Trovy konania

Portugalsko

V tejto prípadovej štúdii o obchodnom práve (zodpovednosť) boli členské štáty požiadané, aby informovali zákazníkov o nákladoch na súdne spory v závislosti od týchto situácií: Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá vykurovacie zariadenie inštalatérovi. Inštalatér predá (a nainštaluje) vykurovacie zariadenie zákazníkovi ako vybavenie jeho domu. Krátko nato začne dom horieť. Všetci zúčastnení (výrobca vykurovacieho zariadenia, inštalatér, konečný zákazník) sú poistení. Pôvod požiaru je sporný. Nikto nechce zákazníkovi poskytnúť náhradu. Zákazník sa rozhodne podať žalobu na výrobcu vykurovacieho zariadenia, inštalatéra vykurovacieho zariadenia a poisťovaciu spoločnosť s cieľom získať plnú náhradu. Prípad B – medzinárodná situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá vykurovacie zariadenie inštalatérovi v členskom štáte C. Inštalatér predá (a nainštaluje) vykurovacie zariadenie zákazníkovi v členskom štáte A ako vybavenie jeho domu. Krátko nato začne dom horieť. Všetci zúčastnení (výrobca vykurovacieho zariadenia, inštalatér, konečný zákazník) sú poistení poisťovacou spoločnosťou v ich členskom štáte. Pôvod požiaru je sporný. Nikto nechce zákazníkovi poskytnúť náhradu. Zákazník sa rozhodne podať v členskom štáte A žalobu na výrobcu vykurovacieho zariadenia, inštalatéra vykurovacieho zariadenia a poisťovaciu spoločnosť so sídlom v členskom štáte A s cieľom získať plnú náhradu.

Autor obsahu
Portugalsko

Náklady v Portugalsku

Náklady na preklady a tlmočenie

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých okolností je preklad potrebný?

Približné náklady?

Kedy a za akých okolností je tlmočenie potrebné?

Približné náklady?

Opis

Približné náklady?

Prípad A

V prípade rozhodnutí súdov mimo Portugalska alebo dokumentov, ktoré nie sú v portugalskom jazyku.

0,027 EUR za slovo

Ak dotyčná osoba nie je portugalský občan a ak nehovorí po portugalsky, musí sa určiť tlmočník.

Od 102 EUR do 204 EUR

Prípad B

V prípade rozhodnutí súdov mimo Portugalska alebo dokumentov, ktoré nie sú v portugalskom jazyku.

0,027 EUR za slovo

Ak dotyčná osoba nie je portugalský občan a ak nehovorí po portugalsky, musí sa určiť tlmočník.

Od 102 EUR do 204 EUR

Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.