Costs

If a citizen envisages going to court or wishes to enforce a court judgment information must be available on the costs of proceedings in the relevant Member State.

Litigation costs in civil and commercial matters are governed by national legislation and costs are not harmonised at EU level. Thus, costs vary from one Member State to another.

To obtain detailed information on costs of proceedings in the Member States, as well as on several case studies carried out on behalf of the European Commission, please select one of the flags listed on the right hand side.

If you do not have sufficient financial resources to meet the costs of a court case you can apply for legal aid.

Additional information can be obtained from the attached study (available in English and French only) undertaken to identify the sources of costs of civil judicial proceedings in each Member State by:

 • defining the proportion of each identified source of cost on the overall cost of civil judicial proceedings,
 • comparing the costs incurred by litigants in different Member States,
 • identifying variations in sources of costs and costs amounts,
 • identifying how transparency of the costs of judicial proceedings and the limitation of differences in sources of costs and costs amounts can foster greater access to justice,
 • making recommendations for possible actions at the EU level, possibly through the establishment of minimum standards, to facilitate access to justice by improving the transparency of costs of civil justice,
 • generally, identifying links, where appropriate and relevant, between costs of justice and access to justice for the citizens, and
 • identifying specific issues pertaining to cross-border disputes.

The study provides a snapshot of the situation in the European Union at a precise moment in time - December 2007.

Related Attachments

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2615 Kb) en – English version

Study on the Transparency of Costs of Civil Judicial Proceedings in the EU PDF (2665 Kb) fr – French version

Annex 1: Results of the public questionnaire PDF (1700 Kb) en

National report - Belgium PDF (829 Kb) en

National report - Bulgaria PDF (566 Kb) en

National report - Czech Republic PDF (703 Kb) en

National report - Denmark PDF (560 Kb) en

National report - Germany PDF (565 Kb) en

National report - Estonia PDF (872 Kb) en

National report - Ireland PDF (400 Kb) en

National report - Greece PDF (849 Kb) en

National report - Spain PDF (640 Kb) en

National report - France PDF (1312 Kb) en

National report - Italy PDF (772 Kb) en

National report - Cyprus PDF (555 Kb) en

National report - Latvia PDF (742 Kb) en

National report - Lithuania PDF (950 Kb) en

National report - Luxembourg PDF (551 Kb) en

National report - Hungary PDF (533 Kb) en

National report - Malta PDF (742 Kb) en

National report - Netherlands PDF (702 Kb) en

National report - Austria PDF (829 Kb) en

National report - Poland PDF (396 Kb) en

National report - Portugal PDF (781 Kb) en

National report - Romania PDF (544 Kb) en

National report - Slovenia PDF (723 Kb) en

National report - Slovakia PDF (872 Kb) en

National report - Finland PDF (504 Kb) en

National report - Sweden PDF (457 Kb) en

Last update: 16/02/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaholandčina.

Trovy konania - Belgicko

Na tejto stránke sú uvedené informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – Rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – Zverenie detí do starostlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – Výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – Zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – Zodpovednosť

Ustanovenia o honorároch v právnických povolaniach

Súdni vykonávatelia

V občianskych záležitostiach

Honoráre súdnych vykonávateľov v občianskoprávnych a obchodných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 30. novembra 1976. Sadzobník na rok 2009 bol uverejnený v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge 31. decembra 2008.

Texty a sadzobník sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke Belgickej komory súdnych vykonávateľov (v časti „Tarifs et Taux d'intérêt“ potom „Toutes affaires“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

V trestných záležitostiach

Honoráre súdnych vykonávateľov v trestných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 28. decembra 1950 a ministerský obežník z 22. januára 2009. Sadzobník na rok 2009 bol uverejnený v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge 12. januára 2009.

Texty a sadzobník sú dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneBelgickej komory súdnych vykonávateľov (v časti „Tarifs et Taux d'intérêt“ potom „Affaires pénales“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Advokáti

Honoráre advokátov neupravuje žiadny predpis. Advokát voľne stanovuje výšku honoráru, ktorá môže byť predmetom dohody medzi klientom a advokátom, musí ju však stanoviť v rozumnej miere. Advokátska komora môže kontrolovať, či advokát neprekračuje tieto hranice.

Možné sú viaceré spôsoby výpočtu: odmena podľa počtu odpracovaných hodín, odmena za jednotlivé úkony, odmena podľa hodnoty pohľadávky (percentuálny podiel z hodnoty sporu). Dohodu o honorároch viazaných výhradne na výsledok sporu zakazuje článok 446 b) belgického občianskeho súdneho poriadku. Advokát musí vopred informovať svojho klienta o spôsobe výpočtu honoráru. V Belgicku advokátske honoráre nepodliehajú DPH.

Fixné súdne poplatky

Fixné súdne poplatky v občianskoprávnych konaniach

Fixné súdne poplatky pre osoby podliehajúce súdnej právomoci v občianskoprávnych konaniach

Súdne poplatky v Belgicku sú fixné. Náklady sú rôzne v závislosti od súdu, na ktorý bol podnet podaný, a podľa etapy konania (prvostupňové konanie alebo odvolanie).

Náklady na súdne konanie sa nazývajú „trovy“ a sú predmetom článkov 1017 a nasledujúcich občianskeho súdneho poriadku. V článku 1018 sa podrobne uvádzajú výdavky, ktoré sú súčasťou trov. Trovy zahŕňajú:

 • rôzne poplatky súdnej kancelárie a registračné poplatky. Poplatky súdnej kancelárie zahŕňajú poplatok za podanie návrhu na začatie konania, za vypracovanie a registráciu a sú podrobne uvedené v článku 268 a nasl. zákona o registračných, hypotekárnych a registrových poplatkoch;
 • poplatky za právne listiny;
 • poplatok za registráciu rozsudku;
 • trovy vyšetrovania, najmä svedecké poplatky a odmeny znalcov. Pokiaľ ide o svedkov, kráľovským nariadením z 27. júla 1972 sa stanovuje výšku poplatkov a náhrad;
 • cestovné náklady a náklady na pobyt sudcov, súdnych tajomníkov a strán, ak ich cestu nariadil sudca, a výdavky za notárske úkony, pokiaľ boli využité na potreby konania;
 • náhrady trov konania v zmysle článku 1022;
 • honorár, odmeny a výdavky mediátora určeného podľa článku 1734.

Článok 1019 upresňuje, že registračné poplatky, ktoré sa započítavajú do trov, zahŕňajú:

 • všeobecný fixný poplatok,
 • špecifické fixné poplatky a
 • poplatky splatné pri vynesení rozsudku, ktorým sa ukladá povinnosť úhrady alebo sa rozhodlo o vyporiadaní alebo určení poradia veriteľov súm alebo cenných papierov.

V niektorých prípadoch, keď navrhovateľ alebo vedľajší účastník konania nie je belgický občan a odporca je belgický občan, odporca môže žiadať, pokiaľ neexistuje medzinárodný dohovor umožňujúci výnimku a okrem osobitných prípadov, aby navrhovateľ alebo vedľajší účastník zložil záruku na náhradu škody, ktorá vyplynie z konania. Ustanovuje sa to v článku 851 občianskeho súdneho poriadku.

Treba tiež počítať s prípadnými nákladmi na súdneho vykonávateľa, advokátov (pozri vyššie), prekladateľov a tlmočníkov (pozri nižšie).

Štádium občianskoprávneho konania, keď strana musí uhradiť fixné poplatky

Niektoré poplatky musia byť uhradené ešte pred podaním návrhu. Je to prípad poplatkov súdnej kancelárie, ktoré sa hradia pri podávaní návrhu na začatie konania.

Náklady, ktoré vzniknú počas konania, sa obyčajne počas konania aj uhrádzajú.

Pri niektorých nákladoch je potrebné zložiť zálohu. Odmeny znalcov sú platené zo zálohy, ktorú zložila strana, ktorá si vyžiadala toto opatrenie na získanie dôkazu. V článku 953 sa tiež ustanovuje, že strana, ktorá žiada výsluch svedka, musí pred výsluchom zložiť v súdnej kancelárii zálohu vo výške svedeckého poplatku a náhrady nákladov (cesta a pod.).

Stáva sa, že súdne poplatky uhradí advokát a potom ich zahrnie do svojho vyúčtovania nákladov a honoráru.

Fixné náklady v trestných záležitostiach

Fixné poplatky povinné pre všetky strany v trestnom konaní

Otázku fixných poplatkov v trestných konaniach upravuje článok 91 a nasledujúce kráľovského nariadenia z 28. decembra 1950.

Štádium trestného konania, keď strana musí uhradiť fixné poplatky

Otázku fixných poplatkov upravuje článok 91 a nasledujúce kráľovského nariadenia z 28. decembra 1950.

Súdne poplatky v ústavných záležitostiach

Fixné súdne poplatky pre osoby podliehajúce súdnej právomoci v ústavnom konaní

Jediný poplatok na náklady strán v ústavnom konaní je poštovné za doporučenú zásielku.

Akú informáciu má právny zástupca (advokát) poskytnúť vopred?

Informáciu o právach a povinnostiach strán

Pravidlá profesionálnej etiky ukladajú advokátom povinnosť poskytovať klientom informácie a rady. Z tohto vyplýva, že advokát poskytne klientovi informácie o jeho právach a povinnostiach.

Okrem toho, advokát musí svojich klientov informovať o spôsobe výpočtu svojich honorárov.

Zdroje informácií o súdnych poplatkoch

Kde možno nájsť informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku?

Informácie na túto tému sú dostupné Odkaz sa zobrazí v novom oknena stránke ministerstva spravodlivosti, na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“) alebo na webových stránkach jednotlivých právnických povolaní.

Tieto informácie takisto možno vyhľadať v predpisoch alebo ich možno získať v súdnej kancelárii či u advokáta.

V akých jazykoch možno získať informácie o súdnych poplatkoch v Belgicku?

Tieto informácie sú dostupné vo flámčine a vo francúzštine.

Kde možno nájsť informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknena stránke ministerstva spravodlivosti (v časti venovanej publikáciám), ako aj na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálnej komisie pre mediáciu.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o trovách?

Webová lokalita zameraná na súdne poplatky

Pozri vyššie.

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania súdneho konania?

Odhad dĺžky vášho konania vám môže poskytnúť advokát. Je to rôzne podľa typu konania, na ktoré chcete podať návrh, a podľa súdu, na ktorom bude konanie prebiehať.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových nákladoch na súdne konanie?

Odhad nákladov na vaše konanie vám môže poskytnúť advokát. Je to rôzne podľa typu konania, na ktoré chcete podať návrh, a podľa súdu, na ktorom bude konanie prebiehať.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kde možno nájsť informácie na túto tému? Aké sú platné sadzby?

Uverejnené informácie o nákladoch nezahŕňajú DPH. Platná sadzba DPH je 21 %.

Právna pomoc

Aké sú hranice príjmov na jej poskytnutie v občianskych záležitostiach?

Túto otázku upravuje článok 508/1 a nasl. belgického občianskeho súdneho poriadku.

Prvotná právna podpora je bezplatná pre všetkých. Ide o prvotný právny názor pre lepšiu orientáciu:

 • praktické informácie,
 • právne informácie,
 • prvotný názor alebo žiadosť na špecializovanú organizáciu.

Túto prvú radu poskytujú odborníci na právo a je úplne bezplatná bez ohľadu na výšku príjmov.

Sekundárna právna podpora umožňuje tým, ktorých príjmy nedokážu pokryť poplatky za advokátske služby, získať úplne alebo čiastočne bezplatnú pomoc advokáta. Advokát vám poskytuje pomoc, radí vám a obhajuje vás. Kráľovské nariadenie z 18. decembra 2003 stanovuje podmienky úplnej alebo čiastočnej bezplatnosti sekundárnej právnej podpory a právnej pomoci.

Príjemcovia úplne bezplatnej právnej podpory z dôvodu sociálneho postavenia:

 • slobodné osoby, ktorých čistý mesačný príjem je nižší ako 944 EUR;
 • slobodné osoby žijúce s nezaopatrenou osobou, ktorých čistý mesačný príjem je nižší ako 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu);
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti (s manželom/manželkou alebo inou osobou), ktorých čistý mesačný príjem domácnosti je nižší ako 1 213 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu);
 • osoby poberajúce integračný príspevok alebo sociálne dávky;
 • osoby poberajúce garantovaný príjem v starobe (GRAPA);
 • osoby poberajúce dávky nahradzujúce príjem pre postihnutých, ktoré nedostávajú integračný príspevok;
 • osoby s nezaopatreným dieťaťom, na ktoré poberajú garantované rodinné dávky;
 • nájomníci sociálnych bytov vo Flámsku a v Bruseli, ktorých nájomné predstavuje polovicu základnej sadzby, a nájomníci vo Valónsku, ktorí platia minimálne nájomné;
 • neplnoleté osoby;
 • cudzinci, ktorí podávajú žiadosť o povolenie na pobyt alebo podávajú správne alebo súdne odvolanie voči rozhodnutiu prijatému na základe zákonov o vstupe na územie, pobyte, usídlení a vyhostení cudzincov;
 • žiadatelia o azyl, osoby, ktoré podali vyhlásenie alebo žiadosť o priznanie štatútu utečenca alebo ktorí podali žiadosť o priznanie štatútu vyhostenej osoby;
 • osoby v konaní o kolektívnom urovnaní dlhov alebo ktoré majú v úmysle podať žiadosť o kolektívne urovnanie dlhov.

Príjemcovia bezplatnej právnej podpory z dôvodu predpokladu nedostatočných príjmov (pričom predpoklad môže byť vyvrátený):

 • osoby vo väzbe alebo obvinení podľa zákona o priamom predvolaní, o ktorých sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak, že nepoberajú dostatočné príjmy;
 • duševne choré osoby, dotknuté opatrením podľa zákona z 26. júna 1990 o ochrane duševne chorých osôb, o ktorých sa predpokladá, ak sa nepreukáže opak, že nepoberajú dostatočné príjmy

Výkon bude čiastočne bezplatný (v takom prípade advokát môže požiadať o mierny poplatok na pokrytie nákladov na svoje služby) pre:

 • slobodné osoby, ktorých čistý mesačný príjem je v rozmedzí od 944 EUR do 1 213 EUR
 • slobodné osoby žijúce s nezaopatrenou osobou, ktorých čistý mesačný príjem je v rozmedzí od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu)
 • osoby žijúce v spoločnej domácnosti s manželom/manželkou alebo inou osobou a ktorých čistý mesačný príjem domácnosti je v rozmedzí od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+ 163,47 EUR na každú nezaopatrenú osobu)

Uvedené sumy sa každý rok upravujú na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien.

Právna pomoc sa vzťahuje na súdne poplatky. Ak klient nemá potrebné prostriedky na pokrytie súdnych poplatkov, môže sa sám alebo prostredníctvom svojho advokáta obrátiť na úrad poskytujúci právnu pomoc. V závislosti od miery insolventnosti môže byť úplne alebo čiastočne oslobodený od poplatkov súdnej kancelárie, znaleckých poplatkov atď. Túto otázku upravuje článok 664 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku.

Aké sú podmienky na získanie právnej pomoci pre obžalovaného v trestnom konaní, obeť trestného činu alebo obvineného?

Podmienky na získanie právnej pomoci pre obžalovaného v trestnom konaní, obeť trestného činu alebo obvineného sú rovnaké ako podmienky uvedené vyššie.

Sú niektoré konania oslobodené od poplatkov?

Áno, napríklad konanie za účelom kolektívneho urovnania dlhov alebo získania procesnej spôsobilosti sú bez poplatkov.

Kedy má strana, ktorá prehrala spor, zaplatiť súdne poplatky strany, ktorá bola úspešná?

V občianskych a obchodných záležitostiach

V súlade s článkom 1017 a nasledujúcimi, výdavky, ktoré predstavujú trovy (náklady súdneho vykonávateľa, znalecké poplatky, náklady súdu…) zvyčajne znáša strana, ktorá prehrala, po vynesení rozhodnutia.

Paušálny príspevok na výdavky a honorár advokáta strany, ktorá spor vyhrala, je súčasťou nákladov, ktoré znáša strana, ktorá prehrala. Tento príspevok sa nazýva „náhrady trov konania“ a ide o paušálny poplatok, ktorého výška sa počíta podľa sadzobníka zostaveného na základe hodnoty nároku. Nepokrýva nevyhnutne všetky náklady na honorár. Kráľovské nariadenie z 26. októbra 2007 stanovuje výšku týchto „náhrad trov konania“. Tieto čiastky pozostávajú z minimálnych a maximálnych súm a je úlohou sudcu určiť výšku náhrad v tomto rozmedzí.

V niektorých prípadoch je možné, že súd neuloží strane, ktorá spor prehrala, povinnosť zaplatiť trovy konania, ale že túto otázku vyrieši iným spôsobom (delenie nákladov…).

V trestných záležitostiach

Keď sú obvinení a osoby, ktoré majú občianskoprávnu zodpovednosť, odsúdení, obyčajne znášajú náklady na súdne konanie, ako aj náhrady trov konania (paušálny príspevok na výdavky a honorár advokáta strany, ktorá spor vyhrala – pozri v občianskych a obchodných záležitostiach). Naopak, keď obvinení a osoby, ktoré majú občianskoprávnu zodpovednosť, nie sú odsúdení a občianska strana prehrá, tejto môže alebo by mala byť uložená povinnosť zaplatiť celú sumu alebo časť nákladov na súdne konanie štátu a obvinenému, ako aj náhrady trov konania. V niektorých prípadoch znáša náklady na súdne konanie štát. Tieto pravidlá uvádza zákon o trestnom konaní.

Honoráre znalcov

V občianskych a obchodných záležitostiach

Honoráre znalcov nie sú upravené predpismi a znalci voľne stanovujú výšku svojich honorárov. Sudca kontroluje tieto honoráre len okrajovo (môže zasiahnuť v prípade nezhody medzi stranami a znalcom), ale neexistuje právny predpis, ktorý by stanovoval sumy, ktorým by mali zodpovedať honoráre znalcov. Túto otázku upravuje článok 987 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku, ako aj kráľovské nariadenie z 24. mája 1933.

V kráľovskom nariadení zo 14. novembra 2003 sa však stanovuje sadzba honorárov a nákladov znalcov určených pracovnými súdmi v rámci lekárskych znaleckých posudkov týkajúcich sa:

 • sporov vo veci prídavkov pre zdravotne postihnuté osoby,
 • rodinných prídavkov pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby,
 • poistenia pre prípad nezamestnanosti a
 • systému povinného zdravotného a nemocenského poistenia.

V trestných záležitostiach

Honoráre znalcov v trestných konaniach sú upravené kráľovským nariadením z 28. decembra 1950 a ministerským obežníkom z 22. januára 2009. Sadzby pre rok 2009 boli uverejnené v belgickom úradnom vestníku Moniteur belge z 12. januára 2009.

Texty sú prístupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Honoráre prekladateľov a tlmočníkov

V priebehu konania môže nastať situácia, keď je potrebné využiť služby prekladateľa alebo tlmočníka. Je to napríklad vtedy, keď sú predložené dokumenty v inom jazyku, ako je jazyk používaný v príslušnom konaní, alebo ak svedok neovláda iný jazyk. Je to tak aj vtedy, keď niektorá strana hovorí iným jazykom, ako je jazyk používaný v príslušnom konaní, a nerozumie jazyku konania alebo sudca neovláda jazyk, ktorým táto strana hovorí. Uplatniteľné predpisy sú uvedené v zákone z 15. júna 1935 o používaní jazykov v súdnych záležitostiach.

V trestných záležitostiach

Honoráre prekladateľov a tlmočníkov v trestných konaniach upravuje kráľovské nariadenie z 28. decembra 1950 a ministerským obežníkom z 22. januára 2009.

Texty sú prístupné na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisie pre modernizáciu súdnictva (v časti „Info juridique“ – „professionnels“ – „tarifs“ – „frais de justice“) alebo na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli súdnej moci v Belgicku (v časti „Législation“).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Odkaz sa zobrazí v novom okneKomisia pre modernizáciu súdnictva

Súvisiace prílohy

Správa Belgicka k štúdii o transparentnosti nákladovPDF(829 Kb)en

Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaholandčina.

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenia sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

nie

Prípad B

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

niePoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Poplatky

Prípad A

nie

okolo 2500 EUR

nie

okolo 250 EUR

okolo 250 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 3500 EUR

nie

okolo 350 EUR

okolo 350 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Iné poplatky

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým sa spôsobom sa vykonáva?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.

Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty požadované pre súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty požadované pre súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EUR


Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaholandčina.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom

Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho spôsobu riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

52 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

nie

Prípad B

52 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

niePoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Poplatky

Prípad A

nie

okolo 1500 EUR

nie

52 EUR

okolo 100 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 1000 EUR

nie

52 EUR

okolo 100 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.

Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EUR


Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaholandčina.

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.

Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.

Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Iné poplatky

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

27 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

nie

Prípad B

27 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

niePoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Poplatky

Prípad A

nie

okolo 1000 EUR

nie

okolo 27 EUR

okolo 60 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 1000 EUR

nie

okolo 27 EUR

okolo 60 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.

Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Popis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EUR


Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaholandčinarumunčina.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.

Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v Belgicku

Prípad B

52 EUR (európsky platobný rozkaz)

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v BelgickuPoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Prípad A

nie

okolo 2000 EUR

nie

okolo 250 EUR

okolo 250 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 2000 EUR

nie

okolo 52 EUR

okolo 100 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísľub zloženia zálohy alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.


Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EUR


Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinaholandčinarumunčina.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Belgicko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Dôležitá úvodná poznámka: Poplatky a honoráre advokátov v Belgicku neupravuje žiadny predpis (tieto poplatky a honoráre závisia od náročnosti a závažnosti prípadu, mena a povesti advokáta, naliehavosti prípadu, výsledku prípadu…). Advokáti v Belgicku sú však viazaní pravidlami profesionálnej etiky a sú povinní zo zákona urobiť odhad nákladov a poplatkov v hraniciach rozumnej miery (pozri vyššie).

Odhad nákladov a poplatkov je len orientačný.


 Poplatky v Belgicku

Poplatky súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Počiatočné poplatky súdneho konania

Poplatky za prepis

Je táto možnosť dostupná v takomto type prípadu?

Poplatky

Prípad A

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v Belgicku

Prípad B

82 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

186 EUR

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

áno

Pozri časť „Náklady na mediáciu“ na stránke o mediácii v BelgickuPoplatky advokáta, súdneho vykonávateľa a znalcov


Prípadová štúdia

Advokát

Súdny vykonávateľ

Znalec

Je zastúpenie povinné?

Priemerná výška poplatkov

Je zastúpenie povinné?

Poplatky pred vynesením rozsudku

Poplatky po vynesení rozsudku

Je jeho intervencia povinná?

Prípad A

nie

okolo 3000 EUR

nie

okolo 500 EUR

okolo 250 EUR

nie

Prípad B

nie

okolo 3000 EUR

nie

okolo 500 EUR

okolo 250 EUR

nieNáklady na odškodnenie svedkov, prísahu alebo inú záruku a iné poplatky


Prípadová štúdia

Odškodnenie svedkov

Prísaha alebo iná záruka

Sú svedkovia odškodnení?

Náklady

Uplatňuje sa a ak áno, kedy a akým spôsobom sa vykonáva?

Prípad A

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov.

