Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Trovy konania

Škótsko

Na tejto stránke nájdete orientačné informácie o nákladoch na súdne konanie v Škótsku.

Autor obsahu
Škótsko

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Poplatky (odmeny), ktoré právnici účtujú svojim klientom, nie sú upravené v právnych predpisochUpravené sú však poplatky, ktoré môžu byť nahradené účastníkovi, ktorý bol v spore úspešný.

Právni zástupcovia

Poplatky pre právnych zástupcov v Škótsku nie sú upravené. Budú závisieť od mnohých faktorov, ktoré súvisia s konkrétnou prerokúvanou vecou.

Advokáti

Poplatky pre advokátov v Škótsku nie sú upravené. Budú závisieť od mnohých faktorov, ktoré súvisia s konkrétnou prerokúvanou vecou.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v občianskoprávnom konaní

Fixné náklady v Škótsku závisia od typu konania a súdu, na ktorom sa konanie vedie (je začaté). Fixné náklady je potrebné zaplatiť v rôznych fázach konania:

 • pri podaní dokumentov, ktorými sa súdne konanie začína,
 • pri podaní dodatočných dokumentov,
 • pri stanovení súdneho pojednávania,
 • za využívanie času súdu počas súdneho pojednávania podľa dennej sadzby,
 • pri podaní vyúčtovania pre zdanenie výdavkov,
 • pri označení odvolania.

Poplatky za každý typ žaloby stanovujú škótske právne predpisy, ktoré sú známe ako príkazy o poplatkoch. Pre občianskoprávne konania je dôležitý príkaz o poplatkoch šerifského súdu (Sheriff Court) z roku 1997 a príkaz o poplatkoch Najvyššieho občianskeho súdu (Court of Session) z roku 1997. Tieto príkazy boli následne upravené niekoľkými príkazmi o úprave poplatkov, ktoré zohľadňovali zvýšenie poplatkov. Ďalšie informácie o príkazoch o poplatkoch a ich úpravách v Škótsku nájdete na internetovej stránke Škótskej súdnej služby.

Rodinné právo – rozvod/zrušenie registrovaného partnerstva

V Škótsku možno  žiadosti o rozvod/zrušenie registrovaného partnerstva vyriešiť na šerifskom súde alebo na Najvyššom občianskom súde prostredníctvom:

zjednodušeného rozvodového konania,

bežného rozvodového konania.

Poplatok za podanie žiadosti o zjednodušené rozvodové konanie na šerifskom súde je v súčasnosti 95 GBP, na Najvyššom občianskom súde je to v súčasnosti 105 GBP. V prípade, že šerifský úradník musí doručiť rozvodové dokumenty odporcovi, účtuje sa dodatočný poplatok. Poplatok za túto službu na šerifskom a Najvyššom občianskom súde je 10 GBP plus osobitný poplatok, ktorý účtuje šerifský úradník.

V prípade bežného rozvodového konania sa tento poplatok vyberá pri počiatočnom predvolaní na šerifský súd. Poplatok za počiatočné predvolanie v prípade konania týkajúceho sa rozvodu alebo zrušenia registrovaného partnerstva je v súčasnosti 125 GBP. V takýchto konaniach súd nemôže zabezpečiť doručenie súdneho príkazu odporcovi. Žalobca (žiadateľ) bude musieť zaplatiť osobitné poplatky za doručenie dokumentov právnemu zástupcovi alebo šerifskému úradníkovi. V rôznych fázach rozvodového konania a v závislosti od postupu vo veci na súde bude potrebné zaplatiť ďalšie poplatky (pozri vyššie). V prípade žiadosti o rozvod uznanej druhou stranou je potrebné zaplatiť minimálny dodatočný poplatok za podanie žiadosti o rozhodnutie súdu, ktorý je v súčasnosti 55 GBP. Na Najvyššom občianskom súde je poplatok za počiatočné predvolanie v prípade rozvodu v súčasnosti 140 GBP.

