Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Portugalsko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právny rámec upravujúci odmeny právnických profesií

1. Právni zástupcovia

V Portugalsku sa odmeny právnych zástupcov (solicitadores), keď pôsobia ako exekútori (agentes de execução), stanovujú vo vyhláške ministerstva (Portaria) č. 331-B/2009 z 30. marca 2009 (články 11 až 25).

2. Právni poradcovia

Odmeny právnych poradcov (consultores jurídicos) nie sú v Portugalsku upravené.

3. Advokáti

Odmeny advokátov (advogados) nie sú v Portugalsku upravené.

4. Súdni úradníci

Poplatky za úkony vykonané súdnymi úradníkmi (oficiais de justiça) v rámci konaní o výkone rozhodnutí sú upravené v článku 9 a v tabuľke II vyhlášky o súdnych poplatkoch schválenej zákonným dekrétom (Decreto-Lei) č. 34/2008 z 26. februára 2008 a vyhláškou ministerstva č. 331‑B/2009 z 30. marca 2009 (článok 11 a článok 25).

5. Právnici poskytujúci právnu pomoc

Odmeny právnikov za služby, ktoré poskytujú v rámci právnej pomoci, sa upravujú vo vyhláške ministerstva č. 1386/2004 z 10. novembra 2004 a vo vyhláške ministerstva č. 10/2008 z 3. januára 2008 v znení vyhlášky ministerstva č. 210/2008 z 29. februára 2008.

Pevné náklady

Pevné náklady v občianskoprávnych konaniach

Pevné náklady pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Pevné náklady pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach sa stanovujú v článkoch 5 až 7 a v tabuľkách I a II priložených k vyhláške o súdnych poplatkoch schválenej zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008.

Fáza v občianskoprávnych konaniach, v ktorej musia strany sporu uhradiť pevné náklady

Súdne poplatky sa spravidla uhrádzajú na začiatku konaní a keď sa určí dátum súdneho pojednávania. Odmeny znalcov a súdnych úradníkov sa všeobecne uhrádzajú pred ich účasťou na konaniach.

Pevné náklady v trestnoprávnych konaniach

Pevné náklady pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Pevné náklady pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach sa stanovujú v článku 8 a tabuľke III priloženej k vyhláške o súdnych poplatkoch schválenej zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008.

Fáza v trestnoprávnych konaniach, v ktorej musia strany sporu uhradiť pevné náklady

Fáza v trestnoprávnom konaní, v ktorej sa musia uhradiť pevné náklady, závisí od postavenia jednotlivca v konaniach a od úlohy, ktorú zohráva. Jediné prípady, kedy sa súdne poplatky uhrádzajú počas príslušného kroku, sú pri podaní žiadosti o pozíciu asistenta (assistente) prokurátora a pri otvorení vyšetrovania trestného činu asistentom prokurátora. Vo všetkých ostatných prípadoch, t. j. všetky prípady s účasťou obžalovaného a všetky ostatné situácie s účasťou asistenta prokurátora, sa súdne poplatky uhrádzajú na konci jednotlivých fáz trestnoprávneho konania (vyšetrovanie, rozsudok alebo odvolanie) v súlade s rozsudkom sudcu.

Pevné náklady v ústavných konaniach

Pevné náklady pre strany sporu v ústavných konaniach

Pevné náklady pre strany konaní na Ústavnom súde sa stanovujú v článkoch 6 až 9 zákonného dekrétu č. 303/98 zo 7. októbra 1998 v znení zákonného dekrétu č. 91/2008 z 2. júna 2008.

Fáza v ústavnom konaní

Pevné náklady sa uhrádzajú až na konci konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Právni zástupcovia sú eticky a právne zaviazaní poskytovať komplexné informácie o právach a povinnostiach strán, keďže majú veľmi dobré poznatky o vyhliadkach na úspech a o súvisiacich nákladoch.

Vznik trov konania

Kde sa nachádzajú informácie o vzniku trov konania v Portugalsku?

