Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.
Swipe to change

Trovy konania

Luxembursko

Na tejto strane nájdete informácie o súdnych trovách v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Autor obsahu
Luxembursko

Ustanovenia týkajúce sa odmien právnických povolaní

Súdni vykonávatelia (exekútori)

Odmeny súdnych vykonávateľov (exekútorov) sú upravené v jednom nariadení veľkovojvodstva. Ide o zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovujú poplatky pre súdnych vykonávateľov. Informácie na túto tému nájdete na stránkach Komory súdnych vykonávateľov Luxemburského veľkovojvodstva.

Advokáti

Podľa článku 38 zmeneného zákona z 10. augusta 1991 o advokátskom povolaní výšku svojej odmeny určuje a poplatky za svoje odborné služby účtuje sám advokát. Pri určovaní svojej odmeny advokát zohľadňuje rôzne prvky spisu, akými sú dôležitosť prípadu, stupeň náročnosti, dosiahnutý výsledok a majetkové pomery klienta. V prípade, že určená výška odmeny presiahne primeranú sumu, rada advokátskej komory ju po preskúmaní týchto rôznych prvkov spisu zníži. Informácie na túto tému nájdete na webovej stránke Luxemburskej advokátskej komory.

Fixné súdne trovy

Fixné trovy v občianskych súdnych konaniach

Predloženie sporu civilnému súdu (ktoré nazývame podanie na civilný súd) nie je spojené s inými fixnými poplatkami, ako sú poplatky za úkony súdneho vykonávateľa a trovy právneho zastúpenia. Na občianskych súdoch trovy v zásade nevznikajú. Po vynesení rozsudku môžu vzniknúť dodatočné výdavky spojené s výkonom rozhodnutia a návrhom účastníka konania, ktorý spor vyhral.

Súdne trovy v trestných súdnych konaniach

Fixné trovy hradené všetkými účastníkmi trestného konania

Náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia v trestnej veci sa účtujú vo výške 0,25 centov za stranu. Nevznikajú žiadne ďalšie trovy okrem nákladov na kópie trestného spisu, ktoré sa zásadne účtujú v rovnakej sume za každú stranu kópie pre advokáta, ktorý si kópiu vyžiadal.

Vznik povinnosti účastníka zaplatiť fixné poplatky

Podľa článku 59 trestného súdneho poriadku (TSP) „Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý dá podnet na verejnú žalobu (to znamená, že podá žalobu), je povinný zložiť do rúk správcu registračných poplatkov sumu považovanú za potrebnú na pokrytie trov konania, ak nezískal právnu pomoc.

Vyšetrujúci sudca osvedčí podanie žaloby formou uznesenia. Podľa finančných pomerov účastníka občianskeho súdneho konania určí výšku zábezpeky, ktorú treba zložiť a lehotu, dokedy ju účastník musí zaplatiť, pričom v prípade jej nezaplatenia žalobu neprijme. Účastníka občianskeho súdneho konania, ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov, však môže takisto oslobodiť od povinnosti zložiť zábezpeku.“

Tento postup sa však uplatňuje pri žalobách, ktoré účastníci občianskeho súdneho konania podávajú vyšetrujúcemu sudcovi. Podanie žalôb a trestných oznámení na prokuratúry, resp. podanie žalôb sudcovi rozhodujúcemu vo veci samej stranami, ktoré sa kvalifikujú ako strany v občianskom súdnom konaní (keď sa podáva žaloba počas konania, počas pojednávania), je bez súdnych poplatkov.

Súdne trovy v ústavných veciach

V týchto veciach sa neplatia žiadne osobitné fixné trovy.

Aké predbežné informácie možno očakávať od svojho zákonného zástupcu (advokáta)?

Informácie o právach a povinnostiach účastníkov konania

Podľa zásad „zmeneného vnútorného poriadku Luxemburskej advokátskej komory zo 16. marca 2005“ sú zákonní zástupcovia (advokáti) povinní poskytnúť účastníkom, ktorí zvažujú potenciálnu žalobu, predbežné informácie. Tieto informácie im musia umožniť oboznámiť sa so svojimi právami a povinnosťami, šancou na úspech a nákladmi, ktoré im môžu vzniknúť vrátane tých, ktoré im prípadne vzniknú, keď spor prehrajú.

