Trovy konania

Španielsko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o trovách konania v Španielsku.

Autor obsahu
Španielsko

Rodinné právo – rozvod

Rodinné právo – starostlivosť

Rodinné právo – výživné

Obchodné právo – zmluvy

Obchodné právo – právna zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky odborníkov pracujúcich v oblasti práva

Advokáti

V Španielsku existuje len jedna kategória advokátov (abogado), ktorí sa po tom, ako sa stanú členmi okresnej advokátskej komory (Colegio de Abogados), môžu zúčastňovať na každom druhu konania a vystupovať na každom druhu súdu.

Advokáti si určujú svoje odmeny v súlade s usmerneniami uverejnenými ich advokátskou komorou. Tieto usmernenia sú založené na všeobecných kritériách pre vyúčtovanie služieb advokátov, ako je napríklad zložitosť veci, úmernosť atď., a všetci advokáti ich pri vyúčtovaní svojich služieb dodržiavajú.

V usmerneniach sa vždy rozlišujú jednotlivé súdne systémy, v rámci ktorých sa vec prejednáva.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy účastníkov v občianskom súdnom konaní

Článok 241 ods. 1 bod 1 Občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil) sa osobitne týka odmien advokátov a právnych zástupcov (procuradores) v prípadoch, keď je ich pomoc povinná. Tieto odmeny sú zahrnuté ako položka pri výpočte celkových trov.

V Občianskom súdnom poriadku sa stanovuje, že advokáti stanovia svoje odmeny podľa predpisov upravujúcich ich povolanie.

Fáza občianskeho súdneho konania, v ktorej sa musia zaplatiť fixné trovy:

Od klientov sa vždy vyžaduje, aby uhradili odmeny svojim advokátom a preddavky na odmeny právnym zástupcom. Klienti majú od začiatku hrubú predstavu o príslušnej sume, ale presná výška odmeny sa musí stanoviť až po skončení súdneho konania. Advokáti a právni zástupcovia môžu požadovať platbu od klientov, a to aj prostredníctvom osobitných postupov, napríklad zálohy na trovy (provisión de fondos, v priebehu konania) alebo záverečného vyúčtovania (jura de cuentas, po skončení konania).

V praxi to zvyčajne funguje tak, že klienti najskôr zaplatia určitú sumu vopred a potom čakajú na rozhodnutie o trovách. V prípadoch, keď trovy musí zaplatiť druhá strana, advokáti a právni zástupcovia oznámia svoje odmeny súdu, a keď sú tieto odmeny schválené, zaplatí ich protistrana.

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 10/2012 sa platí súdny poplatok.

Čo je súdny poplatok?

Súdny poplatok je vnútroštátna daň, ktorú musia v niektorých prípadoch zaplatiť právnické osoby – za to, že sa ich prípad rieši na súde, a za využitie verejnej služby výkonu spravodlivosti. Za správu tejto dane zodpovedá z právneho hľadiska ministerstvo financií a verejnej správy. Povinnosť uhrádzať tento poplatok sa zaviedla 1. apríla 2003. V súčasnosti ju upravuje zákon č. 10/2012 z 20. novembra 2012 o niektorých poplatkoch v oblasti výkonu spravodlivosti a činnosti Národného ústavu pre toxikológiu a forenzné vedy. Zákon č. 10/2012 bol dvakrát zmenený, najskôr kráľovským dekrétom č. 3/2013 z 22. februára 2013 a potom kráľovským dekrétom č. 1/2015 z 27. februára 2015. Hlavnou podstatou druhej zmeny bolo zrušenie súdnych poplatkov pre súkromné osoby na všetkých druhoch súdov a pri všetkých druhoch konaní – od nadobudnutia účinnosti zákona č. 10/2012 museli pôvodne súdne poplatky platiť aj súkromné osoby.

Prípady, v ktorých je zaplatenie tohto poplatku povinné (udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti)

Podľa článku 1 zákona č. 10/2012 je poplatok za výkon súdnej moci v občianskoprávnych, správnych (contencioso-administrativo) a pracovnoprávnych veciach celoštátny poplatok, ktorý sa jednotne platí v celom Španielsku v prípadoch stanovených týmto zákonom bez toho, aby tým boli dotknuté poplatky a iné dane vyrubené autonómnymi oblasťami pri výkone ich príslušných finančných právomocí. Tie sa nemusia týkať rovnakej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti.