Prípad B

áno

od 15,65 EUR do 48,24 EUR

V občianskoprávnych konaniach sa podľa všeobecného pravidla povinnosť zložiť kauciu pri začatí konania môže vyskytnúť v prípade ustanovenom v článku 851 súdneho poriadku. Ide o situáciu, keď sa výnimočne požaduje kaucia v prípade zahraničného navrhovateľa. Belgický odporca môže požadovať, aby zahraničný  navrhovateľ alebo zúčastnená strana na strane navrhovateľa zložili kauciu. V článku 852 sa bližšie určuje, akú podobu môže mať kaucia (peňažný obnos, cenný papier,…). Pozri časť venovanú transparentnosti trov..Poplatky za právnu pomoc a iné náhrady

Pozri časť „Právna pomoc“ na stránke o nákladoch na súdne konanie.


Poplatky za preklad a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Iné poplatky súvisiace s medzinárodnými spormi

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je to potrebné?

Približné náklady

Popis

Približné náklady

Prípad A

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

Prípad B

keď sú dokumenty potrebné na súdne konanie

od 7,57 EUR do 34,48 EUR za stranu

keď odporca nerozumie jazyku súdneho konania

od 31,61 EUR do 54,62 EUR za hodinu

poplatok za uznanie vykonateľnosti

okolo 100 EUR


Posledná aktualizácia: 20/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Trovy konania - Bulharsko

Táto stránka obsahuje informácie o trovách konania v Bulharsku.

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Bulharský zákon o advokácii (naposledy novelizovaný SG 69/05.08.2008):

V článku 36 stanovuje:

 1. Advokát má právo na odmenu za svoju prácu.
 2. Výška odmeny sa musí dohodnúť v zmluve medzi advokátom a jeho klientom. Výška zmluvnej odmeny musí byť spravodlivá a odôvodnená a nesmie byť nižšia ako odmena stanovená pre daný typ vykonanej práce (výnos Najvyššej advokátskej rady).
 3. V prípade, že nebola odmena dohodnutá, Advokátska rada na žiadosť advokáta alebo klienta určí jej výšku (výnos Najvyššej advokátskej rady).
 4. Odmena sa môže stanoviť paušálne alebo ako percento zo sumy, ktorú môže súd v závislosti od výsledku konania priznať. Toto neplatí v prípade odmeny v trestných a občianskych veciach, kde existuje nehmotný záujem.

V článku 38 stanovuje:

 1. Advokát môže poskytovať právnu pomoc a súčinnosť:
  • jednotlivcom, ktorí majú nárok na výživné,
  • osobám vo finančných ťažkostiach,
  • rodičom, priateľom alebo iným advokátom.
   1. V týchto prípadoch, kedy je druhá strana v príslušnom konaní odsúdená na úhradu výdavkov, má advokát právo na odmenu. Súd musí stanoviť túto odmenu vo výške nie nižšej ako stanovená odmena (podľa článku 36 ods. 3 výnosu) a odsúdiť druhú stranu na jej úhradu.

Odmena (poplatok) sa upravuje v súlade s výnosom Najvyššej advokátskej rady č. 1 z roku 2004. Minimálne poplatky za právne služby sú nasledovné:

 1. Poplatky za poradenstvo, informovanie, prípravu dokumentov a zmlúv:
  • Fixné poplatky – približne od 10 do 300 EUR,
  • V závislosti od materiálneho záujmu prípadu fixný poplatok (približne od 75 do 350 EUR) + percento z materiálneho záujmu (0,1 až 1 %).
   1. Poplatky za občianske a správne konania v rámci jedného sporu:
  • Fixné poplatky (približne od 50 do 250 EUR),
  • V závislosti od materiálneho záujmu prípadu fixný poplatok (približne od 50 do 325 EUR) + percento z materiálneho záujmu (2 až 6 %).
   1. Poplatky za konanie vo veci výkonu súdnych rozhodnutí
  • Polovica sumy stanovenej v odseku 2.
   1. Poplatky za konanie o trestných a správnych sankciách v rámci jedného sporu, iba fixné poplatky:
  • V prípade predsúdneho konania približne 150 EUR,
  • V prípade súdneho konania – približne od 150 do 900 EUR v závislosti od závažnosti údajného trestného činu,
  • V prípade správnych sankcií 75 EUR.
   1. Poplatky za konanie v rámci osobitných zákonov (ochrana detí, zákon o rodine, domáce násilie, vyhostenie, Európsky zatykač apod.):
  • Len fixný poplatok približne od 75 do 125 EUR.

Exekútori

Od roku 2006 sú exekútori v Bulharsku buď súkromnými exekútormi alebo štátnymi zamestnancami. Na obe uvedené skupiny sa vzťahujú zákonnom stanovené sadzobníky.

 1. Poplatky pre štátnych zamestnancov sú regulované (v časti II sadzobníka úradných poplatkov, ktoré vyberajú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku z roku 2008).
 2. Poplatky pre súkromných exekútorov sú regulované (v článku 78 zákona o súkromných exekútoroch a v sadzobníku exekučných poplatkov a výdavkov uvedenom v zákone o súkromných exekútoroch).

Poplatky stanovené oboma sadzobníkmi sú rovnaké.

Súkromný exekútor účtuje dodatočný poplatok vo výške 50 % z riadneho poplatku za doručovanie písomností mimo pracovných dní a cez dni pracovného pokoja, za zasielanie predvolaní na súd poštou a za vyhotovenie kópií sťažnosti, oznámenia a dokumentov.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskom konaní

Fixné náklady sporových strán v občianskom konaní

Poplatky za občianske konanie sú stanovené (v časti I sadzobníka úradných poplatkov, ktoré vyberajú súdy podľa občianskeho súdneho poriadku z roku 2008) nasledovne: poplatok:

 • v prípade občianskeho nároku je vo výške 4 % z nárokovanej sumy, avšak najmenej 25 EUR,
 • v prípade nároku za morálnu ujmu je najviac 40 EUR, avšak najmenej 15 EUR,
 • v prípade rozvodových konaní (vrátane tých, ktoré sú urovnávané vzájomnou dohodou) je vo výške 2 % z trojročného súhrnu podielu každej strany (podľa dohody o rozdelení majetku manželov a stanovení výživného),
 • v prípade exekučného príkazu je vo výške 2 % materiálneho záujmu, avšak najmenej 12,50 EUR,
 • v prípade adopcií je vo výške 12,50 EUR,
 • v prípade zabezpečenia nárokovaného majetku je vo výške 20 EUR,
 • v prípade zabezpečenia dôkazov je vo výške 10 EUR,
 • v prípade konkurzných konaní je vo výške 25 EUR pre živnostníkov a 125 EUR pre obchodné spoločnosti.

Fáza občianskeho konania, kedy sa fixné náklady musia zaplatiť

Poplatky sa platia pred začiatkom konania alebo výkonom požadovaných činností (článok 76 občianskeho súdneho poriadku).

Fixné náklady v trestnom konaní

Fixné náklady sporových strán v trestnom konaní

Úhrada nákladov a odmena v trestnom konaní sa upravujú v trestnom poriadku:

Článok 187: Úhrada nákladov

 1. Náklady na trestné konanie sa musia uhradiť vo výške stanovenej v rozpočte príslušnej inštitúcie, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.
 2. V trestných veciach na základe sťažnosti obete podanej na súde musí súkromný sťažovateľ náklady zaplatiť vopred. Ak ich nezaplatí, súkromnému sťažovateľovi sa musí poskytnúť sedemdňová lehota na ich zaplatenie.
 3. Vo veciach na základe sťažnosti obete podanej na súde sa musia náklady na dôkazné nároky zo strany žalovaného na súde uhradiť z rozpočtu súdu.

Fixné náklady za trestné konanie sú stanovené (v sadzobníku č. 1 zákona o úradných poplatkoch, ktoré vyberajú súdy, prokurátorské úrady, vyšetrovacie úrady a ministerstvo spravodlivosti, ktorý sa naposledy novelizoval v roku 2005) takto:

 • v prípade sťažností, na základe ktorých sa začne trestné konanie súkromnej povahy – 6 EUR,
 • v prípade súkromných nárokov v trestnom konaní súkromnej povahy – 2,50 EUR,
 • v prípade žiadostí o rehabilitáciu v otvorených prípadoch – 3 EUR.

Fáza trestného konania, kedy sa fixné náklady musia zaplatiť

Náklady uvedené vyššie musí súkromný sťažovateľ uhradiť vopred (podľa trestného poriadku). Ak ich nezaplatí, musí sa mu poskytnúť sedemdňová lehota na ich zaplatenie.

Fixné náklady v ústavnom konaní

Fixné náklady sporových strán v ústavnom konaní

V bulharskom právnom systéme neexistuje ústavné konanie.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

V článku 40 ods. 3 zákona o advokácii sa ustanovuje, že „advokáti sú povinní presne informovať svojich klientov o ich právach a povinnostiach“. V zákone sa výslovne neuvádza povinnosť informovať klientov o očakávaných nákladoch v priebehu súdneho konania. Etický kódex advokátov však túto povinnosť obsahuje.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Bulharsku?

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem predložiť vec na súd, nemá možnosť zistiť žiadne verejné informácie o výške súdnych trov, keďže neexistuje žiadna oficiálna ani neoficiálna internetová stránka, ani iný verejný orgán, ktoré by poskytovali takéto súhrnné informácie. Klienti sa preto spoliehajú predovšetkým na svojich advokátov, aby ich o týchto nákladoch informovali.

Aj napriek tomu môžu občania nájsť právne predpisy upravujúce poplatky a trovy súdneho konania a urobiť si vlastné výpočty na týchto verejných internetových stránkach: ide o Odkaz sa zobrazí v novom oknevnútroštátne právne predpisy, stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej advokátskej rady, stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady a stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného úradu pre právnu pomoc. Všetky uvedené internetové stránky sú v súčasnosti k dispozícii iba v bulharčine.

V akom jazyku získam informácie o zdrojoch trov v Bulharsku?

Všetky uvedené internetové stránky sú v súčasnosti k dispozícii iba v bulharčine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Tieto informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Bulharska.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššej súdnej rady je možné nájsť ročné a dvojročné správy o súdnych činnostiach na všetkých úrovniach. Uvádzajú sa v nich informácie o počte vecí, v ktorých sa vyniesol rozsudok v priebehu posledných troch mesiacoch, v poslednom polroku, roku, v posledných dvoch rokoch, apod. Štatistické oddelenie Najvyššej súdnej rady zabezpečuje analýzu a poskytuje informácie o priemernej dĺžke súdneho konania v občianskych, trestných a správnych veciach.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Žiadne takéto oficiálne informácie nie sú k dispozícii.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa tieto informácie poskytujú? Aká je platná sadzba?

DPH je zahrnutá v trovách (podľa sadzobníka a právnych predpisov uvedených vyššie).

Právna pomoc

Uplatniteľné príjmové prahy v oblasti civilnej justície

Podľa zákona o právnej pomoci sú podmienky pre občianske a trestné veci rovnaké (pozri nižšie):

Článok 22:

 • Právna pomoc (podľa článku 21 ods. 1 a 2) sa poskytuje ľuďom, ktorí spĺňajú požiadavky na vznik nároku na mesačné dávky sociálnej pomoci (podľa postupu stanoveného vo vykonávacích narideniach k zákonu o sociálnej pomoci) a ľuďom, ktorí boli umiestnení do špecializovaných inštitúcií, v ktorých sa poskytujú sociálne služby.
 • Právna pomoc (podľa článku 21 ods. 1 a 2) sa musí poskytovať pestúnskej rodine, rodine alebo priateľom a príbuzným, do ktorých starostlivosti sa zverilo dieťa (podľa postupov uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o ochrane dieťaťa).
 • Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do starostlivosti musí schváliť riaditeľ riaditeľstva sociálnej pomoci prípadne sa musí potvrdiť rozsudkom súdu. Akákoľvek osoba, ktorá nepožiadala o mesačné dávky sociálnej pomoci, na ktoré má nárok (podľa postupov uvedených vo vykonávacích nariadeniach k zákonu o sociálnej pomoci), musí Národnému úradu pre právnu pomoc predložiť osvedčenie vydané riaditeľom riaditeľstva sociálnej pomoci, v ktorom sa potvrdzuje, že dotknutá osoba spĺňa požiadavky na vznik nároku na mesačné dávky sociálnej pomoci.

V občianskych a správnych veciach existujú ďalšie požiadavky.

Článok 23:

 1. V občianskych a správnych veciach sa právna pomoc – na základe dôkazov predložených príslušnými kompetentnými orgánmi – poskytuje, ak súd určí, že strana nie je schopná zaplatiť za právne služby advokáta. Súd pri rozhodovaní zohľadní:
  • príjem osoby alebo rodiny
  • majetkové pomery na základe vyhlásenia
  • rodinnú situáciu
  • zdravotnú situáciu
  • zamestnanecké pomery
  • vek
  • ďalšie zistené okolnosti.

Uplatniteľné príjmové prahy v oblasti trestnej justície pre žalovaných

Okrem kritérií stanovených pre trestné veci (článok 22 zákona o právnej pomoci, opísané vyššie) sa uplatňujú aj tieto kritériá:

Článok 23:

 1. Systém právnej pomoci (uvedený v článku 21 ods. 3) sa vzťahuje na veci, v ktorých sú obhajoba alebo zastupovanie právnym zástupcom povinné.
 2. Systém právnej pomoci sa okrem toho musí vzťahovať aj na veci, v ktorých si podozrivá osoba, obvinená osoba, žalovaná osoba alebo účastník trestnej, občianskej alebo správnej veci, neschopná zaplatiť za právne služby advokáta, želá využiť takéto právne služby, a ak je to v záujme spravodlivosti.
 3. V trestných veciach musí toto zhodnotenie vykonať príslušný orgán na základe majetkových pomerov osoby/žalovanej osoby, ktorá nie je schopná zaplatiť za služby advokáta.

Uplatniteľné príjmové prahy v oblasti trestnej justície pre obete

Uplatniteľné prahy sú rovnaké ako v prípade ďalších účastníkov trestného konania (pozri vyššie).

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť na poskytovanie právnej pomoci obetiam

Neexistujú žiadne osobitné zákonné podmienky, ktoré by sa vzťahovali na obete trestných činov. Uplatňujú sa všeobecné pravidlá pre právnu pomoc v trestných veciach (články 22 a 23 zákona o právnej pomoci).

Ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť na poskytovanie právnej pomoci žalovaným

Neexistujú žiadne osobitné zákonné podmienky, ktoré by sa vzťahovali na žalovaných. Uplatňujú sa všeobecné pravidlá pre právnu pomoc v trestných veciach (články 22 a 23 zákona o právnej pomoci).

Bezplatné súdne konanie

Článok 83: Oslobodenie od platenia poplatkov a výdavkov

 1. Poplatky a výdavky za urovnávanie sporov nehradia:
  • navrhovatelia – pracovníci, zamestnanci a členovia pri kolektívnych nárokoch vzniknutých na základe pracovnoprávnych vzťahov,
  • navrhovatelia pri nárokoch z vyživovacej povinnosti,
  • prokurátori pri podávaní návrhov,
  • navrhovatelia – v prípade nárokov na náhradu škody vyplývajúcej z úmyselného ublíženia pri trestnom čine, v súvislosti s ktorým súd vyniesol rozsudok, ktorý nadobudol účinnosť,
  • osobitní vymenovaní zástupcovia účastníka, ktorého adresa nie je známa.

 

 1. Poplatky a výdavky konania nehradia tie fyzické osoby, pri ktorých súd uzná, že nemajú dostatočné zdroje na ich úhradu. Súd pri rozhodovaní o žiadosti o oslobodenie od platenia poplatkov a výdavkov zohľadní:
  • príjem osoby alebo jej rodiny
  • majetkové pomery na základe vyhlásenia
  • rodinnú situáciu
  • zdravotnú situáciu
  • zamestnanecké pomery
  • vek
  • ďalšie zistené okolnosti.
   1. Vo veciach uvedených v odseku 1 a 2 sa výdavky konania musia uhradiť zo sumy na to vyčlenenej v rozpočte súdu.

Článok 84: Udelenie výnimky v osobitných prípadoch

Výnimku z platenia úradných poplatkov, avšak nie súdnych trov majú:

 1. štát a štátne inštitúcie, s výnimkou prípadov týkajúcich sa súkromného štátneho majetku a nárokov na súkromné štátne pohľadávky a práva (novela – SG 50/08, v účinnosti od 1.3.2008; po zmene a doplnení rozhodnutím ústavného súdu vo veci č. 3 z roku 2008 – SG 63/08),
 2. Bulharský červený kríz,
 3. obce, s výnimkou nárokov na súkromné obecné pohľadávky a majetkové práva – súkromné obecné vlastníctvo.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Občianske konanie

Článok 78: Prisúdenie výdavkov

 1. Poplatky, ktoré uhradil navrhovateľ (vrátane výdavkov konania a odmeny za právnu pomoc jedného advokáta (ak daná strana jeho služby využila), musí uhradiť žalovaná strana v sume zodpovedajúcej prisúdenému nároku.
 2. Ak žalovaná strana neposkytla žiaden dôvod na spor, úhrada výdavkov sa musí prisúdiť navrhovateľovi.
 3. Žalovaná strana má tiež právo nárokovať si preplatenie výdavkov v sume zodpovedajúcej zamietnutej časti nároku.
 4. Žalovaná strana má tiež nárok na preplatenie výdavkov v prípade, že sa spor ukončí.
 5. Ak je nárok strany na preplatenie výdavkov na právne zastupovanie nadmierne vysoký vzhľadom na skutočnú právnu a faktickú náročnosť konania, súd môže na základe žiadosti druhej strany prisúdiť nižšiu sumu, ktorá však nesmie byť nižšia ako minimálna suma (stanovená v článku 36 zákona o advokácii).
 6. Ak sa vo veci rozhodne v prospech osoby, ktorá je oslobodená od platenia úradných poplatkov alebo výdavkov konania, žalovaná osoba musí uhradiť všetky splatné poplatky a výdavky. Príslušné sumy sa musia prisúdiť súdu.
 7. Ak sa uzná nárok osoby, ktorá využila právnu pomoc, prisúdi sa zaplatená odmena advokáta Národnému úradu pre právnu pomoc v sume zodpovedajúcej uznanej časti nároku. V prípade rozhodnutí o žalobe dlží osoba, ktorá využila právnu pomoc, výdavky vo výške zodpovedajúcej zamietnutej časti nároku.
 8. Odmena advokáta sa tiež prisúdi v prospech právnických osôb a živnostníkov, ak ich obhajoval zamestnanec – právny poradca.
 9. V prípade, že sa vec skončila dohodou, musí sa polovica uhradeného úradného poplatku spätne vyplatiť navrhovateľovi. Výdavky konania a dohoda ostávajú, pokiaľ sa nedohodlo inak.

10.   Tretej pomáhajúcej osobe* sa neprisúdia výdavky, ale musí zaplatiť výdavky konania, ktoré jej vznikli.

11.   Ak sa sporu zúčastňuje prokurátor, splatné výdavky sa musia prisúdiť štátu alebo ich musí zaplatiť štát.

*Tretia pomáhajúca osoba je samostatnou stranou v občianskom konaní s osobitnými právami a povinnosťami, ktoré upravuje občiansky súdny poriadok.

Trestné konanie

Trestný poriadok – náklady a odmeny

Článok 187: Úhrada nákladov

 1. Náklady na trestné konanie sa musia uhradiť vo výške stanovenej v rozpočte príslušnej inštitúcie, pokiaľ sa v zákone nestanovuje inak.
 2. Vo veciach trestných činov, na základe sťažnosti obete podanej na súde, musí súkromný sťažovateľ náklady zaplatiť vopred. Ak ich nezaplatí, súkromnému sťažovateľovi sa musí poskytnúť sedemdňová lehota na ich zaplatenie.
 3. Vo veciach na základe sťažnosti obete podanej na súde sa musia náklady na dôkazné nároky zo strany žalovaného na súde uhradiť z rozpočtu súdu.

Článok 188: Určenie nákladov

 1. Výšku nákladov musí určiť súd alebo orgán v predsúdnom konaní.
 2. Odmenu svedkov – pracovníkov alebo zamestnancov – musí určiť súd.

Článok 189: Rozhodnutie o nákladoch

 1. Súd musí o výške vynaložených nákladov rozhodnúť pri odsúdení alebo vydaní rozsudku.
 2. Náklady na preklad v predsúdnom konaní musí uhradiť príslušný orgán a náklady na preklad počas súdneho konania uhradí príslušný súd.
 3. Ak sa žalovaná strana uzná za vinnú, súd ju odsúdi na zaplatenie súdnych trov vrátane poplatkov za právne zastupovanie a ďalších výdavkov obhajcu vymenovaného ex officio. Medzi tieto poplatky patria výdavky súkromného prokurátora a občianskeho navrhovateľa, pričom navrhovateľ musí na tento účel podať žiadosť. V prípade viacerých odsúdených osôb, súd prerozdelí úradu trov medzi ne.
 4. Ak sa žalovaná strana uzná za nevinnú v niektorých bodoch obžaloby, súd odsúdi túto žalovanú stranu na zaplatenie iba tých trov, ktoré vznikli v súvislosti s tými bodmi obžaloby, v ktorých sa žalovaná strana uznala za vinnú.

Článok 190: Prisúdenie nákladov

 1. Ak sa žalovaná strana uzná za nevinnú alebo sa trestné konanie ukončí, všetky trovy vo verejne žalovateľných veciach uhradí štát, pričom výdavky súvisiace so žalobou na základe sťažnosti obete uhradí súkromný sťažovateľ.
 2. Nariadenie výkonu rozhodnutia v prípade prisúdených trov musí vydať súd prvého stupňa.

Odmeny znalcov

V občianskom súdnom poriadku sa v súvislosti s odmenami znalcov ustanovuje toto všeobecné pravidlo:

Článok 75: Stanovenie výdavkov

„ ... odmenu znalcov určí súd, pričom zohľadní vykonanú prácu a vynaložené výdavky.“

Najvyššia súdna rada vydala výnos č. 1 z roku 2008 o registrácii, kvalifikácii a odmene znalcov, ktorý sa vzťahuje na občianske, trestné a správne veci. V článku 29 sa uvádza, že poplatky za služby znalcov určujú orgány využívajúce ich služby na základe:

 1. Náročnosti úlohy
 2. Spôsobilosti a kvalifikácie znalca
 3. Dĺžky trvania plnenia úlohy
 4. Množstva vykonanej práce
 5. Nevyhnutných výdavkov, ako napríklad použitých materiálov, spotrebného materiálu, nástrojov, vybavenia, apod.
 6. Ďalších podmienok, ktoré mali vplyv na vykonanú prácu, ako napríklad dodržanie lehôt, nadčasy mimo pracovného času a cez štátne sviatky, apod.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Občianske konanie

Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na znalcov, sa vzťahujú aj na prekladateľov – pozri vyššie.

Trestné konanie

Občiansky súdny poriadok: Článok 189 ods. 2

Náklady na preklad v predsúdnom konaní uhradí príslušný orgán a náklady na preklad počas súdneho konania uhradí príslušný súd.

Súvisiace prílohy

Správa Bulharska o štúdii transparentnosti nákladovPDF(566 Kb)en

Posledná aktualizácia: 20/07/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Česká republika

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách súdneho konania v Českej republike.

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – starostlivosť o dieťa a výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluvy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právnici

V Českej republike je len jeden druh právnikov (advokáti). Neexistujú žiadne samostatné právnické povolania podobné advokátom, ako sú „barristers“ a „solicitors“ v Spojenom kráľovstve.

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhláška ministerstva spravodlivosti č. 177/1996 zo 4. júna 1996 upravuje odmeny a náhrady vyplácané advokátom za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Je dostupná v angličtine na webovom sídle Českej advokátskej komory.

Na odmenách pre advokátov sa môžu zúčastnené strany dohodnúť aj súkromne.

