Trovy konania

Rumunsko

Informácie o súdnych trovách v Rumunsku nájdete na tejto stránke.

Autor obsahu
Rumunsko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa

Rodinné právo – výživné

Obchodné právo – zmluvy

Obchodné právo – zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právni zástupcovia

Všeobecné ustanovenia

Poplatky právnym zástupcom sa líšia a sú stanovené podľa stupňa zložitosti prípadu, jeho rozsahu a trvania. Výška poplatkov sa môže voľne stanoviť medzi právnym zástupcom a jeho klientom, a to v rámci zákona a štatútu profesie.

Výška poplatkov môže byť založená na:

 • hodinovej sadzbe splatnej v závislosti od počtu odpracovaných hodín;
 • pevnej sume;
 • sume, ktorá závisí od úspešného výsledku: okrem pevnej sumy môže právny zástupca žiadať aj zaplatenie dodatočnej, pevnej alebo variabilnej sumy, ktorá je splatná po úspešnom ukončení konania (je však prísne zakázané, aby bola odmena právnym zástupcom založená výlučne na výsledku súdneho konania);
 • hodinových aj pevných poplatkoch bez ohľadu na výsledok.

Je takmer nemožné uviesť odhad poplatkov, pretože tieto informácie je možné získať až po predložení prípadu právnemu zástupcovi, ktorý následne stanoví výšku poplatkov po zohľadnení všetkých potrebných aspektov súvisiacich s prípadom a najmä množstvo práce, hodnotu sporu ako aj charakter strany sporu.

Exekútori (Súdni exekútori)

Všeobecné ustanovenia

Výška poplatkov súdnych exekútorov závisí od povahy činnosti presadzovania práva na základe súdneho rozsudku alebo exekučného titulu v súlade s právnymi predpismi. Zoznam poplatkov stanovilo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Národnou úniou súdnych exekútorov Rumunska. Tieto poplatky uhrádza strana, ktorá požiadala súdneho exekútora o exekúciu určitého konania. Vo všeobecnosti sa súdni exekútori platia za každú vykonávanú exekúciu zvlášť.

Maximálna výška poplatkov za exekúciu sporov týkajúcich sa peňažných súm je stanovená na nasledujúcom základe:

V prípade sporov s hodnotou menej ako 50 000 RON

Maximálna výška vyberaného poplatku je 10% zo sumy sporu (napríklad, ak je hodnota sporu 40 000 RON, vybraný poplatok nemôže byť vyšší ako 400 RON (40 EUR).

V prípade sporov s hodnotou od 50 000 RON do 80 000 RON

Maximálna výška poplatku sa rovná sume 5 000 RON plus 3 % zo sumy, o ktorú daná suma presahuje 50 000 RON.

V prípade sporov s hodnotou od 80 000 RON do 100 000 RON

Maximálna výška poplatku sa rovná sume 5 900 RON plus 2% zo sumy, o ktorú daná suma presahuje 80 000 RON.

V prípade sporov s hodnotou viac ako 100 000 RON

Maximálna výška poplatku sa rovná sume 6 300 RON plus 1% zo sumy, o ktorú daná suma presahuje 100 000 RON.

Podrobné informácie o fixnom rozsahu poplatkov podľa typu vykonávanej exekúcie

Poplatky vyberané pred vynesením rozsudku (pred ukončením sporu)

Notifikácia a predloženie procesných dokumentov

Od 20 RON (5 EUR) do 400 RON (100 EUR).

Zistenie skutkovej situácie a inventúra tovaru (článok 239 občianskeho súdneho poriadku)

Od 100 RON (25 EUR) do 2 200 RON (550 EUR) pre dlžníka, ktorým je fyzická osoba, alebo 5 200 RON (1 300 EUR) pre dlžníka, ktorým je právnická osoba.

Protokol o vecnej ponuke

Od 50 RON (12,5 EUR) do 350 RON (87,5 EUR).

Konfiškácia

10% z hodnoty vo všetkých prípadoch.

Poistenie proti zhabaniu

Od 100 RON (25 EUR) do 1 200 RON (300 EUR) pre dlžníka, ktorým je fyzická osoba, alebo 2 200 RON (550 EUR) pre dlžníka, ktorým je právnická osoba.