Podľa článku 2 je udalosťou, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, výkon súdnej moci v súvislosti s týmito procesnými krokmi:

 • podanie žaloby v konaní akéhokoľvek druhu s cieľom dosiahnuť vydanie konečného rozsudku a v konaniach o výkone mimosúdnych vykonateľných nástrojov v občianskoprávnych konaniach, podanie protinároku a prvotný návrh v rámci konania o vydaní platobného rozkazu a európskeho konania o platobnom rozkaze,
 • podanie návrhu na rozhodnutie o povinnej platobnej neschopnosti a doplnkových nárokoch v konkurznom konaní,
 • podanie návrhu na začatie konania vo veciach správneho súdnictva,
 • podanie mimoriadneho odvolania z dôvodu porušenia postupu v občianskych súdnych konaniach,
 • podanie odvolania (apelación alebo casación) vo veciach pred občianskym alebo správnym súdom,
 • podanie odvolania (suplicación alebo casación) v pracovnoprávnych veciach,
 • námietka proti výkonu súdnych titulov.

Kto je povinný zaplatiť súdny poplatok?

V článku 3 sa stanovuje, že každý, na koho návrh sa začne výkon súdnej moci, v dôsledku ktorého vznikne udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, musí zaplatiť poplatok.

Na účely predchádzajúceho odseku sa situácia, keď dokument, ktorým sa iniciuje procesný krok, ktorý predstavuje udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, zahŕňa niekoľko hlavných úkonov, ktoré nepochádzajú z rovnakého nástroja, považuje za vznik jednej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti. V tomto prípade sa výška poplatku vypočíta sčítaním súm pre jednotlivé spojené úkony.

Poplatok môže uhradiť právny zástupca (procurador) alebo advokát (abogado) v mene a zastúpení poplatníka, a to najmä v prípade, že táto osoba nemá pobyt v Španielsku. Osoba bez pobytu nemusí získať daňové identifikačné číslo na to, aby si mohla splniť poplatkovú povinnosť. Právny zástupca ani advokát nemajú daňovú povinnosť v súvislosti s touto platbou.

Výnimky:

 • Výnimky z kategórií úkonov:
  • podanie žaloby a podanie následného odvolania v súvislosti s konaniami začatými výlučne na účely ochrany základných práv a verejných slobôd, ako aj odvolania proti činnosti volebných orgánov,
  • podanie návrhu na rozhodnutie o dobrovoľnej platobnej neschopnosti zo strany dlžníka,
  • podanie prvotného návrhu na vydanie platobného rozkazu a návrhu na vydanie konečného rozsudku o zaplatení príslušnej sumy, ak nepresahuje 2 000 EUR. Táto výnimka sa neuplatňuje, ak je nárok v týchto konaniach založený na dokumente, ktorý má formu mimosúdneho vykonateľného titulu podľa článku 517 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 1/2000 zo 7. januára 2000),
  • začatie konania v rámci správneho súdnictva v súvislosti s tým, že správne orgány nereagovali alebo nekonali,
  • podanie žaloby o výkon rozhodnutí spotrebiteľských rozhodcovských rád (Juntas Arbitrales de Consumo),
  • žaloby, ktoré na základe povolenia obchodného súdu (Juez de lo Mercantil) podajú konkurzní správcovia v záujme konkurznej podstaty,
  • konania týkajúce sa súdneho rozdelenia majetku s výnimkou prípadov, keď bola predložená námietka alebo keď existuje spor o zaradenie alebo vyradenie majetku. Poplatok sa platí za pojednávanie a za spornú sumu, prípadne za sumu, ktorá sa určí na základe výzvy na rozdelenie majetku odporcom. Ak obaja účastníci namietajú, každý z nich zaplatí svoju príslušnú sumu.
 • Výnimky z kategórií osôb:
  • súkromné osoby,
  • právnické osoby, ktoré majú nárok na právnu pomoc a môžu preukázať, že spĺňajú zákonné požiadavky,
  • úrad prokurátora (Ministerio Fiscal),
  • všeobecná správa štátu a autonómnych oblastí, miestne orgány a všetky verejné orgány patriace do ich právomoci,
  • španielsky parlament a legislatívne zhromaždenia autonómnych oblastí.

Fixné trovy pri trestných konaniach

Fixné trovy účastníkov trestných konaní

Tieto trovy upravuje Občiansky súdny poriadok.