Zdroje informácií týkajúce sa súdnych trov

Kde nájdem informácie o súdnych trovách v Luxembursku?

  • najmä v uvedených legislatívnych a internetových zdrojoch,
  • v oddelení podateľne a právnych informácií na generálnej prokuratúre,
  • prostredníctvom osobitných bezplatných konzultácií týkajúcich sa práv žien poskytovaných na generálnej prokuratúre.

V akých jazykoch sú dostupné informácie o súdnych trovách v Luxembursku?

  • vo francúzštine v prípade informácií z legislatívnych zdrojov,
  • v angličtine, nemčine, francúzštine a luxemburčine v prípade informácií z iných zdrojov, a najmä v prípade informácií ústne podávaných v oddeleniach podateľní a orgánmi uvedenými vyššie v texte.

Kde nájsť informácie z oblasti mediácie?

Informácie o mediácii sú dostupné na webovej stránke Luxemburského združenia mediácie a akreditovaných mediátorov (ALMA, nezisková organizácia), na webovej stránke Centra pre mediáciu advokátskej komory Luxemburska (CMBL) a na stránke ministerstva spravodlivosti.

Právna pomoc

Aké sú hranice príjmu na získanie právnej pomoci v občianskych veciach alebo pri obvinení v trestnom konaní?

V akých prípadoch a za akých podmienok možno podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Fyzické osoby, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky, majú právo na právnu pomoc na ochranu svojich záujmov v Luxemburskom veľkovojvodstve za predpokladu, že sú štátnymi príslušníkmi Luxemburska, alebo cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú povolenie usadiť sa v krajine, alebo štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú rovnaké postavenie ako štátni príslušníci Luxemburska, pokiaľ ide o právnu pomoc.

Právo na právnu pomoc pri akomkoľvek konaní v občianskych a obchodných veciach v prípade cezhraničných sporov uvedených v smernici Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch, majú cudzí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko alebo pobyt v inom členskom štáte Európskej únie okrem Dánska.

V občianskych a obchodných veciach sa právna pomoc môže poskytnúť aj osobe uvedenej v prvom odseku, ktorá má svoje bydlisko alebo obvyklý pobyt v Luxembursku, pri získavaní právnych rád od advokáta v Luxembursku vrátane prípravy podkladov k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci určenej na podanie v inom členskom štáte Európskej únie, až do prijatia žiadosti v tomto štáte, v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003.

Právnu pomoc možno poskytnúť aj ktorémukoľvek inému cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorého finančné prostriedky sú nedostatočné, a to pri konaniach vo veciach práva azylu, vstupu na územie štátu, pobytu, usadiť sa a repatriácie cudzincov. V prípade, že sa v iných právnych ustanoveniach týmto cudzím štátnym príslušníkom priznáva právo na pridelenie advokáta predsedom advokátskej komory, majú nárok na právnu pomoc zúženú na náhradu nákladov advokátovi iba na základe preukázania nedostatočnosti finančných prostriedkov.

Nedostatočnosť finančných prostriedkov fyzických osôb žiadajúcich o právnu pomoc sa posudzuje podľa celkového hrubého príjmu a majetku žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, podľa ustanovení článku 19 ods. 1 a článku 20 zmeneného zákona z 29. apríla 1999 o zriadení práva na minimálny zaručený príjem a v rozsahu súm stanovených v článku 5 ods. 1, 2, 3, 4 a 6 uvedeného zmeneného zákona z 29. apríla 1999. Finančné prostriedky osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom sa však nezohľadnia v prípade, že v konaní stoja proti sebe manželia alebo osoby obvykle žijúce v tej istej domácnosti, alebo ak medzi nimi existuje vzhľadom na predmet sporu rozdielnosť záujmov, ktorá si vyžaduje samostatné posúdenie finančných prostriedkov.

Ak je navrhovateľom v súdnom konaní maloletá osoba, právna pomoc sa jej poskytne bez ohľadu na finančné pomery jej rodičov alebo osôb, ktoré s maloletým žijú v spoločnej domácnosti bez toho, aby bolo dotknuté právo štátu požadovať vrátanie výdavkov, ktoré vynaložil na právnu pomoc maloletému, od jeho otca alebo matky, ktorí majú dostatočné finančné prostriedky.

