?

Poplatky v občianskom súdnom konaní:

Štandardný poplatok za podanie žaloby: Články 9 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115/2002: celkovo sa táto suma líši v závislosti od hodnoty pohľadávky (43 EUR v prípade konaní do hodnoty 1 100 EUR a v prípade konaní v súvislosti so spormi týkajúcimi sa povinného sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, a v prípade ďalších osobitných konaní; 98 EUR v prípade konaní s hodnotou nad 1 100 EUR a do 5 200 EUR a v prípade nesporových súdnych konaní a ďalších osobitných konaní; 237 EUR v prípade konaní s hodnotou nad 5 200 EUR a do 26 000 EUR a v prípade sporových súdnych konaní s neurčiteľnou hodnotou v rámci výlučnej právomoci zmierovacieho súdu; 518 EUR v prípade konaní s hodnotou nad 26 000 EUR a do 52 000 EUR a v prípade občianskych súdnych konaní s neurčiteľnou hodnotou; 759 EUR v prípade konaní s hodnotou nad 52 000 EUR a do 260 000 EUR; 1 214 EUR v prípade konaní s hodnotou nad 260 000 EUR a do 520 000 EUR; 1 686 EUR v prípade konaní s hodnotou nad 520 000 EUR).

Štandardný poplatok za podanie žaloby sa zvyšuje o polovicu v prípade odvolacích konaní a zdvojnásobuje sa v prípade konaní začatých na kasačnom súde.

V prípade, že sa odvolanie, a to aj vzájomné odvolanie, zamietne v plnom rozsahu, vyhlási za neprípustné alebo sa nemôže vziať do úvahy, účastník konania, ktorý podal odvolanie, je v spolu so štandardným poplatkom povinný na príkaz sudcu zaplatiť dodatočnú sumu v rovnakej výške, aká je splatná pre toto odvolanie, či už je to hlavné odvolanie alebo vzájomné odvolanie.

Pokiaľ ide o vykonávacie konanie týkajúce sa nehnuteľnosti, výška poplatku je 278 EUR. V prípade iných vykonávacích konaní sa uvedená sumu znižuje o polovicu. V prípade vykonávacích konaní týkajúcich sa nehnuteľnosti s hodnotou menej ako 2 500 EUR je výška poplatku 43 EUR. V prípade námietkových konaní voči vykonávacím aktom je výška poplatku 168 EUR.

V prípade konaní pred kasačným súdom je nad rámec štandardného poplatku potrebné uhradiť sumu vo výške pevného registračného poplatku za súdne rozhodnutia.

Pre konkrétne konania osobitnej povahy sa ďalej stanovujú iné sumy.

Oznámenia na žiadosť úradu: Článok 30 prezidentského dekrétu č. 115 z roku 2002:

ČLÁNOK 30 (Súhrnné preddavky od súkromných osôb daňovým orgánom v občianskom súdnom konaní): 1. Účastník konania, ktorý vystúpi ako prvý, ktorý podá návrh na začatie konania alebo ktorý v prípade vykonávacieho konania na účely opätovného prevzatia do vlastníctva požaduje pridelenie alebo predaj zaisteného tovaru, uhrádza poplatky, príspevky za cestu a poštovné náklady v prípade oznámenia vykonaného na žiadosť zástupcu úradu, a to ako paušálnu platbu vo výške 27 EUR, s výnimkou konania stanoveného v jedinom článku zákona č. 319 z 2. apríla 1958 a jeho nasledujúcich zmien a konaní, v ktorých sa tento článok uplatňuje.

Poplatky za oznámenie: Článok 32 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115/2002:

ČLÁNOK 32 (Oznámenia na žiadosť účastníkov konania) 1. Účastníci konania musia uhradiť súdnym úradníkom poplatky a cestovné výdavky alebo náklady na odoslanie požadovaných dokumentov; v konaniach týkajúcich sa povinných sporov v oblasti zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci majú tieto poplatky uhrádzať daňové orgány.

ČLÁNOK 33 (Cesty z dôvodu oznámení a presadzovania opatrení na žiadosť účastníka konania,
ktorému štát priznal právnu pomoc) 1. V prípade, že sa oznámenia a vykonávacie akty na žiadosť účastníka konania, ktorému štát priznal právnu pomoc, vykonávajú zároveň s inými úkonmi na vymoženie platby, cestovné nároky a príspevky súdnych úradníkov alebo poštovné náklady sa osobitne nevymáhajú.