Právna konzultácia v súvislosti s vypracovaním exekučných dokumentov

Od 20 RON (5 EUR) do 200 RON (50 EUR).

 

Poplatky vyberané počas súdnych konaní

Súdne predvolanie

60 RON (15 EUR) je minimálny poplatok za pohľadávku do výšky 1 000 RON (250 EUR).

60 RON plus 2% zo sumy, o ktorú daná suma presahuje 1 000 RON za pohľadávku vo výške viac ako 1 000 RON

V prípade sumy do výšky 50 000 RON (12 500 EUR) môže byť poplatok do výšky 10% hodnoty sporu;

V prípade sumy od 50 001 RON do 80 000 RON (20 000 EUR) je tento poplatok 3% z hodnoty sporu;

V prípade sumy od 80 001 RON do 100 000 RON (25 000 EUR) je tento poplatok 2% z hodnoty sporu; a

V prípade sumy nad 100 000 RON je tento poplatok 1% z hodnoty sporu.

Spory týkajúce sa neplatenia zmeniek, dlžobných úpisov alebo šekov

Minimálny poplatok vo výške 150 RON (37,5 EUR)

Maximálne 400 RON (100 EUR).

Súdna konfiškácia

Minimálny poplatok vo výške 100 RON (25 EUR)

Maximálne 1 200 RON (300 EUR) pre dlžníka, ktorým je fyzická osoba, alebo 2 200 RON (550 EUR) pre dlžníka, ktorým je právnická osoba.

 

Poplatky vyberané po skončení súdneho konania (potom, ako súd vydal rozsudok)

Umiestnenie dieťaťa (maloletého) alebo určenie miesta pobytu dieťaťa (maloletého)

Od 50 RON (približne 12,5 EUR) do 1 000 RON (250 EUR).

Kontakt s dieťaťom/návšteva dieťaťa (maloletého)

Od 50 RON (približne 12,5 EUR) do 500 RON (125 EUR).

 

V prípade vyberania dlhov

Vyberanie dlhov prostredníctvom vymáhania pohľadávky na hnuteľnom majetku

Minimálne poplatky

60 RON (15 EUR) za pohľadávku do výšky 1 000 RON (250 EUR);

60 RON plus 2 % zo sumy, o ktorú daná suma presahuje 1 000 RON za pohľadávku vo výške viac ako 1 000 RON.

Maximálne poplatky

do 10 % za sumy do výšky 50 000 RON (12 500 EUR);

3 % za sumy od 50 001 RON do 80 000 RON (20 000 EUR);

2 % za sumy od 80 001 RON do 100 000 RON (25 000 EUR); a

1 % za sumy vyššie ako 100 000 RON.

Vyberanie dlhov prostredníctvom vymáhania pohľadávky na nehnuteľnom majetku

Minimálne poplatky

150 RON (37,5 EUR) za pohľadávku do výšky 1 000 RON (250 EUR).

150 RON (37,5 EUR) plus 2% zo sumy, o ktorú daná suma presahuje 1 000 RON za pohľadávku vo výške viac ako 1 000 RON

Maximálne poplatky

do 10% za sumy nepresahujúce 50 000 RON (12 500 EUR);

3% za sumy od 50 001 RON do 80 000 RON (20 000 EUR);

2% za sumy od 80 001 RON do 100 000 RON (25 000 EUR); a

1% za sumy vyššie ako 100 000 RON.

Súdni znalci

Odmeny súdnych znalcov sa líšia. Ich výška závisí od charakteru znaleckého posudku. Poplatok za súdnoznalecký posudok stanovuje orgán, ktorý tento posudok nariadil, pričom sa berie do úvahy zložitosť posudku, množstvo vykonanej práce, platová trieda a vedecká úroveň súdneho znalca.