Nárok na právnu pomoc možno priznať aj osobám, ktoré by z nej mali byť vzhľadom na svoje finančné pomery vylúčené, ak to opodstatňujú závažné dôvody súvisiace so sociálnymi, rodinnými alebo materiálnymi pomermi žiadateľa.

Aké sú pravidlá vykonávania právnej pomoci?

Pravidlá vykonávania právnej pomoci sú určené nariadením veľkovojvodstva.

Právna pomoc sa poskytuje v mimosúdnych a súdnych veciach, v nesporových a sporových veciach, pri žalobe alebo obhajobe.

Vzťahuje sa na každú žalobu podanú na všeobecný súd (občianskoprávny alebo trestný) alebo na správny súd.

O právnu pomoc možno požiadať v priebehu konania, na účely ktorého sa požaduje, pričom priznanie nároku má retroaktívny účinok ku dňu podania žaloby alebo k akémukoľvek inému dátumu, ktorý určí predseda advokátskej komory.

Právna pomoc môže byť poskytnutá aj v prípade zaisťovacích aktov, ako aj v prípade prostriedkov výkonu súdnych rozhodnutí alebo akéhokoľvek iného exekučného titulu.

Nie je možné ju však poskytnúť vlastníkovi, držiteľovi alebo vodičovi motorového vozidla pri sporoch súvisiacich s týmto vozidlom, obchodníkovi, priemyselnému výrobcovi, živnostníkovi alebo osobe vykonávajúcej slobodné povolanie pri spore, ktorý súvisí s jej obchodnou alebo odbornou činnosťou okrem prípadu, keď sa riadne preukáže opodstatnenosť poskytnutia pomoci, a vo všeobecnosti ju nemožno poskytnúť ani v prípade sporu, ktorý je dôsledkom činnosti špekulatívneho charakteru zo strany žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci.

V prípade cezhraničných sporov, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003, však predseda advokátskej komory môže v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci.

V trestných veciach súdna pomoc nepokrýva náklady a pokuty, o ktorých sa rozhodlo, že budú na ťarchu odsúdených.

V občianskych veciach súdna pomoc nepokrýva ani odškodnenie v spore, ani vyrovnanie v prípade protiprávneho a poškodzujúceho konania.

Nárok na právnu pomoc sa neprizná osobe, ktorej žaloba je zjavne neprípustná, neopodstatnená, protiprávna alebo neprimeraná, pokiaľ ide o jej predmet vo vzťahu k nákladom, ktoré by v súvislosti s ňou vznikli.

Nárok na právnu pomoc sa neprizná v prípade, že žiadateľ má z akéhokoľvek dôvodu právo na náhradu trov, ktoré má pokryť právna pomoc, od tretej strany.

Osoba oprávnená získať právnu pomoc má nárok na pomoc advokáta a všetkých vyšších úradníkov, keď si jej prípad, žaloba alebo výkon rozhodnutia vyžaduje ich pomoc.

Rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc

O priznaní práva na právnu pomoc rozhodne predseda advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory z okresu miesta pobytu žiadateľa, ktorý je ním na tento účel splnomocnený. V prípade, že žiadateľ nemá v Luxembursku pobyt, príslušný vydať rozhodnutie je predseda rady Luxemburskej advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory ním určený na tento účel.

Osoby s nedostatočnými finančnými prostriedkami sa obrátia na predsedu advokátskej komory buď osobnou konzultáciou alebo písomne.

Ak osoba zadržaná políciou tvrdí, že má nárok na poskytnutie právnej pomoci a požiada o ňu, advokát, ktorý mu pomáha pri zadržaní, odovzdá žiadosť predsedovi advokátskej komory.

Ak vyšetrujúci sudca určí obžalovanému, ktorý tvrdí, že má nárok na poskytnutie právnej pomoci a požiada o ňu, obhajcu, vyšetrujúci sudca odovzdá žiadosť predsedovi advokátskej komory.

Predseda advokátskej komory preverí nedostatočnosť finančných prostriedkov a ak sa táto nedostatočnosť preukáže, prizná žiadateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci a pridelí mu advokáta, ktorého si žiadateľ slobodne vybral, alebo, ak si žiadateľ žiadneho nevybral alebo predseda advokátskej komory považuje jeho výber za nevhodný, advokáta, ktorého určil on sám. Advokát je povinný prijať poverenie, ktoré mu bolo udelené, pokiaľ mu v tom nebráni zaneprázdnenosť alebo konflikt záujmov.

