Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Španielsko

Táto stránka poskytuje informácie o trovách konania v Španielsku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách: RODINNÉ PRÁVO - ROZVOD RODINNÉ PRÁVO - PRÁVO STAROSTLIVOSTI O DIEŤA RODINNÉ PRÁVO - VÝŽIVNÉ OBCHODNÉ PRÁVO - ZMLUVY OBCHODNÉ PRÁVO - ZODPOVEDNOSŤ

Autor obsahu
Španielsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Regulačný rámec upravujúci trovy súvisiace s výkonom právnických povolaní

Advokáti

V Španielsku existuje len jedna kategória advokátov (abogado), ktorí sa po tom, ako sa stanú členmi profesijného združenia v danom mieste, môžu zúčastňovať na každom druhu konania a vystupovať na každom druhu súdu.

Advokáti si určujú svoje odmeny v súlade s usmerneniami uverejnenými ich profesijným združením. Tieto pravidlá sú založené na všeobecných kritériách pre vyúčtovanie služieb advokátov, ako je napríklad zložitosť veci, úmernosť atď. Všetci advokáti ich pri vyhotovovaní vyúčtovania za svoje služby dodržiavajú.

Tieto pravidlá sa vždy odlišujú v závislosti od jednotlivých súdnych systémov, v rámci ktorých sa vec prejednáva.

Pevne stanovené trovy konania

Pevne stanovené trovy v občianskoprávnych konaniach

Pevne stanovené trovy účastníkov v občianskoprávnych konaniach

Článok 241 ods. 1 bod 1 občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil) sa osobitne týka odmien advokátov v prípadoch, keď je pomoc advokáta povinná. Tieto odmeny sú zahrnuté ako položka pri výpočte celkových trov.

V občianskom súdnom poriadku sa stanovuje, že advokáti stanovia svoje odmeny podľa právnych predpisov upravujúcich ich povolanie.

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej sa musia zaplatiť pevne stanovené trovy:

Klient je vždy povinný zaplatiť svojmu advokátovi odmeny. Klient má od začiatku hrubú predstavu o príslušnej sume, ale presná výška trov advokáta sa musí stanoviť až po skončení súdneho konania. Advokát môže požadovať platbu od klienta, a to aj prostredníctvom osobitných postupov, napríklad zálohy na trovy (provisión de fondos, v priebehu konania) alebo záverečného vyúčtovania (jura de cuentas, po skončení konania).

V praxi to zvyčajne funguje tak, že klient najskôr zaplatí určitú sumu vopred a potom čaká na rozhodnutie o trovách. V prípadoch, keď trovy musí zaplatiť druhá strana, advokát a právny zástupca oznámia svoje trovy súdu, a keď sú trovy schválené, zaplatí ich protistrana.

Od nadobudnutia platnosti zákona 10/2012 sa platí súdny poplatok.

Čo je súdny poplatok?

Ide o vnútroštátnu daň, ktorú musia v niektorých prípadoch zaplatiť používatelia – fyzické alebo právnické osoby – za to, že sa ich prípad rieši na súde, a za využitie verejnej služby výkonu spravodlivosti. Za správu tejto dane zodpovedá ministerstvo financií a verejnej správy. Povinnosť platiť tento poplatok bola zavedená 1. apríla 2003 a v súčasnosti ju upravuje zákon 10/2012 z 20. novembra 2012 zmenený kráľovským dekrétom 3/2013 z 22. februára 2013 o niektorých poplatkoch v oblasti výkonu spravodlivosti a činnosti Národného ústavu pre toxikológiu a forenzné vedy.

Prípady, v ktorých je zaplatenie tohto poplatku povinné (udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti)

Podľa článku 1 zákona 10/2012 je poplatok za výkon súdnej moci v občianskoprávnych, správnych (contencioso-administrativo) a pracovnoprávnych veciach celoštátny poplatok, ktorý sa jednotne platí v celom Španielsku v prípadoch stanovených týmto zákonom bez toho, aby tým boli dotknuté poplatky a iné dane vyrubené autonómnymi oblasťami pri výkone ich príslušných finančných právomocí. Tie sa nemusia týkať rovnakej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti.