Každá strana, ktorá je obvinená z trestného činu, bola zatknutá alebo na ktorej sa vykonalo akékoľvek iné preventívne opatrenie alebo ktorá sa má postaviť pred súd, môže uplatniť svoje právo na obhajobu a zapojiť sa do konania bez ohľadu na to, o aké konanie ide, a to ihneď, ako sa dozvie o existencii konania, pričom o tomto práve bude riadne informovaná.

Na účely uplatnenia tohto práva musí dotknuté strany zastupovať právny zástupca (procurador) a obhajovať advokát (abogado), ktorých určí súd, pokiaľ si ich dotknuté strany samy neurčili a nepodali v tejto súvislosti žiadosť, a v každom prípade vtedy, keď strany na to nemajú právnu spôsobilosť.

Všetky osoby, ktoré sú stranami v konaní a ktorých právo na právnu pomoc nebolo uznané, budú musieť zaplatiť trovy právnych zástupcov, ktorí ich zastupujú, advokátov, ktorí ich obhajujú, znalcov, ktorí im na ich žiadosť poskytujú poradenstvo, a svedočné pre svedkov, ktorí sa môžu dostaviť na súd, pokiaľ znalci a svedkovia pri vypočúvaní požiadali o náhradu svojich trov, ktoré súd uznal.

Nebudú musieť uhradiť žiadne iné trovy konania v priebehu konania ani po jeho skončení, pokiaľ im to nenariadi súd.

Každý právny zástupca určený stranami v danej veci, ktorý súhlasí s tým, že ich bude zastupovať, musí zaplatiť trovy advokátom, ktorých klienti určili na svoju obhajobu.

Strany, ktoré majú nárok na právnu pomoc, si takisto môžu určiť advokáta a právneho zástupcu podľa vlastného výberu. V tomto prípade im však strany budú musieť zaplatiť trovy rovnako ako strany, ktoré nemajú nárok na právnu pomoc, pokiaľ sa slobodne určení právni odborníci nevzdajú svojich odmien, ako je stanovené v článku 27 zákona o právnej pomoci (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Fáza trestného konania, v ktorej sa musia zaplatiť fixné trovy

Klienti sú vždy povinní zaplatiť trovy na základe ich vyúčtovania po skončení konania. Keď sa využívajú súdom určení advokáti, nie je nutné zaplatiť zálohu, lebo väčšinou sa zároveň poskytuje právna pomoc.

Treba poznamenať, že súdom určení advokáti sa využívajú veľmi často. Ak teda majú klienti nárok na právnu pomoc, nemusia platiť trovy advokáta – vyúčtované trovy zaplatí štát, pokiaľ sa finančná situácia klientov nezlepší v priebehu troch rokov (zvyčajne klienti nič neplatia).

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti účastníkov

Právny zástupca (procurador) má ako zástupca účastníka konania povinnosť informovať klienta o všetkých procesných krokoch.

Advokát aj právny zástupca majú povinnosť informovať klienta tak často, ako o to klient požiada.

Trovy konania

Kde nájdem informácie o trovách konania v Španielsku?

Neexistuje osobitné webové sídlo s informáciami o trovách súdneho konania v Španielsku. Existujú však webové stránky, napríklad stránky advokátskych komôr, ktoré obsahujú informácie o odmenách svojich členov.

V akých jazykoch možno získať informácie o trovách konania v Španielsku?

Informácie sa zvyčajne uvádzajú v španielčine. Niekedy možno nájsť informácie aj v úradných jazykoch autonómnych oblastí.

Niektoré stránky obsahujú určité informácie aj v angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Register mediátorov a mediačných inštitúcií (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je informačná databáza, ktorá je širokej verejnosti bezplatne prístupná prostredníctvom webového sídla ministerstva spravodlivosti. V registri sa zverejňujú podrobnosti o profesionálnych mediátoroch a mediačných inštitúciách s cieľom uľahčiť verejnosti prístup k tejto forme riešenia sporov.

Prístup k vyhľadávacím nástrojom získate kliknutím na tieto odkazy:

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador

https://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

Mediácia

Bez ohľadu na presný názov predstavuje mediácia formu riešenia sporov, pri ktorej sa dvaja alebo viacerí účastníci konania dobrovoľne snažia sami dosiahnuť dohodu s pomocou mediátora.

Mediátor

Súkromné osoby sa môžu stať mediátormi, ak si môžu plne uplatňovať svoje občianske práva, a to pokiaľ im vo výkone tejto funkcie nebránia právne predpisy, ktoré by sa na nich mohli vzťahovať pri výkone ich povolania.