Rodinné právo – starostlivosť o deti a výživné na dieťa

Vo veciach patriacich pod rodinné právo závisí výška poplatku na šerifskom súde od toho, či žiadosť (alebo požiadavka) o zverenie dieťaťa do výchovy a výživné na dieťa je podaná spolu so žiadosťou (alebo požiadavkou) o rozvod/zrušenie registrovaného partnerstva. V prípade žiadosti (alebo požiadavky) o rozvod platia poplatky účtované pri bežnom rozvodovom konaní.

Ak nie je podaná žiadosť (alebo požiadavka) o rozvod, účtuje sa príslušný poplatok za podanie počiatočného predvolania, ktorý je v súčasnosti 80 GBP. V rôznych fázach konania v závislosti od postupu vo veci na súde bude potrebné zaplatiť ďalšie poplatky.

Na Najvyššom občianskom súde sa bude platiť príslušný poplatok vo výške 140 GBP a v závislosti od postupu vo veci na súde môže byť potrebné zaplatiť v rôznych fázach ďalšie poplatky (pozri vyššie).

Obchodné právo – zmluva a zodpovednosť

Vo veciach spadajúcich pod obchodné právo výška poplatku  závisí od predloženého návrhupravidiel súdu, na ktorom žalobca (osoba, ktorá iniciuje súdny proces) podá žalobu.

Ak môže žalobca podať žalobu napríklad na základe pravidiel o „veciach s nízkou hodnotou sporu“ na šerifskom súde a požaduje zaplatenie sumy nižšej ako 3 000 GBP, poplatok za podanie predvolaní je v súčasnosti 15 GBP pri sume do 200 GBP a 65 GBP pri sume nad 200 GBP do 3 000 GBP. Následne môže byť potrebné zaplatiť ďalšie súdne poplatky. Napríklad v prípade, ak šerifský úradník musí doručiť predvolanie odporcovi, platí sa v súčasnosti poplatok 10 GBP plus poplatok účtovaný šerifským úradníkom. Šerifský tajomník ho však môže doručiť iba v prípade, ak je žalobcom fyzická osoba. Ostatné strany si musia doručenie zabezpečiť buď cez právneho zástupcu alebo šerifského úradníka, ktorým budú musieť zaplatiť osobitný poplatok.

Ak žalobca môže podať žalobu na základe pravidiel „skráteného konania“ a domáha sa zaplatenia napríklad sumy od 3 000 GBP do 5 000 GBP, je výška poplatku za podanie predvolania v súčasnosti 65 GBP. Opäť môže byť potrebné zaplatiť aj ďalšie súdne poplatky (pozri vyššie). V takýchto prípadoch nemôže šerifský tajomník zabezpečiť doručenie predvolaní odporcovi, preto si bude musieť táto strana zabezpečiť doručenie právnym zástupcom alebo šerifským úradníkom, za čo im bude musieť zaplatiť osobitný poplatok.

Ak žalobca môže podať žalobu na základe pravidiel pre „bežné konanie“: napríklad ak sa domáha zaplatenia sumy vyššej ako 5 000 GBP alebo ak platí kapitola 40 týchto pravidiel (obchodné žaloby), je výška poplatku za podanie predvolania v súčasnosti 80 GBP, pričom následne môže byť potrebné zaplatiť ďalšie poplatky (pozri vyššie).

Ak bude žaloba podaná na Najvyššom občianskom súde, počiatočný poplatok v súčasnosti je 180 GBP. Následne však môže byť potrebné zaplatiť ďalšie poplatky (pozri vyššie).

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné náklady

Počiatočný poplatok sa platí v čase začatia konania pri podaní dokumentu na súde. V prípade doručenia šerifským úradníkom (t.j. pri veciach s nízkou hodnotou sporu, keď je žalobcom fyzická osoba a pri žiadostiach o zjednodušené rozvodové konanie/zrušenie registrovaného partnerstva) sa poplatok vo výške 10 GBP platí, ak je požadované doručenie. Poplatok pre šerifského úradníka sa uhrádza na požiadanie šerifského tajomníka/súdneho tajomníka po prijatí výzvy od šerifského úradníka na zaplatenie poplatkov. Iné poplatky je potrebné zaplatiť: pri podaní ďalších dokumentov, pri stanovení súdneho pojednávania, za využívanie času súdu počas pojednávania (podľa dennej sadzby), pri podaní vyúčtovaní na zdanenie výdavkov a pri označení odvolania.