 • Súdnoznalecký posudok sa vykonáva na podnet súdov, orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov vykonávajúcich úlohy súvisiace so zisťovaním skutkovej podstaty alebo okolností prípadu, tým, že menujú súdnych znalcov poverených ministerstvom spravodlivosti.
 • Zainteresovaná strana má právo žiadať, aby znalecký posudok vykonal vymenovaný súdny znalec spolu so súdnym znalcom alebo odborníkom ako poradcom uvedenej strany, ktorého nominuje a jeho odmenu hradí uvedená strana. Vymenovanie súdneho znalca musí schváliť súdny orgán, ktorý nariadil vykonanie znaleckého posudku. Odmenu nominovaného súdneho znalca stanovia strana a znalec spoločnou dohodou na základe zmluvných vzťahov. Odmenu hradí strana, ktorá znalca nominovala.

Fixné náklady

Fixné náklady strán v občianskoprávnych sporoch

Fixné náklady na predloženie žaloby na súd: súdne poplatky a poplatok za kolky

Žaloby predložené súdu, ktoré podliehajú súdnym poplatkom, musia obsahovať súdny kolok.

Súdne poplatky

Súdne poplatky sa môžu pohybovať od 0,5 EUR do viac ako 1 500 EUR.

V prípade finančne kvantifikovateľných sporov (napr. uplatniteľných v prípadoch určenia výživného, v obchodných prípadoch) sa súdne poplatky líšia v závislosti od hodnoty sporu:

Hodnota sporu

Výška súdnych poplatkov

do 39 RON

2 RON

39,01 RON – 388 RON

2 RON plus 10 % zo sumy, o ktorú daná hodnota sporu presahuje 39 RON

388,01 RON – 3 879 RON

37 RON plus 8 % zo sumy, o ktorú daná hodnota sporu presahuje 388 RON

3 879,01 RON – 19 395,00 RON

316 RON plus 6 % zo sumy, o ktorú daná hodnota sporu presahuje 3 879 RON

19 395,01 RON – 38 790,00 RON

1 247 RON plus 4 % zo sumy, o ktorú daná hodnota sporu presahuje 19 395 RON

38 791,01 RON – 193 948 RON

2 023 RON plus 2 % zo sumy, o ktorú daná hodnota sporu presahuje 38 790 RON

viac ako 193 948 RON

5 126 RON plus 1 % zo sumy, o ktorú daná hodnota sporu presahuje 193 948 RON

 

V prípade sporov týkajúcich sa rodinného práva sú súdne poplatky nasledovné:

Za rozvod spôsobený zhoršením rodinných vzťahov alebo rozvod po vzájomnom súhlase manželov (Rumunský rodinný zákonník, článok 38 ods. 1 a 2)

39 RON (10 EUR)

Za rozvod spôsobený neschopnosťou manželov vykonávať svoje rodinné povinnosti z dôvodu vážneho ochorenia (Rumunský rodinný zákonník, článok 38 ods. 3) a rozvod spôsobený nízkym príjmom člena rodiny (nižší ako minimálna hrubá národná mzda) alebo chýbajúcim príjmom

8 RON (2 EUR)

Za opateru dieťaťa, za stanovenie bydliska maloletého dieťaťa, za uznanie dieťaťa s možnosťou používať meno rodiča

6 RON (2,5 EUR)

 

 • poplatok za kolky (približne 1 EUR) – pohybuje sa vo výške od 1,5 RON do 5 RON
 • súdne rozhodnutia - Trovy rozhodnutia (pribl. 1 EUR)

Súdne rozhodnutia, oznámenia a súdne predvolania sa oznamujú stranám, svedkom, znalcom alebo ostatným osobám alebo inštitúciám, ktoré sú stranami sporu, bezplatne.

Konzultácia alebo kópia dokumentov zo súdnej zložky a potvrdenia z kancelárie súdneho úradníka, sú spoplatnené (maximálne 4 RON).

 • Náklady na získanie overeného rozhodnutia (menej ako 1 EUR)

Žiadosti predložené súdu o poskytnutie kópií konečných a neodvolateľných súdnych rozhodnutí

Opatrené kolkom so súdnym poplatkom vo výške 2 RON

 

Ostatné konania: fixné náklady

Odmeny splatné prekladateľom a tlmočníkom

1. Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Stanovuje ich súd v súdnom nariadení, v ktorom vymenúva tlmočníka alebo prekladateľa. Minimálna sadzba vo výške 20 RON sa zvyšuje:

 • o 50% za preklady z orientálneho jazyka alebo späť (japončina, čínština) alebo pri zriedkavo používaných jazykoch či v prípade urgentných prekladov (do 24 – 48 hodín);
 • o 100% za simultánne tlmočenie alebo za služby počas víkendov, štátnych sviatkov alebo dní pracovného voľna, alebo v čase od 22.00 do 06.00 hod.

