Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Trovy konania

Severné Írsko

Na tejto stránke sú uvedené orientačné informácie o trovách konania v Severnom Írsku.

Autor obsahu
Severné Írsko

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Existujú sadzobníky súdnych poplatkov tak pre grófske súdy, ako aj pre Súdny dvor, pričom niektoré z nich zahŕňajú aj poplatky právnym odborníkom.

Kópie právnych predpisov, ktoré stanovujú v súčasnosti platné tarify nákladov, nájdete na stránke Úradu informácií verejného sektora Spojeného kráľovstva. Tarify nákladov vyššieho súdu nie sú k dispozícii on-line. Tieto tarify sa vzťahujú len na určité prípady a za určitých okolností - nevzťahujú sa na všetky prípady.

Súdne trovy môže v určitých prípadoch posúdiť aj súdny splnomocnenec pre poplatky (Taxing Master), napríklad vo veci rozvodu a v konaní o nariadení na predbežné opatrenie. Sem patria aj poplatky právnym odborníkom, ktoré si účtujú advokáti.

Komisia pre právne služby Severného Írska stanovuje pevné sadzby za rozhodovanie vo veciach zverenia dieťaťa do starostlivosti, ktoré upravuje zákon (Severného Írska) o deťoch z roku 1995.

 • Trovy konaní, o ktorých pojednáva súd pre rodinné záležitosti a ktoré sú financované z programu ABWOR (assistance by way of representation - pomoc v podobe právneho zastúpenia) sa stanovujú buď na základe hodinových sadzieb alebo ako pevne stanovené (kombinované) poplatky.
 • Trovy konaní, o ktorých pojednáva Centrum starostlivosti o rodinu, v rámci ktorých bol udelených certifikát podľa článku 3 zákona (Severného Írska) o právnej pomoci (odmeňovanie právnych poradcov a právnych zástupcov v konaniach pred krajskými súdmi) z roku 1981 - sa posudzujú a uhrádzajú na základe štandardných poplatkov. V prípade, že nie je udelený certifikát podľa článku 3, trovy konania vo veci sa posudzujú a uhrádzajú na základe hodinových sadzieb maximálne do pevne stanovených limitov vymedzených v článku 2 uvedeného zákona.
 • Trovy konaní o odlúčení a konaní o vyživovacej povinnosti na magistrátnych súdoch, ktoré sú financované z programu ABWOR, sa takisto stanovujú a uhrádzajú na základe pevne stanovených sadzieb.
 1. Právni poradcovia (Solicitors)
  Pri hľadaní právneho poradcu (solicitora) vám môže pomôcť webová stránka Právnická spoločnosť Severného Írska, ale táto spoločnosť nemá k dispozícii informácie o nákladoch na právne zastúpenie, pretože tieto závisia od mnohých faktorov, ktoré sú individuálne v každej konkrétnej veci.
 2. Obhajcovia (Barristers)
  Pri hľadaní obhajcu vám môže pomôcť webová stránka Knižnice Advokátskej komory Severného Írska, ale komora nemá k dispozícii informácie o nákladoch na právne zastúpenie, pretože tieto závisia od mnohých faktorov, ktoré sú individuálne v každej konkrétnej veci.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskoprávnych konaniach

Fixné trovy pre sporné strany v občianskoprávnych konaniach

Fixné trovy v ústavnoprávnych veciach závisia od toho, kde sa konanie začalo, a účtujú sa za ne sadzby stanovené súdom príslušného stupňa. V súčasnosti platné súdne poplatky nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Tieto poplatky nezahŕňajú náklady na právne zastúpenie.

Súdne poplatky sa platia aj v súvislosti s ústavnoprávnymi vecami postúpenými Najvyššiemu súdu Spojeného kráľovstva. Tieto poplatky možno nájsť na webovej stránke Najvyššieho súdu Spojeného kráľovstva.

Štádium občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Súdne poplatky sa obvykle hradia, keď sa začína konanie, ale počas trvania prípadu môžu byť uložené aj ďalšie poplatky za pomocné procesy, napríklad za žiadosti o vydanie predbežného opatrenia, predbežné vypočúvanie atď.

Na nákladoch za právne zastúpenie osoby, ktorej nebola poskytnutá právna pomoc, sa musí táto osoba dohodnúť so svojim právnym zástupcom.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v trestných konaniach

V trestných konaniach neplatia obvinení, ktorým bola poskytnutá právna pomoc, žiadne trovy konania.  Na nákladoch za právne zastúpenie osoby, ktorej nebola poskytnutá právna pomoc, sa musí táto osoba dohodnúť so svojim právnym zástupcom.