Právnické osoby poskytujúce mediačné služby, či sú to profesijné spoločnosti alebo iné druhy právnych subjektov stanovených zákonom, musia určiť osobu, ktorá bude vystupovať ako mediátor. Táto osoba musí spĺňať všetky kritériá stanovené zákonom.

Požiadavky na výkon činnosti mediátora

Na to, aby mediátor mohol vykonávať mediáciu, musí mať oficiálne vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitnú odbornú prípravu, ktorú absolvoval v rámci jedného alebo viacerých osobitných kurzov vedených oficiálne akreditovanými inštitúciami. Vzdelanie poskytnuté týmito inštitúciami je platné pre výkon mediácie kdekoľvek v rámci krajiny.

Mediátori si musia uzatvoriť aj poistenie alebo podobnú záruku na krytie občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s ich krokmi v rámci sporov, v ktorých zabezpečujú mediáciu.

Insolvenčný mediátor

Insolvenčný mediátor (mediador concursal) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky na výkon činnosti mediátora aj požiadavky na výkon činnosti správcu stanovené v článku 27 ods. 1 zákona o platobnej neschopnosti (Ley Concursal, zákon č. 22/2003 z 9. júla 2003). Insolvenčných mediátorov môžu menovať notári alebo registrátori spoločností v dohodách o mimosúdnom vyrovnaní uvedených v hlave X zákona o platobnej neschopnosti. Ako insolvenční mediátori môžu pôsobiť aj právnické osoby, pokiaľ vykonávajú činnosti v oblasti insolvenčnej mediácie prostredníctvom osoby, ktorá spĺňa uvedené kritériá.

Mediačná inštitúcia

Mediačné inštitúcie sú španielske alebo zahraničné verejné alebo súkromné subjekty alebo verejnoprávne spoločnosti, ktorých účelom je okrem iného podporovať mediáciu. Tieto inštitúcie uľahčujú prístup k mediácii a jej spravovanie, a to vrátane menovania mediátorov, pričom musia zabezpečiť, aby sa uskutočňovalo transparentne. Ak ich účel zahŕňa aj rozhodcovské konania, musia prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť oddelenie týchto dvoch činností.

Mediačné inštitúcie nemôžu poskytovať mediačné služby priamo ani sa nemôžu do mediácie zapájať vo väčšej miere, než je dovolené zákonom.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Španielsky daňový úrad (Agencia Tributaria) poskytuje tieto informácie na svojej webovej stránke.

Aké sadzby sa uplatňujú?

Španielsky daňový úrad poskytuje tieto informácie na svojej webovej stránke.

Právna pomoc

Čo je to?

Podľa článku 119 španielskej ústavy je právna pomoc postup, pri ktorom osoby, ktoré môžu preukázať nedostatok finančných prostriedkov, získajú rad výhod, ktoré spočívajú najmä v oslobodení od platenia trov advokátov a právnych zástupcov a trov súvisiacich s výpoveďami znalcov, kaucií atď.

Právo na právnu pomoc vo všeobecnosti zahŕňa tieto výhody:

 • bezplatné poradenstvo a usmernenie pred začatím konania,
 • prístup zatknutých osôb a väzňov k advokátovi,
 • bezplatná obhajoba a zastupovanie advokátom a právnym zástupcom počas súdneho konania,
 • bezplatné uverejňovanie oznámení a rozhodnutí, ktoré sa musia uverejňovať v úradných vestníkoch, v priebehu konania,
 • oslobodenie od platenia záloh pri podávaní odvolania,
 • bezplatná pomoc od znalcov v priebehu konania,
 • bezplatné poskytovanie kópií, výpovedí, nástrojov a notárskych osvedčení,
 • zníženie poplatkov za určité notárske úkony o 80 %,
 • zníženie poplatkov za určité činnosti vykonávané v súvislosti s katastrom nehnuteľností a obchodným registrom o 80 %.

Len v prípade cezhraničných sporov (po reforme zákona o právnej pomoci prostredníctvom zákona č. 16/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zosúladil so smernicou 2003/8/ES) boli medzi uvedené práva zahrnuté tieto položky:

 1. tlmočnícke služby;
 2. preklad dokumentov;
 3. cestovné náklady, ak sa požaduje osobná prítomnosť;
 4. obhajoba advokátom a zastupovanie právnym zástupcom, aj keď to nie je potrebné, ak to súd vyžaduje v záujme zaručenia rovnosti strán.

