Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: gréčtinaangličtinafrancúzštinafínčina.
Swipe to change

Trovy konania

Holandsko

Na tejto stránke nájdete informácie o nákladoch na súdne konanie v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

S výnimkou poplatkov splatných entitám poskytujúcim dotovanú právnu pomoc poplatky v Holandsku nie sú regulované.

Fixné náklady

Fixné náklady pre sporné strany v občianskoprávnych konaniach

Zákonom o súdnych poplatkoch (v občianskoprávnych konaniach) (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) sa stanovuje, že strany sporu v občianskoprávnych konaniach sú povinné zaplatiť súdne poplatky. Súdne poplatky predstavujú poplatky, ktoré sa platia v podateľni súdu (kancelária súdu) pri začatí vášho konania.

Fixné náklady pre sporné strany v trestných konaniach

V rámci holandského trestného práva nie sú pre sporné strany stanovené žiadne fixné náklady na trestné konania. V trestnoprávnych konaniach sa neplatia súdne poplatky.

Fixné náklady pre sporné strany v ústavných konaniach

V rámci holandského právneho systému neexistujú právne predpisy pre ústavné konania pred súdom.

Fáza občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné náklady

V občianskoprávnych konaniach je každý žalobca aj obžalovaný povinný uhradiť fixné náklady. Žalobca je povinný uhradiť súdne poplatky, len čo sa daná vec postúpi súdu, zatiaľ čo obžalovaný je povinný uhradiť poplatky po dostavení sa pred súd.

Fáza trestných konaní, v ktorých musia byť uhradené fixné náklady

V trestnoprávnych konaniach sa neplatia súdne poplatky.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

V tejto oblasti nie sú stanovené žiadne povinnosti vyplývajúce z práva Holandska. Práva a povinnosti však možno odvodiť z Etického kódexu z roku 2018 (Gedragsregels 2018). Viac informácií nájdete na webovom sídle Holandskej advokátskej komory (Nederlandse Orde van Advocaten), a to najmä informácie o pravidlách upravujúcich vzťah medzi advokátom a klientom. Pozri aj Etický kódex advokátov v Európskej únii, v ktorom sa stanovuje, že snahou advokáta by za každých okolností malo byť dosiahnuť čo najefektívnejšie finančné riešenie klientovho sporu a mal by klientovi poskytnúť poradenstvo v primeranom čase o vhodnosti dosiahnutia dohody a/alebo o alternatívnom riešení sporu. Ak má klient nárok na bezplatnú právnu pomoc alebo právnu pomoc so zníženou sadzbou, advokát je povinný mu túto skutočnosť oznámiť.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá vyhrala súdny spor

V občianskoprávnom konaní musí strana, ktorá vyhrala súdny spor, zaplatiť poplatky za:

  • právnu pomoc (napríklad poplatky právnikovi),
  • odškodnenie alebo kompenzáciu svedkov alebo odborníkov,
  • cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie a
  • ostatné výdavky právneho a mimoprávneho charakteru.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá prehrala súdny spor

Strana, ktorá prehrala súdny spor, môže znášať tie isté náklady ako strana, ktorá súdny spor vyhrala, súd však musí vyniesť rozsudok o zaplatení trov strany, ktorá súdny spor vyhrala.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o trovách za konania nájdete na webovom sídle venovanom holandskej justícii (De Rechtspraak) – táto lokalita poskytuje podrobnejšie informácie o nákladoch na súdne konanie. Rovnako webové sídlo právnych poradenských stredísk (Het Juridisch Loket) obsahuje informácie o takýchto nákladoch.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o zdrojoch trov v Holandsku sú dostupné len v holandskom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii môžete nájsť na webovom sídle holandskej justície a webovom sídle právnych poradenských stredísk. Informácie sú rovnako dostupné aj na webovom sídle Holandskej federácie mediátorov (Mediatorsfederatie Nederland) a Rady pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové sídla obsahujúce informácie o trovách

Zákon o súdnych poplatkoch (v občianskoprávnych konaniach) a ďalšie právne predpisy Holandska možno nájsť okrem iného aj na webovom sídle holandskej vlády.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Výročná správa Rady pre súdnictvo (Raad voor de rechtspraak) poskytuje informácie o celkovom trvaní súdnych konaní. Správa je dostupná online na webovom sídle holandskej justície.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Pri uverejňovaní informácií o trovách číselné údaje nezahŕňajú DPH (v prípade, že sa uplatňuje).