Vo všetkých naliehavých prípadoch môže predseda advokátskej komory bez ďalších formalít rozhodnúť o dočasnom prijatí žiadosti o poskytnutie právnej pomoc pri aktoch, ktoré určí.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci maloletej osoby

Ak predseda advokátskej komory vyhovie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci maloletého, ktorého rodičia majú finančné prostriedky v takej výške, že maloletý nepatrí do kategórie osôb s nedostatočnými finančnými prostriedkami, rozhodnutie o prijatí žiadosti maloletého o poskytnutie právnej pomoci sa im oznámi s poučením, že štát má právo požadovať od rodičov, spoločne a nerozdielne zodpovedných, aby uhradili sumy, ktoré vynaložil štát na právnu pomoc maloletému.

Do desiatich dní od oznámenia rozhodnutia predsedu advokátskej komory môže každý z uvedených rodičov podať odvolanie na disciplinárnu a správnu radu, ktorá vynesie konečné rozhodnutie. Disciplinárna a správna rada vynesie rozhodnutie do štyridsiatich dní od podania odvolania.

Predseda advokátskej komory zašle na ministerstvo spravodlivosti kópiu konečného rozhodnutia, ktorým sa priznáva alebo nepriznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci maloletému.

Ministerstvo spravodlivosti poverí správu registračných poplatkov a štátneho majetku vymáhaním súm vynaložených štátom na právnu pomoc maloletému od rodičov, ktorí majú dostatočné finančné prostriedky.

Podmienky odňatia právnej pomoci

Predseda advokátskej komory môže rozhodnúť o odňatí nároku na poskytnutie právnej pomoci žiadateľovi aj po podaní žaloby alebo uskutočnení úkonov, na účely ktorých mu bol priznaný, ak ho získal pomocou nepravdivých vyhlásení alebo dokladov. Predseda advokátskej komory môže odňať nárok na poskytnutie právnej pomoci, ak oprávnená osoba počas tohto konania alebo počas uskutočňovania úkonov alebo po ich uskutočnení získa také finančné prostriedky, ktoré ak by existovali v deň podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, táto pomoc by mu nebola poskytnutá. Oprávnená osoba alebo jej pridelený advokát musí každú zmenu tohto charakteru oznámiť predsedovi advokátskej komory.

Odňatím nároku na poskytnutie právnej pomoci sa ihneď stanú vymáhateľnými voči oprávnenej osobe náklady, poplatky, honoráre, náhrady, platby, odmeny, zábezpeka a preddavky akéhokoľvek druhu, ktoré mu boli priznané.

Rozhodnutie predsedu advokátskej komory o odňatí nároku na poskytnutie právnej pomoci sa bezodkladne oznámi ministrovi spravodlivosti. Správa registračných poplatkov a štátneho majetku je poverená vymôcť od príjemcu sumy, ktoré štát vynaložil.

Opravný prostriedok proti odňatiu poskytovania právnej pomoci

Žiadateľ môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu predsedu, ktorým sa nepriznáva alebo odníma nárok na poskytnutie právnej pomoci na disciplinárnu a správnu radu. Opravný prostriedok sa musí podať predsedovi disciplinárnej a správnej rady doporučeným listom v lehote desiatich dní od prijatia oznámenia o rozhodnutí predsedu advokátskej komory. Disciplinárna a správna rada alebo niektorý z jej členov splnomocnených na tento účel vypočuje žiadateľa, ktorý vysvetlí svoje dôvody.

Proti rozhodnutiu disciplinárnej a správnej rady je možné podať odvolanie na odvolacej disciplinárnej a správnej rade. Výnimočne je lehota na podanie odvolania pätnásť dní.

Notári a súdni vykonávatelia sú na poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú oprávnené získať právnu pomoc, úradne určení súdom, na ktorom sa prerokúva spor. Ak sa spor neprerokúva na žiadnom súde, notári sú úradne ustanovení predsedom notárskej komory a súdni vykonávatelia sú úradne ustanovení predsedom komory súdnych vykonávateľov.