Fixné náklady v trestnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v trestnom konaní

Žiadne náklady; obžalovaná osoba má právo na právnu pomoc pri obhajobe v trestnom konaní, pokiaľ z finančného hľadiska spĺňa požiadavky na jej získanie.

Fixné náklady v ústavnoprávnom konaní

Fixné náklady pre sporové strany v ústavnoprávnom konaní

Záležitosti týkajúce sa ľudských práv možno predniesť v rámci akéhokoľvek občianskoprávneho konania. Príslušný poplatok preto závisí od typu podanej žaloby a typu predloženého návrhu:

 • veci s nízkou hodnotou sporu maximálne do 200 GBP – v súčasnosti 15 GBP,
 • veci s nízkou hodnotou sporu od 200 GBP do 3 000 GBP – v súčasnosti 65 GBP,
 • žaloby v skrátenom konaní od 3 000 GBP do 5 000 GBP – v súčasnosti 65 GBP,
 • žaloby v bežnom konaní nad 5 000 GBP – v súčasnosti 80 GBP,
 • žaloby so žiadosťou o skrátené konanie – v súčasnosti 80 GBP,
 • žaloby na Najvyššom občianskom súde – v súčasnosti 180 GBP.

Pri všetkých týchto typoch žalôb môže byť v rôznych fázach konania v závislosti od postupu vo veci na súde potrebné zaplatiť ďalšie poplatky (pozri vyššie).

Fáza ústavnoprávneho konania, v ktorej je potrebné platiť fixné náklady

Pri ústavnoprávnych konaniach je potrebné zaplatiť počiatočný poplatok: pri podaní dokumentov na súde, ktorý začne konanie; pri podaní ďalších dokumentov; pri stanovení súdneho pojednávania; za využívanie času súdu počas pojednávania (podľa dennej sadzby); pri podaní vyúčtovaní na zdanenie výdavkov a pri označení odvolania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právni zástupcovia sú povinní poskytnúť svojim klientom informácie o poplatkoch, ktoré si budú účtovať. Je korektné, ak právny zástupca poskytne informácie, aké sú šance na úspech a o súvisiacich trovách. „Pravidlá správania pre škótskych právnych zástupcov“ vyžadujú, aby právni zástupcovia komunikovali so svojimi klientmi zrozumiteľne a efektívne.

Právny základ pre stanovenie trov

Kde nájdem informácie o stanovení trov v Škótsku?

Obmedzené množstvo informácií o súdnych poplatkoch nájdete na internetovej stránke Škótskej súdnej služby.

Dodatok o poplatkoch je uvedený aj v Škótskom zozname zákonov, ktorý každoročne zverejňuje Lexis/Nexis Butterworths.

V akých jazykoch môžem dostať informácie o stanovení trov v Škótsku?

Všetky informácie sú k dispozícii v anglickom jazyku.

Škótska súdna služba poskytuje na svojej internetovej stránke informácie o konaniach aj v iných jazykoch ako v angličtine.

Sú na nej uvedené aj dokumenty a letáky preložené do gaelčiny, kantónskej čínštiny, pandžábčiny a jazyka urdu.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Od roku 2004 poskytuje Škótska mediačná sieť (SMN) na svojej stránke „plán mediácie“. Tieto informácie boli niekoľkokrát aktualizované. Túto činnosť financuje škótska vláda. Odkaz na stránku (Škótska mediačná sieť) sa uvádza v množstve letákov a internetových odkazov. Kancelária SMN prijíma aj telefonické žiadosti a odkazuje verejnosť na vhodné mediačné služby. Škótsky mediačný register uvádza kvalifikácie mediátorov, aby boli strany pri výbere mediátora lepšie informované.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Dostupná internetová stránka s informáciami o trovách

Informácie o škótskych súdnych poplatkoch zahŕňajú:

 • súhrnnú verziu príkazov Najvyššieho súdu, Vyššieho občianskeho súdu a šerifského súdu o poplatkoch,
 • formulár pre oslobodenie od poplatkov,
 • poplatky za najbežnejšie žaloby podané účastníkmi sporu na šerifskom súde,
 • odkazy na príkazy upravujúce poplatky.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Škótska vláda zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie o počte trestných vecí prejednávaných v skrátenom konaní, ktoré boli skončené v rámci 6 mesiacov. Veci prejednávané v skrátenom konaní predstavujú 95 % zo všetkých trestných vecí. Informácie o priemernej dĺžke občianskoprávnych konaní sa neuvádzajú. Aj v rámci jednotlivých typov konaní je každá prejednávaná vec iná a čas skončenia konania sa môže líšiť. Informácie o priemernej dĺžke trvania konania by mal byť schopný poskytnúť právny zástupca, ktorý má skúsenosti s daným typom konania.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Informácia o priemerných trovách nie je k dispozícii, keďže každá obhajovaná vec je iná. Informácie o rozsahu trov by mal byť schopný poskytnúť právny zástupca, ktorý má skúsenosti s daným typom vecí.

Daň z pridanej hodnoty

Akým spôsobom je poskytovaná táto informácia?

Zverejnené trovy zahŕňajú DPH.

Aké sú príslušné sadzby?

Príslušná sadzba je 20 percent.

Právna pomoc

Príslušná maximálna výška príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Finančné oprávnenie na právnu pomoc v občianskoprávnych veciach sa počíta podľa výšky disponibilného príjmu (čo si strana môže dovoliť) podľa režimu postupne znižovaných príspevkov (pohyblivá sadzba). V súčasnosti je právna pomoc k dispozícii ľuďom s príjmami maximálne 25 450 GBP ročne.

Príslušná maximálna výška príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Vo veciach formálnych procesov sa preveruje, či osoba alebo jej vyživovaní rodinní príslušníci dokážu zaplatiť výdavky súvisiace s vecou bez toho, aby im to spôsobilo neprimerané ťažkosti. Maximálna výška príjmu nie je stanovená.

Vo veciach prejednávaných v skrátenom konaní, keď možno požiadať o právnu pomoc v plnom rozsahu po uznaní neviny, sa uplatňuje rovnaké overenie. Ani tu nie je zákonom stanovená maximálna výška príjmu.

Výpočty robí Rada právnej pomoci (Legal Aid Board). V praxi sa využíva týždenný ekvivalent hornej hranice príjmu v súčasnosti vo výške 26 239 GBP (s účinnosťou od 1. apríla 2011). Takto získaná týždenná suma vo výške 245 GBP je najnižšou hranicou, od ktorej vzniká oprávnený nárok na disponibilný príjem po zohľadnení základných týždenných výdavkov a prídavkov na akékoľvek vyživované osoby. Ak týždenný disponibilný príjem žiadateľa prekračuje hodnotu 245 GBP, prihliada sa na povahu veci s cieľom určiť, či zaplatenie súdnych trov nespôsobí žiadateľovi neprimerané ťažkosti.

V iných trestných veciach v skrátenom konaní, keď je klient uznaný za vinného, alebo ak sa pokračuje vo veci bez uznania viny alebo neviny, môže právny zástupca priznať klientovi ABWOR (poradenstvo formou zastúpenia). V takýchto veciach je limit disponibilného príjmu 245 GBP na týždeň. Tento príjem zahŕňa príjmy zo všetkých zdrojov okrem akýchkoľvek „schválených“ (keď fyzická osoba spadá do niektorej kategórie a prejde overovaním prostriedkov automaticky) alebo zanedbateľných dávok, bez prídavkov na akékoľvek vyživované osoby.

Príslušná maximálna výška príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

V trestných veciach nie je pre obete k dispozícii žiadna právna pomoc v trestných veciach v plnom rozsahu. Právni zástupcovia môžu poskytovať rady a asistovať pri konaniach, právna pomoc však nezahŕňa žiadne zastupovanie. V takýchto veciach je limit disponibilného príjmu 245 GBP na týždeň. Tento príjem zahŕňa príjmy zo všetkých zdrojov okrem akýchkoľvek „schválených“ alebo zanedbateľných dávok bez prídavkov na akékoľvek vyživované osoby.