Podľa článku 2 je udalosťou, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti výkon súdnej moci v súvislosti s týmito procesnými krokmi:

 • podanie žaloby v konaní akéhokoľvek druhu s cieľom dosiahnuť vydanie konečného rozsudku a v konaniach o výkone mimosúdnych vykonateľných nástrojov v občianskoprávnych veciach, podanie protinároku a prvotný návrh na vydanie platobného rozkazu a európskeho platobného rozkazu,
 • podanie návrhu na rozhodnutie o povinnej platobnej neschopnosti a doplnkových nárokoch v konkurznom konaní,
 • podanie návrhu na začatie konania vo veciach správneho súdnictva,
 • podanie mimoriadneho odvolania z dôvodu porušenia postupu v občianskoprávnych konaniach,
 • podanie odvolania (apelación alebo casación) vo veciach pred občianskym alebo správnym súdom,
 • podanie odvolania (suplicación alebo casación) v pracovnoprávnych veciach,
 • námietka proti výkonu súdnych titulov.

Kto je povinný zaplatiť súdny poplatok?

V článku 3 sa stanovuje, že každý, na koho návrh sa začne súdne konanie, v dôsledku ktorého vznikne udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, musí zaplatiť poplatok.

Na účely predchádzajúceho odseku sa za vznik jednej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, považuje situácia, keď dokument, ktorým sa iniciuje procesný krok, ktorý predstavuje udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, zahŕňa niekoľko hlavných úkonov, ktoré nepochádzajú z rovnakého nástroja. V tomto prípade sa výška poplatku vypočíta sčítaním súm pre jednotlivé spojené úkony.

Poplatok môže uhradiť právny zástupca (procurador) alebo advokát (abogado) v mene a zastúpení poplatníka, a to najmä v prípade, že táto osoba nemá pobyt v Španielsku. Osoba bez pobytu nemusí získať daňové identifikačné číslo na to, aby mohla preniesť poplatkovú povinnosť. Právny zástupca ani advokát nemajú daňovú povinnosť v súvislosti s touto platbou.

Výnimky:

 • Výnimky z kategórií úkonov:
  • podanie žaloby a podanie následného odvolania v súvislosti s vecami týkajúcimi sa spôsobilosti, určenia otcovstva, uzavretia manželstva a maloletých osôb, ktoré sú uvedené v hlave I knihy IV občianskeho súdneho poriadku. Konania, na ktoré sa vzťahuje kapitola IV uvedenej hlavy a knihy občianskeho súdneho poriadku, ktoré neboli začaté na základe vzájomného súhlasu alebo jedným z účastníkov so súhlasom druhého, aj keď ide o maloleté osoby (pokiaľ sa požadované opatrenia netýkajú len maloletých osôb), sú však spoplatnené,
  • podanie žaloby a podanie následného odvolania v súvislosti s konaniami začatými výlučne na účely ochrany základných práv a verejných slobôd, ako aj odvolania proti činnosti volebných orgánov,
  • podanie návrhu na rozhodnutie o dobrovoľnej platobnej neschopnosti zo strany dlžníka,
  • začatie správneho konania zo strany štátnych zamestnancov na obranu ich zákonných práv,
  • podanie prvotného návrhu na vydanie platobného rozkazu a návrhu na vydanie konečného rozsudku o zaplatenie príslušnej sumy, ak nepresahuje 2 000 EUR. Táto výnimka sa neuplatňuje, ak je nárok v týchto konaniach založený na dokumente, ktorý má formu mimosúdneho vykonateľného nástroja podľa článku 517 občianskeho súdneho poriadku (zákon 1/2000 zo 7. januára 2000),
  • začatie konania v rámci správneho súdnictva v súvislosti s  nečinnosťou správnych orgánov,
  • podanie žaloby o výkon rozhodnutí spotrebiteľských rozhodcovských rád,
  • žaloby, ktoré na základe povolenia obchodného súdu podajú konkurzní správcovia v záujme konkurznej podstaty,
  • konania týkajúce sa súdneho rozdelenia majetku s výnimkou prípadov, keď bola predložená námietka alebo keď existuje spor o zaradenie alebo vyradenie majetku. Poplatok sa platí za pojednávanie a za spornú sumu, prípadne za sumu, ktorá sa určí na základe výzvy na rozdelenie majetku odporcom. Ak obaja účastníci namietajú, každý z nich zaplatí za svoju príslušnú sumu.
 • Výnimky z kategórií osôb:
  • osoby, ktoré majú nárok na právnu pomoc a môžu preukázať, že spĺňajú zákonné požiadavky,
  • úrad prokurátora,
  • všeobecná správa štátu a autonómnych oblastí, miestne orgány a všetky verejné orgány patriace do ich právomoci,
  • španielsky parlament a legislatívne zhromaždenia autonómnych oblastí.