Štádium trestného konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Náklady strán občianskoprávneho konania, ako sú výdavky svedkov a odmeny znalcov, sa obvykle platia po skončení prípadu. Tieto náklady však nie sú fixné náklady a môžu sa líšiť v závislosti od povahy prípadu.

Fixné trovy v ústavnoprávnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Fixné trovy v ústavnoprávnych veciach závisia od toho, kde sa konanie začalo, a účtujú sa za ne sadzby stanovené súdom príslušného stupňa. V súčasnosti platné súdne poplatky nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Tieto poplatky nezahŕňajú náklady na právne zastúpenie.

Súdne poplatky sa platia aj v súvislosti s ústavnoprávnymi vecami postúpenými Snemovni lordov a novému Najvyššiemu súdu Spojeného kráľovstva, ktorý ju nahradí. Tieto poplatky sa ešte stále vyvíjajú.

Štádium ústavnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť fixné trovy

Súdne poplatky sa obvykle hradia, keď sa začína konanie, ale počas trvania prípadu môžu byť uložené aj ďalšie poplatky za pomocné procesy, napríklad za žiadosti o vydanie predbežného opatrenia, predbežné vypočúvanie atď.

Na nákladoch za právne zastúpenie osoby, ktorej nebola poskytnutá právna pomoc, sa musí táto osoba dohodnúť so svojim právnym zástupcom.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Od právnych poradcov sa vyžaduje, aby informovali strany konania o prípadných nákladoch konania. Keďže to však bude závisieť od vývoja prípadu, presné stanovenie trov konania na začiatku konania nemusí byť možné.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Severnom Írsku?

Informácie o súdnych poplatkoch nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Pri hľadaní právneho poradcu vám môžu pomôcť webové stránky Právnická spoločnosť Severného Írska a Knižnice Advokátskej komory Severného Írska, ale tieto inštitúcie nemajú k dispozícii informácie o nákladoch na právne zastúpenie, pretože tieto závisia od mnohých faktorov, ktoré sú individuálne v každej konkrétnej veci.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Severnom Írsku?

Informácie o súdnych poplatkoch nájdete v angličtine na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska. Tieto informácie môžu byť na požiadanie predložené do viacerých jazykov.

Kde nájdem informácie o mediácii / zmierovacom konaní?

Informácie nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Informácie nájdete aj na webovej stránke Právnická spoločnosť Severného Írska.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Webová stránka Súdnej služby Severného Írska obsahuje zoznam všetkých súdnych poplatkov.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistické informácie o činnosti súdov nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Nie je známy žiadny zdroj týchto informácií.

K dispozícii sú tarify nákladov na konania na krajských súdoch a konania na vyššom súde. Slúžia však len na orientáciu a nemali by sa považovať za definitívne, pretože sa nevzťahujú na všetky prípady. Uplatňujú sa len na konania súdu tohto konkrétneho stupňa.

V súčasnosti platné tarify pre krajské súdy nájdete na webovej stránke Úradu informácií verejného sektora.

Tarify nákladov vyššieho súdu nie sú k dispozícii on-line.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytuje táto informácia?

K nákladom, poplatkom a výdavkom sa účtuje príslušná sadzba DPH v zmysle zákona o dane z pridanej hodnoty z roku 1983.  Podrobné informácie o v súčasnosti platných súdnych poplatkoch nájdete na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska, ktoré obsahujú súdne poplatky bez DPH.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Právna pomoc je obvykle dostupná pre osoby, ktorých ročný disponibilný príjem nepresahuje 9 937 GBP, s výnimkou prípadov ublíženia na zdraví, v ktorých je táto hranica stanovená na 10 955 GBP. V malom počte súdnych konaní vo veciach rodinného práva, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti, sa právna pomoc poskytuje bez ohľadu na príjem príslušnej osoby. Tieto konania sú známe ako osobitné konania podľa zákona o deťoch. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Súdnej služby Severného Írska.

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

V Severnom Írsku nie je pevne stanovená žiadna hranica príjmu na účely poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných. Sudca prizná právnu pomoc obžalovanému, keď sa presvedčí, že obžalovaný nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie nákladov na právne zastúpenie.

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre poškodených

V rámci systému trestného súdnictva sa obetiam neposkytuje právna pomoc.

Keď obete trestného činu požadujú odškodnenie, systém právnej pomoci sa obvykle nepoužije. Vláda zriadila osobitný zákonný systém na odškodňovanie obetí trestných činov, pričom v Severnom Írsku je to systém pre náhrady škôd spôsobených trestnými činmi. V rámci tohto systému obete nežiadajú o právne poradenstvo a právne zastúpenie na účely podania žiadosti o odškodnenie. Pomoc so žiadosťami im poskytuje bezplatne Organizácia na pomoc obetiam násilia Severného Írska, ktorú financuje vláda.