Aké sú príslušné sadzby?

Všeobecná sadzba DPH uplatňovaná na tovary a služby je 21%.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

V prípade, že si nemôžete dovoliť uhradiť náklady na advokáta alebo mediátora, za určitých okolností máte nárok na dotovanú právnu pomoc.

Právna pomoc sa poskytuje iba osobám, ktorých ročný príjem nepresahuje 27 300 EUR (ak ide o slobodnú osobu) alebo 38 600 EUR (ak ide o vydatú ženu/ženatého muža, osoby žijúce v konkubináte alebo rodinu osamelého rodiča s maloletým dieťaťom). Právna pomoc sa neposkytuje osobám, ktoré vlastnia majetok v hodnote presahujúcej hranicu pre jeho oslobodenie od dane. Pozri články 12 a 34 zákona o právnej pomoci (Wet op de rechtsbijstand).

Príjmový strop v trestnoprávnom konaní pre obžalovaných

Právna pomoc je bezplatná v prípade, keď právneho zástupcu určí súd (pozri článok 43 zákona o právnej pomoci). V ostatných prípadoch môže Rada pre právnu pomoc vymenovať advokáta osoby oprávnenej na zastupovanie advokátom v súlade s Trestným zákonníkom (Wetboek van Strafrecht) alebo Trestným poriadkom (Wetboek van Strafvordering) (pozri článok 44 zákona o právnej pomoci). Podľa článku 35 zákona o právnej pomoci je sporná strana povinná zaplatiť príspevok v pomere ku svojmu príjmu v prípadoch, keď je právna pomoc poskytovaná na základe pridelenia.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

V článku 44 zákona o právnej pomoci sa uvádza, že právna pomoc pre obete sexuálneho napadnutia alebo násilných trestných činov je bezplatná bez ohľadu na platobnú schopnosť obete, ak bolo začaté súdne konanie a ak má obeť nárok na odškodnenie podľa článku 3 zákona o fonde na vyplácanie odškodného v prípade trestných činov (Wet schadefonds geweldsmisdrijven).

Je právne zastupovanie povinné?

Obžalovaní nie sú povinní mať právneho zástupcu v prípadoch, ktorými sa zaoberá súd na nižšej ako okresnej úrovni alebo tribunál, ktorý rieši spory s prenajímateľom. Právne zastupovanie je však povinné vo všetkých ostatných občianskoprávnych konaniach, napríklad v prípadoch, ktorými sa zaoberá okresný súd (rechtbank) alebo odvolací súd (gerechtshof).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Rozhodnutie o tom, ktorá strana musí uhradiť trovy súdneho konania, vydáva súd. Výška trov sa určuje paušálne (t. j. nie na základe skutočne vynaložených nákladov).

Odmeny znalcov

Odmeny a úhrady nákladov za znaleckú činnosť bývajú v rôznej výške. Suma odmeny sa určuje podľa dekrétu zo 16. augusta 2003, ktorým sa stanovujú sadzby v zmysle článkov 3, 4, 6, 7, 17 a 18 zákona o súdnych poplatkoch (v trestnoprávnych konaniach) [Dekrét o súdnych poplatkoch (v trestnoprávnych konaniach) z roku 2003Besluit tarieven in strafzaken 2003].

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny za preklad a tlmočenie sa stanovujú takto:

  • Tlmočníci dostávajú sadzbu 43,89 EUR na hodinu.
  • Sadzba za preklad sa vypláca za každý preložený riadok. Za preklady z francúzskeho, nemeckého a anglického jazyka alebo za preklady do týchto jazykov sa vypláca sadzba vo výške 0,79 EUR za riadok. Sadzba za ďalšie bežné európske jazyky je 1,20 EUR za riadok. Sadzba za ostatné európske jazyky a bežné mimoeurópske jazyky je 1,51 EUR za riadok a sadzba za ostatné mimoeurópske jazyky je 1,69 EUR za riadok.

Viac informácií o odmenách prekladateľov a tlmočníkov nájdete tu: Dekrét o súdnych poplatkoch (v trestnoprávnych konaniach) z roku 2003.

Súvisiace odkazy

Holandská federácia mediátorov

Právne poradenské strediská

Holandská justícia

Náklady na súdne konanie

Zákon o právnej pomoci

Zákon o súdnych poplatkoch (v trestnoprávnych konaniach)

Dekrét o súdnych poplatkoch (v trestnoprávnych konaniach) z roku 2003

Posledná aktualizácia: 07/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.