A napokon, v oblasti pracovného práva majú pracovníci – zamestnanci i samostatne zárobkovo činné osoby – nárok na oslobodenie od poplatku vo výške 60 % sumy, ktorú možno vyrubiť za podanie odvolania. V správnych prípadoch majú štátni zamestnanci konajúci na obranu svojich zákonných práv nárok na oslobodenie od poplatku vo výške 60 % sumy, ktorú možno vyrubiť za podanie odvolania.

Pevne stanovené trovy v trestných konaniach

Pevne stanovené trovy účastníkov v trestných konaniach

Tieto trovy upravuje občiansky súdny poriadok.

Každý, kto je obvinený z trestného činu, kto bol zatknutý alebo na kom bolo vykonané akékoľvek iné preventívne opatrenie, alebo kto má byť postavený pred súd, môže uplatniť svoje právo na obhajobu a zapojiť sa do konania bez ohľadu na to, o aké konanie ide, a to ihneď, ako sa dozvie o existencii konania, pričom o tomto práve bude riadne informovaný.

Na účely uplatnenia tohto práva musí dotknuté strany zastupovať právny zástupca (procurador) a obhajovať advokát (abogado), ktorých určí súd, pokiaľ si ich dotknuté strany samy neurčili a nepodali v tejto súvislosti žiadosť, a v každom prípade vtedy, keď strany na to nemajú právnu spôsobilosť.

Všetky osoby, ktoré sú stranami v konaní a ktorých právo na právnu pomoc nebolo uznané, budú musieť zaplatiť trovy právnych zástupcov, ktorí ich zastupujú, advokátov, ktorí ich obhajujú, znalcov, ktorí im na ich žiadosť poskytujú poradenstvo, a svedočné pre svedkov, ktorí sa môžu dostaviť na súd, pokiaľ znalci a svedkovia pri vypočúvaní požiadali o náhradu svojich trov, ktoré súd uznal.

Nebudú musieť uhradiť žiadne iné trovy konania v priebehu konania ani po jeho skončení, pokiaľ im to nenariadi súd.

Každý právny zástupca určený stranami v danej veci, ktorý súhlasí s tým, že ich bude zastupovať, musí zaplatiť trovy advokátom, ktorých klienti určili na svoju obhajobu.

Strany, ktoré majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, si takisto môžu určiť advokáta a právneho zástupcu podľa vlastného výberu. V tomto prípade im však strany budú musieť zaplatiť trovy a to isté platí aj pre strany, ktoré nemajú nárok na bezplatnú právnu pomoc, pokiaľ sa slobodne určení právni odborníci nevzdajú svojich odmien, ako je stanovené v článku 27 zákona o právnej pomoci (Ley de Asistencia Juridica gratuita).

Fáza trestného konania, v ktorej sa musia zaplatiť pevne stanovené trovy

Klient je vždy povinný zaplatiť trovy na základe ich vyúčtovania po skončení konania. Keď sa využívajú súdom určení advokáti, nie je nutné zaplatiť zálohu, lebo väčšinou sa zároveň poskytuje právna pomoc.