Vo väčšine občianskoprávnych konaní (vrátane rodinných a obchodných záležitostí) nie je právne zastúpenie povinné.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy účastníkov občianskeho súdneho konania

Zákon č. 549/1991 o súdnych poplatkoch (anglická verzia nie je k dispozícii) upravuje poplatky splatné v súvislosti s občianskym súdnym konaním. Poplatky sa líšia v závislosti od druhu konania. V niektorých prípadoch sa platia fixné trovy; v iných sa výška poplatku vypočíta na základe percentuálneho podielu.

Poplatky sa musia vo všetkých prípadoch platiť v českej mene (CZK) a musia sa poukázať bankovým prevodom na účet štátu (alebo účet súdu). Poplatky do 5 000 CZK sa môžu platiť vo forme kolkov (státní kolek), ktoré sa kupujú na poštách a na niektorých iných miestach.

Súd je povinný oznámiť osobe, ktorá podáva žalobu, konkrétnu výšku súdnych poplatkov.

Fáza občianskeho súdneho konania, keď účastníkom vzniká povinnosť zaplatiť fixné trovy

Súdny poplatok je splatný, keď sa platiteľ stáva povinným ho zaplatiť (napr. pri podaní žaloby). Ak platiteľ nezaplatí poplatok za konanie, ktorý je splatný, súd požiada o jeho zaplatenie v lehote, ktorú na tento účel stanoví. Ak táto lehota uplynula a platiteľ nezaplatil poplatok, súd konanie zastaví.

Fixné trovy v trestnom konaní

Fixné trovy pre účastníkov trestného konania

Trestné konania sa vždy začínajú ex officio (na základe úradnej povinnosti prokurátora) a odporca platí len náklady na právne zastúpenie (ak nie je poskytnutá bezplatná obhajoba alebo obhajoba so zníženou sadzbou). Ak je však odporca právoplatne uznaný vinným, je povinný nahradiť štátu trovy trestného konania vo výške stanovenej zákonom.

Fáza trestného konania, keď účastníkom vzniká povinnosť zaplatiť fixné trovy

Pri trestnom konaní sa neplatia žiadne súdne poplatky.

Fixné trovy konania pred Ústavným súdom

Fixné trovy účastníkov konania pred Ústavným súdom

Za sťažnosti podané na Ústavnom súde Českej republiky (Ústavní soud České republiky) nie sú stanovené žiadne fixné súdne trovy, ale zastupovanie účastníkov advokátom je povinné.

Fáza konania pred Ústavným súdom, keď účastníkom vzniká povinnosť zaplatiť fixné trovy

Neúčtujú sa žiadne fixné súdne trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Právnym zástupcom strán nebola uložená žiadna povinnosť poskytovať informácie vopred.

Advokát a klient sa môžu dohodnúť na právach a povinnostiach strán.

Právny základ pre trovy

Kde nájdem informácie o právnom základe trov účtovaných v Českej republike?

V každom individuálnom prípade sa odporúča konzultácia s advokátom. Po začatí konania je súd povinný oznámiť stranám výšku splatných súdnych poplatkov.

V akom jazyku môžem získať informácie o právnom základe trov účtovaných v Českej republike?

Jediným úradným jazykom v Českej republike je čeština. Preto neexistuje právna povinnosť poskytovať informácie v iných jazykoch. Kvalita informácií teda závisí od ochoty a vedomostí osoby, ktorá ich poskytuje.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii možno nájsť na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneAsociácie mediátorov Českej republiky (Asociace mediátorů České republiky) (AMČR).

Informácie o registrovaných mediátoroch možno nájsť na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti a/alebo priamo prostredníctvom vyhľadávania v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam mediátorov (Seznam mediátorů).

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Dostupné webové sídlo s informáciami o trovách

Neexistuje žiadne oficiálne webové sídlo poskytujúce informácie o trovách.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti obsahuje štatistiky o činnosti súdov a prokuratúr.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Splatné trovy závisia od okolností každého prípadu. Priemerné celkové trovy súdneho konania nie sú k dispozícii.

DPH

Akým spôsobom sa poskytujú tieto informácie?

Súdne poplatky sú oslobodené od DPH a ich výška je konečná. Tarify advokátov nezahŕňajú DPH. Určité advokátske kancelárie, ktoré sú platcami DPH, účtujú DPH (so sadzbou 21 %). DPH a spôsob výberu tejto dane upravuje zákon č. 235/2004 o dani z pridanej hodnoty.

Aké sú platné sadzby?

Štandardná sadzba je 21 %, znížená sadzba je 15 %.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v oblasti občianskych súdnych konaní

Neexistuje žiadna konkrétna hranica príjmu. Kvalifikačné kritériá poskytovania bezplatnej právnej pomoci zahŕňajú nielen príjem osoby, ale aj celkovú finančnú situáciu jej domácnosti. Ak si to vyžaduje ochrana záujmov strany konania (t. j. najmä v hmotne alebo procesne komplikovaných konaniach) alebo ak strany konania musia byť povinne zastúpené advokátom v danom type konania a zároveň okolnosti strany konania opodstatňujú takýto postup, súd určí strane konania advokáta. Súd potom stranu oslobodí od povinnosti vyplatiť advokátovi odmenu, ako aj zaplatiť súdne poplatky.

Bezplatnú právnu pomoc poskytuje aj Česká advokátska komora (Česká advokátní komora) a špecializované mimovládne organizácie (v závislosti od predmetu konania).

Uplatniteľná hranica príjmu pre osoby obvinené v trestných konaniach

Neexistuje žiadna konkrétna hranica príjmu. Súd vymenuje obhajcu obvinenej osoby vo všetkých prípadoch, keď je právne zastupovanie povinné a obvinený nemá advokáta.

Ak obvinená osoba preukáže, že si nemôže dovoliť zaplatiť obhajobu, súd rozhodne, že má nárok na bezplatnú právnu obhajobu alebo obhajobu za zníženú sadzbu.

Uplatniteľná hranica príjmu pre obete (poškodené strany) v trestných konaniach

Poškodené strany mladšie ako 18 rokov majú nárok na bezplatné zastupovanie advokátom v trestnom konaní, pokiaľ sa konanie netýka trestného činu zanedbania povinnosti vyživovať a podporovať (zanedbání povinné výživy).

Poškodené strany, ktoré patria do jednej z týchto kategórií, majú takisto nárok na bezplatné právne zastupovanie advokátom:

 1. mimoriadne zraniteľné obete podľa zákona č. 45/2013 o obetiach trestných činov a o zmene niektorých zákonov (zákon o obetiach trestných činov);
 2. osoby, ktoré utrpeli ťažkú ujmu na zdraví v dôsledku úmyselného trestného činu;
 3. pozostalí po obeti, ktorá zomrela v dôsledku trestného činu;

osoby, ktoré preukážu, že si nemôžu dovoliť zaplatiť právne zastúpenie. Tieto osoby sú oprávnené samy si vybrať svojho advokáta; ak tak neurobia, príslušný orgán presadzovania práva im advokáta pridelí.

Ak je poškodená strana aj mimoriadne zraniteľnou obeťou, dostáva navyše obmedzenú právnu pomoc podľa zákona o obetiach trestných činov. Túto formu právnej pomoci poskytujú právnici (advokáti), ktorí dobrovoľne poskytujú takýmto obetiam určitú bezplatnú právnu pomoc a sú zaregistrovaní v osobitnom registri vedenom ministerstvom spravodlivosti.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam

Mimovládne neziskové organizácie, ktoré splnili stanovené podmienky a získali akreditáciu od ministerstva spravodlivosti, ako aj Probačnej a mediačnej služby (Probační a mediační služba), môžu obetiam trestných činov poskytovať právne informácie (najmä informácie o ich právach podľa zákona o obetiach trestných činov a o právach poškodených strán v trestnom konaní). Tieto právne informácie však priamo nepredstavujú právnu pomoc.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obvineným osobám

V tejto súvislosti platia rovnaké informácie, aké už boli uvedené, pokiaľ ide o hranice príjmov v súvislosti s právnou pomocou pre obvinené osoby v trestnom konaní.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Sťažnosti podané na Ústavnom súde sú oslobodené od súdnych poplatkov. Súdne poplatky sa neúčtujú ani pri určitých druhoch konaní (vymedzených v § 11 zákona č. 549/1991 o súdnych poplatkoch) – napr. keď je žalobcom neplnoletá osoba a v niektorých ďalších prípadoch (napr. keď je stranou konania štát alebo jeho orgány, keď sa prípad týka žiadosti o azyl cudzinca a v prípadoch, keď sa na konaní ako strany zúčastňujú „osoby v slabšom postavení“).

Kedy je neúspešná strana konania povinná nahradiť trovy úspešnej strane?

Je na sudcovi, aby rozhodol (vo svojom konečnom rozhodnutí) v každom osobitnom prípade; súd môže neúspešnej strane nariadiť, aby uhradila všetky trovy alebo ich časť. Toto sa však neuplatňuje na konanie o rozvod manželstva. Rozhodnutia o povinnosti uhradiť trovy môžu často zahŕňať náklady na právne zastúpenie.

Odmeny znalcov a trovy

Súd hradí odmeny znalcov, ktorých ustanoví. Strany sporu sú povinné niesť náklady na odmeny znalcov len vtedy, keď samy požiadajú o služby znalca. V niektorých osobitných prípadoch súd môže neúspešnej strane nariadiť, aby uhradila odmenu znalca.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Súd je zodpovedný za uhradenie odmien prekladateľom a tlmočníkom. Ak je stranou konania cudzinec, ktorý nerozumie po česky, má právo obrátiť sa na súd vo svojom materinskom jazyku.

Súvisiace prílohy

Správa Českej republiky týkajúca sa štúdie transparentnosti poplatkov PDF(703 Kb)en

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod – Česká republika

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.

Trovy v Českej republike

Orientačné súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporov (ARS)


Prípadová štúdia

Prvostupňové súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov


Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje takáto možnosť pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

áno (nepovinná)

zmluvné (400 CZK za každú začatú hodinu v prípade súdom nariadeného úvodného stretnutia s mediátorom)

Prípad B

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

2 000 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

áno (nepovinná)

zmluvné (400 CZK za každú začatú hodinu v prípade súdom nariadeného úvodného stretnutia s mediátorom)

Orientačné náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právne zastúpenie

Exekútor

Znalec


Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné, podľa advokátskeho sadzobníka 1 500 CZK za každý úkon

nie

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Prípad B

nie

zmluvné

nie (závisí to od druhej krajiny zúčastnenej na veci)

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zábezpekami, zárukami a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka alebo záruka

Iné náklady


Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

nie

Prípad B

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

nie

Náklady na právnu pomoc a náhrada nákladov a výdavkov


Prípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrada


Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa právna pomoc poskytuje v plnom rozsahu?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

iba mimovládne organizácie

Zvyčajne nie. Súd však môže priznať náhradu trov, ak je to odôvodnené okolnosťami prípadu.

závisí to od rozhodnutia súdu, väčšinou žiadne

nie

Prípad B

pozri smernicu o uplatňovaní právnej pomoci v cezhraničných sporoch

Zvyčajne nie. Súd však môže priznať náhradu trov, ak je to odôvodnené okolnosťami prípadu.

závisí to od rozhodnutia súdu, väčšinou žiadne

nie

Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory


Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Približná výška nákladov

Prípad A

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu


Prípad B

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

v prípadoch, keď účastník konania alebo svedok je cudzím štátnym príslušníkom alebo nerozumie česky

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – starostlivosť o deti – Česká republika

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo styku s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie otcovho práva styku s dieťaťom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnikom v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo styku s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o zmenu otcovho práva styku s dieťaťom.

Trovy v Českej republike

Orientačné súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporov


Prípadová štúdia

Prvostupňové súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov


Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Možno túto možnosť využiť v tomto konkrétnom prípade?

Náklady

Prípad A

0 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

0 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

áno

zmluvné (400 CZK za každú začatú hodinu v prípade súdom nariadeného úvodného stretnutia s mediátorom)

Prípad B

0 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

0 CZK

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

áno

zmluvné (400 CZK za každú začatú hodinu v prípade súdom nariadeného úvodného stretnutia s mediátorom)Orientačné náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právne zastúpenie

Exekútor

Znalec


Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné, podľa advokátskeho sadzobníka 1 000 CZK za každý úkon

nie

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Prípad B

nie

zmluvné, podľa advokátskeho sadzobníka 1 000 CZK za každý úkon

nie (závisí to od druhej krajiny)

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zábezpekami, zárukami a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka alebo záruka

Iné náklady


Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

áno, na základe skutočne vynaložených nákladov

rôzne v závislosti od okolností prípadu

nie v tomto druhu konania

Prípad B

áno, na základe skutočne vynaložených nákladov

rôzne v závislosti od okolností prípadu

nie v tomto druhu konaniaNáklady na právnu pomoc a náhrada nákladov a výdavkovPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrada


Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa právna pomoc poskytuje v plnom rozsahu?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

iba mimovládne organizácie

Zvyčajne nie. Súd však môže priznať náhradu trov, ak je to odôvodnené okolnosťami prípadu.

závisí to od rozhodnutia súdu, väčšinou žiadne

nie

Prípad B

pozri smernicu o uplatňovaní právnej pomoci v cezhraničných sporoch

Zvyčajne nie. Súd však môže priznať náhradu trov, ak je to odôvodnené okolnosťami prípadu.

závisí to od rozhodnutia súdu, väčšinou žiadne

nie


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory


Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Približná výška nákladov

Prípad A

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

Prípad B

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

v prípadoch, keď účastník konania alebo svedok je cudzím štátnym príslušníkom alebo nerozumie česky

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluvy – Česká republika

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predávajúceho o trovách konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Kupujúci sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá dohodnutým náležitostiam, a tak predávajúcemu nezaplatí.

Predávajúci sa rozhodne súdiť o úhradu ceny tovaru v plnej výške.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá kupujúcemu v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Kupujúci v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá dohodnutým náležitostiam, a tak predávajúcemu nezaplatí. Predávajúci sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o úhradu ceny tovaru v plnej výške, ako sa stanovuje v zmluve s kupujúcim.

Trovy v Českej republike

Orientačné súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporov


Prípadová štúdia

Prvostupňové súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov


Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Možno túto možnosť využiť v tomto konkrétnom prípade?

Náklady

Prípad A

5 % zo sumy

(pri predmete sporu do 40 mil. CZK)

neuplatňuje sa

nie

5 % zo sumy

neuplatňuje sa

nie

áno

(napr. rozhodcovské konanie alebo mediácia)

zmluvné

Prípad B

5 % zo sumy

(pri predmete sporu do 40 mil. CZK)

neuplatňuje sa

nie

5 % zo sumy

neuplatňuje sa

nie

áno

(napr. rozhodcovské konanie alebo mediácia)

zmluvnéOrientačné náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právne zastúpenie

Exekútor

Znalec


Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné

nie

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Prípad B

nie

zmluvné

nie

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinuNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zábezpekami, zárukami a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka alebo záruka

Iné náklady


Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

v obchodných veciach, keď sa požaduje vydanie predbežného opatrenia

50 000 CZK

Prípad B

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

v obchodných veciach, keď sa požaduje vydanie predbežného opatrenia

50 000 CZKNáklady na právnu pomoc a náhrada nákladov a výdavkovPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrada


Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa právna pomoc poskytuje v plnom rozsahu?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

v obchodných veciach len výnimočne

áno

závisí od okolností prípadu

možno nariadiť náhradu všetkých trov

nie

Prípad B

pozri smernicu o uplatňovaní právnej pomoci v cezhraničných sporoch

áno

závisí od okolností prípadu

možno nariadiť náhradu všetkých trov

nieNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie


Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Prípad A

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

Prípad B

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

v prípadoch, keď účastník konania alebo svedok je cudzím štátnym príslušníkom alebo nerozumie česky

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť – Česká republika

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o náhradu škody v plnej výške s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá ohrievač inštalačnej firme v členskom štáte C. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o náhradu škody v plnej výške s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.

Trovy v Českej republike

Orientačné súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporov


Prípadová štúdia

Prvostupňové súdne konanie

Odvolacie konanie

Alternatívne riešenie sporov


Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Možno túto možnosť využiť v tomto konkrétnom prípade?

Náklady

Prípad A

5 % zo sumy (požadovaného poistného)

neuplatňuje sa

nie

5 % zo sumy

neuplatňuje sa

nie

áno (nepovinné)

zmluvné (zvyčajne 1 000 CZK za hodinu; 3 hodiny)

Prípad B

5 % zo sumy (požadovaného poistného)

neuplatňuje sa

nie

5 % zo sumy

neuplatňuje sa

nie

áno (nepovinné)

zmluvné

Orientačné náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právne zastúpenie

Exekútor

Znalec


Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

nie

zmluvné

nie

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Prípad B

nie

zmluvné

nie

nie

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zábezpekami, zárukami a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka alebo záruka

Iné náklady


Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

ak sa požaduje vydanie predbežného opatrenia

10 000 CZK

náklady na zabezpečenie dôkazov

rôzne v závislosti od okolností prípadu

Prípad B

Áno. Vyplácajú sa skutočne vynaložené náklady.

rôzne v závislosti od okolností prípadu

ak sa požaduje vydanie predbežného opatrenia

10 000 CZK

náklady na zabezpečenie dôkazov

rôzne v závislosti od okolností prípadu

Náklady na právnu pomoc a náhrada nákladov a výdavkovPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrada


Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa právna pomoc poskytuje v plnom rozsahu?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

strediská na ochranu spotrebiteľov, ďalšie mimovládne organizácie

Ak je to potrebné na ochranu záujmov strany, súd ustanoví právneho zástupcu.

žiadosť strany, jej majetkové pomery a zložitosť sporu

áno

závisí od okolností prípadu

možno nariadiť náhradu všetkých trov

nie

Prípad B

pozri smernicu o právnej pomoci v cezhraničných sporoch, prípadne európske spotrebiteľské centrum

Ak je to potrebné na ochranu záujmov strany, súd ustanoví právneho zástupcu.

žiadosť strany, jej majetkové pomery a zložitosť sporu

áno

závisí od okolností prípadu

možno nariadiť náhradu všetkých trov

nie

Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie


Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Prípad A

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

Prípad B

originálne dokumenty v cudzom jazyku, ktoré sú potrebné na účely konania

100 CZK až 350 CZK za stranu

v prípadoch, keď účastník konania alebo svedok je cudzím štátnym príslušníkom alebo nerozumie česky

100 CZK až 350 CZK za hodinu

Posledná aktualizácia: 28/02/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Trovy konania - Dánsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o súdnych trovách v Dánsku.

Právny rámec upravujúci poplatky účtované v právnických profesiách

Poplatky účtované v právnických profesiách v zásade nie sú upravené. Vrchný súd (landsret) však stanovil usmernenie pre sadzby, ktoré je prístupné verejnosti. Každý môže podať sťažnosť týkajúcu sa poplatkov účtovaných právnym zástupcom Disciplinárnej rade právnych zástupcov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Advokatnævnet“.

Fixné súdne trovy

Fixné súdne trovy v občianskoprávnych konaniach

Fixné súdne trovy pre strany v občianskoprávnych konaniach

V dánskom práve sa vyžaduje, aby navrhovateľ zaplatil súdny poplatok pri predložení žaloby. Najnižší poplatok je stanovený na 500 DKK. Vo veciach s hodnotou vyššou ako 50 000 DKK je poplatok 750 DKK plus čiastka zodpovedajúca 1,2 % zo sumy, ktorá prevyšuje 50 000 DKK.

Vo veciach s hodnotou vyššou ako 50 000 DKK sa okrem toho hradí ďalší súdny poplatok za súdne pojednávanie. Tento poplatok je totožný so súdnym poplatkom pri predložení žaloby. Navrhovateľ teda musí aj za súdne pojednávanie uhradiť poplatok 750 DKK plus 1,2 % zo sumy, ktorá prevyšuje 50 000 DKK.

Pri oboch typoch poplatkov je stanovená horná hranica 75 000 DKK (poplatok za predloženie žaloby a poplatok za súdne pojednávanie). V niektorých veciach (napr. týkajúcich sa výkonu verejnej moci) je horná hranica len 2 000 DKK.

Niektoré typy občianskoprávnych vecí sú od súdnych poplatkov oslobodené, vrátane vecí týkajúcich sa rodinného práva.

Fázy občianskoprávnych konaní, v ktorých strany musia zaplatiť súdne trovy

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ musí zaplatiť súdny poplatok pri predložení žaloby.

Poplatok za súdne pojednávanie sa musí zaplatiť do dátumu, na ktorý je stanovené pojednávanie, najskôr ale tri mesiace pred pojednávaním.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné súdne trovy pre strany v trestných konaniach

Trestné veci sú obvykle oslobodené od súdnych poplatkov. Malý počet trestnoprávnych vecí však podlieha súkromnej obžalobe, v takomto prípade sa uplatňujú pravidlá týkajúce sa súdnych poplatkov v občianskoprávnych veciach.

Fixné trovy v ústavných konaniach

Fixné súdne trovy pre strany ústavných konaniach

Ústavné veci sa môžu prejednávať buď ako občianskoprávne alebo trestné veci. V Dánsku neexistujú samostatné pravidlá týkajúce sa ústavných konaní.

Predbežné informácie o nákladoch konaní, ktoré musia uviesť zákonní zástupcovia

Práva a povinnosti strán

V bode 16.8 Kódexu správania Dánskej advokátskej a právnickej komory (Advokatsamfundets advokatetiske regler) sa stanovuje:

„Právny zástupca by sa mal usilovať vyvinúť maximálnu snahu na nájdenie riešenia klientovho problému v danej veci pri čo najnižších nákladoch, pričom by mal prihliadať na želania a inštrukcie klienta.“

Zdroje trov

Kde môžem nájsť informácie o zdrojoch trov v Dánsku?

Informácie o trovách sú dostupné na domovskej stránke Dánskej advokátskej a právnickej komory Odkaz sa zobrazí v novom okne„Advokatsamfundet“ a dánskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Danmarks Domstole“.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Dánsku?

Informácie o trovách sú dostupné v dánčine a angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii (retsmægling) sa nachádzajú na domovskej stránke dánskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Danmarks Domstole“.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové stránky s informáciami o trovách

Na oficiálnej webovej stránke Dánskej správy súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Domstolsstyrelsen“ sa nachádzajú všeobecné informácie o dánskom súdnom systéme a kontaktné informácie.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych konaní?

Informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych typov konaní sú dostupné na domovskej stránke dánskych súdov Odkaz sa zobrazí v novom okne„Danmarks Domstole“.

Daň z pridanej hodnoty

Kde môžem nájsť tieto informácie?

Uverejnené informácie zvyčajne zahŕňajú DPH.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Hranica príjmu pre právnu pomoc sa upravuje raz ročne. V roku 2019 sa uplatňovali tieto hranice:

 • slobodný/á: DKK 329 000
 • žiadateľ/ka, ktorý/á je ženatý/vydatá alebo v podobnom vzťahu: DKK 418 000
 • suma pripočítaná na každé dieťa:: DKK 57 000.

51Každý má bez ohľadu na príjem právo získať v inštitúciách právnej pomoci základné právne poradenstvo ústne a bezplatne (advokatvagten and retshjælpen).

Platná prahová hodnota príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalovaných

Právo obžalovaného na právne zastúpenie nezávisí od príjmu, ale od charakteru veci. Pokiaľ je obžalovaný uznaný vinným, musí on /ona zvyčajne uhradiť odmenu obhajcovi bez ohľadu na výšku svojho príjmu.