Ďalšie informácie o súdnych poplatkoch možno nájsť na stránke https://igfij.mj.pt/custas/Paginas/default.aspx.

V akých jazykoch môžem získať informácie o vzniku trov konania v Portugalsku?

Informácie o vzniku trov konania v Portugalsku sú dostupné len v portugalskom jazyku.

Kde sa nachádzajú informácie o mediácii?

Informácie o mediácii, najmä o systémoch verejnej mediácie v občianskoprávnych, rodinných, pracovných a trestnoprávnych veciach možno nájsť na stránke http://www.dgpj.mj.pt/sections/gral/mediacao-publica/mediacao-anexos/formularios-para-pedidos/.

Kde sa nachádzajú informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Informácie o priemernej dĺžke súdnych konaní sa nachádzajú na webovej stránke portugalských súdnych štatistík http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica.

Kde sa nachádzajú informácie o priemerných trovách konkrétneho konania?

Tieto informácie nie sú k dispozícii a dajú sa získať len na základe rôznych sadzieb alebo tabuliek.

Daň z pridanej hodnoty – ako sa poskytujú tieto informácie?

Na súdne trovy sa nevzťahuje DPH. Odmeny odborníkov podliehajú DPH, ale informácie o zákonných poplatkoch sú bez DPH.

Aké sú príslušné sadzby?

Informácie o príslušných sadzbách DPH nie sú k dispozícii.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v občianskoprávnych konaniach

Vzorec na výpočet príjmového stropu pre právnu pomoc v občianskoprávnych konaniach sa uvádza v prílohe k zákonu (Lei) č. 34/2004 z 29. júla 2004 v znení zákona č. 47/2007 z 28. augusta 2007.

Uplatniteľný príjmový strop v trestnoprávnych konaniach

Vzorec na výpočet príjmového stropu pre právnu pomoc v trestnoprávnych konaniach sa uvádza v prílohe k zákonu (Lei) č 34/2004 z 29. júla 2004 v znení zákona č. 47/2007 z 28. augusta 2007.

Uplatniteľný príjmový strop pre obete v trestnoprávnych konaniach

Príjmový strop pre právnu pomoc obetiam v trestnoprávnych konaniach neexistuje.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci obetiam

Existujú ďalšie podmienky na poskytnutie právnej pomoci obetiam. Obete neplatia poplatky za právne služby, keď ich zastupuje Združenie na podporu obetí (Associação de Apoio à Vítima).

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci obžalovaným

Poskytovanie právnej pomoci obžalovaným je viazané na ďalšie podmienky. Tie sa týkajú hospodárskej situácie obžalovaných a vypočítajú sa na základe modelu vypracovaného podľa článku 39 zákona 34/2004 z 29. júla 2004 v znení zákona 47/2007 z 28. augusta 2007.

Bezplatné súdne konania

Súdne konania môžu byť bezplatné pre jednu zo strán alebo pre obidve strany na základe oslobodenia od súdnych poplatkov alebo poskytnutia právnej pomoci.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Úspešná strana je spravidla oprávnená na úhradu trov, ktoré neúspešná strana uhradí v pomere stanovenom sudcom podľa konečného rozsudku. Právo na náhradu trov pre stranu, ktorá spor vyhrala, zaniká, pokiaľ druhá strana prijala právnu pomoc a je tak oslobodená od úhrady súdnych trov.

Odmeny znalcov

Strana zvyčajne musí uhradiť odmeny znalcov. Ak strana dostala právnu pomoc, odmeny znalcov uhrádza Inštitút pre finančné riadenie a infraštruktúru súdnictva (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ).

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov zvyčajne uhrádza príslušná strana. Ak však strana dostala právnu pomoc, odmeny znalcov uhrádza Inštitút pre finančné riadenie a infraštruktúru súdnictva (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça – IGFEJ).

Dôležité dokumenty

Správa Portugalska o transparentnosti trov PDF (781 Kb) en

Posledná aktualizácia: 25/01/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.