V rámci systému trestného súdnictva sa obetiam poskytuje pomoc neprávnej povahy, napríklad na webovej stránke Súdnej služby Severného Írska sa poskytujú informácie a virtuálny sprievodca pre obete a svedkov.

Duševnú podporu, informácie a praktickú pomoc osobám, ktoré sa stali obeťami trestných činov, ponúka charitatívna Organizácia na pomoc obetiam násilia Severného Írska.

Ďalšie podmienky poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Na získanie bezplatnej právnej pomoci na zastupovanie pri obhajobe v Severnom Írsku musia obžalovaní splniť dve podmienky: nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie za svoje vlastné zastúpenie a je v záujme spravodlivosti, aby im bola poskytnutá bezplatná právna pomoc.

Bezplatné súdne konanie

 • Súdna služba Severného Írska uplatňuje postup, na základe ktorého môžu súdne poplatky buď uhradiť alebo považovať za odpustené. Je to proces, pri ktorom sa skúmajú disponibilné prostriedky a žiadatelia musia použiť predpísané tlačivo.
 • Súdne konanie je bezplatné pre obžalovaného, ktorému bola poskytnutá právna pomoc v trestnom konaní.
 • Ako už bolo uvedené, právna pomoc je obvykle dostupná pre osoby, ktorých ročný disponibilný príjem nepresahuje 9 957 GBP.
 • V malom počte súdnych konaní vo veciach rodinného práva, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti, sa právna pomoc poskytuje bez ohľadu na príjem príslušnej osoby. Tieto konania sú známe ako osobitné konania podľa zákona o deťoch.
 • Priznanie náhrady nákladov alebo ich odpustenie je vecou vlastného uváženia súdu.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strane?

Priznanie náhrady súdnych trov je vecou vlastného uváženia súdu. Súdny poriadok Súdneho dvora Severného Írska a súdny poriadok grófskych súdov (Severného Írska) stanovujú pravidlá týkajúce sa súdnych trov, nie sú však k dispozícii on-line.

Odmeny znalcov

Počet znalcov obmedzujú rokovacie poriadky súdov, a to rokovací poriadok Súdneho dvora Severného Írska a rokovací poriadok grófskych súdov (Severného Írska). Neexistujú žiadne pevne stanovené náklady ani sadzobníky nákladov, pretože poplatky závisia od druhu znalca a povahy jeho účasti na konaní.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ je občianskoprávne konanie alebo konanie vo veciach rodinného práva financované zo súkromných zdrojov, zabezpečenie tlmočenia a úhrada nákladov s ním spojených je vecou strany, ktorá takéto služby požaduje.

Súdna služba Severného Írska však zabezpečí tlmočníka pre anglicky nehovoriacu stranu a uhradí náklady spojené s týmito službami, pokiaľ ide o konanie spojené so zbavením osobnej slobody, konanie vo veciach rodinného práva týkajúce sa detí alebo konanie vo veci domáceho násilia (vrátane núteného manželstva).

Hradenie tlmočenia je možné aj v prípade, že nejde o jedno z uvedených konaní, pokiaľ sudca rozhodne, že je to jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby účastník konaniu rozumel a bez úhrady z verejných zdrojov si ho nebude môcť dovoliť hradiť súkromne, alebo pokiaľ sudca výslovne rozhodne o ustanovení tlmočníka.

Ak Súdna služba Severného Írska zabezpečí tlmočenie a hradí s ním spojené náklady, tieto náklady sa stanovia v podmienkach objednávky. Poplatky sa v jednotlivých prípadoch môžu líšiť v závislosti od dĺžky pojednávania, vzdialenosti a času potrebného na dopravenie sa na súd a dopravného prostriedku, ktorý tlmočník na tento účel použije. Podmienky sa striktne uplatňujú vo všetkých prípadoch tak, aby sa zabezpečilo, že nebude dochádzať k preplatkom.

Súvisiace odkazy

Právnická spoločnosť Severného Írska

Knižnica Advokátskej komory Severného Írska

Úrad informácií verejného sektora Spojeného kráľovstva

Informácie o súdnych poplatkoch Súdnej služby Severného Írska.

Súdna služba Severného Írska

Informácie o Obchodnom zozname Súdnej služby Severného Írska

Organizácia na pomoc obetiam násilia Severného Írska

Informácie o podpore Súdnej služby Severného Írska pre obete a svedkov

Súvisiace prílohy

Správa Spojeného kráľovstva k štúdii o transparentnosti nákladov PDF (448 Kb) en

Posledná aktualizácia: 26/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.