Platná prahová hodnota príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete

Právo obete na právne zastúpenie nezávisí od príjmu, ale od charakteru veci. Podľa čl. 741 písm. a) zákona o súdnej správe sa za hlavné situácie, v ktorých majú obete právo na právne zastúpenie, považujú prípady zahŕňajúce násilie a sexuálne trestné činy. V takýchto situáciách hradí poplatok za právnych zástupcov štát.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam

Pre obete platí vyššie uvedená odpoveď týkajúca sa použiteľnej prahovej hodnoty príjmu v oblasti trestného súdnictva.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obvineným

Pre obvinených platí vyššie uvedená odpoveď týkajúca sa použiteľnej prahovej hodnoty príjmu v oblasti trestného súdnictva.

Existujú súdne konania oslobodené od poplatkov?

Ako už bolo uvedené (pozri odpoveď k fixným nákladom pre strany v občianskoprávnych konaniach), určité občianskoprávne veci sú úplne oslobodené od súdnych poplatkov. V priebehu konania však môže byť potrebné uhradiť iné náklady (napr. poplatky účtované právnym zástupcom).

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Pravidlá o náhrade nákladov v občianskoprávnych veciach sú uvedené v kapitole 30 zákone o výkone súdnictva (retsplejeloven).

Vo všeobecnosti platí, že strana, ktorá prehrá spor, musí zaplatiť víťaznej strane. Ak si to však vyžadujú osobitné okolnosti, súd môže rozhodnúť, že porazená strana nemusí zaplatiť náklady víťaznej strany, ale musí zaplatiť len časť týchto nákladov.

Môžu sa priznať len náklady nevyhnutné na riadne vybavenie veci.

Odmeny znalcov

Za zaplatenie odmeny znalcovi je zodpovedný navrhovateľ, ak žiadal o znalecký posudok v konkrétnej záležitosti.

Na záver konania v predmetnej veci súd rozhodne, či má odporca zaplatiť náklady na znalca. Závisí to od výsledku konania vo veci.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Vo všeobecnosti platí, že v občianskoprávnych veciach hradí odmeny účastník konania.
V trestných veciach sa odmeny tlmočníkom hradia zo štátnej pokladnice.

Relevantné dokumenty

Správa Dánska o transparentnosti súdnych trovPDF(560 Kb)en

Posledná aktualizácia: 20/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Nemecko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Nemecku.

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – zverenie detí do starostlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Právny rámec upravujúci poplatky spojené s právnickými profesiami

Advokáti

V Nemecku sa nerozlišuje medzi rôznymi formami advokátov.

V Nemecku sa odmeny pre advokátov vyberajú v súlade so zákonom o odmenách advokátov [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz] (RVG) alebo na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. V zásade sú tieto dohody vždy možnou alternatívou k zákonným poplatkom. Pritom je potrebné zohľadniť aj ustanovenia § 49b nariadení týkajúcich sa advokátov [Bundesrechtsanwaltsordnung] (BRAO)] a §§ 3 a až 4b zákona o odmenách advokátov. Ak advokát zastupuje klienta na súde, schválené odmeny nemôžu byť nižšie ako odmeny stanovené zákonom.

Tabuľka poplatkov priložená k zákonu o odmenách advokátov (príloha 1 zákona o odmenách advokátov) stanovuje buď fixné poplatky, alebo rámcovú sadzbu za jednotlivé úkony. Výška poplatkov sa bežne stanovuje na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania . Rozsah poplatkov založených na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, predstavuje maximálnu a minimálnu sadzbu účtovanú za daný úkon. Súčasná výška poplatkov založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, je stanovená v tabuľke poplatkov (príloha 2 zákona o odmenách advokátov). V každom prípade musí byť primeraný poplatok vychádzajúci z predpísaného rozsahu stanovený ex aequo et bono, pričom treba zohľadniť všetky okolnosti, najmä rozsah a zložitosť vykonanej práce, dôležitosť prejednávanej veci a príjem a majetkové pomery klienta. Ak advokát znáša značné riziko zodpovednosti, môže sa to zohľadniť pri určovaní jeho odmeny. Rámcové sadzby so zákonne stanovenou maximálnou a minimálnou výškou sa uplatňujú v množstve osobitných oblastí, najmä v trestných veciach a vo veciach týkajúcich sa sociálneho práva.

Súdni vykonávatelia

Súdni vykonávatelia [Gerichtsvollzieher] môžu vyberať len poplatky stanovené v zákone o odmenách súdnych vykonávateľov [Gerichtsvollzieherkostengesetz] (GvKostG)]. Za každý úkon, ktorý vykonáva súdny vykonávateľ, je stanovený určitý poplatok.

Fixné náklady

Fixné náklady v občianskoprávnych konaniach

Fixné náklady pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Súd zvyčajne účtuje poplatok za konanie na základe hodnoty nároku. V občianskoprávnych konaniach stanovuje tieto poplatky zákon o súdnych poplatkoch [Gerichtskostengesetz] (GKG) a zákon o súdnych poplatkoch v rodinných veciach [Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen] (FamGKG). Sadzby poplatkov sú stanovené v tabuľke (príloha 1 príslušného zákona). V prílohe 2 je v príslušnej tabuľke uvedená výška poplatkov založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania. Vo všeobecných občianskoprávnych konaniach a vo veciach týkajúcich sa rodinného práva, a to najmä vo veciach určenia výšky vyživovacej povinnosti je sadzba poplatku 3,0 a vo veciach týkajúcich sa manželstva 2,0. Vo veciach týkajúcich sa rodičovstva vrátane rodičovskej starostlivosti a úpravy styku s dieťaťom predstavuje táto sadzba 0,5. Hodnota konania sa určuje takto:

 • Vo veciach týkajúcich sa manželstva sa hodnota konania stanovuje na základe voľného uváženia, a to po zohľadnení všetkých okolností jednotlivých prípadov, najmä rozsahu a významu veci, ako aj príjmu a majetkových pomerov manželov. Pokiaľ ide o príjmy, vychádza sa z hodnoty zodpovedajúcej trojnásobku čistého príjmu oboch manželov. Súdy spravidla stanovia hodnotu konania na základe trojnásobku čistého príjmu.
 • Vo veciach týkajúcich sa rodinného práva je hodnota konania zvyčajne podmienená hodnotou nároku. Vo veciach určenia výšky vyživovacej povinnosti je pri stanovení výšky výživného smerodajná výška preukázaných výdavkov na živobytie, maximálne však ich ročná výška. V tomto výpočte sa zohľadnia aj nedoplatky za obdobie do predloženia žiadosti.
 • Vo veciach týkajúcich sa rodičovstva vrátane rodičovskej starostlivosti a úpravy styku s dieťaťom predstavuje hodnota konania 3 000 EUR.

V prípade, že nedošlo k uzatvoreniu dohody o výške odmeny, za zastupovanie advokátom na súde sa účtujú poplatky na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. Táto hodnota zvyčajne zodpovedá hodnote konania, podľa ktorej sa určujú súdne poplatky. V zákone o odmenách advokátov sa presne stanovuje, aký druh poplatkov a v akej výške možno účtovať v prípade jednotlivých konaní. V prílohe 2 uvedeného zákona je stanovená výška poplatkov na základe hodnoty veci, ktorá je predmetom konania. V občianskoprávnom konaní na prvom stupni sa advokátovi vypláca poplatok za konanie vo výške 1,3 – násobku sadzby a poplatok za právne zastupovanie vo výške 1,2-násobku sadzby. Pokiaľ advokát dosiahne vyrovnanie medzi stranami sporu na prvom stupni, vyplatí sa mu dodatočná odmena za vyrovnanie, ktorej sadzba je 1,0.

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v občianskoprávnych konaniach?

Vo všeobecných občianskoprávnych konaniach, konaniach týkajúcich sa určenia výšky vyživovacej povinnosti a v konaniach vo veci manželstva sa súdne poplatky musia uhradiť ihneď po predložení žiadosti alebo žaloby. V konaniach týkajúcich sa rodinného práva sú tieto poplatky splatné na konci súdneho konania. Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Fixné náklady v trestnoprávnych konaniach

Fixné náklady pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

V trestnoprávnych veciach sa súdne poplatky vyberajú až po vynesení konečného rozsudku. Výška poplatku sa určuje v závislosti od uloženého trestu, a to v rozsahu od 120 EUR do 900 EUR. Ak nebola uzavretá žiadna dohoda o poplatkoch, má advokát, či už ako obhajca alebo ako zástupca prokurátora, nárok na tarifnú odmenu za konkrétne úkony, ktoré je pri každej prejednávanej veci zo zákona potrebné na tento účel vykonať. Výška tejto tarifnej odmeny je pre konania v jednotlivých veciach stanovená zákonom.

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v trestnoprávnych konaniach?

Súdne poplatky sú splatné po vynesení konečného rozsudku. Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Fixné náklady v konaniach pre ústavným súdom

Fixné náklady pre strany sporu v konaniach pred ústavným súdom

Konania pred Spolkovým ústavným súdom [Bundesverfassungsgericht] je bezplatné, s výnimkou prípadov, keď bola ústavná sťažnosť podaná neoprávnene (§ 34 zákona o Spolkovom ústavnom súde [Bundesverfassungsgerichtsgesetzes]). Právne zastúpenie, najmä prostredníctvom advokáta, sa na Spolkovom ústavnom súde vyžaduje len v prípade ústneho konania (§ 22 zákona o Spolkovom ústavnom súde).

Kedy je potrebné uhradiť fixné náklady v konaniach pred ústavným súdom?

Ak nebolo dohodnuté inak, odmena sa advokátovi uhradí po skončení právneho zastupovania. Advokát má však zákonný nárok na uhradenie preddavku.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Advokát je povinný poskytnúť klientovi úplné informácie a poradenstvo a musí klientovi navrhnúť najbezpečnejší a najmenej rizikový spôsob, ako dosiahnuť želaný cieľ. Advokát musí takisto poukázať na všetky riziká v danej veci, aby klient mohol prijať rozhodnutie založené na informáciách. Rozsah poskytnutých informácií závisí od posúdenia advokáta. Advokát musí odpovedať na otázky klienta komplexne a pravdivo. Pred začatím súdneho konania je advokát povinný objasniť klientovi perspektívy a riziká spojené so súdnym sporom. Sem patria riziká spojené s nákladmi, ako aj vyhliadky na úspech.

Osobitnú povinnosť poskytovať informácie má advokát v týchto prípadoch:

 • ak je odmena advokáta založená na hodnote veci, ktorá je predmetom konania , advokát je povinný na túto skutočnosť upozorniť ešte predtým, ako začne konať (§ 49b ods. 5 nariadení týkajúcich sa advokátov);
 • ak sa uzatvorí dohoda o odmene advokáta, musí sa v nej poukázať na to, že v prípade nahradenia poplatkov sa nahradia len poplatky vyplývajúce zo zákona (§ 3a ods. 1, veta 3 zákona o odmenách advokátov);
 • ak sa advokát s klientom dohodne na zaplatení poplatku za služby, ktorý je splatný po dosiahnutí výsledku, advokát musí klienta upozorniť na skutočnosť, že dohoda nemá vplyv na žiadne iné náklady, ktoré klient bude musieť znášať (§ 4a ods. 3, veta 2 zákona o odmenách advokátov);
 • pred uzatvorením dohody o zastupovaní klienta v súdnom konaní pred pracovným súdom musí advokát klienta upozorniť na skutočnosť, že náklady na advokáta sa nevracajú (§ 12a ods. 1, veta 2 zákona o pracovných súdoch [Arbeitsgerichtsgesetz]).

Právny základ pre stanovenie nákladov

Kde možno nájsť informácie o právnom základe pre stanovenie nákladov v Nemecku?

Texty zákonov týkajúcich sa nákladov možno nájsť v kníhkupectvách alebo ich najnovšie znenie možno bezplatne vyhľadať na internete.

V akých jazykoch možno získať informácie o právnych základoch pre stanovenie nákladov v Nemecku?

Tieto informácie sú dostupné v nemeckom jazyku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch na súdne konanie?

Webová stránka obsahujúca informácie o nákladoch konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneAktuálne znenie zákonov je dostupné na oficiálnej webovej stránke Spolkového ministerstva spravodlivosti. Rôzne právne predpisy týkajúce sa nákladov možno stiahnuť kliknutím na príslušnú skratku (GKG, FamGKG, GvKostG a RVG).

Kde možno nájsť informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Spolkový štatistický úrad [Statistisches Bundesamt] vydáva každoročne edíciu štatistických publikácií o vykonávaní spravodlivosti. Napríklad edícia 10, podséria 2.1 obsahuje údaje o dĺžke občianskoprávnych konaní v Nemecku, ktoré sú špecifikované podľa jednotlivých spolkových krajín a oblasti Oberlandesgerichtu [vyšší regionálny súd]. Jednotlivé údaje sú uvedené na jednej strane pre okresné súdy [Amtsgerichte] a krajinské súdy [Landgerichte] a na strane druhej pre Oberlandesgerichte, ako aj pre konania na súdoch prvého a druhého stupňa. Tieto edície neobsahujú štatistiky o dĺžke trvania konaní v rôznych typoch prípadov.

Kde možno nájsť informácie o priemerných celkových nákladoch jednotlivých konaní?

Existuje možnosť zakúpenia kníh, ktoré obsahujú tabuľky znázorňujúce priemerné riziko vzniku nákladov v občianskoprávnych konaniach.

Daň z pridanej hodnoty

Kde možno nájsť informácie o dani z pridanej hodnoty? Aké sú príslušné sadzby?

Na súdy a súdnych vykonávateľov sa nevzťahuje DPH. Sadzba dane z pridanej hodnoty, ktorá sa vzťahuje na advokátov, je 19% a nie je zahrnutá v ich odmene. Účtuje sa osobitne ako výdavok.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti občianskeho práva

Právna pomoc sa poskytuje na požiadanie každej osobe, ktorá vzhľadom na svoju osobnú situáciu a majetkové pomery nie je schopná uhradiť náklady konania alebo ich je schopná uhradiť len čiastočne alebo v splátkach. Zamýšľané právne stíhanie alebo obhajoba musia pritom poskytovať dostatočné vyhliadky na úspech a nesmú mať svojvoľný charakter. Strana sporu musí však v únosnej miere použiť aj svoje vlastné finančné zdroje. V závislosti od výšky príjmu možno strane sporu poskytnúť buď nenávratnú právnu pomoc, alebo právnu pomoc zo záväzkom jej opätovného uhradenie formou splátok. Spolkové ministerstvo spravodlivosti vydalo v tejto súvislosti bezplatnú brožúru s názvom Právne poradenstvo a právna pomoc [Beratungshilfe und Prozesskostenhilfe], v ktorej sa nachádzajú odpovede na najčastejšie kladené otázky spolu s konkrétnymi príkladmi.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obžalovaných

Príjmový limit sa nevzťahuje na podozrivých alebo obžalovaných. Právna pomoc sa riadi inými kritériami.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

Na poskytovanie právnej pomoci sa vzťahujú príjmové stropy. Sú flexibilné a stanovené podľa predpokladaných nákladov prejednávanej veci a sociálnej situácie žalobcu (vyživovacia povinnosť, náklady na bývanie). Právna pomoc sa poskytuje aj so záväzkom jej opätovného uhradenie formou splátok.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam trestných činov

Obete niektorých závažných trestných činov môžu požiadať o bezplatné právne poradenstvo bez ohľadu na svoju finančnú situáciu.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Právna pomoc pre podozrivých/obžalovaných (pridelenie obhajcu vymenovaného súdom) nepodlieha príjmovému stropu, ale právnym podmienkam. Tie sa týkajú najmä závažnosti trestného činu, hrozby určitých právnych následkov (ako je zákaz vykonávania profesie alebo nariadenie psychiatrickej a neurologickej liečby), toho, či bol obžalovaný opätovne vzatý do vyšetrovacej väzby alebo sa naňho vzťahuje ochranná väzba, či bol odvolaný predchádzajúci obhajca, zložitosti skutkovej podstaty a právnej situácie alebo skutočnosti, či je obžalovaný schopný obhajovať sa sám.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Podľa § 183 zákona o sociálnych súdoch (SGG) nemusia náklady v rámci konaní na takomto súde zaplatiť osoby, ktoré majú nárok na podporu (t. j. poistené osoby, osoby, ktoré poberajú podporu vrátane osôb poberajúcich pozostalostné dávky, postihnutých osôb a ich právnych nástupcov za predpokladu, že sa príslušným spôsobom zúčastňujú na súdnom konaní ako žalobcovia alebo obžalovaní). Žalobcovia a obžalovaní v konaniach pred sociálnym súdom, ktorí nepatria do tejto kategórie, sú povinní zaplatiť pevne stanovený poplatok v súlade s § 184 zákona o sociálnych súdoch (150 EUR za konania pred sociálnymi súdmi [Sozialgerichte], 225 EUR za konania pred regionálnymi sociálnymi súdmi [Landessozialgerichte], 300 EUR za konania pred spolkovým sociálnym súdom [Bundessozialgericht]). § 197a zákona o sociálnych súdoch poskytuje výnimku z týchto osobitných predpisov, na základe ktorej sa náklady, zvyčajne splatné podľa zákona o súdnych poplatkoch, uplatňujú aj na konania pred sociálnym súdom v prípade, že žalobca alebo obžalovaný nepatrí do skupiny osôb uvedených v § 183 zákona o sociálnych súdoch.

Nasledujúce ustanovenia sa uplatňujú v trestnoprávnych konaniach: v prípade, že je obžalovaný oslobodený alebo ak sa prípad nedostane pred súd alebo ak sa súdne konanie proti obžalovanému skončí, náklady (verejné výdavky) a výdavky, ktoré nevyhnutne vznikli obžalovanému, sa v zásade uhrádzajú z verejných prostriedkov.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť náklady druhej strany?

Strana, ktorá spor prehrala, musí nahradiť náklady druhej strany, ktoré nevyhnutne vznikli pri vedení súdneho sporu, t. j. zákonnú odmenu advokáta a cestovné náklady druhej strany vrátane ušlého príjmu v dôsledku účasti na súdnom konaní.

.

Odmeny znalcov

Znalci privolaní na súd dostávajú odmenu na základe hodinovej sadzby stanovenú podľa zákona o súdnych odmenách a náhradách [Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz] (JVEG). Túto sumu musia uhradiť strany sporu zúčastnené na súdnom konaní.

Náklady pre znalca, ktorého súkromne najala strana sporu pri príprave na súdne konanie, nie sú súčasťou nákladov konania, o ktorých úhrade rozhoduje súd. Tieto náklady sa preto musia vymáhať samostatne. Ak strana sporu najala znalca na účely poskytovania poradenstva počas súdneho procesu, úhrada nákladov závisí od potreby tohto poradenstva v danom prípade. Náklady na znalca, ktorého privolal súd na účely znaleckej výpovede, uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala. V prípade, že boli strany sporu úspešné len čiastočne, každá z nich uhradí časť nákladov na základe relatívnej miery, do akej vyhrala alebo prehrala.

.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tlmočníci a prekladatelia privolaní na súd dostávajú odmenu, ktorú taktiež stanovuje zákon o súdnych odmenách a náhradách. Túto odmenu hradia strany sporu. Tlmočníci sú odmeňovaní na základe hodinovej sadzby, prekladatelia dostávajú odmenu za riadok.

V trestnoprávnych konaniach sa náklady na tlmočenie a preklad pre obžalovaného alebo strany sporu, za predpokladu, že sú potrebné na obhajobu alebo vykonávanie procedurálnych práv, zvyčajne uhrádzajú z verejných prostriedkov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové ministerstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneMediačný tím nemeckého združenia advokátov

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre rodinnú mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum pre mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre oblasť súkromného bankovníctva

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre oblasť verejného bankovníctva

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor Nemeckej centrálnej banky

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman nemeckého združenia družstevných bánk

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsmanka pre súkromné stavebné sporiteľne

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre regionálne stavebné sporiteľne

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zmierovacia služba pre spory v rámci obchodovania na internete

Odkaz sa zobrazí v novom oknePoradné a zmierovacie výbory lekárskej komory

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre oblasť mobility

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre oblasť cestovného ruchu

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre miestnu dopravu v Severnom Porýní-Vestfálsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre súkromné zdravotné a nemocenské poistenie

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor nemeckého spolkového združenie poskytovateľov pohrebníckych služieb

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor Spolkovej agentúry pre siete

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre nehnuteľnosti v nemeckej asociácii pre nehnuteľnosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbitrážny súd priemyselných a obchodných komôr

Odkaz sa zobrazí v novom okneZmierovací výbor pre odmeny a verejné obstarávanie

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrálne združenie nemeckého automobilového priemyslu

Odkaz sa zobrazí v novom okneAktuálne znenie zákonov

Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Nemecko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Závisí od príjmov a majetku

Prípad B

Závisí od príjmov a majetku

Závisí od príjmov a majetkuNáklady na právnych zástupcov


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Priemerné náklady

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Prípad B

Závisí od príjmov a majetkuNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov a zložením zábezpeky


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Prípad A

Áno, ale svedectvo sa bežne nevyžaduje.

Nie

Prípad B

Áno, ale svedectvo sa bežne nevyžaduje.

NieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Áno

Polovica

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.

Prípad BNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

Závisí od uváženia súdu

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Závisí od uváženia súdu

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie písomností v cudzine


Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Nemecko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy v Nemecku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

44,50 EUR

Odvolanie:
89,00 EUR
Odvolanie v právnej veci:
133,50 EUR

Prípad B

44,50 EUR

Odvolanie:
89,00 EUR
Odvolanie v právnej veci:
133,50 EURNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Súd prvého stupňa:
590,00 EUR

Závisí od uváženia súdu

85,00 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Nie

Súd prvého stupňa:
590,00 EUR

Závisí od uváženia súdu

85,00 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Závisí od príjmov a majetku

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.

Prípad B

Závisí od príjmov a majetku

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Približná výška nákladov

Prípad A

Prípad B

Závisí od uváženia súdu

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Závisí od uváženia súdu

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Náklady na doručovanie listín v cudzine


Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Nemecko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

Závisia od úrovne výživného

Závisia od úrovne výživného

Prípad B

Závisia od úrovne výživného

Závisia od úrovne výživného


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Závisia od úrovne výživného

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Závisia od uváženia súdu

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Áno

Závisia od úrovne výživného

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Závisia od uváženia súdu

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Závisí od príjmov a finančnej situácie

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.

Prípad B

Závisí od príjmov a finančnej situácie

Áno

Ak sa zlepší príjem a finančné pomery danej osoby a v prípade platby na splátky.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

Závisia od uváženia súdu

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Závisia od uváženia súdu

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie listín v cudzine


Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Nemecko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

864,00 EUR

 Opravný prostriedok odvolania:
1 152,00 EUR
 Odvolanie v právnej veci: 1 440,00 EUR

Prípad B

864,00 EUR

 Opravný prostriedok odvolania:
1 152,00 EUR
 Odvolanie v právnej veci: 1 440,00 EURNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Súd prvého stupňa:
1 950 EUR

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Nie

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Áno

Súd prvého stupňa:
1 950 EUR

Nie

Nie

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

V zásade sa neposkytuje právna pomoc právnickým osobám mimo EÚ

Všeobecné predpoklady:

ak strana nie je hmotne zabezpečená (t. j. v núdzi) a cielená činnosť má šancu na úspech a nie je zložitá

Ak po odpočítaní dávok a ostatných poplatkov za ubytovanie atď. nezvýši pre stranu v núdzi a jeho/jej rodinných členov viac ako 15 EUR

v prípade, že to tak nie je, sa poskytne plná podpora, ktorá sa však musí splatiť v splátkach; výška splátok závisí od zvyšného príjmu.

1. Žiadosť na súd (nie je potrebný právny zástupca)

2. Konania ešte úplne neprebehli

3. Pozri tiež stĺpec 1

Áno, do miery, do akej strana sporu vyhrala

Náklady, ktoré nie sú nevyhnutné na súdne konanie alebo obhajobu

Pozri stĺpec 2

Prípad B

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad A

Pozri prípad ANáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

V zásade pre všetky písomné obžaloby na súde a všetky písomné dokumenty predložené ako dôkaz. Súd nemusí nariadiť preklad týchto dokumentov, ak všetci sudcovia, ktorí sa prípadom zaoberajú, hovoria daným jazykom.

