Trovy konania

Poľsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami: Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode. Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.

Autor obsahu
Poľsko

Trovy v Poľsku

Vec č. 1 (v B - krajina, v ktorej manželka podá žiadosť o rozvod, je Poľsko - v tomto prípade sú poplatky, výdavky a podmienky rovnaké ako vo veci A.)


Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Vec A

Fixné náklady 600 PLN

Za každú stranu kópií, kópií vykonateľných rozsudkov, kópií právoplatných  rozsudkov - 6 PLN. Ak sú tieto dokumenty v cudzom jazyku - 12 PLN za každú stranu.

-

Fixné náklady 600 PLN

Strany si môžu vybrať ARS

Ak súd akceptuje doložku o vykonateľnosti, 50 PLNNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Vec A

nie

minimálne 360 PLN

nie

-

-

nie

podľa výpočtu znalcaNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Vec A

áno

Cestovné náklady, náhrada za stratu príjmu, ubytovanie, podľa článkov 85 až 88 zákona o súdnych trovách v občianskoprávnych veciach.

--

--

--Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatní?

Kedy je poskytnutá podpora v plnom rozsahu?

Podmienky?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Vec A

Strana, ktorá je oslobodená od trov konania, môže požiadať o právnu pomoc. Súd rozhodne, či je nutná účasť profesionálneho právneho zástupcu

Závisí od rozhodnutia súdu

Ak sú náklady neúmerné alebo by strane spôsobili finančné problémy

Uplatnia sa všeobecné pravidlá v závislosti od okolností. Ak súd uzná odporcu za vinného, strana, ktorá spor prehrá, hradí trovy konania; ak súd zistí že odporca nie je vinný - každá strana uhradí polovicu trov konania.

Ak sú náklady vyššie ako bolo nevyhnutné a vhodné v danej veciNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Opis

Približná výška nákladov?

Vec A

Ak sú dokumenty predložené súdu v inom jazyku

Podľa nariadenia ministra spravodlivosti z 24. januára 2005


Posledná aktualizácia: 06/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.