Trovy konania

Portugalsko

V tejto prípadovej štúdii o rodinnom práve (starostlivosť o deti) sa od členských štátov požadovalo, aby strane, ktorá iniciuje konanie, poskytli informácie o nákladoch na súdne spory v závislosti od týchto situácií: Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby žijú spolu bez uzavretia manželstva niekoľko rokov. Majú spolu trojročné dieťa, keď sa rozhodnú rozísť. Rozhodnutím súdu sa matke zverí starostlivosť o dieťa a otcovi sa prizná právo styku. Matka na súde požaduje obmedzenie práva styku, ktoré bolo priznané otcovi. Prípad B – medzinárodná situácia s účasťou advokáta pôsobiaceho v členskom štáte A: Dve osoby žijú spolu bez uzavretia manželstva v členskom štáte (členský štát B) niekoľko rokov. Majú spolu dieťa, ale hneď po narodení dieťaťa sa rozídu. Rozhodnutím súdu v členskom štáte B sa matke zverí starostlivosť o dieťa a otcovi sa prizná právo styku. Matka s dieťaťom sa so súhlasom súdu presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) a otec zostane žiť v členskom štáte B. O niekoľko rokov neskôr matka požaduje na súde členského štátu A zmenu práva styku, ktoré bolo priznané otcovi.

Autor obsahu
Portugalsko

Náklady v Portugalsku – náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca

Prípadová štúdia

Právny zástupca


ExekútorZnalecJe právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je účasť exekútora povinná?

Náklady pred vyhlásením rozsudku

Náklady po vyhlásení rozsudku

Je účasť znalca povinná?

Náklady

Prípad A

Áno.


Súdny exekútor zasahuje v týchto prípadoch za takých istých podmienok ako v iných konaniach.

Prípad B

Áno.


Súdny exekútor zasahuje v týchto prípadoch za takých istých podmienok ako v iných konaniach.

Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.