Kto o ňu môže požiadať?

Vo všeobecnosti platí, že o ňu môžu požiadať občania, ktorí sú účastníkmi akéhokoľvek súdneho konania alebo ho plánujú začať a ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na vedenie súdneho sporu.

V prípade súkromných osôb sa za nedostatok finančných prostriedkov považuje situácia, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Právnické osoby majú nárok na bezplatnú právnu pomoc vtedy, keď je ich základ dane z príjmu právnických osôb nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu hodnoty indexu IPREM.

Do úvahy sa v každom prípade berú aj iné vonkajšie faktory, ktoré preukazujú skutočné finančné možnosti žiadateľa.

Pre súkromné osoby sa uplatňujú výnimky na základe zdravotného postihnutia a/alebo iných rodinných okolností, ktoré umožňujú prekročiť uvedené limity príjmu. [Podľa podmienok dvadsiateho ôsmeho dodatkového ustanovenia zákona o všeobecnom štátnom rozpočte (Ley de Presupuestos Generales del Estado) na rok 2009 bola hodnota indexu IPREM 7 381,33 EUR ročne v roku 2009.]

Nárok na právnu pomoc majú konkrétne tieto subjekty:

 1. španielski občania, štátni príslušníci iných členských štátov Európskej únie a všetci cudzinci s pobytom v Španielsku, ak môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor;
 2. riadiace orgány a spoločné služby systému sociálneho zabezpečenia;
 3. tieto právnické osoby, ak môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor:

neziskové organizácie,

nadácie zapísané v príslušnom správnom registri;

 1. v pracovnoprávnych konaniach: všetci zamestnanci a príjemcovia zo systému sociálneho zabezpečenia;
 2. v trestných konaniach: všetci občania vrátane cudzincov, ktorí môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, obhajobu a zastupovanie;
 3. v konaniach vo veciach správneho súdnictva: všetci občania iných krajín, ktorí môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na právnu pomoc vo všetkých konaniach (vrátane predbežných správnych konaní) týkajúcich sa žiadostí o azyl a zákona o štátnych príslušníkoch iných krajín (Ley de la Extranjería).

Ďalšie informácie

Požiadavky týkajúce sa žiadosti o právnu pomoc

Súkromné osoby

Všetky zložky ročných zdrojov a príjmov osoby vypočítané na rodinnú jednotku nesmú presiahnuť dvojnásobok indexu IPREM platného v čase podania žiadosti.

Komisia pre právnu pomoc (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) sa vo výnimočných prípadoch môže rozhodnúť udeliť právo na právnu pomoc, ak zdroje prevyšujú dvojnásobok indexu IPREM, ale neprevyšujú jeho štvornásobok, a na základe rodinnej situácie žiadateľa, počtu nezaopatrených detí alebo rodinných príslušníkov, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, finančných záväzkov, nákladov vyplývajúcich zo začatia konania alebo iných okolností, ako aj vždy, keď je žiadateľ v postavení príbuzného vo vzostupnej línii vo veľkej rodine osobitnej kategórie.

Strana sporu musí obhajovať vlastné práva a záujmy.

Právnické osoby

Právnická osoba musí byť nezisková organizácia alebo nadácia zapísaná v príslušnom správnom registri.

Základ dane z príjmu právnických osôb musí byť nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu indexu IPREM.

Po nadobudnutí účinnosti organického zákona č. 1/2004 z 28. decembra 2004 o komplexných ochranných opatreniach proti rodovo motivovanému násiliu (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) majú ženy, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, nárok na okamžitú plnú právnu pomoc nielen vo všetkých súdnych konaniach, ale aj v správnych konaniach (teda aj pri policajnom vyšetrovaní), ktoré začali z dôvodu rodovo motivovaného násilia, a to až do vynesenia rozsudku a bez toho, aby o právnu pomoc museli vopred požiadať. To znamená, že otázka právnej pomoci nikdy nebude obmedzovať právo na obhajobu a na účinnú súdnu ochranu, ktorá sa obeti ponúkne bez ohľadu na to, či podala žiadosť o právnu pomoc. Táto právna pomoc sa však poskytuje len za predpokladu, že dotknutý účastník konania môže preukázať dodatočne alebo v priebehu súdneho konania, že skutočne existujú okolnosti, v dôsledku ktorých vzniká nárok na právnu pomoc, ako to vyžadujú všeobecné pravidlá uvedené v zákone o právnej pomoci a v sprievodných predpisoch, ktoré boli v tomto zmysle zmenené šiestym záverečným ustanovením organického zákona č. 1/2004.