2. V prípade, že sú adresy v rôznych obciach alebo sú od seba vzdialené viac ako 500 metrov, poplatky a cestovné výdavky alebo poštovné náklady je potrebné uhradiť.
3. V prípadoch, keď súdni úradníci nevykonávajú úkony zároveň s úkonmi na vymoženie platby, cestovné výdavky a poštovné náklady znášajú daňové orgány a poplatky je potrebné uhradiť.

4. V prípadoch, keď súdnym úradníkom vzniknú viaceré cestovné výdavky za úkony v rôznych obciach alebo na miestach, ktoré sú od seba vzdialené viac ako 500 metrov, daňové orgány znášajú len tieto vyššie výdavky a ostatné výdavky sa zaúčtujú na uhradenie spolu s poplatkami.

ČLÁNOK 34 (Výška poplatkov) 1. Jednorazový poplatok je splatný v tejto výške:

 1. za dokumenty najviac s dvomi adresami: 2,58 EUR;
 2. za dokumenty s tromi až šiestimi adresami: 7,75 EUR;
 3. za dokumenty s viac ako šiestimi adresami: 12,39 EUR.

ČLÁNOK 35 (Výška cestovných výdavkov)

Cestovné výdavky sa stanovujú takto:

a) do 6 kilometrov: 1,65 EUR

b) do 12 kilometrov: 3,00 EUR;

c) do 18 kilometrov: 4,14 EUR;

d) nad 18 kilometrov sa suma zvyšuje o 0,88 EUR za každých 6 kilometrov alebo úsek dlhší ako tri kilometre nasledujúcej trasy, až po rozsah uvedený v písmene c).

ČLÁNOK 36 (Príplatky za naliehavosť)

Poplatky a cestovné výdavky sa zvyšujú o polovicu v prípade naliehavých úkonov s výnimkou podania správ o zabavení na úrade exekučného súdu. V prípade súčasnej cesty kvôli viacerým úkonom je príplatok za naliehavosť splatný len raz, a to v rozsahu dohodnutom pre úkon s najvyššou pohľadávkou alebo najvyššou sumou. Opatrenia, ktoré sa majú vykonať v ten istý alebo nasledujúci deň, sa považujú za naliehavé. Žiadosť s uvedením dátumu je možné podať len pre dokumenty s termínom v rovnaký deň, ako sa výslovne stanovuje zákonom, alebo na žiadosť účastníkov konania.

Poplatky za fotokopírovanie a osvedčovanie: v súčasnosti sú poplatky za fotokopírovanie stanovené v článku 266 a nasl. uvedeného konsolidovaného zákona o nákladoch na právne služby a v tabuľkách, na ktoré sa v týchto článkoch odkazuje, pričom sa očakáva vydanie nariadenia uvedeného v článku 40 ods. 1 prezidentského dekrétu č. 115 z roku 2002.

Je potrebné pamätať na to, že v článku 4 ods. 5 zákonného dekrétu č. 193 z 29. decembra 2009, ktorý bol v upravenom znení zmenený na zákon č. 24 z 22. februára 2010, sa stanovuje, že v prípade vydania papierovej kópie vrátane vydania overených kópií sa sumy uvedené v tabuľkách 6 a 7, ktoré sú pripojené k prezidentskému dekrétu č. 115 z roku 2002, a stanovené v článkoch 267, resp. 268 uvedeného konsolidovaného zákona, musia zvýšiť o 50 percent.

Suma poplatkov za fotokopírovanie sa upravuje každé tri roky vzhľadom na zmeny v indexe spotrebiteľských cien určené Talianskym národným štatistickým úradom (ISTAT), ako sa stanovuje v článku 274 prezidentského dekrétu č. 115 z roku 2002.

Poplatky za fotokopírovanie a osvedčovanie: v súčasnosti ich upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti (účinnosť nadobudla 30. júna 2015).

