Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.
Swipe to change

Trovy konania

Španielsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – opatrovníctva detí – boli členské štáty požiadané, aby poskytli žalobcovi usmernenie v súvislosti s trovami súdneho konania v týchto situáciách: Prípad A – vnútroštátna situácia: dvaja ľudia spolu niekoľko rokov žili nezosobášení. V čase, keď sa odlúčili, mali trojročné dieťa. Rozhodnutím súdu získa dieťa do opatrovníctva matka, pričom otec získa právo na návštevy. Matka podá žalobu s cieľom obmedziť právo otca na návštevy. Prípad B – medzinárodný prípad, keď ste advokátom v členskom štáte A: dvaja ľudia spolu niekoľko rokov žili nezosobášení v členskom štáte (členský štát B). Majú spolu dieťa, ale odlúčia sa hneď po jeho narodení. Rozhodnutím súdu v členskom štáte B získa dieťa do opatrovníctva matka, pričom otec získa právo na návštevy. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), na čo majú podľa rozhodnutia súdu právo, a otec zostane v členskom štáte B. O niekoľko rokov neskôr matka podá žalobu v členskom štáte A s cieľom zmeniť právo otca na návštevy.

Autor obsahu
Španielsko

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Prvotné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) a právnemu zástupcovi (procurador), pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Ak sa konanie týka len poručníctva a opatrovníctva maloletej osoby, neplatia sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Toto sú všeobecné trovy súdneho konania, ktoré uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku), stanovené po posúdení trov.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc (15. dodatkové ustanovenie ústavného zákona o súdnej moci – LOPJ).

Ak sa konanie týka len poručníctva a opatrovníctva maloletej osoby, neplatia sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na iných dojednaniach o návštevách. To by sa malo uskutočniť prostredníctvom dohody, ktorú musí oznámiť prokurátor a schváliť súdny orgán.

Účastníci konania môžu po vzájomnej dohode požiadať o prerušenie konania a využiť mediáciu podľa zákona 5/2012 zo 6. júla 2012.

Informácie o mediačných službách sú k dispozícii na portáli týkajúcom sa výkonu spravodlivosti. Súdnu mediáciu poskytujú súdy bezplatne.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred vydaním rozsudku

Trovy po vydaní rozsudku

Je využitie povinné?

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania použiť jedného advokáta a právneho zástupcu.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania

Žiadne

Žiadne

Môže byť nutné využiť určitých odborníkov (psychológov).

Platí účastník konania, ktorý navrhol odborníka, pokiaľ sa nevyužijú súdni znalci v oblasti sociálnej psychológie.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existuje? Kedy a ako sa používa?

Trovy

Opis

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy zo záznamov o občianskom stave, napríklad o narodení detí (v súčasnosti bezplatné), alebo iné dokumenty týkajúce sa nároku, ktorého sa domáhajú.

Prípad B

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Podmienky:

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Existujú prípady, keď sa výdavky na právnu pomoc nahradia organizácii, ktorá ju poskytla?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje. Ak sa taká dohoda nedosiahla, trovy uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku), pričom platia určité výnimky.

Nahraditeľné trovy sú odmeny advokáta, pokiaľ nepresiahnu jednu tretinu sumy nároku, odmeny právneho zástupcu a všetky ďalšie trovy, ktoré možno nahradiť po posúdení trov.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy tlmočenia a prekladu

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Aké sú približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Aké sú približné trovy?

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty, ktoré sa môžu vyžadovať za podmienok stanovených zákonom (preklad oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Odmeny tlmočníkov sú variabilné.

Tlmočníci počas konaní, keď sa ukáže, že to je nutné. Tlmočníci sú potrební vtedy, keď osoba, ktorá sa vypočúva, nehovorí príslušným jazykom, aby mohla urobiť vyhlásenie alebo aby jej mohlo byť oznámené rozhodnutie súdu. Ak si tlmočníka vyžiada samotný súd, žiadny poplatok sa neplatí. Za tlmočníka môže byť určená akákoľvek osoba, ktorá hovorí príslušným jazykom a ktorá zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.

V ostatných prípadoch sú odmeny tlmočníkov variabilné.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.