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Súdne konanie prebieha v nemeckom jazyku; ak všetky zúčastnené strany dobre ovládajú cudzí jazyk, nie je potrebné privolať tlmočníka.

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie listín v cudzine


Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Nemecko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy v Nemecku

Súdne trovy a náklady súvisiace s odvolaniami


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Prípad A

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Prípad B

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Závisia od výšky požadovanej náhradyNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Nie sú povinné zo zákona, závisia však od toho, či súd považuje za potrebné prizvať znalca; v takomto prípade sú v praxi vysoko pravdepodobné.

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratu

Prípad B

Áno

Závisia od výšky požadovanej náhrady

Nie

Závisia od typu donucovacieho opatrenia

Pozri prípad A

Ich úroveň sa líši v závislosti od hodinovej sadzby podľa oblasti činnosti, max. 100 EUR plus výdavky a daň z obratuNáklady na náhrady pre svedkov


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Prípad A

Áno

Strata zárobku, max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavky

Prípad B

Áno

Strata zárobku, max. 17 EUR na hodinu, náklady na cestovné a ostatné výdavkyNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Prípad B

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov

Opis

Prípad A

Prípad B

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

Bežne je to 1,85 EUR na 55 úderov plus výdavky a daň z obratu

Pozri prípadovú štúdiu č. 4  

55 EUR na hodinu plus výdavky a daň z obratu

Doručovanie listín v cudzine


Posledná aktualizácia: 04/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčinaangličtinafrancúzštinarumunčina.

Trovy konania - Estónsko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách konania v Estónsku.

Právny rámec upravujúci odmeňovanie osôb vykonávajúcich právnické profesie

Právni poradcovia

Odmeny právnych poradcov nie sú v Estónsku regulované.

Právnici

Odmeny právnikov nie sú v Estónsku regulované.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulované.

Súdni exekútori

Odkaz sa zobrazí v novom okneOdmeny súdnych exekútorov sú v Estónsku regulované zákonom o súdnych exekútoroch. Odmenu súdneho exekútora tvorí odmena za podanie návrhu na vykonanie exekúcie, hlavná odmena za exekučné konanie a ďalšia odmena za vykonanie exekúcie. Exekútor si môže účtovať poplatky aj za poskytovanie inej exekučnej činnosti.

Notári

Notárske poplatky sú v Estónsku regulované Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o notárskych poplatkoch. Notársky poplatok za vykonanie notárskeho úkonu sa zvyčajne vypočíta podľa dvoch všeobecných zásad: závisí buď od hodnoty transakcie, ktorej sa notársky úkon týka, alebo je pri niektorých úkonoch pevne stanovený. Výška poplatkov za poskytnuté odborné služby sa môže dohodnúť.

Advokáti

Odmeny advokátov nie sú v Estónsku regulované – stanovujú sa na základe dohody s klientom. Advokát alebo osoba prevádzkujúca advokátsku kanceláriu predloží klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlí mu, ako bola táto cifra vypočítaná. Klient uhrádza nevyhnutné výdavky, ktoré vynaložil advokát alebo osoba prevádzkujúca právnickú kanceláriu pri poskytovaní právnych služieb.

Fixné trovy

Fixné trovy účastníkov v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy, ktoré vzniknú účastníkom v občianskom súdnom konaní, sa stanovujú na základe § 139 – 144 Odkaz sa zobrazí v novom okneObčianskeho súdneho poriadku a zahŕňajú trovy súdneho konania a mimosúdne náklady. Trovy súdneho konania zahŕňajú súdne poplatky, kauciu a náklady na preskúmanie odvolania. Na každom stupni vedie súd záznamy o trovách konania vrátane nákladov na preskúmanie odvolania.

Fáza občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy

Účastník, ktorý žiada o začatie konania alebo o vykonanie procesného úkonu, musí vopred uhradiť tieto trovy:

 • súdny poplatok,
 • kauciu pri kasačnej sťažnosti,
 • kauciu pri žiadosti o zrušenie kontumačného rozsudku,
 • kauciu pri žiadosti o obnovenie konania alebo žiadosti o navrátenie lehoty,
 • náklady súdneho exekútora na doručenie písomností,
 • náklady na uverejnenie súdnych predvolaní a oznámení v úradnom vestníku Ametlikud Teadaanded (Úradné oznámenia) alebo v tlači,
 • iné náklady na preskúmanie odvolania, a to v rozsahu stanovenom súdom.

Ak súd nerozhodne inak, odmeny pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov uhradí vopred ten účastník konania, ktorý podal návrh na ich prizvanie.

Súd stanoví konečnú výšku nahraditeľných trov konania v konečnom rozhodnutí v hlavnej veci alebo v rozsudku po nadobudnutí právoplatnosti konečného rozhodnutia.

Fixné trovy pri trestných konaniach

Fixné trovy účastníkov trestných konaní

Fixné trovy účastníkov trestných konaní sú stanovené v § 175 – 179 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku a zahŕňajú trovy konania, osobitné trovy a dodatočné trovy.

Ak má účastník konania niekoľko právnych poradcov alebo zástupcov, zahrnú sa ich odmeny medzi trovy konania, ak neprekročia primeranú úroveň odmeny obvykle uhrádzanej jednému právnemu poradcovi alebo zástupcovi.

Ak sa podozrivý alebo obžalovaný obhajuje sám, nutné náklady obhajoby sa zahrnú do trov konania. Nadmerné náklady, ktoré by v prípade prítomnosti právneho poradcu nevznikli, sa do trov konania nezahrnú.

Náklady, ktoré vznikli osobám, ktoré nie sú účastníkmi konania, a ktoré súvisia s vypracovaním znaleckých posudkov, sa nahradia v súlade s podmienkami a pravidlami stanovenými v zákone o forenznom vyšetrovaní.

Fáza občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy účastníkov

V prípade zbavenia obvinenia hradí trovy konania štát. V prípade odsúdenia hradí trovy konania odsúdený. V prípade čiastočného zbavenia obvinenia hradí trovy konania štát v takej miere, v akej bol obžalovaný oslobodený spod obžaloby. Povinnosť uhradiť trovy konania vzniká v okamihu, keď konečné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Ak súd zamietne občianskoprávny nárok, trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením hradí poškodený. Ak súd občianskoprávny nárok prizná v plnej miere, trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením uhrádza odsúdený alebo odporca. Ak je občianskoprávny nárok priznaný len sčasti, súd rozdelí trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením medzi poškodeného a odsúdeného alebo odporcu, pričom sa zohľadňujú všetky okolnosti. V prípade, že súd odmietne preskúmať občianskoprávny nárok, uhradí trovy konania súvisiace s jeho zabezpečením štát.

Fixné trovy ústavných konaní

V Estónsku nie sú povolené individuálne žiadosti o preskúmanie ústavnosti právnych predpisov. Trovy spojené s preskúmaním sú kryté zo štátneho rozpočtu. Náklady súvisiace s prizvaním odborníkov do ústavných konaní sú hradené zo štátneho rozpočtu za rovnakých podmienok ako v prípade odmien znalcov v občianskych súdnych konaniach.

Fáza ústavného konania, v ktorej musia byť zaplatené fixné trovy účastníkov

V ústavných súdnych konaniach nevznikajú stranám sporu žiadne fixné trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti účastníkov

Advokáti sú povinní informovať svojich klientov o plnom rozsahu činností týkajúcich sa poskytovania právnych služieb a o všetkých súvisiacich nákladoch. Advokát alebo osoba prevádzkujúca advokátsku kanceláriu predloží klientovi počiatočnú cenovú ponuku a vysvetlí mu, ako bola táto cifra vypočítaná.

Trovy vyplývajúce z účasti na konaní

Trovy úspešného účastníka konania

Úspešný účastník znáša tie náklady na odmenu právneho zástupcu alebo poradcu, ktoré súd považuje za účelne vynaložené a ktoré podľa rozhodnutia súdu nemusí uhradiť neúspešný účastník konania.

Trovy neúspešného účastníka konania

Na základe rozsudku, ktorým sa určujú trovy konania, musí strana, ktorá prehrala spor, nahradiť víťaznej strane trovy konania, ktoré môžu zahŕňať:

 • súdny poplatok,
 • kauciu,
 • náklady spojené so svedkami, znalcami, tlmočníkmi a prekladateľmi, ako aj náklady spojené so znaleckým posudkom vykonaným osobou, ktorá nie je účastníkom konania a ktorej majú byť náklady uhradené podľa zákona o forenznom vyšetrovaní,
 • náklady spojené so získavaním dokumentov a hmotných dôkazov,
 • náklady na ohliadku miesta vrátane cestovných nákladov, ktoré vznikli súdu,
 • náklady spojené s doručovaním, postúpením alebo vypracovaním písomností,
 • náklady na určenie hodnoty občianskoprávneho konania,
 • náklady zástupcov a poradcov účastníkov konania,
 • cestovné a poštovné výdavky, výdavky na komunikáciu, ubytovanie a ďalšie podobné výdavky, ktoré znášajú účastníci konania v spojení s konaním,
 • náhrada ušlej mzdy alebo iného stáleho príjmu účastníkov konania,
 • náklady súvisiace s predbežnými konaniami, ktoré sú stanovené zákonom, s výnimkou prípadov, keď bola žaloba podaná po viac ako 6 mesiacoch od ukončenia predbežného konania,
 • odmenu súdneho exekútora za podanie návrhu na vykonanie exekúcie a náklady na vykonanie rozhodnutia o exekúcii,
 • odmenu súdneho exekútora za doručenie písomností,
 • náklady na spracovanie žiadosti o procesnú pomoc pri úhrade trov konania,
 • trovy zrýchleného konania o platobnom rozkaze,
 • náklady na zmierovacie konanie, ak súd rozhodol, že sa na ňom majú účastníci zúčastniť podľa § 4 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku, alebo ak ide o povinné konanie v rámci predbežného konania podľa § 1 ods. 4 zákona o zmierovacom konaní.

Účastníkovi konania, ktorý má uhradiť trovy konania strane, ktorá má nárok na náhradu trov konania, sa nariadi len úhrada nevyhnutných a odôvodnených nákladov.

Základy určovania trov konania

Kde nájdem informácie o základoch určovania trov konania v Estónsku?

Základy určovania trov konania sú stanovené v týchto právnych aktoch:

V akých jazykoch môžem získať informácie o základoch určovania trov konania v Estónsku?

Informácie o základoch určovania trov konania sú dostupné v estónčine.

Anglické preklady estónskych právnych nástrojov s informáciami o trovách konaní a základoch ich určovania sú k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Riigi Teataja (Štátny vestník).

Kde nájdem informácie o mediácii?

Ministerstvo spravodlivosti je zodpovedné za vykonávanie smernice 2008/52/ES o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach. Všeobecné otázky týkajúce sa mediácie možno zasielať na emailovú adresu ministerstva spravodlivosti: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@just.ee.

Zmierovacie konanie v občianskoprávnych veciach je upravené Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o zmierovacom konaní, ktorý obsahuje ustanovenia o právach a povinnostiach mediátorov aj usmernenia týkajúce sa vykonávania a plnenia dohôd uzavretých prostredníctvom mediácie. Zmierovacie konanie môžu podľa zákona viesť tieto subjekty:

 • fyzické osoby poverené vedením postupu účastníkmi konania,
 • advokáti,
 • notári,
 • v prípade uvedenom v zákone zmierovací orgán štátu alebo samosprávy.

Webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónskeho združenia mediátorov ponúka informácie v estónčine aj angličtine.

Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónska únia pre blaho detí – nezisková asociácia podporujúca práva detí – poskytuje poradenstvo pre rodičov a organizuje školenia v oblasti rodinnej mediácie.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách konaní?

Webové sídlo obsahujúce informácie o trovách konaní

Druh a výška trov spojených so súdnym konaním závisí od druhu, trvania a zložitosti veci. Hlavným zdrojom informácií o trovách súdneho konania sú procesné kódexy a zákon o štátnych poplatkoch. Ministerstvo spravodlivosti vydáva a spravuje úradnú publikáciu Odkaz sa zobrazí v novom okneRiigi Teataja (Štátny vestník), ktorý poskytuje prístup k:

 • zákonom a nariadeniam,
 • dekrétom prezidenta republiky,
 • rozhodnutiam najvyššieho súdu a medzinárodným dohodám,
 • nariadeniam orgánov miestnej samosprávy.

Riigi Teataja obsahuje aj oficiálne konsolidované znenia zákonov, nariadení a príkazov vlády, nariadení ministrov, nariadení guvernéra Eesti Pank (Estónska banka), nariadení štátnej volebnej komisie, rozhodnutí parlamentu, nariadení obecných a mestských zastupiteľstiev a nariadení obecných a mestských samospráv. Právne predpisy a ďalšie dokumenty uverejnené v Riigi Teataja sú k dispozícii od roku 1990.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistiky týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa sú od roku 1996 k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle súdov.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania?

 • Výška súdneho poplatku, ktorý sa má zaplatiť pri konkrétnom type konania, je uvedená v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o štátnych poplatkoch.
 • Informácie o odmenách súdnych exekútorov sú uvedené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o súdnych exekútoroch.
 • Nie sú k dispozícii žiadne štatistiky o priemerných celkových trovách konkrétneho typu konania.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Odmeny súdnych exekútorov takisto podliehajú DPH vo výške 20 %.

Aby bolo možné požiadať o vrátenie DPH z trov konania, žiadateľ musí potvrdiť, že nie je platiteľom DPH alebo že nemôže DPH získať späť z nejakých iných dôvodov.

Aké sú platné sadzby DPH?

Od 1. júla 2009 je sadzba DPH v Estónsku na úrovni 20 %.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu v občianskoprávnych veciach

Štátna právna pomoc je jedným zo spôsobov poskytnutia procesnej pomoci, pričom všetky rozhodnutia týkajúce sa poskytnutia štátnej právnej pomoci v občianskom súdnom konaní podliehajú pravidlám poskytovania procesnej pomoci stanoveným v Občianskom súdnom poriadku.

Procesná pomoc sa fyzickej osobe neposkytne, ak:

 1. sa neočakáva, že trovy konania presiahnu dvojnásobok priemerného mesačného príjmu žiadateľa o procesnú pomoc vypočítaného z priemerného mesačného príjmu za posledné štyri mesiace pred podaním žiadosti po odpočítaní daní a povinného poistenia, nákladov na splnenie zákonnej vyživovacej povinnosti a primeraných nákladov na bývanie a dopravu;
 2. žiadateľ o procesnú pomoc môže uhradiť trovy konania zo svojich existujúcich aktív, ktoré možno predať bez väčších ťažkostí a na ktoré možno uplatniť pohľadávku podľa zákona.

Pri posudzovaní finančnej situácie žiadateľa sa berú do úvahy aktíva a príjem žiadateľa aj členov rodiny, ktorí s ním žijú v jednej domácnosti, počet osôb vyživovaných žiadateľom, primerané výdavky na bývanie a ďalšie významné faktory.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci poškodeným

Štát môže poskytnúť procesnú pomoc podľa Občianskeho súdneho poriadku. Druhy štátom zabezpečovanej právnej pomoci, ako aj podmienky a pravidlá získania takejto právnej pomoci sú upravené v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o štátnej právnej pomoci.

Štátna právna pomoc sa poskytuje fyzickým osobám, ktoré majú v čase podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci bydlisko v Estónskej republike alebo inom členskom štáte Európskej únie, prípadne sú občanmi Estónskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie. Fyzickej osobe, ktorá je podozrivá alebo obžalovaná a nevybrala si obhajcu dohodou, pričom v jej trestnej veci je účasť obhajcu povinná podľa zákona, alebo ktorá žiada o pridelenie obhajcu, sa štátna právna pomoc poskytne bez ohľadu na jej domovskú krajinu, občianstvo či finančnú situáciu. Proces určenia domicilu sa riadi podľa článku 62 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1). Ostatným fyzickým osobám sa právna pomoc poskytne len v prípade, že Estónsku táto povinnosť vyplýva na základe medzinárodného záväzku.

Dôvody odmietnutia poskytnutia štátnej právnej pomoci sú stanovené v § 7 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o štátnej právnej pomoci.

Viac informácií o štátnej právnej pomoci nájdete na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle estónskej advokátskej komory.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci podozrivým a odporcom

Podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie právnej pomoci podozrivým alebo odporcom sú rovnaké, ako v prípade poškodených.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Dôvody oslobodenia od súdnych poplatkov a zníženia súdnych poplatkov sú stanovené v kapitole 3 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o štátnych poplatkoch.

Kedy je neúspešný účastník konania povinný nahradiť trovy úspešnej strane?

Súd, ktorý rozhoduje o občianskoprávnom prípade, určí v súdnom rozhodnutí alebo v rozhodnutí o ukončení konania, akým spôsobom účastníci konania znášajú trovy konania. Ak je to potrebné, súd stanoví, akú časť trov konania budú znášať jednotlivé strany. Ak vyšší súd zmení rozsudok alebo vydá nový rozsudok bez toho, aby sa vo veci uskutočnilo ďalšie pojednávanie, súd v prípade potreby náležite upraví spôsob, akým účastníci znášajú trovy konania.

Súd určí sumu trov konania, ktoré sa nahradia účastníkovi konania, ktorý má nárok na náhradu trov konania od strany, ktorá je povinná trovy konania uhradiť, a to buď:

 1. v súdnom rozhodnutí alebo v rozhodnutí o ukončení konania, alebo
 2. po ukončení súdneho konania vydaním rozhodnutia o určení trov konania.

Poskytnutie procesnej pomoci vrátane právnej pomoci neznemožňuje ani neobmedzuje povinnosť prijímateľa procesnej pomoci nahradiť na základe súdneho rozsudku trovy, ktoré vznikli protistrane. Neúspešný účastník znáša trovy konania v plnom rozsahu aj v prípade, že je od nich oslobodený alebo mu bola poskytnutá procesná pomoc na ich úhradu.

Ak sa konanie skončí v prospech žalobcu, súd nariadi odporcovi uhradiť pomernú časť trov konania, ktoré sa majú zaplatiť do verejných prostriedkov a od ktorých je žalobca oslobodený alebo ktoré by mohol zaplatiť v splátkach. Táto suma sa odvádza do verejných prostriedkov a je pomerná k časti žaloby, v ktorej bol žalobca úspešný.

Ak rozsudok nadobudol právoplatnosť alebo súd vyhlásil, že rozsudok je vykonateľný ihneď, veriteľ môže požiadať súdneho exekútora o vykonanie rozsudku. Ak v rozsudku nie je stanovená lehota pre dobrovoľné splnenie vykonateľného titulu, stanoví ju súdny exekútor. Lehota nemôže byť kratšia ako 10 dní a dlhšia ako 30 dní. Ak s tým súhlasí strana požadujúca výkon rozsudku, súdny exekútor môže pre dobrovoľné splnenie vykonateľného titulu stanoviť lehotu, ktorá je dlhšia ako 30 dní.

Odmeny znalcov

Ak súd nerozhodne inak, odmeny znalcov uhradí vopred a v rozsahu stanovenom súdom účastník, ktorý podal návrh, v dôsledku ktorého náklady vznikli. Ak návrh na prizvanie znalca podali strany sporu spoločne alebo ak znalca ustanovil súd, náklady sa rozdelia rovnako medzi obe strany.

Znalcom sa platí hodinová odmena v rozmedzí minimálnych a maximálnych hodinových sadzieb uvedených v nariadení vlády. Odmena znalca za znalecký posudok je 10 – 40-násobok minimálnej hodinovej sadzby. Pri určovaní hodinovej sadzby súd zohľadňuje tieto skutočnosti:

 • kvalifikáciu znalca,
 • zložitosť práce,
 • akékoľvek nevyhnutné náklady vzniknuté pri využívaní potrebných prostriedkov,
 • akékoľvek zvláštne okolnosti, za ktorých znalec pracoval.

Nahrádzajú sa aj náklady súvisiace s prípravou a vypracovaním znaleckého posudku vrátane nákladov na pomocný personál a materiál a prostriedky použité pri vyšetrovaní až do výšky 20 % odmeny znalca, ako aj cestovné výdavky a všetky nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli v dôsledku súdneho konania, vrátane stravného a nocľažného.

O výške odmeny znalca a jeho nákladoch, ktoré sa majú nahradiť, rozhoduje súd, ktorý znalca ustanovil.

Znalci sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Ak znalec splní svoje povinnosti, súd mu vyplatí odmenu bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Ceny skúšok vykonaných v štátnom forenznom ústave a náklady, ktoré ústavu vzniknú, sú stanovené v zákone o forenznom vyšetrovaní.

Odmeny znalcom a výdavky týkajúce sa vykonania znaleckého posudku štátnym forenzným ústavom sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich uhrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Mimosúdnym tlmočníkom, ktorí sa zúčastňujú na súdnych konaniach, sa vypláca hodinová odmena za tlmočenie v rozpätí dvoj- až 40-násobku zákonnej minimálnej hodinovej mzdy. Prekladateľom sa vypláca odmena za stranu prekladu vo výške maximálne 20-násobku minimálnej hodinovej mzdy. Minimálnu hodinovú mzdu stanovuje vláda republiky v príslušnom nariadení.

O odmenách tlmočníkov a prekladateľov a náhrade ich nákladov rozhoduje ten istý súd, ktorý prekladateľa alebo tlmočníka prizval.

Pri určení hodinových sadzieb súd zohľadňuje kvalifikáciu tlmočníka alebo prekladateľa, zložitosť práce, nevyhnutné náklady a osobitné podmienky, za ktorých sa vyžadovalo tlmočenie alebo preklad.

Nahrádzajú sa aj cestovné výdavky tlmočníka, ktoré mu vznikli v dôsledku súdneho konania, a všetky ostatné nevyhnutné výdavky, najmä stravné a nocľažné.

Tlmočníci a prekladatelia sú odmeňovaní iba na základe žiadosti. Súd vyplatí odmenu tlmočníkovi alebo prekladateľovi bez ohľadu na to, či účastníci konania uhradili náklady vopred, alebo či platbu nákladov nariadil účastníkom súd.

Odmeny tlmočníkov a prekladateľov sú súčasťou trov konania a neúspešný účastník ich úspešnému účastníkovi nahrádza rovnako ako v prípade iných trov konania.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Írsko

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách v Írsku.

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Právni zástupcovia (Solicitors)

Podľa toho, na akom základe sa právnemu zástupcovi uhrádza odmena, je možné rozdeliť jeho činnosť na kategórie sporová agenda (t. j. poradenstvo a zastupovanie pred súdom, tribunálom alebo pred rozhodcom v súvislosti so spormi) a nesporová agenda. Pokiaľ ide o sporovú agendu, trovy je ďalej možné rozdeliť na trovy právneho zástupcu a klienta (t. j. trovy, ktoré strana v spore musí uhradiť svojmu právnemu zástupcovi) a trovy strany v spore (t. j. trovy, ktoré sú prisúdené jednej sporovej strane voči druhej sporovej strane).

Sporová agenda

Hlavná primárna legislatíva*

 • zákon o právnych zástupcoch z roku 1849;
 • zákon o právnych zástupcoch z roku 1870;
 • oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena) z roku 1994;
 • oddiel 94, zákon o súdnych dvoroch z roku 1924;
 • oddiel 78, zákon o súdnych dvoroch z roku 1936;
 • odsek 8, ôsmy dodatok, zákon o súdoch (doplnkové ustanovenia) z roku 1961;
 • oddiel 17, zákon o súdoch z roku 1981;
 • oddiel 14, zákon o súdoch z roku 1991;
 • oddiel 68, zákon o právnych zástupcoch (zmena) z roku 1994;
 • oddiely 27 a 46, zákon o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995.

