Trovy konania

Malta

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách na  Malte.

Autor obsahu
Malta

Rodinné právo – zverenie dieťaťa do starostlivosti

Rodinné právo – výživné na dieťa

Obchodné právo – zmluva

Obchodné právo – zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Poplatky právnických profesií sú regulované podľa sadzobníka E v zmysle zákonníka o sústave súdov a občianskoprávnom súdnom konaní (COCP), kapitola 12 zákonov Malty.

Právnici

Poplatky, ktoré účtujú právnici, sú regulované podľa sadzobníka E zoznamu A v prílohe zákonníka o organizácii súdnictva a občianskom súdnom konaní (COCP), (kapitola 12 zákonov Malty). Obhajcovia sa pri stanovovaní výšky svojich poplatkov, či už samostatne, alebo na základe dohody s klientom, riadia aj kódexom etiky a správania pre obhajcov. Podľa etického kódexu je poplatok primeraný vtedy, ak okrem iného zohľadňuje aj faktory ako potrebný čas, novosť a zložitosť dotknutých otázok; preberaná zodpovednosť, časové obmedzenia, charakter a trvanie profesionálneho vzťahu; skúsenosti, dobré meno a schopnosti obhajcu a náklady vymožiteľné od druhej strany.

Trovy stanovené právnym predpisom

Stanovené trovy v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy strán v spore sa menia v závislosti od charakteru prípadu, ako aj od toho, či ide o spor finančnej povahy.

Fáza občianskeho súdneho konania, keď stanovené trovy musia byť uhradené

Poplatky za podanie návrhu a súdne poplatky musia byť pri podaní návrhu na začatie súdneho konania uhradené.

Na konci súdneho konania sa vypracuje vyúčtovanie trov konania vrátane daní. Ak sa ukáže, že vypočítaná výška súdneho poplatku presahuje výšku sumy uhradenej pri podávaní návrhu vo veci prípadu, je potrebné vypočítať rozdiel a následne tento rozdiel žiadať od strany v spore, ktorá zapríčinila vznik prípadu.

Stanovené trovy v trestnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Pri trestnom súdnom konaní nevznikajú žiadne trovy.

Fáza trestného súdneho konania, keď stanovené trovy strán v spore musia byť uhradené

Trovy trestného súdneho konania sa civilným stranám neprisudzujú. Na konci prípadu však súd môže obvinenému nariadiť úhradu všetkých nákladov na znalcov vzniknutých v súvislosti s trestným stíhaním.

Stanovené trovy v ústavnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Poplatky za ústavnoprávne prípady na súdoch prvej inštancie sú takéto:

Podanie návrhu

58,53 EUR

Súdny poplatok

58,23 EUR

Doručovanie listín (oznamovanie)

6,99 EUR

Poplatky právnikov sa účtujú po ukončení prípadu v rozsahu od 46,49 EUR až do 698,81 EUR. Ďalšie náklady súvisiace s výkonom profesie, ktoré môžu vzniknúť v priebehu konania vo veci prípadu, sú: 46,59 EUR za každý menší predložený návrh; 9,32 EUR za každé predvolanie na súd; 23,29 EUR za prísažné vyhlásenie, 4,66 EUR za každú kópiu listiny a 186,35 EUR za každé písomné podanie.

Fáza ústavného súdneho konania, keď stanovené trovy musia byť uhradené

Trovy sa uhrádzajú pri podaní návrhu na začatie konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právni zástupcovia sú povinní zaobchádzať so svojimi klientmi v zmysle zásad etického kódexu vypracovaného Komisiou pre správu súdnictva. Kódex právnym zástupcom ukladá vo vzťahu k ich klientom rôzne povinnosti. Povinnosti uvedené tu vyššie však v tomto kódexe nefigurujú.

Trovy znášané stranou, ktorá v spore uspela

Strana, ktorá v spore uspela, získa za bežných okolností všetky súdne trovy späť pod podmienkou, že vydaným rozsudkom sa nariadi úhrada trov strane, ktorá v spore neuspela.

Trovy znášané stranou, ktorá v spore neuspela

Strana, ktorá v spore neuspela, znáša trovy spojené so súdnym procesom, ako aj náklady vzniknuté strane, ktorá v spore uspela.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov na Malte?

Sadzobníky A až L zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (COCP) (kapitola 12 zákonov Malty) stanovujú jednotlivé trovy a poplatky, ktoré sú splatné v súvislosti so súdnym konaním. Tieto informácie sú prístupné na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov na Malte?

