Trovy konania

Slovinsko

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Slovinsku.

Autor obsahu
Slovinsko

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Odmeny advokátov upravuje zákon o odmenách advokátov (Úradný vestník Slovinskej republiky 67/2008; 35/2009-ZOdv-C, platný od 1. 1. 2009 do 9. 5. 2009). Tento zákon sa bude uplatňovať dovtedy, kým Slovinská advokátska komora neprijme nový cenník služieb advokátov, ktorý musí schváliť minister spravodlivosti a verejnej správy.

Notári

Odmeny notárov upravuje cenník notárskych sadzieb (Úradný vestník Slovinskej republiky 94/2008) schválený ministrom spravodlivosti a verejnej správy. Pred schválením predloží minister cenník Notárskej komore Slovinskej republiky, aby ho najprv spripomienkovala a vyjadrila k nemu stanovisko; stanovisko ani pripomienky komory však pre ministra nie sú právne záväzné.

Trovy stanovené právnym predpisom

Stanovené trovy v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre sporné strany v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy zahŕňajú:

 • súdne poplatky,
 • odmeny advokátov,
 • odmeny znalcov,
 • odmeny prekladateľov a tlmočníkov, ako aj
 • cestovné náklady (napr. cestovné náklady svedkov a znalcov).

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené stanovené trovy

Súdne poplatky sa väčšinou uhrádzajú na začiatku súdneho konania, keď bol podaný návrh.

V určitých prípadoch sa poplatky uhrádzajú pri vydaní rozhodnutia súdom (napr. v sporoch týkajúcich sa občianskoprávnych vecí, konania v súvislosti s katastrom nehnuteľností, konaniach týkajúcich sa rozhodnutí prvého stupňa vo veciach odškodného).

V konaní vo veci súdneho potvrdenia dedičstva sa poplatok uhrádza na konci vypočúvania – keď je známy presný rozsah pozostalosti po zosnulom.

Odmeny advokátov musia byť uhradené po vydaní nariadenia o trovách súdneho konania súdom. Advokáti sú oprávnení požadovať, aby určitá časť ich odmeny alebo jej plná výška bola uhradená vopred, čo aj predstavuje bežný postup.

Sporná strana, ktorá navrhne preskúmanie dôkazov (napr. znalcom alebo svedkom), prípadne využitie služieb prekladateľa alebo tlmočníka, musí uvedené náklady uhradiť vopred.

Stanovené trovy v trestnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre sporné strany v trestnoprávnych konaniach

Stanovené trovy zahŕňajú:

 • súdne poplatky,
 • odmeny advokátov (ktoré závisia od počtu vypočutí),
 • odmeny znalcov,
 • odmeny prekladateľov a tlmočníkov, ako aj
 • cestovné náklady (napr. cestovné náklady svedkov a znalcov).

Fáza trestnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené stanovené trovy

Súdne poplatky a iné náklady sa zväčša uhrádzajú po vynesení záverečného rozhodnutia súdom, proti ktorému nie je možné podať odvolanie, alebo po vydaní špeciálneho nariadenia o trovách súdneho konania, proti ktorému nie je možné podať odvolanie.

Odmeny advokátov by mali byť uhradené po vydaní nariadenia o trovách súdneho konania súdom. Advokáti sú oprávnení požadovať, aby určitá časť ich odmeny alebo jej plná výška bola uhradená vopred, čo aj predstavuje bežný postup.

Stanovené trovy v ústavnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre sporné strany v ústavnoprávnych konaniach

V ústavnoprávnych konaniach nie sú stanovené žiadne súdne poplatky. Iné náklady (napr. odmeny advokátov a cestovné náklady) predstavujú individuálne náklady každej zo strán.

Fáza ústavnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené stanovené trovy

Odmeny advokátov by mali byť uhradené na konci súdneho konania. Advokáti sú oprávnení požadovať, aby určitá časť ich odmeny alebo jej plná výška bola uhradená vopred, čo aj predstavuje bežný postup.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Advokáti nie sú zo zákona povinní poskytovať informácie o právach a povinnostiach strán, o vyhliadkach na úspech ani o súvisiacich nákladoch. Žiadosti advokátov o úhradu odmeny však musia byť vystavené na zvláštnej faktúre obsahujúcej informácie o poplatkoch a nákladoch. Ak sa advokát s klientom dohodnú, že výška poplatkov a nákladov sa nebude stanovovať v zmysle zákona o odmenách advokátov, ale podľa zvláštnej dohody o výške odmeny, musí byť táto dohoda v súlade s určitými osobitými pravidlami.