Treba poznamenať, že súdom určení advokáti sa využívajú veľmi často. Ak má teda klient nárok na právnu pomoc, nemusí platiť trovy advokáta – vyúčtované trovy zaplatí štát, pokiaľ sa finančná situácia klienta nezlepší v priebehu troch rokov (zvyčajne klient nič neplatí).

Informácie, ktoré musia poskytnúť právni zástupcovia

Práva a povinnosti účastníkov konania

Právny zástupca (procurador) má ako zástupca účastníka konania povinnosť informovať klienta o všetkých procesných krokoch.

Advokát aj právny zástupca majú povinnosť informovať klienta tak často, ako o to klient požiada.

Trovy konania

Kde nájdem informácie o trovách konania v Španielsku?

Neexistuje osobitná internetová stránka s informáciami o trovách súdneho konania v Španielsku. Existujú však webové stránky, napríklad stránky advokátskych komôr, ktoré obsahujú informácie o odmenách svojich členov.

V akých jazykoch možno získať informácie o trovách konania v Španielsku?

Informácie sa zvyčajne poskytujú v kastílskej španielčine. Niekedy možno nájsť informácie aj v úradných jazykoch autonómnych oblastí.

Niektoré stránky obsahujú určité informácie aj v angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Pozri informačné prehľady „Mediácia v členských štátoch – Španielsko“ a „Ako nájsť mediátora – Španielsko“.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Španielsky daňový úrad poskytuje tieto informácie na svojej webovej stránke.

Aké sadzby sa uplatňujú?

Španielsky daňový úrad poskytuje tieto informácie na svojej webovej stránke.

Bezplatná právna pomoc

Čo je to?

Podľa článku 119 španielskej ústavy je bezplatná právna pomoc postup, pri ktorom osoby, ktoré môžu preukázať nedostatok finančných prostriedkov, získajú rad výhod, ktoré spočívajú najmä v oslobodení od platenia trov advokátov a právnych zástupcov a trov súvisiacich s výpoveďami znalcov, kaucií atď.

Právo na bezplatnú právnu pomoc vo všeobecnosti zahŕňa tieto výhody:

– bezplatné poradenstvo a usmernenie pred začatím konania,

– prístup zatknutých osôb a väzňov k advokátovi,

– bezplatná obhajoba a zastupovanie advokátom a právnym zástupcom počas súdneho konania,

– bezplatné uverejňovanie oznámení a rozhodnutí, ktoré sa musia uverejňovať v úradných vestníkoch, v priebehu konania,

– oslobodenie od platenia záloh pri podávaní odvolania,

– bezplatná pomoc od znalcov v priebehu konania,

– bezplatné poskytovanie kópií, výpovedí, nástrojov a notárskych osvedčení,

– zníženie poplatkov za určité notárske úkony o 80 %,

– zníženie poplatkov za určité činnosti vykonávané v súvislosti s katastrom nehnuteľností a obchodným registrom o 80 %.

Len v prípade cezhraničných sporov (po reforme zákona o právnej pomoci prostredníctvom zákona 16/2005 z 18. júla 2005, ktorý ho zosúladil so smernicou 2002/8/ES) boli medzi uvedené práva zahrnuté tieto položky:

 1. tlmočnícke služby;
 2. preklad dokumentov;
 3. cestovné náklady, ak sa požaduje osobná prítomnosť;
 4. obhajoba advokátom a zastupovanie právnym zástupcom, aj keď to nie je potrebné, ak to súd vyžaduje v záujme zaručenia rovnosti strán.

Kto o ňu môže požiadať?

Vo všeobecnosti platí, že o ňu môžu požiadať občania, ktorí sú účastníkmi akéhokoľvek súdneho konania alebo ho plánujú začať a ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na vedenie súdneho sporu.

V prípade fyzických osôb sa za nedostatok finančných prostriedkov považuje situácia, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Právnické osoby majú nárok na bezplatnú právnu pomoc vtedy, keď je ich základ dane z príjmu právnických osôb nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu hodnoty IPREM.

Do úvahy sa v každom prípade berú aj iné vonkajšie faktory, ktoré preukazujú skutočné finančné možnosti žiadateľa.

