Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Trovy konania

Švédsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o súdnych trovách vo Švédsku.

Autor obsahu
Švédsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Regulačný rámec upravujúci sadzby právnych odborníkov

Právni zástupcovia

Sadzby právnych odborníkov nie sú vo Švédsku regulované. V prípade poskytnutia právnej pomoci sa však uplatňuje hodinová sadzba určená vládou. Vo väčšine prípadov platí v roku 2012 sadzba 1 205 SEK bez DPH (t. j. 1 506 s DPH). V kódexe správania členov švédskej advokátskej komory (advokater) je uvedené, že poplatky účtované členmi komory musia byť primerané.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskoprávnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Za podanie žiadosti v občianskoprávnej veci musí predkladateľ zaplatiť poplatok súdu. V súčasnosti predstavuje poplatok za podanie žiadosti 450 SEK (približne 50 EUR).

Vo veciach, v ktorých je povolené mimosúdne vyrovnanie a hodnota sporu zjavne neprekračuje polovicu základnej sumy predpísanej zákonom o národnom poistení (základná suma na rok 2012 je 44 000 SEK, t. j. polovica základnej sumy za rok 2012 je 22 000 SEK), náhrada trov konania nesmie obsahovať iné výdavky okrem:

  1. výdavkov týkajúcich sa právneho poradenstva s obmedzením na jednu hodinu na prípad. Účtovaný poplatok zodpovedá sume, ktorá sa platí za jednu hodinu právneho poradenstva podľa zákona o právnej pomoci (1996:1619),
  2. poplatku za žiadosť,
  3. cestovného a diét strany súdneho sporu alebo jej právneho zástupcu v súvislosti s dostavením sa na súdne pojednávanie alebo, ak sa nevyžaduje osobná prítomnosť strany sporu, cestovného a diét právneho zástupcu,
  4. výdavkov, ktoré vznikli svedkom,
  5. nákladov na preklad.

Náhrada trov sa poskytne, iba ak vynaložené náklady boli nevyhnutné na ochranu záujmov strany sporu.

V prípade iných občianskoprávnych vecí (t. j. ak hodnota sporu presahuje polovicu základnej sumy podľa zákona o národnom poistení) sa neuplatňujú žiadne takéto obmedzenia alebo fixné trovy.

Štádium občianskoprávneho konania, v ktorom sa musia zaplatiť fixné trovy

Poplatok za podanie žiadosti sa musí zaplatiť súdu pri podaní. V zákone o právnej pomoci sa však uvádza, že ak sa poskytuje právna pomoc, strana súdneho sporu by mala zaplatiť poplatok právnemu zástupcovi za právnu pomoc, len čo vzniknú trovy. Pri poplatku sa v zásade vychádza z príjmu strany súdneho sporu.

Fixné trovy v trestnoprávnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Ak súd obžalovanému určí verejného obhajcu, uplatňuje sa hodinová sadzba uvedená v časti „Právni zástupcovia“. V súvislosti s konaniami s krátkym konaním sa uplatňuje špeciálny harmonogram. Ak je obžalovaný uznaný vinným, musí uhradiť štátu verejné finančné prostriedky podľa rozhodnutia súdu o odmene pre jeho obhajcu. Obžalovaný však nie je povinný zaplatiť za obhajcu viac, než je suma, ktorú by musel zaplatiť za právnu pomoc, ak by sa takáto pomoc poskytovala.

V určitých prípadoch sa môže určiť obhajca poškodeného (t. j. údajná obeť trestného činu) podľa zákona o obhajcovi pre poškodeného. Poškodený nie je zodpovedný za úhradu nákladov splatných jeho obhajcovi. Ak je obžalovaný uznaný vinným, musí uhradiť štátu verejné finančné prostriedky vynaložené podľa rozhodnutia súdu o odmene pre obhajcu poškodeného. Obžalovaný však nie je povinný zaplatiť viac, než je suma, ktorú by musel zaplatiť za právnu pomoc, ak by sa takáto pomoc poskytovala.

Štádium trestnoprávneho konania, v ktorom sa musia zaplatiť fixné trovy

Ak súd rozhodne, že obžalovaný musí uhradiť štátu verejné finančné prostriedky vynaložené podľa rozhodnutia súdu o náhrade za jeho obhajcu alebo obhajcu poškodeného, suma sa zaplatí po vynesení rozsudku.