Hlavná sekundárna legislatíva*

 • uznesenie 22, články 4, 6 a 14 ods. 3; uznesenie 27, článok 1A, uznesenie 99 a dodatok W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy;
 • uznesenie 15, články 14, 15 a 21 a uznesenie 66 predpisov obvodného súdu;
 • uznesenia 51 a 52 a dodatok E predpisov okresného súdu.

Judikatúra

 • rozhodnutia súdov s výkladom príslušného právneho predpisu.

Nesporová agenda

Hlavná primárna legislatíva*

Zákon o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1881.

Hlavná sekundárna legislatíva*

 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1884;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1960;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1964;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1970;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1972;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1978;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1982;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1984;
 • všeobecne záväzné uznesenie o odmeňovaní právnych zástupcov z roku 1986;
 • články 210 a 239 pravidiel evidencie pozemkov z roku 1972.

Judikatúra

 • rozhodnutia súdov s výkladom príslušného právneho predpisu.

* Odkazy na právne predpisy sú na príslušný zákon, uznesenie alebo článok v znení zmien. Právne predpisy po roku 1922 si môžete prezrieť v Odkaz sa zobrazí v novom okneZbierke zákonov Írska online a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovní parlamentu (Oireachtas).

Právnici (Lawyers)

Výraz „právnici“ súhrnne označuje dve kategórie právnikov v rámci írskeho právneho systému, a to právnych zástupcov (solicitors) a obhajcov (barristers).

Obhajcovia (Barristers)

Odmeny obhajcov sa považujú za úhrady zo strany právneho zástupcu, ktorému boli fakturované, a ako také sa považujú za úhradu právnymi zástupcami a sú regulované právnymi predpismi upravujúcimi odmeny právnych zástupcov a rozhodnutiami súdu týkajúcimi sa príspevkov na odmeny právnym zástupcom: pozri najmä oddiel 27 zákona o súdoch a súdnych úradníkoch z roku 1995, ako aj Kelly v. Breen [1978] I. L. R. M. 63, Štát (Gallagher Shatter & Co.) v. de Valera [1991] 2 I. R. 198, in Superquinn v. Bray U. D. C. (č. 2) [2001] 1 I. R. 459.

Exekútori

Poplatky súdnym úradníkom (sheriffs), súdnym doručovateľom a exekútorom za výkon exekučných príkazov súdu sú regulované uznesením o odmenách a nákladoch súdnych úradníkov z roku 2005.Toto uznesenie zahŕňa ustanovenie o poplatkoch vyberaných za vydanie exekučného príkazu a podielový honorár, náklady na dopravu, odobratie a uskladnenie/úschovu zaisteného tovaru alebo živého inventára.

Advokáti

V írskom právnom systéme neexistuje samostatná kategória právnikov s názvom „advokáti“.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskoprávnom konaní

Fixné trovy pre účastníkov v občianskoprávnom konaní

S výnimkou položiek stanovených v uznesení 27 článok 1A ods. 3 a článok 9 (trovy uhrádzané stranou, ktorá predloží procesné vyjadrenie po tom, čo druhá strana podala žiadosť o vynesenie rozsudku pre zmeškanie z dôvodu nepredloženia tohto procesného vyjadrenia) a dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy a dodatku E predpisov okresného súdu, sú nákladové položky väčšinou položkami na základe voľného uváženia.

Trovy zahŕňajú aj úhrady, ako súdne poplatky, ktoré sú stanovené v nariadeniach o poplatkoch jednotlivo pre Najvyšší a Vyšší súd, obvodný súd a okresný súd.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknesadzby súdnych poplatkov.

Fáza občianskoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

V prípade uznesenia 27 článok 1A ods. 3 a článok 9 (trovy uhrádzané stranou, ktorá predloží procesné vyjadrenie po tom, čo druhá strana podala žiadosť o vynesenie rozsudku pre zmeškanie z dôvodu nepredloženia tohto procesného vyjadrenia), sú trovy splatné pri vyškrtnutí žiadosti o rozsudok pre zmeškanie v súvislosti s príslušným procesným vyjadrením.

Nákladové položky stanovené v dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy sú vymáhateľné:

 • právnym zástupcom od klienta na základe prijatého vyúčtovania trov, mesiac po prijatí vyúčtovania, ak klient medzitým nežiadal o odhad výšky (ocenenie) vyúčtovania (oddiel 2, zákon o právnych zástupcoch z roku 1849). Klient má však v každom prípade lehotu dvanásť mesiacov od prijatia vyúčtovania, počas ktorej môže žiadať a získať odhad výšky trov. Po skončení dvanásťmesačnej lehoty alebo po uhradení vyúčtovanej sumy, ak dôjde k výskytu zvláštnych okolností, to môže vyžiadať súd a odporučiť vyúčtovanie na odhad výšky trov, pod podmienkou, že bol návrh na súd predložený do dvanástich kalendárnych mesiacov po uhradení;
 • ak bola jednej strane prisúdená úhrada trov voči druhej strane na základe potvrdenia o odhade výšky trov alebo v súlade s akoukoľvek dohodou uzavretou medzi stranami v súvislosti s úhradou.

Nákladové položky stanovené v dodatku E predpisov okresného súdu sú splatné:

 • ak bol vydaný rozsudok pre zmeškanie, zo strany účastníka, proti ktorému bol vydaný tento rozsudok pri vydaní rozsudku pre zmeškanie;
 • v prípade iných trov, zo strany účastníka, ktorému prisúdil úhradu trov súd pri vydaní rozhodnutia súdom o takýchto trovách.

Fixné trovy v trestnoprávnom konaní

Fixné trovy pre účastníkov v trestnoprávnom konaní

V trestnoprávnom konaní nie sú stanovené žiadne fixné trovy. Pri trestnoprávnom konaní sa neúčtujú žiadne súdne poplatky.

(Okresný súd môže v skrátenom trestnoprávnom konaní vydať rozhodnutie o trovách voči ktorejkoľvek strane, okrem riaditeľa verejnej prokuratúry alebo vyšetrujúceho policajného úradníka. Obvodný súd a Ústredný trestný súd (súdy, ktoré majú súdnu právomoc prerokúvať prípady vo veciach obžaloby) majú právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť vo veciach prisúdenia trov:

 • v prípade oslobodenia (proti rozsudku je možné sa odvolať na Trestný odvolací súd);
 • ak obžaloba obsahuje zbytočné body, alebo je zbytočne zdĺhavá, či významným spôsobom chybná;
 • ak je súdny proces odročený z dôvodu zmeny obžaloby; alebo
 • ak je vo veci obžaloby nariadený samostatný proces).

Fixné trovy v ústavnoprávnom konaní

Fixné trovy pre účastníkov v ústavnoprávnom konaní

Súdna právomoc v ústavnoprávnom konaní je obmedzená na Vyšší súd a Najvyšší súd. Pri uvedenom konaní sa neuplatňujú žiadne zvláštne trovy ani systém poplatkov. Fixné trovy prípustné v uvedenom konaní sú uvedené v dodatku W pravidiel súdneho konania pre vyššie súdy. Účtované súdne poplatky sú stanovené v nariadení o poplatkoch Najvyššieho a Vyššieho súdu.

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknesadzby súdnych poplatkov.

Fáza ústavného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Súdne poplatky sú vo všeobecnosti splatné pri predkladaní príslušnej dokumentácie.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

V oddiele 68 zákona o právnych zástupcoch (zmena) z roku 1994 sa stanovuje:

 1. „68.—(1) Pri preberaní inštrukcií v súvislosti s poskytovaním právnych služieb klientovi alebo neskôr, hneď, ako to bude možné, poskytne právny zástupca klientovi písomne tieto údaje:
  1. skutočnú výšku nákladov, alebo
  2. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, odhad nákladov (čo najpresnejší), alebo
  3. ak poskytnutie údajov o výške skutočných nákladov ani odhadu za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, základ, podľa ktorého bude právny zástupca alebo jeho kancelária vypočítavať výšku poplatkov za poskytovanie uvedených služieb, a ak uvedené právne služby zahŕňajú sporovú agendu, aj písomné informácie o okolnostiach, za ktorých sa môže od klienta vyžadovať, aby uhradil trovy druhej strane alebo stranám, ako aj okolnosti, ak také existujú, za ktorých vzniká klientovi povinnosť uhradiť náklady účtované právnym zástupcom príslušného klienta za tie služby, ktoré nebudú v plnej miere hradené z prostriedkov (ak sú) trov vymožených v sporovej agende od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán).
 2. Právny zástupca nebude konať v mene klienta v súvislosti so žiadnou sporovou agendou (nie v súvislosti s konaním vo veci vymáhania pohľadávok alebo likvidovaných požiadaviek) tak, že všetky alebo časť poplatkov účtovaných klientovi sa vypočítajú ako percentuálny podiel alebo časť odškodného alebo iných peňažných prostriedkov, ktoré sú alebo môžu v budúcnosti byť vyplatené klientovi, a akékoľvek náklady účtované v rozpore s týmto pododdielom nebudú vymožiteľné formou žiadnej žaloby proti klientovi s cieľom vymôcť úhradu týchto nákladov.
 3. Právny zástupca, ktorý klienta zastupoval v sporovej agende, nesmie znížiť výšku odškodného ani iných finančných prostriedkov vyplývajúcich z príslušnej sporovej agendy akéhokoľvek druhu, ktoré budú vyplatené jeho klientovi, ani si z nich prisvojiť žiadnu čiastku s cieľom uhradiť všetky alebo časť svojich nákladov.
 4. Pododdiel 3 tohto oddielu nebráni právnemu zástupcovi, ktorý osobne alebo prostredníctvom svojej kancelárie klienta zastupoval v sporovej agende, aby sa kedykoľvek dohodol s klientom, že určitá časť nákladov mu bude uhradená z odškodného alebo iných finančných prostriedkov vyplývajúcich z príslušnej sporovej agendy akéhokoľvek druhu, ktoré sú alebo budú vyplatené jeho klientovi.
 5. Dohoda v zmysle pododdielu 4 tohto oddielu bude voči klientovi právneho zástupcu vymožiteľná jedine vtedy, ak bola uzatvorená písomne a obsahuje odhad (čo najpresnejší) výšky sumy, ktorá bude podľa dôvodného presvedčenia právneho zástupcu vymožiteľná od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán), so zreteľom na príslušné poplatky právneho zástupcu, v prípade, že klient získa odškodnenie alebo iné finančné prostriedky vyplývajúce z takejto sporovej agendy.
 6. Bez ohľadu na akékoľvek iné právne ustanovenie v tomto zmysle uvedie právny zástupca vo vyúčtovaní trov, ktoré je povinný dodať klientovi hneď, ako to bude možné, po uzatvorení sporovej agendy vedenej právnym zástupcom v mene klienta –
  1. súhrnný zoznam právnych služieb poskytnutých klientovi v súvislosti s príslušnou sporovou agendou,
  2. celkovú výšku odškodného alebo iných peňažných prostriedkov, ktoré boli pre klienta vymožené z príslušnej sporovej agendy, a
  3. podrobnosti o všetkých alebo časti nákladov, ktoré boli vymožené právnym zástupcom v mene klienta od druhej strany alebo strán (prípadne od poisťovateľov uvedenej strany alebo strán),
  4. a v tomto vyúčtovaní trov sa samostatne uvádzajú jednotlivé sumy, pokiaľ ide o poplatky, výdavky, úhrady a náklady, ktoré vznikli pri poskytovaní uvedených právnych služieb alebo v súvislosti s nimi.
 7. Ani jedno z ustanovení tohto oddielu nebráni žiadnej osobe, aby si uplatnila niektoré z jestvujúcich zákonných práv a požiadala právneho zástupcu o predloženie vyúčtovania trov pre odhad výšky trov, či už na základe vzťahu strana – strana alebo vzťahu právny zástupca – klient, ani žiadnym spôsobom neobmedzuje práva osoby ani združenia v zmysle oddielu 9 tohto zákona.
 8. Ak právny zástupca klientovi vystaví vyúčtovanie trov, pokiaľ ide o poskytovanie právnych služieb, a klient napadne výšku sumy (alebo niektorú z čiastkových súm) v uvedenom vyúčtovaní trov, je právny zástupca povinný –
  1. podniknúť primerané kroky s cieľom vyriešiť záležitosť dohodou s klientom, a
  2. písomne klienta informovať o –

i) jeho práve žiadať, aby právny zástupca uvedené vyúčtovanie trov alebo jeho časť predložil na úrad odhadcu pri Vyššom súde pre odhad výšky trov na základe vzťahu právny zástupca – klient, a

ii) jeho práve sťažovať sa združeniu v zmysle oddielu 9 tohto zákona vo veci vyúčtovania trov, ktoré mu bolo vystavené a ktoré považuje za neúmerné.

 1. V tejto kapitole slovo „náklady“ zahŕňa poplatky, výdavky, úhrady a náklady.
 2. Ustanovenia tohto oddielu sa budú uplatňovať bez ohľadu na ustanovenia zákona o právnych zástupcoch (Írsko) z roku 1849; a zákona o právnych zástupcoch z roku 1870.“

V ods. 12.6 Kódexu správania Generálnej rady írskej advokátskej komory sa stanovuje:

„12.6 Pri preberaní pokynov v súvislosti s poskytovaním právnych služieb alebo neskôr, hneď, ako to bude možné, predloží obhajca písomne na požiadanie inštruujúcemu právnemu zástupcovi, prípadne klientovi, ak ide o priamy prístup prostredníctvom systému pre priamy prístup odborníkov k právnym službám, tieto údaje, ktoré potvrdzujú:

 1. skutočnú výšku nákladov, alebo
 2. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, odhad nákladov (čo najpresnejší), alebo
 3. ak poskytnutie údajov alebo informácií o skutočných nákladoch za daných okolností nie je možné alebo realizovateľné, základ, z ktorého sa bude výška týchto nákladov vypočítavať.

Formát uvádzania týchto údajov si stanoví každý obhajca podľa svojho uváženia.“

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Írsku?

Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneÚrad odhadcu spolu s dokumentáciou na stiahnutie.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Írsku?

Informácie o zdrojoch trov v Írsku sú dostupné v anglickom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

 • V oddiele 7 ods. 1 reformného zákona o súdnej rozluke a rodine z roku 1989 sa stanovuje, že ak je na súd podaný návrh na vydanie rozhodnutia o súdnej rozluke, súd posúdi možnosť zmierenia dotknutých manželov, a následne môže kedykoľvek odročiť pojednávanie, a poskytnúť tak manželom príležitosť na zmierenie, ak si to obaja želajú, a to za pomoci tretej strany alebo bez nej.
 • V oddiele 7 ods. 3 sa stanovuje, že súd môže odročiť pojednávanie, aby dal manželom príležitosť, ak si to obaja želajú, uzavrieť dohodu, a to za pomoci tretej strany alebo bez nej, o podmienkach rozluky, pokiaľ je to možné.
 • Pododdiely 1 a 3 oddielu 8 zákona o rodine (rozvod) z roku 1996 obsahujú podobné ustanovenia v súvislosti s rozvodovým konaním.
 • Oddiely 15 a 16 zákona o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004, stanovuje sa postup mediácie, pokiaľ ide o spory vo veci ujmy na zdraví.
 • Uznesenie 63A, článok 6 ods. 1 písm. xiii) a uznesenie 63B článok 6 ods. 1 písm. xiii) oprávňujú sudcu zo zoznamu obchodného súdu, ako aj sudcu pre konania vo veci hospodárskej súťaže na Vyššom súde, každého pre svoju príslušnú oblasť, na žiadosť ktorejkoľvek zo strán alebo na svoj vlastný podnet, aby konanie alebo akákoľvek otázka v rámci neho bola odročená na také dlhé obdobie, aké uzná sudca za vhodné, nie však na dlhšie ako dvadsaťosem dní, čím by poskytol účastníkom čas na posúdenie, či by uvedené konanie alebo otázka mali byť postúpené na proces mediácie, zmieru alebo arbitráže, a ak sa strany rozhodnú otázku alebo konanie na takýto proces postúpiť, poskytnúť jednotlivým stranám viac času na zosúladenie s ustanoveniami príslušného rokovacieho poriadku alebo predpismi súdu.

Ďalšie informácie o mediácii sú uvedené na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneAgentúry pre podporu rodiny.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých druhov konaní?

Ďalšie informácie sú uvedené v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknevýročné správy o súdnych službách.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie? Aké sú príslušné sadzby?

Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle služieb Odkaz sa zobrazí v novom okneDane a clá Írska.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti občianskoprávneho súdnictva

Hranica disponibilného príjmu v občianskoprávnych sporoch je 18 000 EUR po odpočítaní fixných výdavkov, pokiaľ ide o vyživované osoby, ubytovanie, dane a odvody do sociálnej poisťovne.

Ďalšie informácie sú uvedené na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneRady právnej pomoci.

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obžalované osoby

Odkaz sa zobrazí v novom okneSystémom právnej pomoci v trestnoprávnych veciach, ktorý spravuje ministerstvo spravodlivosti, rovnosti a právnej reformy, sa stanovuje, že bezplatná právna pomoc môže byť za určitých okolností poskytnutá na obhajobu osôb v hmotnej núdzi v trestnoprávnom konaní. Nie je tu stanovená žiadna hranica príjmu. Obvinená osoba má právo byť súdom, pred ktorý sa dostaví, informovaná o svojom práve využiť možnosť právnej pomoci. Udelenie právnej pomoci žiadateľa oprávňuje využívať služby právneho zástupcu a za určitých okolností aj maximálne dvoch právnych poradcov pri príprave a vedení svojej obhajoby alebo odvolania. Súdy prostredníctvom sudcovského zboru zodpovedajú za poskytovanie právnej pomoci. Žiadosť o právnu pomoc môže byť súdu predložená

 1. osobne alebo
 2. právnym zástupcom žiadateľa alebo
 3. listom adresovaným tajomníkovi súdu.

Žiadateľ o poskytnutie právnej pomoci musí súdu riadne preukázať, že je v hmotnej núdzi a nemôže si právnu pomoc uhradiť sám. Poskytovanie právnej pomoci je v plnej miere záležitosťou voľného uváženia každého súdu a neupravujú ho žiadne smernice o oprávnenosti z finančného hľadiska. Súd musí byť rovnako presvedčený o tom, že vzhľadom na „závažnosť obvinenia“ alebo „výnimočné okolnosti“ je dôležité, aby žiadateľ v záujme spravodlivosti získal právnu pomoc. V prípade obvinenia z vraždy, alebo ak ide o odvolanie z Trestného odvolacieho súdu na Najvyšší súd, sa však bezplatná právna pomoc poskytuje len na základe hmotnej núdze.

Žiadateľa o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci môže súd požiadať o vyplnenie vyhlásenia o majetkových pomeroch. Vedomé nepravdivé vyhlásenie o majetkových pomeroch alebo zamlčanie závažnej skutočnosti s cieľom získať právnu pomoc sa považuje za trestný čin. Za uvedený trestný čin môže byť páchateľovi udelený trest pokuty alebo odňatia slobody, prípadne oba tieto tresty.

Platná hranica príjmu v oblasti trestného súdnictva pre obete trestných činov

Nie je stanovená žiadna hranica disponibilného príjmu v určitých prípadoch sexuálneho násilia v súvislosti s navrhovateľmi, ktorí Radu právnej pomoci žiadajú o poskytnutie právnej pomoci v trestnoprávnych prípadoch, kde bude súdu obhajobou predložená sexuálna minulosť navrhovateľa.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam

Právna pomoc sa automaticky udeľuje navrhovateľom v určitých prípadoch sexuálneho násilia. Akákoľvek iná obeť musí splniť rovnaké kritériá ako bežný občan.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Pre neplnoleté osoby nie sú stanovené žiadne iné podmienky ani osobitné opatrenia.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

Za určitých okolností, vrátane rodinnoprávnych konaní a v určitých prípadoch súvisiacich s neplnoletými osobami, môžu byť účastníci oslobodení od povinnosti zaplatiť súdne poplatky. Podrobnosti o okolnostiach, pri ktorých nastáva oslobodenie od súdnych poplatkov, sú uvedené v časti Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia o poplatkoch a oslobodenia na webovom sídle súdnej služby.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Vo veciach prisúdenia trov majú súdy právo rozhodovať podľa vlastného uváženia. Výkon práva rozhodovať podľa vlastného uváženia musí prebiehať v súlade s určitými zavedenými pravidlami a zásadami, ktoré boli odvodené od judikatúry súdov. Prvoradým pravidlom je napríklad úhrada trov podľa výsledku sporu, t. j., že strana, ktorá spor prehrala, hradí trovy strany, ktorá spor vyhrala. Z tohto pravidla existujú výnimky, ktoré závisia od okolností prípadu. Úspešná strana v spore napríklad nemusí získať úhradu svojich trov v plnej výške, ak súd uzná, že táto strana spôsobila predĺženie alebo zbytočné prieťahy v konaní, alebo ak napriek celkovému úspechu táto strana vo veci určitých samostatných bodov prehrala. V určitých prípadoch, ako sú prípady súvisiace s ústavnými otázkami a prípady, kde dochádza k predkladaniu vecí verejného záujmu, môže neúspešná strana v spore získať čiastočnú alebo celkovú náhradu svojich trov.

Odmeny znalca

V prípade právnej pomoci v občianskoprávnych veciach stanoví rada tarifné odmeny, ktoré potom používa pre jednotlivé kategórie znalcov. Navyše rada disponuje právom podľa vlastného uváženia rozhodnúť o použití zvláštnej odmeny, ak osobitné okolnosti prípadu vyžadujú, aby boli využité služby osobitného alebo špecializovaného znalca. V takých prípadoch sa o odmene rokuje osobitne so znalcom so zreteľom na realizovanú prácu, požadovanú úroveň znalectva a hodnotu prípadu pre osobu, ktorej bola udelená právna pomoc.

V trestnoprávnych prípadoch, v ktorých bolo vydané potvrdenie o právnej pomoci, sa systém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach rozširuje na primerané a oprávnené výdavky, ktoré vznikli z iniciatívy právneho zástupcu obhajoby, vrátane odmien pre súdnych znalcov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

V občianskoprávnych sporoch je vo všeobecnosti výška odmeny prekladateľovi alebo tlmočníkovi v prvom rade vecou dohody medzi prekladateľom/tlmočníkom a príslušnou stranou v spore. Ak je však úhrada trov tejto strany rozhodnutím súdu prisúdená druhej strane, vtedy je odmena prekladateľovi/tlmočníkovi predmetom odhadu výšky trov (ocenenia) odhadcom (t. j. odhadcom súdnych trov).

V každom prípade súvisiacom s právnou pomocou v občianskoprávnych veciach usporiada rada výberové konanie a vyberie spomedzi organizácií, ktoré sa výberového konania zúčastnia.

V trestnoprávnych prípadoch, v ktorých bolo vydané potvrdenie o právnej pomoci, sa systém právnej pomoci v trestnoprávnych veciach rozširuje na primerané a oprávnené výdavky, ktoré vznikli z iniciatívy právneho zástupcu obhajoby, vrátane odmien pre prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace prílohy

Írska správa o štúdii o transparentnosti trov PDF(400 Kb)en

Posledná aktualizácia: 07/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: češtinaangličtinafrancúzštinaslovinčinafínčina.

Trovy konania - Grécko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách súdneho konania v Grécku.