Fixné poplatky v trestnom konaní

Fixné poplatky pre účastníkov trestného konania

Ustanovenia o trovách konania sa uvádzajú v konsolidovanom zákone o legislatívnych a regulačných ustanoveniach týkajúcich sa nákladov na právne služby, ktoré sa uvádzajú v prezidentskom dekréte č. 115 z 30. mája 2002, ktorý bol naposledy zmenený legislatívnym dekrétom č. 83 z 27. júna 2015, ktorý bol v upravenom znení zmenený na zákon č. 132 zo 6. augusta 2015, na legislatívny dekrét č. 156 z 24. septembra 2015 a na zákon č. 208 z 28. decembra 2015, a v novom zákone o advokácii (zákon č. 247/2012, resp. L.P.F.) zmenenom ministerskou vyhláškou č. 55/2014 (ktorá nahradila ministerskú vyhlášku 140/2012), pokiaľ ide o: „Určenie parametrov pre úhradu odmien advokátov v zmysle článku 13 ods. 6 zákona č. 247 z 31. decembra 2012“, ktorá nadobudla účinnosť 3. apríla 2014.

V článku 12 tejto ministerskej vyhlášky sa stanovuje, že odmena sa líši v závislosti od charakteristiky, naliehavosti a hodnoty vykonávanej činnosti, významu, povahy a zložitosti konania, závažnosti a počtu obžalobných návrhov, počtu a zložitosti právnych a skutkových otázok, ktorými sa je potrebné zaoberať, sporov týkajúcich sa judikatúry, súdneho orgánu, na ktorom sa konanie začína, významnosti z hľadiska majetku, počtu dokumentov, ktoré sa majú preskúmať, trvalého pracovného zaťaženia, a to aj pokiaľ ide o frekvenciu ciest z hlavného miesta výkonu práce advokáta, ako aj od dosiahnutého výsledku, pričom sa do úvahy berú aj občianskoprávne dôsledky a finančná situácia klienta. Zohľadniť sa musí aj počet pojednávaní a čas potrebný na dokončenie súvisiacich činností. Súd zohľadní priemerné hodnoty uvedené vo vypracovaných tabuľkách, ktoré možno uplatnením všeobecných parametrov zvyčajne zvýšiť až o 80 percent alebo znížiť až o 50 percent. V prípadoch, keď advokát poskytuje pomoc viacerým účastníkom, ktorí sú z hľadiska konania v rovnakej pozícii, jednorazovú odmenu možno zvyčajne zvýšiť o 20 percent za každého účastníka konania okrem prvého účastníka, a to najviac pre 10 účastníkov, a o 5 percent za každého účastníka nad rámec prvých 10 účastníkov, do maximálneho počtu 20 účastníkov konania. Bez toho, aby bolo dotknutá identická právna situácia, v prípade, že odborná služba nezahŕňa preskúmanie špecifických a odlišných skutkových alebo právnych situácií vo vzťahu k rozličným žalovaným a vo vzťahu ku sporom, sa suma, ktorá by inak bola splatná za pomoc jednotlivcovi, zvyčajne znižuje o 30 percent.

Výplata odmeny je odstupňovaná.

Uvedené sú príklady v súvislosti s rôznymi fázami súdneho konania: a) preskúmanie a štúdium dokumentov, obhliadky miest, počiatočné vyhľadávanie dokumentov, konzultácie s klientom, spolupracovníkmi alebo poradcami, písomné alebo ústne správy alebo stanoviská, ktoré zahŕňajú výkon činností a vykonávajú sa pred úvodnou fázou; b) v prípade úvodnej fázy konania: úvodné úkony, napríklad dôkazy, právne sťažnosti, návrhy, žiadosti, vyhlásenia, námietky, nároky, odvolania, podania, zapojenie zodpovedného subjektu a predvolanie zodpovedného subjektu; c) v prípade predbežnej fázy alebo fázy súdneho konania: žiadosti, správy, účasť alebo služby týkajúce sa úkonov a procesných alebo právnych vyšetrovacích činností vrátane predbežných činností, a to aj na verejných vypočutiach alebo na neverejnom zasadnutí, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti so získaním a zhromaždením dôkazov, a to vrátane zoznamov, citácií a súvisiacich služieb, vyšetrovanie týkajúce sa konzultantov, svedkov, podozrivých alebo žalovaných v súvislosti s prepojeným alebo so súvisiacim trestným činom; d) v prípade rozhodovacej fázy konania: ústne alebo písomné vyjadrenia žalovaného, odpovede, účasť na záverečných vyjadreniach ostatných účastníkov konania, a to na neverejnom zasadnutí alebo na verejnom vypočutí.

