Trovy konania

Portugalsko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách súdneho konania v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko

Podrobnejšiu analýzu trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – starostlivosť o deti

Rodinné právo – výživné

Obchodné právo – zmluvy

Obchodné právo – právna zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky uhrádzané právnickým profesiám

1. Právni zástupcovia (Solicitadores)

V Portugalsku sú poplatky pre solicitadores, ktorí konajú ako exekútori, upravené v ministerskej vykonávacej vyhláške (Portaria) č. 282/2013 z 29. augusta 2013 v znení zmien (články 43 až 51).

2. Právni poradcovia (Consultores jurídicos)

Odmeny pre právnych poradcov nie sú v Portugalsku regulované.

3. Advokáti (Advogados)

Odmeny pre advokátov nie sú v Portugalsku regulované.

4. Súdni úradníci (Oficiais de justiça)

Trovy konania súdnych úradníkov pri exekúciách sú upravené v článku 9 a tabuľke II nariadenia o trovách súdneho konania (Regulamento das Custas Processuais), prijatom v zákonnom dekréte (Decreto-Lei) č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení zmien a v ministerskej vykonávacej vyhláške č. 282/2013 z 29. augusta 2013 v znení zmien (články 43 až 51, uplatniteľné podľa článku 59 ods. 1).

5. Advokáti pôsobiaci v oblasti právnej ochrany

Odmeny, ktoré sa majú zaplatiť advokátom za služby poskytnuté v oblasti právnej ochrany, sa upravujú v ministerskej vykonávacej vyhláške č. 1386/2004 z 10. novembra 2004, ministerskej vykonávacej vyhláške č. 161/2020 z 30. júna 2020 a ministerskej vykonávacej vyhláške č. 10/2008 z 3. januára 2008 v znení zmien.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy účastníkov v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy účastníkov v občianskom súdnom konaní sa stanovujú v článkoch 5 až 7 a tabuľkách I a II v prílohe k nariadeniu o trovách súdneho konania, prijatému zákonným dekrétom č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení zmien.

Fáza občianskeho súdneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Súdne poplatky sa vo všeobecnosti uhrádzajú na začiatku konania a v čase stanoveného dátumu vypočutia na súdnom pojednávaní. Experti a súdni úradníci sú vo všeobecnosti vyplatení tesne predtým, ako sa zúčastnia na konaní.

Fixné trovy v trestnom konaní

Fixné trovy účastníkov v trestnom konaní

Fixné trovy, ktoré majú uhradiť účastníci v trestnom konaní, sa stanovujú v článku 8 a tabuľke III v prílohe k nariadeniu o trovách súdneho konania, prijatému v zákonnom dekréte č. 34/2008 z 26. februára 2008 v znení zmien.

Fáza trestného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Fáza trestného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy, závisí od druhu účasti dotknutej osoby na konaní a od opatrenia, ktoré zamýšľa prijať. Len v dvoch prípadoch sa súdny poplatok uhrádza súbežne s činnosťou, na ktorú sa vzťahuje: keď dotknutá osoba vystupuje v rámci konania ako poškodená osoba a keď sa na žiadosť poškodenej osoby začne vyšetrovanie. Vo všetkých ostatných prípadoch, t. j. vo všetkých prípadoch týkajúcich sa žalovaného a vo všetkých ostatných prípadoch týkajúcich sa poškodenej osoby, sa súdne poplatky uhrádzajú na konci fázy súdneho konania, ktoré aktuálne prebieha (vyšetrovanie, rozsudok alebo odvolanie), v závislosti od rozhodnutia sudcu.

Fixné trovy v ústavnoprávnych konaniach

Fixné trovy účastníkov v ústavnoprávnom konaní

Fixné trovy, ktoré majú uhradiť účastníci v konaní pred ústavným súdom, sa stanovujú v článkoch 6 až 9 zákonného dekrétu č. 303/98 zo 7. októbra 1998 v znení zmien a v článku 84 zákona č. 28/82 z 15. novembra 1982 v znení zmien.

Fáza ústavnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Úhrada fixných trov sa vyžaduje až na konci konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti účastníkov konania

Právni zástupcovia sú z etického aj právneho hľadiska povinní poskytnúť stranám všetky informácie o ich právach a povinnostiach, keďže majú primerané vedomosti o šanci na úspech a o súvisiacich trovách.

Základy určovania trov konania

Kde nájdem informácie o základoch určovania trov konania v Portugalsku?

Ďalšie informácie o systéme trov konania v Portugalsku sú k dispozícii na stránke https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V akých jazykoch môžem získať informácie o základoch určovania trov konania v Portugalsku?

Informácie o základoch určovania trov konania v Portugalsku sú k dispozícii iba v portugalčine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii, a najmä o verejných systémoch mediácie v občianskych, rodinných, pracovnoprávnych a trestných veciach, sa nachádzajú na stránke https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Kde môžem nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych konaní?