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Advokáti

Odmeny advokátov sú stanovené článkom 58 a nasl. zákona č. 4194/2013 – v advokátskom poriadku (vládny vestník, séria I, č. 208). V súlade s týmito ustanoveniami sa odmena advokáta určuje voľne na základe písomnej dohody s jeho vedúcim alebo zástupcom a pokrýva časť konania alebo celé konanie, prípadne konkrétnejšie úkony konania alebo právne úlohy akejkoľvek povahy, či už súdne alebo mimosúdne.

Ak neexistuje relevantná písomná dohoda stanovujúca výšku odmeny, suma sa určuje na základe hodnoty predmetu konania (článok 63 ods. 1), a ak predmet konania nemožno odhadnúť v peniazoch, odmena sa vypočíta v súlade s prílohou I k advokátskemu poriadku (článok 63 ods. 2), ktorá odkazuje na PRÍLOHU I/tabuľku odmien advokátov súvisiacich so súdnym konaním.

Právni zástupcovia – Právni poradcovia

Medzi týmto povolaniami a povolaním advokáta neexistujú rozdiely.

Exekútori

Poplatky exekútorov sa určujú osobitne. Poplatky exekútorov sa určujú podľa článku 50 zákona č. 2318/1995 – poriadku exekútorov (vládny vestník, séria I, č. 126) – zmeneného článkom 2 zákona č. 4336/2015. V súlade s týmito ustanoveniami sa poplatky exekútorov stanovujú v spoločnom rozhodnutí ministrov financií a spravodlivosti. V súčasnosti je platným rozhodnutím rozhodnutie č. 21798 z 11. marca 2016 (vládny vestník, séria II, č. 709/2016). Poplatky sa však môžu zvýšiť dohodou, a to v závislosti od zložitosti úlohy.

Notári

Notárske poplatky sú stanovené osobitnými ustanoveniami, a to konkrétne článkom 40 zákona č. 2830/2000.

Fixné trovy

Fixné trovy v trestnom konaní

Fixné trovy pre účastníkov trestného konania

Odmeny advokátov v trestných konaniach sú stanovené v advokátskom poriadku (článok 58 a nasl.).

Fáza trestného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Advokáti sa dohodnú so svojimi klientmi na tom, kedy budú zaplatené ich poplatky. Vo všeobecnosti sa tieto poplatky platia v splátkach v priebehu konania.

Fixné trovy v ústavnoprávnych konaniach

Fixné trovy pre účastníkov ústavnoprávneho konania

Poplatky pre odborníkov pracujúcich v oblasti práva sú regulované tak, ako je uvedené, a to aj v prípade administratívnych sporov.

Fáza ústavnoprávneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné trovy pre účastníkov

Advokáti sa dohodnú so svojimi klientmi na tom, kedy budú zaplatené ich poplatky. Vo všeobecnosti sa tieto poplatky platia v splátkach v priebehu konania.

Informácie, ktoré musia právni poradcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Etický kódex advokátov ukladá osobitné povinnosti o spôsobe, akým advokáti musia vykonávať svoje povinnosti voči klientom. Každé porušenie týchto povinností predstavuje disciplinárny priestupok. Poplatky sa medzi týmito povinnosťami výslovne neuvádzajú.

Zdroje informácií o poplatkoch

Kde môžem nájsť informácie o určení poplatkov v Grécku?

Pokiaľ ide o odmeny advokátov, informácie možno nájsť v advokátskom poriadku alebo ich poskytnú advokátske komory.

Informácie týkajúce notárskych poplatkov možno získať buď na útvare pre veci týkajúce sa odborníkov pracujúcich v oblasti práva – exekútorov – notárske kancelárie – katastre nehnuteľností a katastrálne úrady (Tmima Dikigorikou Leitourgimatos - Dikastikon Epimeliton - Symvolaiografeion - Ypothikofilakeion kai Ktimatologikon Grafeion) ministerstva spravodlivosti alebo u notárskych komôr (Symvolaiografiki Syllogoi) (právnické osoby podliehajúce verejnému právu).

V akých jazykoch môžem získať informácie o určení poplatkov v Grécku?

Informácie o určení poplatkov sú dostupné len v gréčtine.

Kde môžem získať informácie o mediácii/zmierení?

Prečítajte si informácie poskytnuté na príslušnej stránke portálu, najmä pokiaľ ide o mediáciu v Grécku.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Dostupné webové sídlo s informáciami o trovách

Neexistuje žiadne webové sídlo s týmito informáciami.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania rôznych konaní?

V súvislosti s Gréckom neexistujú žiadne takéto informácie.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových poplatkoch za konkrétne konanie?

Nie sú k dispozícii žiadne informácie o celkových poplatkoch za konanie v Grécku.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Poskytovanie advokátskych služieb podlieha DPH. Relevantné informácie možno získať na príslušnom daňovom útvare (Τmima Forologias) Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva financií a od advokátskej komory.

Aké sú uplatniteľné sadzby?

24%.

Právna pomoc

Uplatniteľná hranica príjmu pre právnu pomoc v občianskoprávnych konaniach

V súlade s článkom 194 Občianskeho súdneho poriadku sa právna pomoc poskytuje osobám, ktoré preukážu neschopnosť uhradiť trovy súdneho konania bez toho, aby ohrozili svoje živobytie či živobytie svojej rodiny.

Za podmienok stanovených v uvedenom článku sa právna pomoc môže poskytnúť aj cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti.

V súlade so zákonom č. 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v občianskoprávnych konaniach občanom s nízkym príjmom (pod podmienkou, že ročný príjem rodiny neprekračuje dve tretiny minimálneho ročného príjmu stanoveného v národnej všeobecnej kolektívnej pracovnej zmluve).

Právna pomoc zahŕňa trovy konania, poplatky notárov, súdnych exekútorov a odmeny advokátov (článok 199 Občianskeho súdneho poriadku).

Uplatniteľná hranica príjmu pre právnu pomoc v prípade odporcov v trestných konaniach

V článku 340 Trestného poriadku je stanovené, že ak odporca nemá právneho poradcu, určí sa mu advokát z príslušného zoznamu miestnej advokátskej komory.

Podľa zákona č. 3226/2004 sa právna pomoc poskytuje v trestných konaniach občanom s nízkym príjmom, ako je uvedené.

Uplatniteľná hranica príjmu pre právnu pomoc v prípade obetí v trestných konaniach

Ustanovenia zákona č. 3226/2004 umožňujú poskytovanie právnej pomoci občanom členských štátov EÚ s nízkym príjmom, ako aj štátnym príslušníkom tretích krajín s nízkym príjmom a osobám bez štátnej príslušnosti s nízkym príjmom, ak majú oprávnený pobyt alebo obvyklý pobyt v EÚ.

Ďalšie podmienky poskytnutia právnej pomoci obetiam

Právna pomoc sa poskytuje občanom členských štátov EÚ s nízkym príjmom, ako aj štátnym príslušníkom tretích krajín s nízkym príjmom a osobám bez štátnej príslušnosti s nízkym príjmom, ak majú oprávnený pobyt alebo obvyklý pobyt v EÚ. Neexistuje žiadne ustanovenie týkajúce sa ďalších podmienok.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytnutia právnej pomoci odporcom

Žiadne.

Bezplatné súdne konania

Žiadne.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Hneď ako súd vydá rozhodnutie, musí zvyčajne strana, ktorá spor prehrala, zaplatiť trovy súdneho konania a výdavky vynaložené úspešnou stranou do tej miery, v akej jednotlivé strany vyhrali alebo prehrali. Súd musí tejto časti rozhodnutia priznať vykonateľnosť. Výdavky a trovy sú vypočítané v súlade s uvedenými pravidlami, pričom sa osobitne berú do úvahy ustanovenia o poplatkoch odborníkov pracujúcich v oblasti práva a o prípadných fixných trovách účastníkov občianskych súdnych konaní. Vypočítaná suma obvykle nedosahuje výšku skutočných nákladov.

Odmeny znalcov

Znalci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov súdneho konania, ktoré uloží súd.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Prekladatelia a tlmočníci si stanovia vlastné odmeny, ktoré sa na požiadanie zahrnú do trov súdneho konania, ktoré uloží súd.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePlenárne zasadnutie gréckych advokátskych komôr

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténska advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom oknePireuská advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneSolúnska advokátska komora

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýbor pre koordináciu notárskych komôr v Grécku

Odkaz sa zobrazí v novom okneNotárska komora odvolacieho súdu mesta Solún

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýbor pre koordináciu notárskych komôr v Grécku

Odkaz sa zobrazí v novom okneGrécka federácia exekútorov

Súvisiace dokumenty

Správa Grécka na účely štúdie transparentnosti poplatkov PDF(849 Kb)en

Posledná aktualizácia: 06/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Španielsko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o trovách konania v Španielsku.

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – starostlivosť

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluvy

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – právna zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky odborníkov pracujúcich v oblasti práva

Advokáti

V Španielsku existuje len jedna kategória advokátov (abogado), ktorí sa po tom, ako sa stanú členmi okresnej advokátskej komory (Colegio de Abogados), môžu zúčastňovať na každom druhu konania a vystupovať na každom druhu súdu.

Advokáti si určujú svoje odmeny v súlade s usmerneniami uverejnenými ich advokátskou komorou. Tieto usmernenia sú založené na všeobecných kritériách pre vyúčtovanie služieb advokátov, ako je napríklad zložitosť veci, úmernosť atď., a všetci advokáti ich pri vyúčtovaní svojich služieb dodržiavajú.

V usmerneniach sa vždy rozlišujú jednotlivé súdne systémy, v rámci ktorých sa vec prejednáva.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskom súdnom konaní

Fixné trovy účastníkov v občianskom súdnom konaní

Článok 241 ods. 1 bod 1 Občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil) sa osobitne týka odmien advokátov a právnych zástupcov (procuradores) v prípadoch, keď je ich pomoc povinná. Tieto odmeny sú zahrnuté ako položka pri výpočte celkových trov.

V Občianskom súdnom poriadku sa stanovuje, že advokáti stanovia svoje odmeny podľa predpisov upravujúcich ich povolanie.

Fáza občianskeho súdneho konania, v ktorej sa musia zaplatiť fixné trovy:

Od klientov sa vždy vyžaduje, aby uhradili odmeny svojim advokátom a preddavky na odmeny právnym zástupcom. Klienti majú od začiatku hrubú predstavu o príslušnej sume, ale presná výška odmeny sa musí stanoviť až po skončení súdneho konania. Advokáti a právni zástupcovia môžu požadovať platbu od klientov, a to aj prostredníctvom osobitných postupov, napríklad zálohy na trovy (provisión de fondos, v priebehu konania) alebo záverečného vyúčtovania (jura de cuentas, po skončení konania).

V praxi to zvyčajne funguje tak, že klienti najskôr zaplatia určitú sumu vopred a potom čakajú na rozhodnutie o trovách. V prípadoch, keď trovy musí zaplatiť druhá strana, advokáti a právni zástupcovia oznámia svoje odmeny súdu, a keď sú tieto odmeny schválené, zaplatí ich protistrana.

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 10/2012 sa platí súdny poplatok.

Čo je súdny poplatok?

Súdny poplatok je vnútroštátna daň, ktorú musia v niektorých prípadoch zaplatiť právnické osoby – za to, že sa ich prípad rieši na súde, a za využitie verejnej služby výkonu spravodlivosti. Za správu tejto dane zodpovedá z právneho hľadiska ministerstvo financií a verejnej správy. Povinnosť uhrádzať tento poplatok sa zaviedla 1. apríla 2003. V súčasnosti ju upravuje zákon č. 10/2012 z 20. novembra 2012 o niektorých poplatkoch v oblasti výkonu spravodlivosti a činnosti Národného ústavu pre toxikológiu a forenzné vedy. Zákon č. 10/2012 bol dvakrát zmenený, najskôr kráľovským dekrétom č. 3/2013 z 22. februára 2013 a potom kráľovským dekrétom č. 1/2015 z 27. februára 2015. Hlavnou podstatou druhej zmeny bolo zrušenie súdnych poplatkov pre súkromné osoby na všetkých druhoch súdov a pri všetkých druhoch konaní – od nadobudnutia účinnosti zákona č. 10/2012 museli pôvodne súdne poplatky platiť aj súkromné osoby.

Prípady, v ktorých je zaplatenie tohto poplatku povinné (udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti)

Podľa článku 1 zákona č. 10/2012 je poplatok za výkon súdnej moci v občianskoprávnych, správnych (contencioso-administrativo) a pracovnoprávnych veciach celoštátny poplatok, ktorý sa jednotne platí v celom Španielsku v prípadoch stanovených týmto zákonom bez toho, aby tým boli dotknuté poplatky a iné dane vyrubené autonómnymi oblasťami pri výkone ich príslušných finančných právomocí. Tie sa nemusia týkať rovnakej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti.

Podľa článku 2 je udalosťou, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, výkon súdnej moci v súvislosti s týmito procesnými krokmi:

 • podanie žaloby v konaní akéhokoľvek druhu s cieľom dosiahnuť vydanie konečného rozsudku a v konaniach o výkone mimosúdnych vykonateľných nástrojov v občianskoprávnych konaniach, podanie protinároku a prvotný návrh v rámci konania o vydaní platobného rozkazu a európskeho konania o platobnom rozkaze,
 • podanie návrhu na rozhodnutie o povinnej platobnej neschopnosti a doplnkových nárokoch v konkurznom konaní,
 • podanie návrhu na začatie konania vo veciach správneho súdnictva,
 • podanie mimoriadneho odvolania z dôvodu porušenia postupu v občianskych súdnych konaniach,
 • podanie odvolania (apelación alebo casación) vo veciach pred občianskym alebo správnym súdom,
 • podanie odvolania (suplicación alebo casación) v pracovnoprávnych veciach,
 • námietka proti výkonu súdnych titulov.

Kto je povinný zaplatiť súdny poplatok?

V článku 3 sa stanovuje, že každý, na koho návrh sa začne výkon súdnej moci, v dôsledku ktorého vznikne udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, musí zaplatiť poplatok.

Na účely predchádzajúceho odseku sa situácia, keď dokument, ktorým sa iniciuje procesný krok, ktorý predstavuje udalosť, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti, zahŕňa niekoľko hlavných úkonov, ktoré nepochádzajú z rovnakého nástroja, považuje za vznik jednej udalosti, ktorá zakladá vznik poplatkovej povinnosti. V tomto prípade sa výška poplatku vypočíta sčítaním súm pre jednotlivé spojené úkony.

Poplatok môže uhradiť právny zástupca (procurador) alebo advokát (abogado) v mene a zastúpení poplatníka, a to najmä v prípade, že táto osoba nemá pobyt v Španielsku. Osoba bez pobytu nemusí získať daňové identifikačné číslo na to, aby si mohla splniť poplatkovú povinnosť. Právny zástupca ani advokát nemajú daňovú povinnosť v súvislosti s touto platbou.

Výnimky:

 • Výnimky z kategórií úkonov:
  • podanie žaloby a podanie následného odvolania v súvislosti s konaniami začatými výlučne na účely ochrany základných práv a verejných slobôd, ako aj odvolania proti činnosti volebných orgánov,
  • podanie návrhu na rozhodnutie o dobrovoľnej platobnej neschopnosti zo strany dlžníka,
  • podanie prvotného návrhu na vydanie platobného rozkazu a návrhu na vydanie konečného rozsudku o zaplatení príslušnej sumy, ak nepresahuje 2 000 EUR. Táto výnimka sa neuplatňuje, ak je nárok v týchto konaniach založený na dokumente, ktorý má formu mimosúdneho vykonateľného titulu podľa článku 517 Občianskeho súdneho poriadku (zákon č. 1/2000 zo 7. januára 2000),
  • začatie konania v rámci správneho súdnictva v súvislosti s tým, že správne orgány nereagovali alebo nekonali,
  • podanie žaloby o výkon rozhodnutí spotrebiteľských rozhodcovských rád (Juntas Arbitrales de Consumo),
  • žaloby, ktoré na základe povolenia obchodného súdu (Juez de lo Mercantil) podajú konkurzní správcovia v záujme konkurznej podstaty,
  • konania týkajúce sa súdneho rozdelenia majetku s výnimkou prípadov, keď bola predložená námietka alebo keď existuje spor o zaradenie alebo vyradenie majetku. Poplatok sa platí za pojednávanie a za spornú sumu, prípadne za sumu, ktorá sa určí na základe výzvy na rozdelenie majetku odporcom. Ak obaja účastníci namietajú, každý z nich zaplatí svoju príslušnú sumu.
 • Výnimky z kategórií osôb:
  • súkromné osoby,
  • právnické osoby, ktoré majú nárok na právnu pomoc a môžu preukázať, že spĺňajú zákonné požiadavky,
  • úrad prokurátora (Ministerio Fiscal),
  • všeobecná správa štátu a autonómnych oblastí, miestne orgány a všetky verejné orgány patriace do ich právomoci,
  • španielsky parlament a legislatívne zhromaždenia autonómnych oblastí.

Fixné trovy pri trestných konaniach

Fixné trovy účastníkov trestných konaní

Tieto trovy upravuje Občiansky súdny poriadok.

Každá strana, ktorá je obvinená z trestného činu, bola zatknutá alebo na ktorej sa vykonalo akékoľvek iné preventívne opatrenie alebo ktorá sa má postaviť pred súd, môže uplatniť svoje právo na obhajobu a zapojiť sa do konania bez ohľadu na to, o aké konanie ide, a to ihneď, ako sa dozvie o existencii konania, pričom o tomto práve bude riadne informovaná.

Na účely uplatnenia tohto práva musí dotknuté strany zastupovať právny zástupca (procurador) a obhajovať advokát (abogado), ktorých určí súd, pokiaľ si ich dotknuté strany samy neurčili a nepodali v tejto súvislosti žiadosť, a v každom prípade vtedy, keď strany na to nemajú právnu spôsobilosť.

Všetky osoby, ktoré sú stranami v konaní a ktorých právo na právnu pomoc nebolo uznané, budú musieť zaplatiť trovy právnych zástupcov, ktorí ich zastupujú, advokátov, ktorí ich obhajujú, znalcov, ktorí im na ich žiadosť poskytujú poradenstvo, a svedočné pre svedkov, ktorí sa môžu dostaviť na súd, pokiaľ znalci a svedkovia pri vypočúvaní požiadali o náhradu svojich trov, ktoré súd uznal.

Nebudú musieť uhradiť žiadne iné trovy konania v priebehu konania ani po jeho skončení, pokiaľ im to nenariadi súd.

Každý právny zástupca určený stranami v danej veci, ktorý súhlasí s tým, že ich bude zastupovať, musí zaplatiť trovy advokátom, ktorých klienti určili na svoju obhajobu.

Strany, ktoré majú nárok na právnu pomoc, si takisto môžu určiť advokáta a právneho zástupcu podľa vlastného výberu. V tomto prípade im však strany budú musieť zaplatiť trovy rovnako ako strany, ktoré nemajú nárok na právnu pomoc, pokiaľ sa slobodne určení právni odborníci nevzdajú svojich odmien, ako je stanovené v článku 27 zákona o právnej pomoci (Ley de Asistencia Jurídica Gratuita).

Fáza trestného konania, v ktorej sa musia zaplatiť fixné trovy

Klienti sú vždy povinní zaplatiť trovy na základe ich vyúčtovania po skončení konania. Keď sa využívajú súdom určení advokáti, nie je nutné zaplatiť zálohu, lebo väčšinou sa zároveň poskytuje právna pomoc.

Treba poznamenať, že súdom určení advokáti sa využívajú veľmi často. Ak teda majú klienti nárok na právnu pomoc, nemusia platiť trovy advokáta – vyúčtované trovy zaplatí štát, pokiaľ sa finančná situácia klientov nezlepší v priebehu troch rokov (zvyčajne klienti nič neplatia).

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti účastníkov

Právny zástupca (procurador) má ako zástupca účastníka konania povinnosť informovať klienta o všetkých procesných krokoch.

Advokát aj právny zástupca majú povinnosť informovať klienta tak často, ako o to klient požiada.

Trovy konania

Kde nájdem informácie o trovách konania v Španielsku?

Neexistuje osobitné webové sídlo s informáciami o trovách súdneho konania v Španielsku. Existujú však webové stránky, napríklad stránky advokátskych komôr, ktoré obsahujú informácie o odmenách svojich členov.

V akých jazykoch možno získať informácie o trovách konania v Španielsku?

Informácie sa zvyčajne uvádzajú v španielčine. Niekedy možno nájsť informácie aj v úradných jazykoch autonómnych oblastí.

Niektoré stránky obsahujú určité informácie aj v angličtine.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Register mediátorov a mediačných inštitúcií (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación) je informačná databáza, ktorá je širokej verejnosti bezplatne prístupná prostredníctvom webového sídla ministerstva spravodlivosti. V registri sa zverejňujú podrobnosti o profesionálnych mediátoroch a mediačných inštitúciách s cieľom uľahčiť verejnosti prístup k tejto forme riešenia sporov.

Prístup k vyhľadávacím nástrojom získate kliknutím na tieto odkazy:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion

Mediácia

Bez ohľadu na presný názov predstavuje mediácia formu riešenia sporov, pri ktorej sa dvaja alebo viacerí účastníci konania dobrovoľne snažia sami dosiahnuť dohodu s pomocou mediátora.

Mediátor

Súkromné osoby sa môžu stať mediátormi, ak si môžu plne uplatňovať svoje občianske práva, a to pokiaľ im vo výkone tejto funkcie nebránia právne predpisy, ktoré by sa na nich mohli vzťahovať pri výkone ich povolania.

Právnické osoby poskytujúce mediačné služby, či sú to profesijné spoločnosti alebo iné druhy právnych subjektov stanovených zákonom, musia určiť osobu, ktorá bude vystupovať ako mediátor. Táto osoba musí spĺňať všetky kritériá stanovené zákonom.

Požiadavky na výkon činnosti mediátora

Na to, aby mediátor mohol vykonávať mediáciu, musí mať oficiálne vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitnú odbornú prípravu, ktorú absolvoval v rámci jedného alebo viacerých osobitných kurzov vedených oficiálne akreditovanými inštitúciami. Vzdelanie poskytnuté týmito inštitúciami je platné pre výkon mediácie kdekoľvek v rámci krajiny.

Mediátori si musia uzatvoriť aj poistenie alebo podobnú záruku na krytie občianskoprávnej zodpovednosti v súvislosti s ich krokmi v rámci sporov, v ktorých zabezpečujú mediáciu.

Insolvenčný mediátor

Insolvenčný mediátor (mediador concursal) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky na výkon činnosti mediátora aj požiadavky na výkon činnosti správcu stanovené v článku 27 ods. 1 zákona o platobnej neschopnosti (Ley Concursal, zákon č. 22/2003 z 9. júla 2003). Insolvenčných mediátorov môžu menovať notári alebo registrátori spoločností v dohodách o mimosúdnom vyrovnaní uvedených v hlave X zákona o platobnej neschopnosti. Ako insolvenční mediátori môžu pôsobiť aj právnické osoby, pokiaľ vykonávajú činnosti v oblasti insolvenčnej mediácie prostredníctvom osoby, ktorá spĺňa uvedené kritériá.

Mediačná inštitúcia

Mediačné inštitúcie sú španielske alebo zahraničné verejné alebo súkromné subjekty alebo verejnoprávne spoločnosti, ktorých účelom je okrem iného podporovať mediáciu. Tieto inštitúcie uľahčujú prístup k mediácii a jej spravovanie, a to vrátane menovania mediátorov, pričom musia zabezpečiť, aby sa uskutočňovalo transparentne. Ak ich účel zahŕňa aj rozhodcovské konania, musia prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť oddelenie týchto dvoch činností.

Mediačné inštitúcie nemôžu poskytovať mediačné služby priamo ani sa nemôžu do mediácie zapájať vo väčšej miere, než je dovolené zákonom.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa poskytujú tieto informácie?

