Trovy konania

Portugalsko

V tejto prípadovej štúdii o obchodnom práve (zmluvy) boli členské štáty požiadané, aby informovali predajcov o nákladoch na súdne spory v závislosti od týchto situácií: Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Predávajúcemu nebolo zaplatené, pretože sa kupujúci domnieva, že tovar nezodpovedá tomu, na čom sa dohodli. Predávajúci sa rozhodne iniciovať súdne konanie, aby získal zaplatenie celej sumy. Prípad B – medzinárodná situácia: Spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v členskom štáte B, dodá tovar v hodnote 20 000 EUR kupujúcemu v členskom štáte A. Na zmluvu sa uplatňujú právne predpisy členského štátu B a je vyhotovená v jazyku tohto členského štátu. Predávajúcemu nebolo zaplatené, pretože sa kupujúci so sídlom v členskom štáte A domnieva, že tovar nezodpovedá tomu, na čom sa dohodli. Predávajúci sa rozhodne iniciovať súdne konanie v členskom štáte A, aby získal zaplatenie celej sumy špecifikovanej v zmluve, ktorú uzavrel s kupujúcim.

Autor obsahu
Portugalsko

Náklady v Portugalsku

Náklady na právnu pomoc a náhrada iných nákladov

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrada nákladov

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje plná (100%) podpora?

Aké sú podmienky?

Môže úspešný účastník, získať náhradu nákladov na konanie?

Ak sa náklady nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré náklady sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú subjektu, ktorý právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Ziskové právne subjekty nemajú nárok na právnu pomoc.

Áno.

Náklady na konanie sa nenahrádzajú vo výške 100 %, ak sa úspešnému účastníkovi poskytla právna pomoc; v takom prípade nahradí štát úspešnému účastníkovi len súdne trovy (ale nie ostatné sumy zahrnuté do nákladov).

Príjemca právnej pomoci musí nahradiť právnu pomoc štátu len v prípade, že získal dostatočné finančné prostriedky počas konania alebo v štyroch nasledujúcich rokoch, alebo sa zistí, že žalobu podal v zlej viere.

Prípad B

Ziskové právne subjekty nemajú nárok na právnu pomoc.

Áno.

Náklady na konanie sa nenahrádzajú vo výške 100 %, ak sa úspešnému účastníkovi poskytla právna pomoc; v takom prípade nahradí štát úspešnému účastníkovi len súdne trovy (ale nie ostatné sumy zahrnuté do nákladov).

Príjemca právnej pomoci musí nahradiť právnu pomoc štátu len v prípade, že získal dostatočné finančné prostriedky počas konania alebo v štyroch nasledujúcich rokoch, alebo sa zistí, že žalobu podal v zlej viere.

Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.