Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Holandsko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

S výnimkou poplatkov splatných entitám poskytujúcim dotovanú právnu pomoc poplatky v Holandsku nie sú regulované.

Fixné náklady

Fixné náklady pre sporné strany v občianskoprávnych konaniach

Zákon o poplatkoch v občianskoprávnych konaniach (WTBZ) (Wet tarieven in burgerlijke zaken) stanovuje, že strany sporu v občianskoprávnych konaniach sú povinné zaplatiť registračné poplatky.

Fixné náklady pre sporné strany v trestných konaniach

V rámci holandského trestného práva nie sú pre sporné strany stanovené žiadne fixné náklady na trestné konania.

Fixné náklady pre sporné strany v ústavných konaniach

V rámci holandského právneho systému neexistujú právne predpisy pre ústavné konania pred súdom.

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej sporné strany musia platiť fixné náklady

V občianskoprávnych konaniach sa vyberajú fixné poplatky od každého žalobcu, a to od prvého oznámenia, že sa prípadom bude zaoberať súd, a od každého obžalovaného, ktorý sa dostal pred súd. Každý súd vyberá fixný poplatok za vyplnenie inej žiadosti ako žiadosti uvedenej v článku 14 ods. 3 alebo za žalobnú odpoveď. Nezaplatenie alebo omeškanie zaplatenia tohto poplatku nemá vplyv na hlavné súdne konanie.

Fáza trestného konania, v rámci ktorej sporné strany musia platiť fixné náklady

Aj v tomto prípade platí to isté ako pre občianskoprávne konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

V tejto oblasti nie sú stanovené žiadne povinnosti vyplývajúce zo zákona. Možno ich však vyvodiť z Etického kódexu advokátov z roku 1992 (viac informácií nájdete na webovej stránke holandskej advokátskej komory) a Etického kódexu advokátov EÚ. Pozri napríklad pravidlo 26 Etického kódexu advokátov, v ktorom sa stanovuje: keď advokát prevezme prípad, je povinný prediskutovať jeho finančné dôsledky s klientom a poskytnúť podrobné informácie o spôsobe a frekvencii platby. Článok 3 ods. 7 bod 1 Edického kódexu advokátov v Európskej únii o. i. stanovuje: snahou právnika by za každých okolností malo byť dosiahnuť čo najefektívnejšie finančné riešenie klientovho sporu a mal by klientovi poskytnúť poradenstvo v primeranom čase o vhodnosti dosiahnutia dohody a/alebo o alternatívnom riešení sporu.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá vyhrala súdny spor

V občianskoprávnom konaní musí strana, ktorá vyhrala súdny spor, zaplatiť poplatky za:

  • právnu pomoc (napríklad poplatky právnikovi),
  • odškodnenie alebo kompenzáciu svedkov alebo odborníkov,
  • náklady na cestovné a ubytovanie a
  • ostatné výdavky právneho a mimoprávneho charakteru.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá prehrala súdny spor

Strana, ktorá prehrala súdny spor, môže znášať tie isté náklady ako strana, ktorá súdny spor vyhrala, súd však musí vyniesť rozsudok o zaplatení trov strany, ktorá súdny spor vyhrala.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Zákon o poplatkoch v občianskom súdnom konaní spolu s ostatnými holandskými zákonmi nájdete okrem iného aj na webových stránkach holandskej vlády.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o zdrojoch trov v Holandsku sú dostupné len v holandskom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Tieto informácie sú dostupné na stránke Holandského inštitútu pre mediáciu (NMI) a na stránke venovanej súdnej mediácii na portáli holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové lokality obsahujúce informácie o trovách

Osobitná webová stránka (stránka s informáciami o trovách súdneho konania) na webovej lokalite holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska umožňuje prístup k ďalším informáciám o trovách súdneho konania.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Výročná správa Súdnej rady (Raad voor de rechtspraak) obsahuje informácie o trvaní súdnych konaní. Správa je k dispozícii online na webovej lokalite holandských súdov.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Pri uverejňovaní informácií o trovách sa poskytujú výlučne údaje o DPH (v prípade, že sa uplatňuje).