Nariadením veľkovojvodstva sa určujú pravidlá, podľa ktorých sa poskytuje súdna pomoc, náklady pokryté pomocou, podmienky a pravidlá vymáhania súm vynaložených na pomoc štátom a pravidlá, podľa ktorých advokátovi, ktorý poskytuje pomoc osobám s nedostatočnými finančnými prostriedkami, poskytne náhradu nákladov štát bez toho, aby bol dotknutý jeho prípadný nárok na odmenu v prípade, že sa týmto osobám v rámci výsledku sporu alebo z iných dôvodov zlepšili ich majetkové pomery.

Všetky orgány verejnej správy sú povinné poskytnúť svoju súčinnosť tak pri vypracúvaní podkladov k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, ako aj pri ich overovaní bez toho, aby mohli odtajniť profesijné alebo správne tajomstvo.

Aké sú hranice príjmu na jej získanie pre obeť trestnej činnosti?

Nedostatočnosť finančných prostriedkov fyzických osôb žiadajúcich o právnu pomoc sa posudzuje podľa celkového hrubého príjmu a majetku žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, podľa ustanovení článku 19 ods. 1 a článku 20 zmeneného zákona z 29. apríla 1999 o zriadení práva na minimálny zaručený príjem a v rozsahu súm stanovených v článku 5 ods. 1, 2, 3, 4 a 6 uvedeného zmeneného zákona z 29. apríla 1999. Finančné prostriedky osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom sa však nezohľadnia v prípade, že v konaní stoja proti sebe manželia alebo osoby obvykle žijúce v tej istej domácnosti, alebo ak medzi nimi existuje vzhľadom na predmet sporu rozdielnosť záujmov, ktorá si vyžaduje samostatné posúdenie finančných prostriedkov.

Musí obeť splniť ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci?

Nie, na to, aby obeť získala právnu pomoc, nemusí splniť žiadne ďalšie podmienky.

Musí obvinený splniť ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci?

Nie, na to, aby obvinený získal právnu pomoc, nemusí splniť žiadne ďalšie podmienky.

Sú niektoré konania oslobodené od trov?

Nie, od trov nie je oslobodené žiadne konanie.

Kedy musí osoba, ktorá spor prehrá, zaplatiť súdne trovy toho, kto vyhral?

V občianskych veciach

Strane, ktorá prehrá spor, bude nariadené, aby uhradila náklady okrem prípadov, keď súd na základe osobitného a odôvodneného rozhodnutia ponechá všetky náklady alebo ich časť na ťarchu inej strany konania.

Keď sa javí ako nespravodlivé ponechať na ťarchu jednej strany konania sumy, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do nákladov, sudca môže druhej strane nariadiť, aby jej vyplatila sumu, ktorú určí.

Tieto pravidlá sú zakotvené v novom občianskom zákonníku a nariadení veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách priznaných právnym zástupcom a advokátom.

V trestných veciach

Každý odsudzujúci rozsudok vynesený voči obvinenému a voči osobám zodpovedným podľa občianskeho zákonníka za trestný čin alebo voči stranám v občianskom súdnom konaní im nariadi úhradu nákladov vrátane nákladov prokuratúry. Ak strana v občianskom súdnom konaní prehrá súd, je osobne zodpovedná za všetky náklady spojené s konaním, ak podnet na verejnú žalobu podala ona. Ak sa pridala k žalobe, ktorú podala prokuratúra, musí znášať len tie náklady, ktoré vznikli v dôsledku jej účasti.

Keď sa javí ako nespravodlivé ponechať na ťarchu jednej strany konania sumy, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do nákladov, súd môže druhej strane nariadiť, aby jej vyplatila sumu, ktorú určí.

Tieto pravidlá sú zakotvené v novom trestnom súdnom poriadku a nariadení veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách priznaných právnym zástupcom a advokátom.

Odmeny konzultantov

Každá strana musí zaplatiť odmeny svojich konzultantov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Každá strana musí zaplatiť odmeny svojich prekladateľov alebo tlmočníkov.

Súvisiace dokumenty

správa Luxemburska k štúdii o transparentnosti trov PDF (551 Kb) en

Posledná aktualizácia: 21/02/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.