Informácie o priemernej dĺžke trvania súdnych konaní sa nachádzajú na stránke https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Kde môžem nájsť informácie o priemerných trovách konkrétneho druhu konania?

Tieto informácie nie sú k dispozícii. Je možné ich získať iba na základe preštudovania rôznych sadzobníkov alebo tabuliek trov.

Simulátor súdnych poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť pri začatí súdneho konania, sa však nachádza na stránke https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica. Môže poskytnúť predstavu o príslušných trovách.

Daň z pridanej hodnoty: ako sa poskytujú tieto informácie?

Na súdne náklady sa nevzťahuje DPH. Na odmeny odborníkom pracujúcim v oblasti práva sa vzťahuje DPH, ale informácie o trovách uvedené v právnych predpisoch neobsahujú DPH.

Aké sú platné sadzby?

O platných sadzbách DPH nie sú k dispozícii žiadne informácie.

Právna pomoc

Hranica príjmov v prípade žalovaných v občianskoprávnych veciach

Vzorec na výpočet hranice príjmov na účely právnej pomoci v občianskych súdnych konaniach sa uvádza v prílohe k zákonu č. 34/2004 z 29. júla 2004 v znení zmien.

Hranica príjmov v prípade žalovaných v trestných veciach

Vzorec na výpočet hranice príjmov na účely právnej pomoci v trestných konaniach sa uvádza v prílohe k zákonu č. 34/2004 z 29. júla 2004 v znení zmien.

Hranica príjmov v prípade obetí v trestných veciach

Hranica príjmov na účely právnej pomoci nie je pre obete v trestných veciach stanovená.

Ďalšie podmienky priznania právnej pomoci obetiam

Sú stanovené ďalšie podmienky týkajúce sa priznania právnej pomoci obetiam. Ak je postavenie obete domáceho násilia v zmysle článku 152 Trestného zákona prisúdené podľa zákona č. 112/2009 zo 16. septembra 2009, v prípade neexistencie dôkazov, ktorými by sa preukazoval opak, sa predpokladá, že obeť nemá dostatočné finančné prostriedky.

Ďalšie podmienky týkajúce sa priznania právnej pomoci žalovaným

Sú stanovené ďalšie podmienky týkajúce sa priznania právnej pomoci žalovaným. Týkajú sa finančnej situácie žalovaného a vypočítavajú sa na základe modelu navrhnutého v súlade s článkom 39 zákona č. 34/2004 z 29. júla 2004 v znení zmien.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Súdne konania môžu byť bezplatné pre jednu alebo obe strany na základe výnimky z úhrady trov konania alebo poskytnutia právnej pomoci.

V článku 4 nariadenia o trovách súdneho konania sa stanovuje niekoľko situácií, v ktorých sa uplatňuje výnimka z povinnosti úhrady trov. Výnimky sa delia na dve kategórie:

  • subjektívne alebo osobné výnimky podľa článku 4 ods. 1, ktoré vyplývajú z konkrétnych vlastností strán alebo osôb, ktorých sa týka konanie, a
  • objektívne alebo procesné výnimky podľa článku 4 ods. 2, ktoré sa týkajú druhu konania.

Niektoré výnimky však závisia od obsahu záverečného rozhodnutia v rámci konania, ako sa to stanovuje v článku 4 ods. 3, 4, 5, 6 a 7. Následne nemusia mať takéto výnimky žiadny vplyv na trovy alebo môžu mať vplyv iba na poplatky, ktoré vznikli v priebehu súdneho konania.

Podrobnejšie informácie o právnej pomoci nájdete na stránke https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Vo všeobecnosti má strana, ktorá spor vyhrala, nárok na získanie odškodnenia od strany, ktorá spor prehrala, za vzniknuté trovy, a to v pomere, ktorý určí súd v závislosti od záverečného rozhodnutia. Právo strany, ktorá spor vyhrala, na získanie odškodnenia za vzniknuté trovy sa zruší, ak strana, ktorá spor prehrala, získa právnu pomoc, a preto sa na ňu vzťahuje výnimka z požiadavky na úhradu akýchkoľvek trov konania.

Odmeny znalcov

Vo všeobecnosti platí, že odmeny znalcov uhrádzajú strany prípadu. Ak však strany získali právnu pomoc, odmeny znalcov uhrádza Inštitút pre finančné hospodárenie a infraštruktúru v justičnom systéme (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Vo všeobecnosti platí, že odmeny prekladateľov a tlmočníkov uhrádzajú strany prípadu. Ak však strany získali právnu pomoc, odmeny prekladateľov a tlmočníkov uhrádza Inštitút pre finančné hospodárenie a infraštruktúru v justičnom systéme (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Dôležité dokumenty

Správa Portugalska o štúdii týkajúcej sa transparentnosti trov  PDF (781 Kb) en

Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.