Aké sú príslušné sadzby?

Všeobecná sadzba DPH uplatňovaná na tovary a služby je 21 %.

Právna ochrana

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Pozri článok 12 ods. 1 spolu s článkom 34 zákona o právnej pomoci (WRB) (Wet op de rechtsbijstand).

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Právna pomoc je bezplatná v prípade, keď právneho zástupcu určí súd (pozri článok 43 zákona o právnej pomoci). V ostatných prípadoch môže Rada pre právnu pomoc vymenovať advokáta osoby oprávnenej na zastupovanie advokátom v súlade s Trestným zákonníkom alebo Trestným poriadkom (pozri článok 44 ods. 1 zákona o právnej pomoci). Podľa článku 35 zákona o právnej pomoci je sporná strana povinná zaplatiť príspevok v pomere ku svojmu príjmu v prípadoch, keď je právna pomoc poskytovaná na základe pridelenia.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

V článku 44 ods. 5 zákona o právnej pomoci sa uvádza, že právna pomoc pre obete sexuálneho napadnutia alebo násilných trestných činov je bezplatná bez ohľadu na platobnú schopnosť obete, ak bolo začaté súdne konanie a ak má obeť nárok na odškodnenie podľa článku 3 zákona o fonde na vyplácanie odškodného v prípade trestných činov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Právna pomoc nebude poskytnutá:

  • ak sa jej uplatňovanie vzťahuje na trestný prípad a
  • ak sa na základe zákona, ktorý bol porušený, stanoví pokuta, ktorá je nízka v porovnaní s príjmom obžalovaného. Pozri článok 12 ods. 2 písm. c) zákona o právnej pomoci.

V článku 5 ods. 1 nariadenia, ktorým sa stanovuje nariadenie o právnej pomoci a kritériách udeľovania, sa uvádza, že (okrem konzultácie) sa neposkytuje žiadna právna pomoc v prípade trestných konaní, ak sa prípadom zaoberá okresný súd. V druhom odseku tohto článku sa uvádza, že v prípade odchýlenia od prvého odseku môže byť vymenovaný právny zástupca, ak si to vyžadujú osobitné záujmy spornej strany alebo ak si to vyžadujú konkrétne skutočnosti alebo právna zložitosť prípadu.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Obžalovaní a odporcovia nie sú povinní zaplatiť žiadne fixné poplatky v prípadoch, ktorými sa zaoberá okresný súd alebo tribunál, ktorý rieši spory s prenajímateľom.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Rozhodnutie o tom, ktorá strana musí uhradiť trovy súdneho konania, vydáva súd na základe jednotnej sadzby (t. j. nie na základe súčasne vzniknutých trov).

Odmeny znalcov

Odmeny a náhrady nákladov za znaleckú činnosť bývajú v rôznej výške. Presné sumy možno nájsť vo vyhláške z 28. augusta 2012, ktorou sa mení vyhláška o tarifných sadzbách odmien a náhrad v trestnom konaní z roku 2003. Uvedenou vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška o tarifných sadzbách v trestnom konaní z roku 2003.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny za preklady a tlmočenie stanovuje Ministerstvo bezpečnosti a spravodlivosti takto:

  • Tlmočníci dostávajú sadzbu 43,89 EUR na hodinu. Ďalej dostávajú súdni tlmočníci jednorazovú odmenu vo výške 20,23 EUR na kompenzáciu cestovného a času čakania (fixná odmena). Cestovné výdavky sa uhrádzajú vo výške 1,55 EUR za kilometer.
  • Za preklady z alebo do francúzskeho, nemeckého a anglického jazyka sa vypláca sadzba vo výške 0,79 EUR za riadok. Na ostatné jazyky sa uplatňuje sadzba vo výške 0,14 EUR za slovo (v cieľovom jazyku) a 0,28 EUR za znak v prípade orientálnych jazykov.

Súvisiace odkazy

Mediácia NMI

Rechtspraak.nl

Súvisiace prílohy

Správa Holandska k štúdii o transparentnosti trov.

Posledná aktualizácia: 29/04/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.