Fixné poplatky pre účastníkov trestného konania PDF (108 Kb) sk

Fáza predbežného konania, v ktorej nevyhnutne vznikajú fixné náklady

Trovy trestného konania hradí štát s výnimkou trov týkajúcich sa úkonov požadovaných súkromnými účastníkmi konania a trov týkajúcich sa zverejnenia rozsudku.

Bez ohľadu na to, či bola dotknutá osoba zadržaná alebo internovaná, alebo či nebola obmedzená jej osobná sloboda, suma splatná za náklady vynaložené na účely konania a náklady na výživné sa vypláca účastníkovi konania vo finančnej núdzi, ktorý sa z hľadiska inštitúcie riadne správal, a to za predpokladu, že sa podala príslušná žiadosť.

V prípadoch, keď sa v trestnom konaní podala občianskoprávna žaloba, uplatňuje sa článok 12 prezidentského dekrétu č. 115 z roku 2002; na základe toho sa platba štandardného poplatku za podanie žaloby nevyžaduje, ak sa požaduje len všeobecné rozhodnutie o treste pre zodpovednú stranu. Ak sa naopak hoci len predbežne vyžaduje vydanie príkazu na zaplatenie sumy na účely náhrady škody, poplatok je splatný, ak sa návrhu vyhovie, pričom sa pri jeho stanovení vychádza z výšky vyplatenej sumy a uplatňujú sa sumy v rozsahu uvedenom v článku 13.

Za oznámenie týkajúce sa dokumentov sa platí jednorazový poplatok. Jednorazový poplatok je splatný v tejto výške:

 1. za dokumenty najviac s dvomi adresami: 2,58 EUR;
 2. za dokumenty s tromi až šiestimi adresami: 7,75 EUR;
 3. za dokumenty s viac ako šiestimi adresami: 12,39 EUR.

Svedkovia, ktorí nemajú bydlisko v mieste, kde prebieha konanie, majú nárok na preplatenie cestovných nákladov na spiatočnú cestu vo výške zodpovedajúcej cene vlakového lístka v druhej triede alebo cene letenky v ekonomickej triede v prípade, že to povolia súdne orgány.

Na rozdiel od vlastníka alebo držiteľa práv má poručník zodpovedný za tovar zadržaný v trestnom konaní z preventívnych dôvodov nárok na odmenu za jeho držanie a uchovávanie.

Príspevky a cestovné výdavky, na ktoré majú nárok svedkovia a sprevádzajúce osoby, príspevky a cestovné výdavky, pokiaľ ide o cestovanie v súvislosti s výkonom úkonov mimo miesta, kde prebieha konanie; sumy, na ktoré majú nárok pracovníci pridelení sudcovi, sa vyplácajú na žiadosť dotknutých osôb, ktorá sa predloží príslušnému orgánu.

Náklady na právne služby nezahŕňajú:

a) pohreb zadržaných osôb;

b) presun zadržaných osôb;

c) prepravu, uchovávanie tiel osôb, ktoré zomreli na verejných cestách alebo na verejnom mieste, a ich pohreb;

d) prepravu procesných dokumentov a vecí, ktoré sa vyžadujú v rámci konania.

Informácie, ktoré musia poskytnúť právni zástupcovia

Práva a povinnosti účastníkov konania

Povinnosť odborníka poskytnúť vlastnému klientovi informácie o priebehu obhajoby predstavuje výkon všeobecnej povinnosti náležitej starostlivosti, ktorá sa uvádza v článku 1218 talianskeho občianskeho zákonníka.

V zákone o slobodnom povolaní č. 147/12 sa uvádzajú povinnosti a odkazy na profesijné správanie (článok 3), záväzok služobného tajomstva (článok 4), náklady na poistenie (článok 12), spôsoby pridelenia úlohy (článok 13) a spôsoby vykonávania úlohy (článok 14), dôvody nezlučiteľnosti (článok 18) a súvisiace výnimky (článok 19).

Trovy konania

Kde môžem nájsť informácie o trovách konania v Taliansku?

Okrem legislatívnych textov, ktoré sa uverejňujú na webovom sídle Úradného vestníka Talianskej republiky, možno nájsť konkrétne informácie na webových sídlach súdnych úradov alebo súdnych rád.