Presná výška sadzieb je stanovená pre:

súdnych tlmočníkov

23,15 RON (približne 6 EUR) na hodinu, alebo v prípade potreby za menej ako hodinu (časť hodiny)

preklady

33,56 RON (približne 8 EUR) za stranu

DPH sa k týmto sumám pripočítava v prípade potreby vyplývajúcej zo zákona.

2. Odmeny exekútorov (Súdnych exekútorov)

Viac informácií nájdete v kapitole o odmenách exekútorov vyššie.

Odvolania

Náklady na súdne konanie na súde prvého stupňa sú podobné nákladom splatným v odvolacom konaní, dosahuje však výšku 50 % nákladov na súde.

Občianske súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné náklady

1. Súdne poplatky

Súdne poplatky sa uhrádzajú vopred, a to pred prijatím, spracovaním alebo vydaním príslušnej dokumentácie alebo vykonaním požadovanej služby. V praxi žiadateľ zaplatí pri predložení žiadosti súdny poplatok, ktorý považuje za správny. Na prvom vypočutí súd určí výšku právnych súdnych poplatkov, ktoré je potrebné uhradiť, a vyzve stranu sporu, aby uhradila prípadný nedoplatok.

2. Odmeny súdnych exekútorov

Výdavky súvisiace s exekúciou musí zaplatiť vopred strana, ktorá o exekúciu požiadala. Zaplatenie odmeny vopred súdnemu exekútorovi však nemôže byť podmienkou výkonu súdnych rozhodnutí.

3. Odmeny za tlmočenie

Strana, ktorá požiadala o služby tlmočníka, musí uhradiť poplatky stanovené súdom, oficiálne cestovné náklady alebo odmenu tlmočníkovi do 5 dní od stanovenia tohto poplatku.

4. Odmeny znalcov

Strana, ktorá požiadala o súdnoznalecký posudok je povinná uhradiť predbežne dohodnutú sumu, prípadne zálohu na úhradu cestovných nákladov do 5 dní odo dňa vymenovania súdneho znalca, a to prostredníctvom špeciálneho účtu, ktorý výlučne na tento účel otvoril miestny úrad pre súdnoznalecké a účtovné posudky. Súd môže tiež nariadiť, aby tieto výdavky znášali obe strany sporu.

Poplatok za súdnoznalecký posudok stanovuje orgán, ktorý tento posudok nariadil, pričom sa berie do úvahy zložitosť posudku, množstvo vykonanej práce, platová trieda a vedecká úroveň znalca alebo odborníka.

Fixné náklady v trestnom konaní

Fixné náklady pre strany sporu v trestných konaniach

Pre strany sporu v trestných konaniach nie sú stanovené žiadne fixné náklady.

Fixné náklady v konaní pred Ústavným súdom

Fixné náklady pre sporové strany v konaniach pred Ústavným súdom

Pre strany sporu v konaniach pred Ústavným súdom nie sú stanovené žiadne fixné náklady.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právni zástupcovia v Rumunsku nemajú priamu povinnosť poskytovať stranám vopred informácie o ich právach a povinnostiach, vyhliadkach na úspech a nákladoch na súdne konanie. Podľa štatútu právnych profesií je však právny zástupca povinný poskytnúť svojmu klientovi poradenstvo promptným, svedomitým, náležitým a dôkladným spôsobom.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Rumunsku?

Informácie o rôznych zdrojoch trov nie sú jednoducho dostupné, pretože nie sú uverejnené na webových stránkach verejných inštitúcií, ani sa neuvádzajú v brožúrach. Tieto informácie môžete získať priamo od osôb pracujúcich v danej oblasti alebo v nasledujúcich zákonoch týkajúcich sa súdnych trov.