Fixné trovy v ústavnoprávnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Vo Švédsku neexistujú špeciálne ústavnoprávne konania tohto druhu. Strana sporu však môže od štátu žiadať náhradu škôd za porušenie jej ľudských práv. V takomto prípade sa uplatňuje už uvedený predpis o sadzbách právnych odborníkov a fixných trovách.

Štádium ústavnoprávneho konania, v ktorom sa musia zaplatiť fixné trovy

Uplatňujú sa už uvedené informácie.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Pokiaľ ide o informácie, ktoré má poskytnúť člen švédskej advokátskej komory o právach a povinnostiach strán sporu a ich vyhliadkach uspieť, švédsky súdny poriadok sa obmedzuje na vyhlásenie, že takýto člen vo svojej praxi čestne a starostlivo vykonáva úlohy, ktorými bol poverený a vždy dodržiava advokátsku etiku.

Okrem toho by člen podľa kódexu správania členov švédskej advokátskej komory mal od začiatku poverenia úlohou právneho zastupovania informovať svojho klienta o spoplatňovaní a fakturácii. Podľa tohto kódexu sa poplatky môžu účtovať formou faktúry za časť vykonanej práce, previesť na účet alebo fakturovať po ukončení úlohy. Pokiaľ ide o právnych zástupcov, ktorí nie sú členovia švédskej advokátskej komory, nie sú stanovené zákonné povinnosti tohto druhu.

Zdroje trov

Kde môžem nájsť informácie o zdrojoch trov vo Švédsku?

Informácie o právnej pomoci (aj v angličtine) je možné nájsť na internetovej stránke národného orgánu pre právnu pomoc (Rättshjälpsmyndigheten). Informácie o súdnych poplatkoch (aj v angličtine) je možné nájsť na internetovej stránke švédskych súdov. Informácie je možné nájsť (takmer vo všetkých úradných jazykoch EÚ) na internetovej stránke Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov vo Švédsku?

Na každej internetovej stránke sa uvádza, v akých jazykoch sú informácie dostupné.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Dostupná internetová stránka obsahujúca informácie o trovách

Informácie o trovách sa nachádzajú na internetovej stránke švédskych súdov. Je to oficiálna vládna internetová stránka, ktorá je k dispozícii v angličtine a švédčine, a uvádzajú sa na nej informácie o švédskych súdoch a súdnych konaniach.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Švédske súdy sa usilujú vyriešiť prípady týkajúce sa občianskoprávnych vecí najprv na okresnom súde v priemere za menej ako 7 mesiacov a neskôr prípadne na odvolacom súde za 5 mesiacov. V roku 2011 však konanie vo väčšine vecí trvalo 7,9 mesiaca na okresných súdoch a 5 mesiacov na odvolacích súdoch. Táto informácia je uvedená (len vo švédčine) na internetovej stránke švédskych súdov, na ktorej sú dostupné výročné správy švédskych súdov.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania?

Takéto oficiálne informácie nie sú k dispozícii.

Daň z pridanej hodnoty

Aké sú platné sadzby DPH?

Poplatky za žiadosti podané na švédskych súdoch sú oslobodené od DPH. Sadzba DPH platná pre súkromné právnické služby je 25 %.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Na získanie právnej pomoci nesmie príjem žiadateľa presiahnuť finančný limit, ktorý je v súčasnosti stanovený na 260 000 SEK (približne 25 000 EUR). V rámci odhadu príjmu žiadateľa sa zohľadňuje jeho celková ekonomická situácia vrátane napríklad výdavkov na výživné na dieťa, výdavkov na nehnuteľnosť alebo dlhy. V cezhraničných veciach sa právna pomoc môže priznať, aj keď príjem žiadateľa presahuje limit 260 000 SEK, a to za predpokladu, že nemôže zaplatiť trovy. Pri priznaní pomoci by sa vychádzalo z rozdielu životných nákladov medzi Švédskom a členským štátom EÚ bydliska žiadateľa.

Uplatniteľná hranica príjmu pre obžalovaných v oblasti trestného súdnictva

Ak sú splnené určité podmienky, každý obžalovaný má nárok na zastúpenie verejným obhajcom bez ohľadu na svoj príjem. Ak je obžalovaný uznaný vinným, musí uhradiť štátu verejné finančné prostriedky vynaložené podľa rozhodnutia súdu o odmene pre jeho obhajcu. Obžalovaný však nie je povinný zaplatiť za obhajcu viac, než je suma, ktorú by musel zaplatiť za právnu pomoc, ak by sa takáto pomoc poskytovala.