V akom jazyku sú dostupné tieto informácie o trovách konania v Taliansku?

Tieto informácie sa zvyčajne uvádzajú v taliančine. Na niektorých sídlach sú uvedené aj informácie v angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

V Taliansku je inštitút mediácie upravený legislatívnym dekrétom č. 28 zo 4. marca 2010, ktorý bol aktualizovaný legislatívnym dekrétom č. 138 z 13. augusta 2011 a následnezákonným dekrétom č. 69 z 21. júna 2013 (zákon o konverzii č. 98 z 9. augusta 2013). Okrem webového sídla talianskeho ministerstva spravodlivosti [http://www.giustizia.it/Domovská stránka » Itinerari a tema (Tematické smery) » Riforma della giustizia (Justičná reforma)] poskytujú voľne dostupné informácie o predmetných otázkach aj webové sídla súdnych úradov. Existujú aj ďalšie špecializované webové sídla, sú však dostupné len za poplatok.

Daň z pridanej hodnoty

Na súdne dokumenty v občianskych veciach, v ktorých sa hoci len čiastočne vymedzuje rozsudok o predbežných vykonateľných súdnych príkazoch ukladajúcich povinnosť zdržať sa určitého konania, o ustanoveniach, ktoré rozhodcovské tribunály vyhlásili za vykonateľné, ako aj v súvislosti s rozsudkami, ktorými sa cudzie rozsudky vyhlasujú za účinné v rámci štátu, sa vzťahujú registračné poplatky (článok 37 prezidentského dekrétu č. 131 z 26. apríla 1986).

Právna pomoc

Čo je to

Právna pomoc v trestnom konaní sa priznáva na účely obhajoby občana, ktorý nemá dostatočný majetok, podozrivého, obžalovaného, odsúdeného, poškodeného vrátane poškodeného, ktorý sa chce pripojiť k občianskoprávnej žalobe, žalovaného v občianskom súdnom konaní alebo osobe, ktorá je na občianskoprávnom základe povinná uhradiť finančnú sankciu.
Právna pomoc je zaručená aj v občianskych súdnych konaniach, správnych konaniach, konaniach týkajúcich sa daní a účtovníctva a vo veciach v rámci nesporových konaní s cieľom poskytnúť možnosť obhajoby znevýhodneným občanom, pokiaľ ich dôvody nie sú zjavne neopodstatnené.

Priznanie právnej pomoci je platné na každej úrovni a v každej fáze konania a pre každého odvodené alebo súvisiace konania prepojené akýmkoľvek spôsobom.

Kto o ňu môže žiadať

Právna pomoc sa môže priznať osobe, ktorej zdaniteľný príjem na účely dane z príjmov fyzických osôb podľa najaktuálnejšieho daňového priznania nie je v súčasnosti vyšší ako 11 528,41 EUR (suma je určená na základe ministerskej vyhlášky zo 7. mája 2015, ktorá bola zverejnená v Úradnom vestníku č. 186 z 12. augusta 2015, pričom sa má aktualizovať každé dva roky v zmysle článku 77 prezidentského dekrétu č. 115/2002); ak dotknutá strana žije s partnerom alebo inými rodinnými príslušníkmi, tento príjem predstavuje súčet príjmov dosiahnutých za rovnaké obdobie všetkými rodinnými príslušníkmi vrátane žiadateľa.

Na určenie príjmových limitov sa zohľadňuje aj príjem, ktorý je zákonom oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb (IRPEF) alebo ktorý bol predmetom vykonania zrážky dane pri zdroji alebo náhradnej dane.

Osobný príjem sa berie do úvahy, keď je predmetom konania o právach na ochranu osobnosti alebo konania, v ktorom sú záujmy žiadateľa v rozpore so záujmami ďalších členov užšej rodiny, ktorí žijú spoločne so žiadateľom.

V prípade osôb, ktoré už boli odsúdené za závažné trestné činy určené zákonom prostredníctvom rozsudku, ktorým sa konanie o veci končí, predpokladá sa, že príjem presahuje predpísané limity. Odchylne od všeobecných príjmových limitov sa právna pomoc môže priznať aj osobám, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia vrátane prípadov, keď boli takéto trestné činy spáchané na maloletých osobách.