Pre fyzické osoby sa uplatňujú výnimky na základe zdravotného postihnutia a/alebo iných rodinných okolností, ktoré umožňujú prekročiť uvedené limity príjmu. (Podľa podmienok dvadsiateho ôsmeho dodatkového ustanovenia zákona o všeobecnom štátnom rozpočte (LPGE) na rok 2009 bola hodnota indexu IPREM 7 381,33 EUR ročne v roku 2009.)

Nárok na bezplatnú právnu pomoc majú konkrétne tieto osoby:

 1. španielski občania, štátni príslušníci iných členských štátov Európskej únie a všetci cudzinci s pobytom v Španielsku, ak môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor;
 2. riadiace orgány a spoločné služby systému sociálneho zabezpečenia;
 3. tieto právnické osoby, ak môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor:

neziskové organizácie,

nadácie zapísané v príslušnom správnom registri.

 1. v pracovnoprávnych konaniach: všetci zamestnanci a príjemcovia zo systému sociálneho zabezpečenia;
 2. v trestnoprávnych konaniach: všetci občania vrátane cudzincov, ktorí môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, obhajobu a zastupovanie;
 3. v  konaniach vo veciach správneho súdnictva: všetci občania iných krajín, ktorí môžu preukázať nedostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc vo všetkých konaniach týkajúcich sa žiadostí o azyl a zákona o štátnych príslušníkoch iných krajín (vrátane predbežných správnych konaní).

Ďalšie informácie

Požiadavky na žiadosť o právnu pomoc

Fyzické osoby:

Všetky zložky ročných zdrojov a príjmov osoby vypočítané na rodinnú jednotku nesmú presiahnuť dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Komisia pre právnu pomoc sa vo výnimočných prípadoch môže rozhodnúť udeliť právo na právnu pomoc, ak zdroje prevyšujú dvojnásobok indexu IPREM, ale neprevyšujú jeho štvornásobok, a na základe rodinnej situácie žiadateľa, počtu detí alebo rodinných príslušníkov v jeho starostlivosti, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, finančných záväzkov, nákladov vyplývajúcich zo začatia konania alebo iných okolností, ako aj vždy, keď je žiadateľ v postavení príbuzného vo vzostupnej línii vo veľkej rodine osobitnej kategórie.

Strana musí obhajovať vlastné práva a záujmy.

Právnické osoby:

Právnická osoba musí byť nezisková organizácia alebo nadácia zapísaná v príslušnom správnom registri.

Základ dane z príjmu právnických osôb musí byť nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu indexu IPREM.

Po nadobudnutí účinnosti ústavného zákona 1/2004 z 28. decembra 2004 o komplexných ochranných opatreniach proti rodovo motivovanému násiliu (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) majú ženy, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, nárok na okamžitú plnú právnu pomoc nielen vo všetkých súdnych konaniach, ale aj v správnych súdnych konaniach vo veciach správneho súdnictva (teda aj pri policajnom vyšetrovaní) týkajúcich sa rodovo motivovaného násilia, a to až do vynesenia rozsudku a bez toho, aby o právnu pomoc museli vopred požiadať. To znamená, že otázka právnej pomoci nikdy nebude obmedzovať právo na obhajobu a na účinnú súdnu ochranu, ktorá sa obeti ponúkne bez ohľadu na to, či podala žiadosť o právnu pomoc. Táto právna pomoc sa však poskytuje len za predpokladu, že dotknutý účastník konania môže preukázať a posteriori alebo v priebehu súdneho konania, že skutočne existujú okolnosti, v dôsledku ktorých vzniká nárok na právnu pomoc, ako to vyžadujú všeobecné pravidlá uvedené v zákone o právnej pomoci a v sprievodných predpisoch, ktoré boli v tomto zmysle zmenené šiestym záverečným ustanovením ústavného zákona 1/2004.

Kedy musí neúspešný účastník uhradiť trovy konania?

Články 394 až 398 občianskeho súdneho poriadku sa týkajú príkazu zaplatiť trovy v občianskoprávnych konaniach.