Pri domáhaní sa nároku vyplývajúceho z trestného činu, kde je potrebná právna pomoc, sú hranice príjmu stanovené tak, že maximálny disponibilný príjem dosahuje hodnotu 26 239 GBP. Niektoré takéto nároky však môže riešiť Úrad pre náhrady škôd spôsobených trestnými činmi (Criminal Injuries Compensation Authority) spolu s financovaním (ak je poskytnuté) v rámci poradenstva a pomoci, pri ktorej sú odlišné limity oprávnenosti na právnu pomoc v občianskoprávnych veciach.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam

V oblasti trestného súdnictva nie je pre obete k dispozícii žiadna právna pomoc.

S poskytnutím právnej pomoci v občianskoprávnych veciach, ak je poskytnutá, sa nespájajú žiadne osobitné podmienky. Právo na poskytnutie právnej pomoci, ak to okolnosti konkrétnej veci umožňujú, má Rada právnej pomoci.

Ďalšie podmienky súvisiace s poskytnutím právnej pomoci obžalovaným

S poskytnutím právnej pomoci v trestných veciach nespájajú súdy ani Rada právnej pomoci žiadne podmienky.

Bezplatné súdne konania

Súdne poplatky sa neuhrádzajú v týchto prípadoch:

Šerifský súd:

 • pri žiadostiach podaných podľa akýchkoľvek právnych predpisov v súvislosti s registráciou narodení, úmrtí a sobášov,
 • pri žiadostiach podaných podľa časti III zákona o sociálnej práci (Škótsko) z roku 1968,
 • pri žiadostiach podaných podľa zákona o duševnom zdraví (starostlivosti a liečbe) (Škótsko) z roku 2003,
 • pri žiadostiach alebo odvolaniach podaných podľa časti II zákona o deťoch (Škótsko) z roku 1995,
 • pri žiadostiach podaných podľa oddielu 129 zákona o spotrebnom úvere z roku 1974,
 • zo strany dlžníkov alebo veriteľov v súvislosti s konaniami podľa zákona o dlžníkoch (Škótsko) z roku 1987 alebo zákona o vyrovnaní alebo zaistení dlhu (Škótsko) z roku 2002 s výnimkou poplatku za kontrolu správy z dražby a správy súdneho audítora,
 • pri prijatí alebo preskúmaní súpisu majetku, dodatočného alebo opravného súpisu majetku (bez ohľadu na to, či je potrebné potvrdenie o úmrtí počas aktívnej služby).

Najvyšší občiansky súd:

v prípade dlžníkov v súvislosti s konaniami podľa zákona o dlžníkoch (Škótsko) z roku 1987,

pri návrhoch alebo námietkach voči návrhom podaným alebo ústne vyjadreným pred škótskou advokátskou komorou, ktorých účelom je len iniciovať ďalšie kroky konania vrátane:

 1. pravidla19.1 (súdne rozhodnutia vydané v neprítomnosti),
 2. pravidla 22.3 ods. 5 písm. a) (záverečný záznam),
 3. pravidla 36.13 (úmrtie, práceneschopnosť, obnova konania atď. zo strany sudcu Najvyššieho súdu),
 4. pravidla 37.1 ods. 2 písm. b), pravidla 37.1 ods. 6 a pravidla 37.1 ods. 7 (žiadosti o proces s porotou),
 5. pravidla 37.10 (uplatňovanie súdnych rozhodnutí),
 6. pravidla 38.17 ods. 1 (nariadenie pojednávania),
 7. pravidla 40.7 ods. 3 (konanie po postúpení odvolacieho konania),
 8. pravidla 40.11 ods. 1 písm. a) (rýchle vybavenie odvolania), ale len do tej miery, ak sa návrh týka pravidla 40.7A (potrebná žiadosť o rýchle vybavenie odvolania),
 9. pravidla 41.15 ods. 1 (návrh na prerokovanie odvolaní) účastníkovi sporu okrem konečného rozsudku),
 10. pravidla 40.15 ods. 1 (príkazy na prerokovanie odvolania),
 11. pravidla 41.22 ods. 1 (návrh na ďalšie konanie).