 1. Súdne trovy a poplatky za kolky reguluje zákon č. 146/1997 o súdnych trovách a vládne nariadenie č. 32/1995 o poplatkoch za kolky.
 2. Odmeny právnych zástupcov upravuje zákon 188/2000 o súdnych exekútoroch/exekútoroch, ako aj nariadenie č. 2550/C zo 14. novembra 2006 o schválení minimálnych a maximálnych poplatkoch za služby súdnych exekútorov.
 3. Odmeny znalcov upravuje občiansky súdny poriadok a nariadenie vlády č. 2/2000 o organizácií činnosti súdnej alebo mimosúdnej technickej expertízy.
 4. Odmeny za preklad a tlmočenie upravuje občiansky súdny poriadok, a to v zákone č. 178/1997 a prostredníctvom nariadenia č. 772 z 5. marca 2009 o stanovení poplatkov pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Rumunsku?

Právne predpisy upravujúce trovy konania sú dostupné len v rumunskom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Mediáciu upravuje zákon č. 192/2006 o mediácii a organizácii profesie mediátora. V tomto zákone sa uvádza, že mediátor má nárok na zaplatenie odmeny dohodnutej so stranami sporu, ako aj na úhradu nákladov spojených s mediáciou.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistické informácie o priemernej dĺžke trvania prípadov sa nachádzajú vo výročnej správe o činnosti rumunského súdnictva, ktorá je dostupná v rumunskom jazyku na verejných webových stránkach Vyššej sudcovskej rady (pozri kapitolu 3.4 s názvom Ukazovatele kvality činnosti súdnictva, strany 155 až 162).

Daň z pridanej hodnoty

Na súdne trovy ani poplatky za kolky či odmeny právnych zástupcov zahrnuté v zmluve o poskytovaní právnej pomoci sa nevzťahuje DPH.

V prípade prekladu dokumentov sa DPH započítava do sadzby, ak to vyžaduje zákon.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti občianskeho práva

Priemerný čistý mesačný príjem na člena rodiny

Podmienky poskytovania

menej ako 500 RON (pribl. 125 EUR)

Výška príjmu by sa mala nachádzať pod hranicou minimálne 2 mesiace pred začatím súdneho konania, pričom v takomto prípade znáša všetky trovy prípadu štát.

menej ako 800 RON (pribl. 200 EUR)

Výška príjmu by sa mala nachádzať pod hranicou minimálne 2 mesiace pred začatím súdneho konania, pričom v takomto prípade 50 % trov prípadu znáša štát.

 

Právna pomoc sa poskytuje aj v týchto prípadoch:

 • keď fixné alebo celkové náklady na súdne konanie môžu obmedziť ústavné právo na účinný prístup k spravodlivosti; alebo
 • keď prístup k spravodlivosti môže byť obmedzený z dôvodu rozdielov v nákladoch na živobytie medzi členským štátom pobytu a Rumunskom,
 • bez ohľadu na príjem príjemcu v prípade, keď osobitný zákon stanovuje právo na poskytovanie právnej pomoci ako ochranného opatrenia pre príjemcu (ak je príjemca maloletá osoba, osoba so zdravotným postihnutím alebo ak sa nachádza v inej osobitnej situácii).

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Koncept hranice príjmu sa nevzťahuje na trestné veci. V trestných veciach sa príslušné právne ustanovenia upravujúce túto oblasť nachádzajú v článku 171 trestného poriadku. Právna pomoc sa poskytuje obžalovaným v týchto prípadoch:

 1. keď ide o maloleté osoby;
 2. keď boli internovaní do reedukačných centier alebo vzdelávacej lekárskej inštitúcie;
 3. keď boli uväznení alebo vzatí do väzby v kontexte ostatných trestných prípadov;
 4. keď boli internovaní zo zdravotných dôvodov alebo keď sa nachádzajú pod povinným lekárskym dohľadom;
 5. keď sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd domnieva, že obžalovaný nie je schopný sa sám obhajovať;
 6. keď trest stanovený zákonom za spáchaný trestný čin je doživotie alebo odňatie slobody minimálne na 5 rokov.