Doplňujúce informácie

Požiadavky v súvislosti so žiadosťou o právnu pomoc poskytovanú štátom

Dotknutá strana môže požiadať o priznanie štátnej pomoci v akejkoľvek fáze alebo na akejkoľvek úrovni konania. Žiadosť sa vyhotovuje v papierovej podobe, pričom nie je potrebné použiť predpísané tlačivo, a na účely posúdenia možnej neprípustnosti obsahuje:

 1. žiadosť o priznanie právnej pomoci, v ktorej sa uvádza konanie, na ktoré sa vzťahuje, pokiaľ už prebieha;
 2. všeobecné informácie týkajúce sa dotknutej strany a členov jej domácnosti spolu s príslušnými daňovými kódmi;
 3. vyhlásenie rovnocenné osvedčeniu od dotknutej strany, ktorým sa potvrdzuje skutočnosť, že daná osoba spĺňa príjmové podmienky stanovené na priznanie právnej pomoci, spolu s konkrétnym výpočtom celkového príjmu, ktorý sa na tieto účely môže posudzovať;
 4. záväzok oznámiť až do ukončenia konania významné zmeny týkajúce sa príjmových limitov overených v predchádzajúcom roku, a to do tridsať dní od skončenia obdobia jedného roka odo dňa podania žiadosti alebo predchádzajúceho oznámenia o zmene.

Pokiaľ ide o príjem dosiahnutý v zahraničí, občania štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, musia predložiť osvedčenie žiadosti od príslušných konzulárnych orgánov, ktorým sa potvrdzuje pravdivosť informácií uvedených v žiadosti.

V prípade, že to vopred požaduje predchádzajúci súd alebo rada advokátskej komory, ktorá má príslušnú právomoc, dotknuté strany sú povinné predložiť potrebnú dokumentáciu na potvrdenie pravdivosti uvedených informácií, pričom v opačnom prípade sa žiadosť môže považovať za neprípustnú.

Osoba, ktorej sa prizná právna pomoc, môže určiť advokáta spomedzi advokátov uvedených v zozname advokátov poskytujúcich právnu pomoc, ktorý je členom advokátskej komory a pôsobí v obvode odvolacieho súdu, v ktorom sa nachádza sudca príslušný rozhodovať vo veci samej alebo sudca, ktorý má viesť konanie.

Odmenu a výdavky splatné advokátovi uhrádza súdny orgán prostredníctvom platobného príkazu, a to v súlade s profesijným sadzobníkom tak, aby v žiadnom prípade neboli vyššie než priemerné hodnoty odmien stanovené zákonom, pričom sa zohľadňuje povaha odbornej úlohy vo vzťahu k účinku prijatých opatrení vzhľadom na procesné postavenie obhajovanej osoby.

Platba sa vykonáva na konci každej fázy alebo úrovne konania, a teda v čase ukončenia úlohy zo strany súdneho orgánu zodpovedného za stíhanie; v prípade kasačného súdu vykonáva platbu vnútroštátny súd alebo súd, ktorý vyhlásil rozsudok, ktorý má účinok res judicata. Príslušný súd môže v každom prípade zabezpečiť vyplatenie odmien za predchádzajúce fázy alebo úrovne konania v prípade, že k priznaniu právnej pomoci došlo až po ich uskutočnení.

Platobný príkaz vydáva súd zároveň s vyhlásením rozsudku, ktorým sa končí fáza uvedená v súvisiacom nároku.

Právny zástupca, súdny úradník a technický konzultant nemôžu požadovať a prijímať odmeny alebo náhrady od svojho klienta na žiadny iný účel okrem účelov uvedených v tejto časti konsolidovaného zákona. Každá dohoda s opačným účinkom je neplatná.
Každé porušenie tohto zákazu predstavuje závažné porušenie profesijnej disciplíny.

Je potrebné zdôrazniť, že právna pomoc v trestnom konaní je upravená článkom 90 a nasl. prezidentského dekrétu č. 115 z roku 2002, zatiaľ čo právna pomoc v občianskych súdnych konaniach, správnych konaniach, ako aj konaniach týkajúcich sa daní a účtovníctva je upravená článkom 119 a nasl. uvedeného konsolidovaného zákona.

Kedy by účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, musel uhradiť trovy konania?