Strany môžu byť ďalej oslobodené od platenia súdnych poplatkov za určitých okolností, ak:

 • je osoba alebo jej partner/partnerka poberateľom finančnej podpory podľa zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992,
 • osoba má príjem na základe príspevku pre uchádzačov o zamestnanie (podľa zákona o uchádzačoch o zamestnanie z roku 1995),
 • je osobe poskytnutá právna pomoc v občianskoprávnych veciach v zmysle článku 13 ods. 2 zákona o právnej pomoci (Škótsko) z roku 1986 vzhľadom na záležitosť v tabuľke poplatkov, v súvislosti s ktorou sa poplatok platí,
 • sa poplatok platí za žiadosť o zjednodušené rozvodové konanie alebo zrušenie registrovaného partnerstva a právny zástupca poskytuje osobe poradenstvo a pomoc podľa zákona o právnej pomoci (Škótsko) z roku 1986 v súvislosti s touto žiadosťou,
 • právny zástupca osoby robí prácu týkajúcu sa záležitosti z tabuľky poplatkov, za ktorú sa platí poplatok na základe akýchkoľvek nariadení podľa oddielu 36 zákona o právnej pomoci (Škótsko) z roku 1986 zabezpečujúceho právnu pomoc v osobitne naliehavých prípadoch,
 • osoba alebo jej partner/partnerka dostane garančný úver na základe zákona o štátnom dôchodkovom úvere z roku 2002,
 • osoba alebo jej partner/partnerka dostane pracovný daňový dobropis (zľavu na dani), za predpokladu, že:
 1. strane je vyplatený daňový dobropis na dieťa, alebo ak je strana súčasťou páru, ktorý spoločne usiluje o právo na daňový dobropis na dieťa (ako je uvedené v oddiele 3(5A) zákona o daňových dobropisoch z roku 2002);
 2. sa v prípade daňového dobropisu, ktorý strana dostane, vyskytuje zdravotné postihnutie alebo závažné zdravotné postihnutie (alebo obe);
 3. hrubý ročný príjem, ktorý sa berie do úvahy pri výpočte pracovného daňového dobropisu, je najviac 16 642 GBP ročne,
 • osoba alebo jej partner/partnerka dostáva sociálny príspevok na základe príjmu podľa zákona o reforme systému sociálneho zabezpečenia z roku 2007 (Welfare Reform Act 2007).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

To závisí od typu podanej žaloby. Súdne pravidlá sú dosť podrobné a je potrebné skontrolovať ich samostatne pre rôzne typy vecí.

Vo všeobecnosti však bude platiť toto:

Veci s nízkou hodnotou sporu (veci do hodnoty 3 000 GBP)

Po ukončení veci s nízkou hodnotou sporu môže súd priznať výdavky. O sume, ktorá bude priznaná, rozhodne šerif. Čiastku môže vypočítať tiež súdny tajomník (šerifský tajomník), a to počas konania alebo neskôr.

Všeobecným pravidlom je, že súdne výdavky sa priznávajú strane, ktorá má v spore úspech. Výdavky potom musí zaplatiť neúspešná strana. Zvyčajne existuje limit na výdavky, ktoré budú priznané.

 • V prípade, že hodnota pohľadávky je maximálne 200 GBP, obvykle nie sú priznané žiadne výdavky.
 • Ak je hodnota pohľadávky od 200 GBP do 1 500 GBP, sú maximálne výdavky, ktoré súd môže obvykle priznať úspešnej strane, vo výške 150 GBP.
 • Ak je hodnota pohľadávky od 1 500 GBP po 3 000 GBP, sú maximálne výdavky, ktoré súd môže obvykle priznať úspešnej strane, vo výške 10 percent hodnoty požadovaného nároku.

V prípade, že sú priznané výdavky, môžu byť do tohto priznania zahrnuté akékoľvek zaplatené súdne poplatky, pokiaľ súčet výdavkov a poplatkov neprekračuje maximálne sumy uvedené vyššie.

Skrátené konanie (pri veciach s hodnotou maximálne do 5 000 GBP)

Ak súd po ukončení veci prizná výdavky, ich výšku, ktorá bude priznaná, vypočíta súdny tajomník (šerifský tajomník) na základe pevne stanovenej tabuľky trov. Vychádza sa pritom z množstva a povahy práce odvedenej v konaní vo veci. Výpočet môže prípadne urobiť súdny audítor, ktorý je nezávislým úradníkom (ak šerif alebo šerifský tajomník rozhodne, že je to vhodné).