Všetky zákony sú vypracované v maltskomanglickom jazyku, keďže oba tieto jazyky sú oficiálnymi jazykmi Malty.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na webovej lokalite Arbitrážneho centra na Malte.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Sekcia právnych služieb na webovej lokalite Ministerstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy vám poskytuje:

  • všetky hlavné a ďalšie vnútroštátne právne predpisy,
  • právne publikácie vrátane zákonov, návrhov zákonov, právnych oznámení a stanov.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Nie sú k dispozícii žiadne informácie v súvislosti s dĺžkou trvania jednotlivých konaní. Na webovej stránke súdnych dvorov. však môžete každý mesiac nájsť okrem iných údajov aj informácie a štatistiky o prípadoch, ktoré sú predkladané a prejednávané súdmi a vo veci ktorých súdy vyniesli rozhodnutie.

Dvakrát ročne sa na tejto stránke publikuje veková analýza, ktorá uvádza vekové údaje v súvislosti s každým prípadom vypočúvaným ktorýmkoľvek sudcom a zmierovacím sudcom na všetkých súdoch a tribunáloch.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho druhu konania?

Pozri vyššie.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa tieto informácie poskytujú?

Všetky súdne poplatky sú oslobodené od DPH. K poplatkom uvedeným v sadzobníku a splatným rozhodcom, právnym poradcom jednotlivých strán a iným súdom stanoveným znalcom je však potrebné zaplatiť 18-percentnú DPH.

Právna pomoc

Platná príjmová hranica v oblasti civilnej justície

Hoci existujú výnimky pre určité druhy súdnych konaní, vo všeobecnosti sa osoba kvalifikuje na získanie právnej pomoci, ak:

  • nevlastní žiaden majetok, ktorého čistá hodnota dosahuje alebo prevyšuje 6988,22 EUR, pričom do tejto sumy nepatria predmety z domácnosti určené na každodenné použitie, ktoré sú primerané a potrebné pre žiadateľa/-ku a jeho/jej rodinu,
  • jeho/jej ročná mzda nepresahuje výšku minimálnej mzdy vypočítanej pre osoby vo veku 18 rokov a viac.

Platná príjmová hranica v oblasti trestnej justície pre žalované osoby

Zákon pre tieto osoby nestanovuje osobitnú príjmovú hranicu. Právna pomoc sa však osobám žalovaným v trestnoprávnych veciach poskytuje automaticky, ak žalovaná osoba nebola schopná upovedomiť obhajcu alebo ak požiadala o právnu pomoc.

Platná príjmová hranica v oblasti trestnej justície pre obete trestných činov

Zákon pre tieto osoby nestanovuje osobitnú príjmovú hranicu. Právne oddelenie je však v zmysle zákona povinné (viac ako akýkoľvek právny poradca, ktorého si najme obeť) poskytnúť obeti trestného činu akúkoľvek potrebnú pomoc a podporu s konečným cieľom zabezpečiť, aby získala riadne odškodnenie.

Ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci obetiam trestných činov

Žiadne ďalšie podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie právnej pomoci obetiam trestných činov. Od údajných obetí trestných činov sa však očakáva, že budú poskytovať požadované informácie, ktorými disponujú, ako aj plne spolupracovať s právnym oddelením a úradom generálneho prokurátora.

Ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci žalovaným osobám

Žiadne ďalšie podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie právnej pomoci žalovaným osobám. Zákon však obhajcovi právnej pomoci umožňuje odmietnuť poskytnutie tejto pomoci z akéhokoľvek dôvodu, ktorý podľa názoru súdu prima facie (evidentne) zdôvodňuje toto odmietnutie. Aj za takýchto okolností však zákon vyžaduje, aby súd zabezpečil žalovanému právne zastupovanie tým, že mu určí obhajcu.

Bezplatné súdne konanie

Ak bola zúčastnenej strane udelená právna pomoc, všetky súdne konania sú bezplatné.

Kedy je strana, ktorá v spore neuspela, povinná nahradiť trovy strany, ktorá v spore uspela?

Výhradným privilégiom súdu je rozhodnúť o prerozdelení a prisúdení súdnych trov prípadu. Neexistuje žiaden úzus.

Odmeny znalcov

Odmeny znalcov sú regulované podľa sadzobníka G a K v zmysle zákonníka o organizácii súdnictva a občianskom súdnom konaní COCP (kapitola 12 zákonov Malty).

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Sadzobník B kapitoly 12 zákonov Malty uvádza, že pri každom preklade požadovanom v zmysle právnych predpisov alebo pre potreby súdu:

  • je poplatok 34,94 EUR.
  • Odmena pre prekladateľa alebo tlmočníka sa pohybuje v rozmedzí od 11,65 EUR do 58,23 EUR na hodinu podľa uváženia tajomníka.
  • Prekladatelia sú platení sumou 11,65 až 58,23 EUR za dokument, o čom takisto rozhoduje tajomník.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Arbitrážne centrum na Malte

Sekcia právnych služieb

Súdne dvory

Súvisiace prílohy

Správa Malty k štúdii o transparentnosti trov  PDF (742 Kb) en

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.