Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.
Swipe to change

Trovy konania

Španielsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami: Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi. Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia. Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.

Autor obsahu
Španielsko

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Trovy

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) a právnemu zástupcovi (procurador) účastníka konania, pokiaľ účastník nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Toto sú všeobecné trovy konania. V prípade nekonsenzuálneho rozvodu všeobecné trovy uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

V oblasti rodinného práva je bežnou praxou nedať uhradiť trovy konania jednému účastníkovi konania, ale rozdeliť ich, pričom každý účastník konania uhradí svoje trovy. V niektorých prípadoch však účastník konania, ktorého nároky boli zamietnuté, môže byť povinný uhradiť trovy.

Ak boli úspešné len niektoré predložené nároky, každý účastník konania musí uhradiť iba svoje vlastné trovy.

Ak sa vec týka iba vyplácania výživného na dieťa, neúčtujú sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Poskytnutie dôkazov, vypracovanie dohody o urovnaní pri odluke. Ak sa požaduje dokazovanie znalcom, znalec sa musí zaplatiť. V prípadoch vzájomnej dohody je platba za vypracovanie dohody o urovnaní bežne zahrnutá do celkových trov advokáta.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké kritérium ako na prvom stupni.

Platí rovnaké kritérium ako na prvom stupni.

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na urovnaní pri odluke, v ktorom dobrovoľne stanovia výšku výživného. Urovnanie musí oznámiť prokurátor a schváliť súd.

Trovy vyplatené odbornému personálu, ktorý sa zúčastňuje na procese rokovaní.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred procesom

Trovy po procese

Je využitie povinné?

Trovy

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát (abogado) a musí ich zastupovať právny zástupca (procurador) (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania využiť služby jedného advokáta a jedného právneho zástupcu na účely predloženia vzájomnej dohody.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Neplatí v týchto konaniach.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu týchto konaní sa znalci zvyčajne nevyužívajú.

Žiadne.

Ak sa vyžiada posudok znalca, znalcovi sa musí zaplatiť, pokiaľ nepochádza z centra pre sociálnu psychológiu pripojeného k súdu.

Prípad B

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania využiť služby jedného advokáta a jedného právneho zástupcu na účely predloženia vzájomnej dohody.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Neplatí v týchto konaniach.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu týchto konaní sa znalci zvyčajne nevyužívajú.

Žiadne.

Ak sa vyžiada posudok znalca, znalcovi sa musí zaplatiť, pokiaľ nepochádza z centra pre sociálnu psychológiu pripojeného k súdu.

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existujú a kedy a ako sa využívajú?

Trovy

Opis

Trovy

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy z registra pôrodov, sobášov a úmrtí, sobášne listy alebo rodné listy detí, dokumenty, na ktorých zakladajú svoj nárok (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Prípad B

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy z registra pôrodov, sobášov a úmrtí, sobášne listy alebo rodné listy detí, dokumenty, na ktorých zakladajú svoj nárok (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrada

Kedy a za akých podmienok sa využíva?

Kedy sa poskytuje plná pomoc?

Podmienky

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Verejný index príjmov (IPREM) je index, ktorý sa používa v Španielsku ako referenčná hodnota pre poskytovanie dávok, štipendií, grantov a príspevkov v nezamestnanosti (okrem iného). Možno ho vypočítať tu:http://www.iprem.com.es

Úspešný účastník konania môže získať náhradu trov súdneho konania, ak druhá strana dostane nariadené uhradiť trovy.

Prípad B

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Verejný index príjmov(IPREM) je index, ktorý sa používa v Španielsku ako referenčná hodnota pre poskytovanie dávok, štipendií, grantov a príspevkov v nezamestnanosti (okrem iného). Možno ho vypočítať tu:http://www.iprem.com.es

Úspešný účastník konania môže získať náhradu trov súdneho konania, ak druhá strana dostane nariadené uhradiť trovy.

Trovy prekladu a tlmočenia

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Približné trovy

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Približné trovy

Prípad A

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty, ktoré sa môžu vyžadovať za podmienok stanovených zákonom (preklad oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Prekladatelia si stanovujú vlastné sadzby.

Tlmočníci počas konaní, keď sa ukáže, že to je nutné.

Tlmočníci si stanovujú vlastné sadzby.

Ak si tlmočníka vyžiada samotný súd, neuhrádzajú sa žiadne trovy.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.