V prípade konania s obhajobou najprv súdny tajomník vypočuje strany v súvislosti s nárokom na vzniknuté výdavky a trovy. Zvyčajne sa to robí pri uzatváraní záverečného pojednávania v akejkoľvek veci. Ak však šerif vydá svoje rozhodnutie neskôr alebo ak po ukončení pojednávania nie je dostatok času, môže sa pokračovať vo veci v iný deň na osobitnom pojednávaní o výdavkoch, na ktoré sa dostavia obe strany.

Všeobecným pravidlom je, že súdne výdavky sa priznávajú strane, ktorá má v spore úspech. Neúspešná strana musí tieto výdavky zaplatiť.

Keď šerifský tajomník alebo súdny audítor vypočíta (stanoví) výšku výdavkov, bude vyúčtovanie predložené šerifovi na schválenie. Pokiaľ k tomu došlo na osobitnom pojednávaní o výdavkoch, stanoví šerifský tajomník dátum a čas veci tak, aby šerif mohol schváliť vyúčtovanie výdavkov.

Šerif nemôže vyhlásiť konečné rozhodnutie vo veci, pokiaľ neschválil vyúčtovanie výdavkov. Urobí to súčasne so schválením vyúčtovania.

Bežné konanie

V takýchto veciach je na úvahe súdu, aby rozhodol o priznaní alebo nepriznaní výdavkov. Pravidlom je, že priznané výdavky (náhrada) v každej veci musia byť pred vydaním rozhodnutia o úhrade zdanené, pokiaľ nie sú upravené na pevnú čiastku.

Súd obvykle rieši výdavky vo fázach. Prvú fázu predstavuje rozhodnutie šerifa, či má žalobca alebo žalovaný nárok na náhradu výdavkov a umožní zostaviť vyúčtovanie výdavkov a jeho podanie na súde. Súd potom pošle vec súdnemu audítorovi, ktorý je nezávislým úradníkom, kvôli zdaneniu a zostaveniu správy. Nakoniec, po zdanení vyúčtovania audítorom a po rozhodnutí šerifa o akýchkoľvek námietkach proti správe audítora, vydá súd príkaz na úhradu zdanených výdavkov.

Najvyšší občiansky súd

Konanie na Najvyššom občianskom súde je podobné konaniu v bežných veciach, pri ktorom súd uzná, že strana má nárok na výdavky (podlieha pravidlu o modifikácii) a poukáže vyúčtovanie audítorovi za účelom zdanenia výdavkov.

Súd vydá príkaz na úhradu zdanených výdavkov – pokiaľ nedôjde k záveru, že existuje osobitná príčina, prečo by tak nemal urobiť.

Odmeny znalcov

Zvyčajne je potrebné predložiť šerifovi/sudcovi návrh. Jeho účelom je, aby nad rámec oprávnenia svedkov požadovať priznanie bežných výdavkov, boli znalci oprávnení požadovať dodatočnú odmenu za poskytnutie znaleckých posudkov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

V prípade žiadostí o zjednodušené rozvodové konanie pravidlá súdu vyžadujú, aby v prípade, že je potrebné doručiť dokumenty osobe s bydliskom mimo územia Škótska, preklad týchto dokumentov do úradného jazyka krajiny, kde budú doručené, zabezpečila strana, ktorá podala žiadosť o zjednodušené rozvodové konanie.

V prípade tlmočníkov je prax taká, že za službu platí osoba, ktorá potrebuje tlmočníka. V konkrétnych veciach však súd môže určiť, že prekladateľ je potrebný v záujme spravodlivosti a za daných okolností môže nariadiť, aby výdavky na tlmočníka zaplatil súd.

Súvisiace odkazy

Škótska súdna služba

Škótska mediačná sieť

Škótske súdy (poplatky)

Právnická spoločnosť Škótska

Škótska rada právnej pomoci

Škótsky mediačný register

Súvisiace prílohy

Správa Spojeného kráľovstva zo štúdie o transparentnosti trov

Posledná aktualizácia: 26/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.