Právny základ trov

Kde nájdem informácie o právnom základe trov v Slovinsku?

Trovy súdneho konania upravujú tieto právne texty:

 • zákon o súdnych poplatkoch – Zakon o sodnih taksah (Úradný vestník Slovinskej republiky 37/2008),
 • zákon o odmenách advokátov – Zakon o odvetniški tarifi (v blízkej budúcnosti je plánovaná úprava zákona),
 • cenník notárskych sadzieb – Notarska tarifa (Úradný vestník Slovinskej republiky 94/2008, 32/2011. V blízkej budúcnosti sa plánuje zmena a doplnenie zákona),
 • pravidlá upravujúce činnosť súdnych tlmočníkovPravilnik o sodnih tolmačih (Úradný vestník Slovinskej republiky 49/2002, 75/2003, 71/2007),
 • pravidlá upravujúce činnosť súdnych znalcov a súdnych odhadcovPravilnik o sodnih izvedencih in cenilcih (Úradný vestník Slovinskej republiky 7/2002, 75/2003, 72/2005, 71/2007, 84/2008),
 • zákon o trestnoprávnom konaní – Zakon o kazenskem postopku (Úradný vestník Slovinskej republiky 32/2012),
 • pravidlá vymáhania nákladov v rámci trestnoprávnych konaníPravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Úradný vestník Slovinskej republiky 61/1997, 6897 – korigendum 62/2008),
 • občiansky súdny poriadokZakon o pravdnem postopku (Úradný vestník Slovinskej republiky 73/2007 – oficiálne konsolidované znenie, 45/08 – Zarbit, 45/08, 111/08 – Odl. US, 121/08 – Skl. US, 57/09 – Odl. US, 12/10 – Odl. US, 50/10 – Odl. US, 107/10 – Odl. US, 75/12 – Odl. US a 76/12 – korigendum).

Vyššie uvedené texty je možné nájsť na právnom portáli Slovinskej republiky, v centre právnych informácií alebo v iných vnútroštátnych registroch právnych predpisov.

V akých jazykoch môžem získať informácie o právnom základe trov v Slovinsku?

Tieto informácie sú dostupné len v slovinskom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na webovej stránke Atlas EJS pre občianske veci, v časti alternatívne spôsoby riešenia sporov.

Informácie je možné nájsť aj na webových stránkach ministerstva spravodlivosti a verejnej správy a na webových stránkach jednotlivých súdov, ktoré zabezpečujú súdnu mediáciu (napr. okresný súd v Ľubľane).

Ďalšie informácie je možné nájsť na webových stránkach mimovládnych organizácií a súkromných subjektov, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti mediácie (pozri stránky o mediácii a o tom, ako nájsť mediátora).

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Časť webových stránok ministerstva spravodlivosti a verejnej správy týkajúca sa analýzy súdnych štatistík obsahuje informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých súdnych konaní.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Informácie o trovách sú uverejnené v jednotlivých nariadeniach. Hodnota DPH však obyčajne nie je zahrnutá. Ak je k výške ceny potrebné pripočítať hodnotu DPH (napr. ak sa na služby advokáta vzťahuje DPH), obvykle to nariadenia stanovujú.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

Platnú hranicu príjmu na získanie právnej pomoci upravuje článok 13 zákona o bezplatnej právnej pomociZakon o brezplačni pravni pomoči (Úradný vestník Slovinskej republiky 48/2001, 50/2004, 96/2004-UPB1, 23/2008).

Osoba je oprávnená na získanie právnej pomoci, ak jej rodinná finančná situácia nedovoľuje znášať súdne trovy bez toho, aby bola narušená jej minimálna životná úroveň. Minimálna životná úroveň sa považuje za ohrozenú, ak mesačná mzda príslušnej osoby alebo priemerná mesačná mzda člena rodiny nepresahuje dvojnásobok minimálnej mesačnej mzdy stanovenej podľa zákona o sociálnom zabezpečení – Zakon o socialnem varstvu (Úradný vestník Slovinskej republiky 3/2007-UPB2 {23/2007 korigendum, 41/2007 korigendum}, 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45).

Od 1. júna 2012 predstavuje výška minimálnej mzdy 260 EUR, čo znamená, že hranica príjmu na získanie právnej pomoci je 520 EUR.