Kedy musí neúspešný účastník uhradiť trovy konania?

Články 394 až 398 Občianskeho súdneho poriadku sa týkajú príkazu zaplatiť trovy v občianskych súdnych konaniach.

V konaniach, v ktorých sa vynesie konečný rozsudok, uhrádza trovy prvostupňového súdu účastník, ktorého všetky nároky boli zamietnuté, pokiaľ prípad nevyvoláva závažné otázky de facto alebo de iure, ktoré je potrebné objasniť.

Ak boli nároky priznané alebo zamietnuté len sčasti, každý účastník konania uhradí svoje trovy a polovicu spoločných výdavkov, pokiaľ neexistujú dôvody na uloženie ich uhradenia jednému z účastníkov kvôli neopodstatnenému súdnemu sporu.

V prípade, že súd uloží úhradu trov neúspešnému účastníkovi, tento účastník bude musieť za časť trov zodpovedajúcu odmenám advokátov a iných právnych odborníkov, ktorí nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, uhradiť len takú celkovú sumu, ktorá nepresahuje jednu tretinu spornej sumy pre každú zo strán sporu, v ktorých prospech bolo prijaté rozhodnutie. Len na tieto účely platí, že nároky, ktoré nemožno oceniť, sa ocenia na 18 000 EUR, pokiaľ súd vzhľadom na zložitosť veci neurčí inak.

Ustanovenia predchádzajúceho odseku neplatia, ak súd vyhlási, že účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, konal neopodstatnene.

Ak má účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, nárok na právnu pomoc, bude musieť uhradiť trovy vzniknuté v súvislosti s obhajobou záujmov protistrany len v prípadoch, ktoré sú osobitne uvedené v zákone o právnej pomoci.

Za žiadnych okolností nebude uhradenie trov uložené prokuratúre v konaniach, v ktorých je účastníkom.

Trovy znalcov

Znalci využívaní v súdnych konaniach sa nazývajú peritos. Register súdnych znalcov (Registro de Peritos Judiciales) možno nájsť na každom vyššom súde (Tribunal Superior de Justicia).

Článok 241 ods. 1 bod 4 Občianskeho súdneho poriadku sa týka „trov znalcov a iných platieb, ktoré môže byť potrebné zaplatiť osobám zúčastneným na konaní“, ktoré predstavujú osobitnú položku zahrnutú do výpočtu trov. Ide o náklady vzniknuté osobám, ktoré síce nie sú stranou v konaní, ale majú určité výdavky v dôsledku účasti na konaní na účely poskytnutia určitej služby.

V článku 243 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že vo všetkých konaniach a pri všetkých úkonoch trovy vypočítava súdny úradník, ktorý prejednával vec alebo odvolanie. Do výpočtu sa nezahŕňajú trovy zodpovedajúce listinám a dokumentom týkajúcim sa konania, ktoré sú zbytočné, nadbytočné alebo nie sú povolené zákonom, ani položky odmien advokátov, ktoré nie sú podrobne rozpísané alebo ktoré sa vzťahujú na trovy, ktoré nevznikli v rámci daného súdneho sporu.

Súdny úradník zníži sumu trov advokátov a iných odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ktoré nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, ak nárokované trovy presiahnu jednu tretinu spornej sumy a ak súd nevyhlásil, že účastník konania, ktorému uložil uhradiť trovy, konal neopodstatnene.

Nezahŕňajú sa ani náklady na úkony alebo sprievodné opatrenia, ktoré úspešný účastník konania dostal výslovne uložené uhradiť v rozhodnutí o trovách v hlavnom konaní.

Trovy prekladateľov a tlmočníkov

Neexistuje žiadna oficiálna sadzba platná pre služby súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Súdni tlmočníci si môžu voľne stanoviť odmeny za svoje tlmočnícke služby, sú však povinní oznámiť svoje sadzby úradu pre tlmočenie a príslušnému nižšiemu splnomocnenému úradu vlády. Tieto informácie sa musia poskytnúť každý rok v januári.

Súvisiace odkazy

Španielsky vnútroštátny daňový úrad/DPH

Súvisiace dokumenty

Španielska správa o štúdii o transparentnosti trov konania  PDF (640 Kb) en

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.