V konaniach, v ktorých sa vynesie konečný rozsudok, uhrádza trovy prvostupňového súdu účastník, ktorého všetky nároky boli zamietnuté, pokiaľ prípad nevyvoláva závažné otázky de facto alebo de iure, ktoré je potrebné objasniť.

Ak boli nároky priznané alebo zamietnuté len sčasti, každý účastník konania uhradí svoje trovy a polovicu spoločných výdavkov, pokiaľ neexistujú dôvody na uloženie ich uhradenia jednému z účastníkov z dôvodu nedbanlivého vedenia súdneho sporu.

V prípade, že súd uloží úhradu trov neúspešnému účastníkovi, tento účastník bude musieť za časť trov zodpovedajúcu odmenám advokátov a iných právnych odborníkov, ktorí nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, uhradiť len takú celkovú sumu, ktorá nepresahuje jednu tretinu príslušnej sumy pre každú zo strán, v ktorých prospech bolo prijaté rozhodnutie. Len na tieto účely platí, že nároky, ktoré nemožno oceniť, sa ocenia na 18 000 EUR, pokiaľ súd vzhľadom na zložitosť veci neurčí inak.

Ustanovenia predchádzajúceho odseku neplatia, ak súd vyhlási, že účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, konal nedbanlivo.

Ak má účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, nárok na bezplatnú právnu pomoc, bude musieť uhradiť trovy vzniknuté v súvislosti s obhajobou záujmov protistrany len v prípadoch, ktoré sú osobitne uvedené v zákone o právnej pomoci.

Za žiadnych okolností nebude uhradenie trov uložené úradu prokurátora v konaniach, v ktorých je účastníkom.

Trovy znalcov

Znalci využívaní v konaniach sa nazývajú „peritos“. Register súdnych znalcov možno nájsť na každom vrchnom súde.

Článok 241 ods. 1 bod 4 občianskeho súdneho poriadku sa týka „trov znalcov a iných platieb, ktoré môže byť potrebné zaplatiť osobám zúčastneným na konaní“, ktoré predstavujú osobitnú položku zahrnutú do výpočtu trov. Ide o náklady vzniknuté osobám, ktoré síce nie sú stranou v konaní, ale majú určité výdavky v dôsledku účasti na konaní na účely poskytnutia nejakej služby.

V článku 243 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že vo všetkých konaniach a pri všetkých úkonoch trovy vypočítava súdny úradník, ktorý prejednával vec alebo odvolanie. Do výpočtu sa nezahŕňajú trovy zodpovedajúce listinám a dokumentom týkajúcim sa konania, ktoré sú zbytočné, nadbytočné alebo nie sú povolené zákonom, ani položky odmien advokátov, ktoré nie sú podrobne rozpísané alebo ktoré sa vzťahujú na trovy, ktoré nevznikli v rámci daného súdneho sporu.

Súdny úradník zníži sumu trov advokátov a iných právnych odborníkov, ktoré nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, ak nárokované trovy presiahnu jednu tretinu príslušnej sumy a ak súd nevyhlásil, že účastník konania, ktorému uložil uhradiť náklady, konal nedbanlivo.

Nezahŕňajú sa ani náklady na úkony alebo sprievodné opatrenia, ktoré úspešný účastník konania dostal výslovne uložené uhradiť v rozhodnutí o trovách v hlavnom konaní.

Trovy prekladateľov a tlmočníkov

Neexistuje žiadna oficiálna sadzba platná pre služby súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Súdni tlmočníci si môžu voľne stanoviť odmeny za svoje tlmočnícke služby, ale sú povinní oznámiť svoje sadzby úradu pre tlmočenie a príslušnému nižšiemu splnomocnenému úradu vlády. Tieto informácie sa musia poskytnúť každý rok v januári.

Súvisiace odkazy

Agencia estatal de la administración tributaria de España/IVA

Súvisiace prílohy

Španielska správa o štúdii o transparentnosti trov konania  PDF (640 Kb) en

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.