Súd môže účastníkov súdneho konania taktiež oslobodiť od povinnosti uhradiť súdne poplatky (upravovaných podľa článku 11 zákona o súdnych poplatkoch), ak by ich úhrada významným spôsobom znížila rozpočet danej osoby a jej rodiny na udržanie minimálnej životnej úrovne. Uvedené rozhodnutie je súd oprávnený vyniesť podľa vlastného uváženia, a to po posúdení všetkých relevantných okolností.

Platná príjmová hranica v oblasti trestného súdnictva pre žalované osoby a pre obete

Platná príjmová hranica v oblasti trestného súdnictva pre žalované osoby a pre obete je totožná s príjmovou hranicou v občianskoprávnych prípadoch.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam trestných činov a žalovaným osobám

Nie sú stanovené žiadne ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných ani pre obete.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Úhrada súdnych poplatkov nie je potrebná v nižšie uvedených súdnych konaniach:

 • súdne konania pred Ústavným súdom Slovinskej republiky,
 • výkon súdnych rozhodnutí v sporoch týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a iných pracovnoprávnych otázok,
 • konania, v ktorých bola udelená právna pomoc,
 • vymáhanie nárokov na výživné,
 • predbežné súdne príkazy v priebehu rozvodového konania alebo konania o výživné na podporu dieťaťa,
 • konkurzné konania začaté na návrh dlžníka,
 • osvedčovanie dokumentov, ktoré sú potrebné na výkon práv sociálneho zabezpečenia v cudzom štáte,
 • rôzne iné konania a prípady uvedené v zozname zákona o súdnych poplatkoch a v iných nariadeniach.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Náhradu trov upravuje zákon o trestnoprávnom konaní a občiansky súdny poriadok, ktoré zavádzajú zásadu úspechu a zásadu prisúdenia viny.

V občianskoprávnom konaní musí neúspešná strana uhradiť náklady, ktoré vznikli úspešnej strane. Každá strana musí uhradiť náklady, ktoré vznikli z jej viny alebo z viny obidvoch strán. Podrobnejšie informácie o pravidlách náhrady trov sú uvedené v občianskom súdnom poriadku (články 151 – 186 a 173.a) a v pravidlách vymáhania nákladov v rámci trestnoprávnych konaní (Úradný vestník č. 15/03).

V trestnoprávnom konaní, ak je obžalovaná osoba uznaná vinnou, súd vo všeobecnosti nariadi, aby uhradila trovy. Podrobnejšie informácie o pravidlách náhrady trov sú uvedené v zákone o trestnoprávnom konaní (články 92 – 99) a v osobitých nariadeniach vydaných ministerstvom spravodlivosti a verejnej správy.

Odmeny znalcov

V občianskoprávnom konaní sa odmeny znalcov vo všeobecnosti uhrádzajú vopred, a to stranou, ktorá požiadala o vypočutie svedeckej výpovede znalca. Ak o vypočutí znalca rozhodne súd, uhradí príslušné náklady vopred súd. Uvedené náklady sa následne po skončení súdneho konania nahrádzajú v zmysle zásady úspechu.

V trestnoprávnom konaní uhrádza odmenu znalcom vopred súd.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

V trestnoprávnom konaní uhrádza odmenu prekladateľov a tlmočníkov vopred súd.

Náklady na preklad a tlmočenie z/do talianskeho a maďarského jazyka sa neúčtujú v zmysle ústavných práv talianskej a maďarskej menšiny o používaní svojho rodného jazyka (ani v prípadoch, že sa od dotknutej osoby bude vyžadovať náhrada iných trov v trestnoprávnom konaní).

Náklady na preklad a tlmočenie sa neúčtujú vtedy, ak obžalovaný nerozumie jazyku, v ktorom sa vedie súdne konanie.

V občianskoprávnom konaní predstavuje odmena prekladateľov a tlmočníkov súčasť súdnych trov. Tieto trovy musí vopred uhradiť strana, ktorej správanie zapríčinilo vznik súdneho konania. Uvedené náklady sa následne po skončení súdneho konania nahrádzajú v zmysle zásady úspechu a zásady priznania viny.

Slovinské prípadové štúdie

Viac informácií o trovách konania v Slovinsku je možné získať v konkrétnych prípadových štúdiách.

Súvisiace odkazy

Slovinský právny systém

Adresár okresného súdu v Ľubľane

Adresár analýzy súdnych štatistík

Súvisiace prílohy

Správa Slovinska o štúdii o transparentnosti trov PDF (723 Kb) en

Posledná aktualizácia: 26/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.