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Koncept hranice príjmu sa nevzťahuje na obete v oblasti trestného súdnictva. Príslušné právne ustanovenia upravujúce túto oblasť sa nachádzajú v článku 173 Trestného poriadku.

Bezplatné súdne konania

Nasledujúce spory sú zo zákona oslobodené od platenia súdnych trov:

 • všetky spory, ktoré sa týkajú (1) ochrany a podpory práv detí (upravené zákonom č. 272/2004 o podpore a ochrane detských práv), (2) opatrovníctva, (3) poručníctva, (4) pomoci pre osoby s vážnym mentálnym postihnutím (duševne chorých);
 • spory týkajúce sa právnych a zmluvných vyživovacích povinností a všetky spory týkajúce sa adopcie (upravené zákonom č. 273/2004 o adopcii);
 • ostatné spory vyplývajúce z rôznych zákonov.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

V občianskoprávnych veciach sú pravidlá týkajúce sa priznania trov alebo kompenzácií trov v zásade upravené článkami 274 až 276 Občianskeho súdneho poriadku:

 • strana, ktorá spor prehrala, je povinná (na požiadanie) uhradiť trovy súdneho sporu;
 • sudca nemôže znížiť súdne poplatky alebo iné výdavky, ktoré má uhradiť strana, ktorá súdny spor vyhrala;
 • žalovaný, ktorý uznal nárok žalobcu na prvom pojednávaní, v zásade nemusí zaplatiť súdne výdavky, ak ho o tom oficiálne neupovedomil exekútor prostredníctvom špecializovaného konania pred vynesením rozsudku uvedeného vyššie;

V trestných veciach rozsudky týkajúce sa priznania trov alebo kompenzácií trov v zásade upravujú články 189 až 193 Trestného poriadku. V zásade:

 • náklady na výkon procesných konaní, vykonávanie dôkazov, zabezpečenie materiálnych dôkazných prostriedkov, odmeny právnych zástupcov ako aj všetky ostatné náklady súvisiace so súdnymi konaniami v trestných veciach sa uhrádzajú z prostriedkov, ktoré poskytol štát alebo ktoré zaplatili strany sporu.
 • v prípade odsúdenia je obžalovaný povinný zaplatiť súdne výdavky, ktoré uhradil štát, s výnimkou výdavkov na tlmočníkov, ktorých vymenovali súdne orgány, a v prípadoch, v ktorých bola poskytnutá bezplatná právna pomoc.
 • v prípade oslobodenia alebo zastavenia súdneho konania sa náklady na súdne konanie vzniknuté štátu uhrádzajú nasledovným spôsobom:

V prípade oslobodenia tieto náklady uhrádza: a) obeť, a to do tej miery, do akej tento trestný čin spôsobila; b) občan, ktorého občianskoprávne žaloby boli úplne zamietnuté, a to do tej miery, do akej tieto náklady spôsobil; c) obžalovaný, ktorý, aj keď ho súd oslobodil, je stále povinný uhradiť vzniknuté škody.

V prípade zastavenia súdneho konania tieto náklady uhrádza a) obžalovaný, ak bolo nariadené nahradenie trestnej zodpovednosti alebo ak existuje dôvod na jeho nepotrestanie; b) obe strany v prípade uzmierenia; c) obeť, v prípade, že trestné oznámenie bolo zamietnuté alebo ak bolo súdu predložené neskoro.

 • V prípade udelenia amnestie, premlčania alebo stiahnutia trestného oznámenia, ako aj v prípade existencie dôvodu pre nepotrestanie, ak obžalovaný požiada o pokračovanie súdneho procesu, súdne výdavky môže znášať obeť alebo obžalovaný v závislosti od ostatných súvisiacich zákonných ustanovení.
 • Vo všetkých ostatných prípadoch uhrádza svoje vlastné súdne náklady štát.

Odmeny znalcov

V článku 274 občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že strana, ktorá súdny spor prehrala, musí uhradiť trovy súdneho konania, ktoré zahŕňajú odmeny súdnych znalcov, ktoré zaplatila strana, ktorá súdny spor vyhrala.

Súvisiace prílohy

Správa Rumunska o Štúdii transparentnosti trov PDF (544 Kb) en

Posledná aktualizácia: 03/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.