V občianskoprávnych veciach sa povinnosť nahradiť trovy konania upravuje v článkoch 91 až 98 Občianskeho súdneho poriadku.

Prostredníctvom rozsudku, ktorým sa konanie v príslušnej veci končí, prikazuje súd účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, aby nahradil trovy konania v prospech druhého účastníka konania a aby príslušnú sumu zaplatil spolu s trovami obhajoby.

Pokiaľ súd návrhu vyhovie na úrovni, ktorá neprekračuje žiadne vyrovnanie navrhované súdom v priebehu konania, účastníkovi konania, ktorý návrh bez primeraného dôvodu odmietne, sa prikáže uhradiť náklady, ktoré v konaní vznikli po predložení návrhu, pokiaľ nie sú splnené dôvody na kompenzáciu (úspech vo veci nemal ani jeden z účastníkov konania, prejednávaná vec je úplne nová alebo ide o zmeny v judikatúre v súvislosti so zásadnými otázkami).

Pri vyhlásení rozsudku uvedeného v predchádzajúcom článku môže súd zamietnuť náhradu nákladov, ktoré vynaložil účastník konania, ktorý vo veci mal úspech, v prípade, že ich považuje sa nadmerné alebo zbytočné; a bez ohľadu na to, či ide o účastníka konania, ktorý vo veci mal alebo nemal úspech, môže nariadiť príslušnému účastníkovi, aby nahradil náklady vrátane jednorazových nákladov, ktoré spôsobil druhému účastníkovi v dôsledku porušenia povinnosti lojality a čestnosti.

Ak úspech vo veci nemal ani jeden z účastníkov konania alebo v prípadoch, keď sa určitá vec prejednáva prvýkrát, alebo v prípade zmien v judikatúre v súvislosti so zásadnými otázkami môže súd čiastočne alebo úplne kompenzovať vzniknuté náklady medzi účastníkmi konania.

V prípade, že účastníci konania dosiahli urovnanie, predpokladá sa, že náklady sa navzájom započítajú s výnimkou prípadov, keď samotní účastníci dospeli k odlišnej dohode, ktorú uviedli v zápisnici o urovnaní.

V prípade, že sa preukáže, že účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, v súdnom konaní konal alebo odporoval so zlým úmyslom alebo s hrubou nedbanlivosťou, na žiadosť druhého účastníka konania súd nariadi účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, aby okrem nákladov uhradil aj náhradu škody, ktorá sa vypočíta v rozsudku, pričom súd môže takto konať aj z vlastného podnetu. Súd, ktorý zistí, že neopodstatnene bolo uplatnené ochranné opatrenie, odoslaná písomnosť, ktorou sa začalo konanie, uplatnené súdne konanie v súvislosti s hypotekárnym úverom alebo sa začalo, resp. dokončilo vykonávacie konanie, na žiadosť poškodenej strany prikáže žalobcovi alebo veriteľovi, ktorý konal bez náležitej starostlivosti, aby škodu nahradil.

Pri rozhodovaní o trovách môže súd v každom prípade, a to aj z vlastného podnetu, prikázať účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, aby protistrane zaplatil sumu určenú ex aequo et bono.

Trovy znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Pracovníkom prideleným sudcovi sa vypláca odmena, paušálne príspevky za cestu, na stravu a ubytovanie a úhrada nákladov vzniknutých pri výkone práce. Odmeny sú fixné, variabilné a určené na základe času.

Výška fixných a variabilných odmien, ako aj odmien určených na základe času sa určuje prostredníctvom tabuliek schválených vyhláškou ministerstva spravodlivosti po dohode s ministerstvom pre hospodárske a finančné záležitosti (ministerská vyhláška z 30. mája 2002).

V prípade služieb, ktoré v tabuľkách nie sú uvedené, sú odmeny úmerné strávenému času a určujú sa na základe paušálnych poplatkov. Obdobie odbornej činnosti trvá dve hodiny. Poplatok za prvé obdobie odbornej činnosti je 14,68 EUR a ďalej 8,15 EUR za každé ďalšie obdobie.

Poplatok za obdobie odbornej činnosti sa môže zdvojnásobiť, keď je na dokončenie úloh stanovená lehota najviac päť dní; v prípadoch, keď je stanovená lehota najviac 15 dní, sa môže zvýšiť najviac o polovicu.

Posledná aktualizácia: 01/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.