Uplatniteľná hranica príjmu pre obete v oblasti trestného súdnictva

Ak sú splnené určité podmienky, každá obeť – bez ohľadu na svoj príjem – má nárok na obhajcu podľa zákona o obhajcovi pre poškodeného.

Ďalšie podmienky spojené s poskytovaním právnej pomoci obetiam

V určitých prípadoch môže súd určiť na pomoc obeti „právneho poradcu poškodených strán“, ktorým je obvykle advokát (advokat). Poradca poškodených strán môže obeti poskytnúť pomoc, ak je obeťou trestného činu (poškodená strana) a bola vystavená napríklad sexuálne motivovanému trestnému činu, ublíženiu na zdraví, nezákonnému zbaveniu slobody, krádeži alebo inému trestnému činu, ktorý môže viesť k uvaleniu väzby na osobu, ktorá spáchala trestný čin. Súd určí právneho poradcu poškodených strán, ale môže tak urobiť až po začatí predbežného vyšetrovania. Právny poradca poškodených strán je platený štátom a pre obeť je táto pomoc bezplatná.

Ďalšie podmienky spojené s poskytovaním právnej pomoci obžalovaným

Ak to podozrivý vo väzbe alebo zadržaný požaduje, určí sa verejný obhajca, ktorý ho bude zastupovať. Verejný obhajca sa určí aj na žiadosť osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, pokiaľ v prípade takéhoto trestného činu je zo zákona stanovený trest v trvaní viac ako 6 mesiacov odňatia slobody.

Verejný obhajca sa určí aj v týchto prípadoch:

  1. ak si podozrivý žiada verejného obhajcu v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu;
  2. ak je verejný obhajca potrebný z hľadiska pochybností týkajúcich sa trestu, ktorý sa má uložiť, a je dôvod na to, aby sa uložil iný trest, ako je peňažný trest alebo podmienečné odsúdenie alebo takéto spojené tresty;
  3. ak existujú osobitné dôvody týkajúce sa osobnej situácie podozrivého alebo predmetu veci.

Ak podozrivého zastupuje verejný obhajca, ktorého si sám vyberie, neurčí sa pomocný verejný zástupca.

Bezplatné súdne konanie

V prípade priznania právnej pomoci, žalobca nemusí zaplatiť súdu poplatok za podanie žiadosti. Obžalovaný nemusí platiť súdu žiadne poplatky. Strany sporu však môžu byť povinné zaplatiť trovy konania druhej strany vrátane poplatkov za podanie žiadosti. Za odvolania predložené odvolaciemu súdu a najvyššiemu súdu sa neplatia žiadne poplatky za podanie žiadosti.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Strana, ktorá spor prehrala, spravidla uhrádza trovy konania druhej strany. Náhrada trov konania plne pokrýva náklady na prípravu na pojednávanie, zastupovanie obhajcom na súde a náklady vynaložené na predloženie dôkazov (vrátane svedkov a znalcov), pokiaľ tieto náklady boli nevyhnutné na ochranu záujmov strany sporu. Náhrada sa zaplatí aj za čas a úsilie vynaložené stranou sporu na súdne konanie. Rokovania zamerané na urovnanie sporu, ktoré priamo ovplyvňujú výsledok žaloby strany sporu, sa považujú za opatrenia prijaté na prípravu súdneho konania.

Odmeny znalcov

Platí predchádzajúca odpoveď týkajúca sa odmeňovania/náhrady nákladov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Ak strana sporu, svedok alebo iná osoba, ktorá má byť vypočutá na súde, nerozumie a nedohovorí sa po švédsky, súd si na pomoc najme tlmočníka. V prípade potreby môže súd zabezpečiť preklad dokumentov predložených súdu alebo odoslaných zo súdu. Súd zaplatí odmenu za preklad a tlmočenie, strany sporu nie sú povinné platiť za tieto náklady.

Podkladový materiál

Švédska správa o štúdii týkajúcej sa transparentnosti nákladov v súvislosti s občianskoprávnymi súdnymi konaniami PDF (457 Kb) en

Posledná aktualizácia: 19/03/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.