Španielsky daňový úrad (Agencia Tributaria) poskytuje tieto informácie na svojej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke.

Aké sadzby sa uplatňujú?

Španielsky daňový úrad poskytuje tieto informácie na svojej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke.

Právna pomoc

Čo je to?

Podľa článku 119 španielskej ústavy je právna pomoc postup, pri ktorom osoby, ktoré môžu preukázať nedostatok finančných prostriedkov, získajú rad výhod, ktoré spočívajú najmä v oslobodení od platenia trov advokátov a právnych zástupcov a trov súvisiacich s výpoveďami znalcov, kaucií atď.

Právo na právnu pomoc vo všeobecnosti zahŕňa tieto výhody:

 • bezplatné poradenstvo a usmernenie pred začatím konania,
 • prístup zatknutých osôb a väzňov k advokátovi,
 • bezplatná obhajoba a zastupovanie advokátom a právnym zástupcom počas súdneho konania,
 • bezplatné uverejňovanie oznámení a rozhodnutí, ktoré sa musia uverejňovať v úradných vestníkoch, v priebehu konania,
 • oslobodenie od platenia záloh pri podávaní odvolania,
 • bezplatná pomoc od znalcov v priebehu konania,
 • bezplatné poskytovanie kópií, výpovedí, nástrojov a notárskych osvedčení,
 • zníženie poplatkov za určité notárske úkony o 80 %,
 • zníženie poplatkov za určité činnosti vykonávané v súvislosti s katastrom nehnuteľností a obchodným registrom o 80 %.

Len v prípade cezhraničných sporov (po reforme zákona o právnej pomoci prostredníctvom zákona č. 16/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zosúladil so smernicou 2003/8/ES) boli medzi uvedené práva zahrnuté tieto položky:

 1. tlmočnícke služby;
 2. preklad dokumentov;
 3. cestovné náklady, ak sa požaduje osobná prítomnosť;
 4. obhajoba advokátom a zastupovanie právnym zástupcom, aj keď to nie je potrebné, ak to súd vyžaduje v záujme zaručenia rovnosti strán.

Kto o ňu môže požiadať?

Vo všeobecnosti platí, že o ňu môžu požiadať občania, ktorí sú účastníkmi akéhokoľvek súdneho konania alebo ho plánujú začať a ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na vedenie súdneho sporu.

V prípade súkromných osôb sa za nedostatok finančných prostriedkov považuje situácia, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Právnické osoby majú nárok na bezplatnú právnu pomoc vtedy, keď je ich základ dane z príjmu právnických osôb nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu hodnoty indexu IPREM.

Do úvahy sa v každom prípade berú aj iné vonkajšie faktory, ktoré preukazujú skutočné finančné možnosti žiadateľa.

Pre súkromné osoby sa uplatňujú výnimky na základe zdravotného postihnutia a/alebo iných rodinných okolností, ktoré umožňujú prekročiť uvedené limity príjmu. [Podľa podmienok dvadsiateho ôsmeho dodatkového ustanovenia zákona o všeobecnom štátnom rozpočte (Ley de Presupuestos Generales del Estado) na rok 2009 bola hodnota indexu IPREM 7 381,33 EUR ročne v roku 2009.]

Nárok na právnu pomoc majú konkrétne tieto subjekty:

 1. španielski občania, štátni príslušníci iných členských štátov Európskej únie a všetci cudzinci s pobytom v Španielsku, ak môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor;
 2. riadiace orgány a spoločné služby systému sociálneho zabezpečenia;
 3. tieto právnické osoby, ak môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor:

neziskové organizácie,

nadácie zapísané v príslušnom správnom registri;

 1. v pracovnoprávnych konaniach: všetci zamestnanci a príjemcovia zo systému sociálneho zabezpečenia;
 2. v trestných konaniach: všetci občania vrátane cudzincov, ktorí môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na bezplatnú právnu pomoc, obhajobu a zastupovanie;
 3. v konaniach vo veciach správneho súdnictva: všetci občania iných krajín, ktorí môžu preukázať, že nemajú dostatok prostriedkov na súdny spor, a to aj v prípade, že nemajú legálny pobyt v Španielsku, majú nárok na právnu pomoc vo všetkých konaniach (vrátane predbežných správnych konaní) týkajúcich sa žiadostí o azyl a zákona o štátnych príslušníkoch iných krajín (Ley de la Extranjería).

Ďalšie informácie

Požiadavky týkajúce sa žiadosti o právnu pomoc

Súkromné osoby

Všetky zložky ročných zdrojov a príjmov osoby vypočítané na rodinnú jednotku nesmú presiahnuť dvojnásobok indexu IPREM platného v čase podania žiadosti.

Komisia pre právnu pomoc (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) sa vo výnimočných prípadoch môže rozhodnúť udeliť právo na právnu pomoc, ak zdroje prevyšujú dvojnásobok indexu IPREM, ale neprevyšujú jeho štvornásobok, a na základe rodinnej situácie žiadateľa, počtu nezaopatrených detí alebo rodinných príslušníkov, zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, finančných záväzkov, nákladov vyplývajúcich zo začatia konania alebo iných okolností, ako aj vždy, keď je žiadateľ v postavení príbuzného vo vzostupnej línii vo veľkej rodine osobitnej kategórie.

Strana sporu musí obhajovať vlastné práva a záujmy.

Právnické osoby

Právnická osoba musí byť nezisková organizácia alebo nadácia zapísaná v príslušnom správnom registri.

Základ dane z príjmu právnických osôb musí byť nižší ako suma, ktorá sa rovná trojnásobku ročného výpočtu indexu IPREM.

Po nadobudnutí účinnosti organického zákona č. 1/2004 z 28. decembra 2004 o komplexných ochranných opatreniach proti rodovo motivovanému násiliu (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) majú ženy, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia, nárok na okamžitú plnú právnu pomoc nielen vo všetkých súdnych konaniach, ale aj v správnych konaniach (teda aj pri policajnom vyšetrovaní), ktoré začali z dôvodu rodovo motivovaného násilia, a to až do vynesenia rozsudku a bez toho, aby o právnu pomoc museli vopred požiadať. To znamená, že otázka právnej pomoci nikdy nebude obmedzovať právo na obhajobu a na účinnú súdnu ochranu, ktorá sa obeti ponúkne bez ohľadu na to, či podala žiadosť o právnu pomoc. Táto právna pomoc sa však poskytuje len za predpokladu, že dotknutý účastník konania môže preukázať dodatočne alebo v priebehu súdneho konania, že skutočne existujú okolnosti, v dôsledku ktorých vzniká nárok na právnu pomoc, ako to vyžadujú všeobecné pravidlá uvedené v zákone o právnej pomoci a v sprievodných predpisoch, ktoré boli v tomto zmysle zmenené šiestym záverečným ustanovením organického zákona č. 1/2004.

Kedy musí neúspešný účastník uhradiť trovy konania?

Články 394 až 398 Občianskeho súdneho poriadku sa týkajú príkazu zaplatiť trovy v občianskych súdnych konaniach.

V konaniach, v ktorých sa vynesie konečný rozsudok, uhrádza trovy prvostupňového súdu účastník, ktorého všetky nároky boli zamietnuté, pokiaľ prípad nevyvoláva závažné otázky de facto alebo de iure, ktoré je potrebné objasniť.

Ak boli nároky priznané alebo zamietnuté len sčasti, každý účastník konania uhradí svoje trovy a polovicu spoločných výdavkov, pokiaľ neexistujú dôvody na uloženie ich uhradenia jednému z účastníkov kvôli neopodstatnenému súdnemu sporu.

V prípade, že súd uloží úhradu trov neúspešnému účastníkovi, tento účastník bude musieť za časť trov zodpovedajúcu odmenám advokátov a iných právnych odborníkov, ktorí nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, uhradiť len takú celkovú sumu, ktorá nepresahuje jednu tretinu spornej sumy pre každú zo strán sporu, v ktorých prospech bolo prijaté rozhodnutie. Len na tieto účely platí, že nároky, ktoré nemožno oceniť, sa ocenia na 18 000 EUR, pokiaľ súd vzhľadom na zložitosť veci neurčí inak.

Ustanovenia predchádzajúceho odseku neplatia, ak súd vyhlási, že účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, konal neopodstatnene.

Ak má účastník, ktorý dostal príkaz uhradiť trovy, nárok na právnu pomoc, bude musieť uhradiť trovy vzniknuté v súvislosti s obhajobou záujmov protistrany len v prípadoch, ktoré sú osobitne uvedené v zákone o právnej pomoci.

Za žiadnych okolností nebude uhradenie trov uložené prokuratúre v konaniach, v ktorých je účastníkom.

Trovy znalcov

Znalci využívaní v súdnych konaniach sa nazývajú peritos. Register súdnych znalcov (Registro de Peritos Judiciales) možno nájsť na každom vyššom súde (Tribunal Superior de Justicia).

Článok 241 ods. 1 bod 4 Občianskeho súdneho poriadku sa týka „trov znalcov a iných platieb, ktoré môže byť potrebné zaplatiť osobám zúčastneným na konaní“, ktoré predstavujú osobitnú položku zahrnutú do výpočtu trov. Ide o náklady vzniknuté osobám, ktoré síce nie sú stranou v konaní, ale majú určité výdavky v dôsledku účasti na konaní na účely poskytnutia určitej služby.

V článku 243 Občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že vo všetkých konaniach a pri všetkých úkonoch trovy vypočítava súdny úradník, ktorý prejednával vec alebo odvolanie. Do výpočtu sa nezahŕňajú trovy zodpovedajúce listinám a dokumentom týkajúcim sa konania, ktoré sú zbytočné, nadbytočné alebo nie sú povolené zákonom, ani položky odmien advokátov, ktoré nie sú podrobne rozpísané alebo ktoré sa vzťahujú na trovy, ktoré nevznikli v rámci daného súdneho sporu.

Súdny úradník zníži sumu trov advokátov a iných odborníkov pracujúcich v oblasti práva, ktoré nepodliehajú sadzbám alebo tabuľkám, ak nárokované trovy presiahnu jednu tretinu spornej sumy a ak súd nevyhlásil, že účastník konania, ktorému uložil uhradiť trovy, konal neopodstatnene.

Nezahŕňajú sa ani náklady na úkony alebo sprievodné opatrenia, ktoré úspešný účastník konania dostal výslovne uložené uhradiť v rozhodnutí o trovách v hlavnom konaní.

Trovy prekladateľov a tlmočníkov

Neexistuje žiadna oficiálna sadzba platná pre služby súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Súdni tlmočníci si môžu voľne stanoviť odmeny za svoje tlmočnícke služby, sú však povinní oznámiť svoje sadzby úradu pre tlmočenie a príslušnému nižšiemu splnomocnenému úradu vlády. Tieto informácie sa musia poskytnúť každý rok v januári.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠpanielsky vnútroštátny daňový úrad/DPH

Súvisiace dokumenty

Španielska správa o štúdii o transparentnosti trov konania PDF(640 Kb)en

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Španielsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Trovy

Prípad A

Prvotné trovy – zálohy advokátovi a právnemu zástupcovi, pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Rozvod dohodou je jedným z prípadov oslobodených od povinnosti zaplatiť súdny poplatok. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva sa poplatok platí, pokiaľ sa požadované opatrenia netýkajú len maloletých osôb.

Toto sú všeobecné trovy konania. Uhrádza ich účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (zásada, že neúspešný účastník konania znáša trovy), pokiaľ vec nevyvoláva závažné otázky de facto alebo de iure, ktoré je potrebné objasniť (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku). Ak sa žiadosti vyhovie alebo sa zamietne len sčasti, každý účastník konania musí uhradiť svoje trovy a polovicu spoločných nákladov.

V prípadoch nekonsenzuálneho rozvodu sa uplatňuje zásada, že neúspešný účastník konania znáša trovy (článok 394 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Trovy znaleckého dokazovania a výdavky , ktoré vznikli pri získavaní kópií, overení, notárskych nástrojov a listín alebo výpisov z verejných registrov.

Rovnaké ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

V Španielsku existuje ustanovenie o mediácii vo veciach rodinného práva, ale právomoci v tejto veci majú autonómne oblasti.

Autonómne oblasti v zásade prijali ustanovenia o bezplatnej mediácii.

Prípad B

Prvotné trovy – zálohy advokátovi a právnemu zástupcovi, pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Rozvod dohodou je jedným z prípadov oslobodených od povinnosti zaplatiť súdny poplatok. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva sa poplatok platí, pokiaľ sa vyžiadané opatrenia netýkajú len maloletých osôb.

Toto sú všeobecné trovy konania. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva ich uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Poskytnutie dôkazov, vypracovanie dohody upravujúcej ukončenie manželstva.

Žiadatelia musia vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemajú nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

V Španielsku existuje ustanovenie o mediácii vo veciach rodinného práva, ale právomoci v tejto veci majú autonómne oblasti.

Náklady znalcov využitých v procese [poznámka prekladateľa: chýbajúci text na konci]

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred vydaním rozsudku

Trovy po vydaní rozsudku

Je využitie povinné?

Trovy

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva trovy po vynesení rozsudku hradí neúspešný účastník konania.

Nezastupuje účastníkov konania.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu tohto postupu sa vo všeobecnosti nevyužívajú.

Žiadne

Prípad B

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 75 občianskeho súdneho poriadku).

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V konaniach o nekonsenzuálny rozvod manželstva trovy po vynesení rozsudku hradí neúspešný účastník konania.

Nezastupuje účastníkov konania.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu tohto postupu sa vo všeobecnosti nevyužívajú.

Žiadne

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existuje? Kedy a ako sa používa?

Trovy

Opis

Trovy

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát alebo ujmy, ktoré im vznikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť z nich je zahrnutá v uhradených trovách.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha.

Žiadne

Výpisy zo záznamov o občianskom stave, sobášne listy alebo osvedčenia o narodení detí, ak sú relevantné pre ich žiadosť o priznanie nároku (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Prípad B

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vnikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť z nich je zahrnutá v trovách.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha.

Žiadne

Výpisy zo záznamov o občianskom stave, sobášne listy alebo osvedčenia o narodení detí, ak sú relevantné pre ich žiadosť o priznanie nároku (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje maximálna podpora?

Podmienky:

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Prípad A

Osoby, ktoré môžu poskytnúť dôkaz o nedostatku finančných prostriedkov na súdne konanie (vrátane trov právneho zástupcu).

Účastníci konania majú nedostatok finančných prostriedkov vtedy, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov s rôznymi účinkami (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje.

Prípad B

Osoby, ktoré môžu poskytnúť dôkaz o nedostatku finančných prostriedkov na súdne konanie (vrátane trov právneho zástupcu).

Účastníci konania majú nedostatok finančných prostriedkov vtedy, keď môžu preukázať, že všetky zložky ich ročných zdrojov a príjmov vypočítané na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov s rôznymi účinkami (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje.

Trovy tlmočenia a prekladu

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Aké sú približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Aké sú približné trovy?

Prípad A

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty potrebné podľa stanovených zákonných podmienok

(preložené oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Prekladatelia si stanovujú vlastné sadzby.

Tlmočníci počas konania, ak je to nutné.

Tlmočníci si stanovujú vlastné sadzby.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Španielsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – opatrovníctva detí – boli členské štáty požiadané, aby poskytli žalobcovi usmernenie v súvislosti s trovami súdneho konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: dvaja ľudia spolu niekoľko rokov žili nezosobášení. V čase, keď sa odlúčili, mali trojročné dieťa. Rozhodnutím súdu získa dieťa do opatrovníctva matka, pričom otec získa právo na návštevy. Matka podá žalobu s cieľom obmedziť právo otca na návštevy.

Prípad B – medzinárodný prípad, keď ste advokátom v členskom štáte A: dvaja ľudia spolu niekoľko rokov žili nezosobášení v členskom štáte (členský štát B). Majú spolu dieťa, ale odlúčia sa hneď po jeho narodení. Rozhodnutím súdu v členskom štáte B získa dieťa do opatrovníctva matka, pričom otec získa právo na návštevy. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), na čo majú podľa rozhodnutia súdu právo, a otec zostane v členskom štáte B. O niekoľko rokov neskôr matka podá žalobu v členskom štáte A s cieľom zmeniť právo otca na návštevy.

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Prvotné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) a právnemu zástupcovi (procurador), pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Ak sa konanie týka len poručníctva a opatrovníctva maloletej osoby, neplatia sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Toto sú všeobecné trovy súdneho konania, ktoré uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku), stanovené po posúdení trov.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc (15. dodatkové ustanovenie ústavného zákona o súdnej moci – LOPJ).

Ak sa konanie týka len poručníctva a opatrovníctva maloletej osoby, neplatia sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na iných dojednaniach o návštevách. To by sa malo uskutočniť prostredníctvom dohody, ktorú musí oznámiť prokurátor a schváliť súdny orgán.

Účastníci konania môžu po vzájomnej dohode požiadať o prerušenie konania a využiť mediáciu podľa zákona 5/2012 zo 6. júla 2012.

Informácie o mediačných službách sú k dispozícii na portáli týkajúcom sa výkonu spravodlivosti. Súdnu mediáciu poskytujú súdy bezplatne.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred vydaním rozsudku

Trovy po vydaní rozsudku

Je využitie povinné?

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania použiť jedného advokáta a právneho zástupcu.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania

Žiadne

Žiadne

Môže byť nutné využiť určitých odborníkov (psychológov).

Platí účastník konania, ktorý navrhol odborníka, pokiaľ sa nevyužijú súdni znalci v oblasti sociálnej psychológie.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existuje? Kedy a ako sa používa?

Trovy

Opis

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy zo záznamov o občianskom stave, napríklad o narodení detí (v súčasnosti bezplatné), alebo iné dokumenty týkajúce sa nároku, ktorého sa domáhajú.

Prípad B

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Podmienky:

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Existujú prípady, keď sa výdavky na právnu pomoc nahradia organizácii, ktorá ju poskytla?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje. Ak sa taká dohoda nedosiahla, trovy uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku), pričom platia určité výnimky.

Nahraditeľné trovy sú odmeny advokáta, pokiaľ nepresiahnu jednu tretinu sumy nároku, odmeny právneho zástupcu a všetky ďalšie trovy, ktoré možno nahradiť po posúdení trov.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy tlmočenia a prekladu

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Aké sú približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Aké sú približné trovy?

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty, ktoré sa môžu vyžadovať za podmienok stanovených zákonom (preklad oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Odmeny tlmočníkov sú variabilné.

Tlmočníci počas konaní, keď sa ukáže, že to je nutné. Tlmočníci sú potrební vtedy, keď osoba, ktorá sa vypočúva, nehovorí príslušným jazykom, aby mohla urobiť vyhlásenie alebo aby jej mohlo byť oznámené rozhodnutie súdu. Ak si tlmočníka vyžiada samotný súd, žiadny poplatok sa neplatí. Za tlmočníka môže byť určená akákoľvek osoba, ktorá hovorí príslušným jazykom a ktorá zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.

V ostatných prípadoch sú odmeny tlmočníkov variabilné.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Španielsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Trovy

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) a právnemu zástupcovi (procurador) účastníka konania, pokiaľ účastník nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Toto sú všeobecné trovy konania. V prípade nekonsenzuálneho rozvodu všeobecné trovy uhrádza účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

V oblasti rodinného práva je bežnou praxou nedať uhradiť trovy konania jednému účastníkovi konania, ale rozdeliť ich, pričom každý účastník konania uhradí svoje trovy. V niektorých prípadoch však účastník konania, ktorého nároky boli zamietnuté, môže byť povinný uhradiť trovy.

Ak boli úspešné len niektoré predložené nároky, každý účastník konania musí uhradiť iba svoje vlastné trovy.

Ak sa vec týka iba vyplácania výživného na dieťa, neúčtujú sa žiadne trovy (článok 4 ods. 1 zákona 10/2012).

Poskytnutie dôkazov, vypracovanie dohody o urovnaní pri odluke. Ak sa požaduje dokazovanie znalcom, znalec sa musí zaplatiť. V prípadoch vzájomnej dohody je platba za vypracovanie dohody o urovnaní bežne zahrnutá do celkových trov advokáta.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké kritérium ako na prvom stupni.

Platí rovnaké kritérium ako na prvom stupni.

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na urovnaní pri odluke, v ktorom dobrovoľne stanovia výšku výživného. Urovnanie musí oznámiť prokurátor a schváliť súd.

Trovy vyplatené odbornému personálu, ktorý sa zúčastňuje na procese rokovaní.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred procesom

Trovy po procese

Je využitie povinné?

Trovy

Prípad A

Účastníkom konania musí pomáhať advokát (abogado) a musí ich zastupovať právny zástupca (procurador) (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania využiť služby jedného advokáta a jedného právneho zástupcu na účely predloženia vzájomnej dohody.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Neplatí v týchto konaniach.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu týchto konaní sa znalci zvyčajne nevyužívajú.

Žiadne.

Ak sa vyžiada posudok znalca, znalcovi sa musí zaplatiť, pokiaľ nepochádza z centra pre sociálnu psychológiu pripojeného k súdu.

Prípad B

Účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 750 občianskeho súdneho poriadku).

V prípade vzájomnej dohody môžu účastníci konania využiť služby jedného advokáta a jedného právneho zástupcu na účely predloženia vzájomnej dohody.

Za advokáta a právneho zástupcu sa musí zaplatiť záloha. V sporových konaniach môže byť nakoniec povinný uhradiť trovy neúspešný účastník konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Neplatí v týchto konaniach.

Žiadne

Žiadne

Vzhľadom na povahu týchto konaní sa znalci zvyčajne nevyužívajú.

Žiadne.

Ak sa vyžiada posudok znalca, znalcovi sa musí zaplatiť, pokiaľ nepochádza z centra pre sociálnu psychológiu pripojeného k súdu.

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Iné trovy

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existujú a kedy a ako sa využívajú?

Trovy

Opis

Trovy

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy z registra pôrodov, sobášov a úmrtí, sobášne listy alebo rodné listy detí, dokumenty, na ktorých zakladajú svoj nárok (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Prípad B

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Časť trov je zahrnutá v platbe trov.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Žiadne

Výpisy z registra pôrodov, sobášov a úmrtí, sobášne listy alebo rodné listy detí, dokumenty, na ktorých zakladajú svoj nárok (článok 777 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku).

Podľa potreby

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrada

Kedy a za akých podmienok sa využíva?

Kedy sa poskytuje plná pomoc?

Podmienky

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Verejný index príjmov (IPREM) je index, ktorý sa používa v Španielsku ako referenčná hodnota pre poskytovanie dávok, štipendií, grantov a príspevkov v nezamestnanosti (okrem iného). Možno ho vypočítať tu:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.iprem.com.es

Úspešný účastník konania môže získať náhradu trov súdneho konania, ak druhá strana dostane nariadené uhradiť trovy.

Prípad B

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Verejný index príjmov(IPREM) je index, ktorý sa používa v Španielsku ako referenčná hodnota pre poskytovanie dávok, štipendií, grantov a príspevkov v nezamestnanosti (okrem iného). Možno ho vypočítať tu:Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.iprem.com.es

Úspešný účastník konania môže získať náhradu trov súdneho konania, ak druhá strana dostane nariadené uhradiť trovy.

Trovy prekladu a tlmočenia

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Približné trovy

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Približné trovy

Prípad A

Prípad B

Všetky zahraničné verejné alebo súkromné dokumenty, ktoré sa môžu vyžadovať za podmienok stanovených zákonom (preklad oficiálne uznaným súdnym prekladateľom).

Prekladatelia si stanovujú vlastné sadzby.

Tlmočníci počas konaní, keď sa ukáže, že to je nutné.

Tlmočníci si stanovujú vlastné sadzby.

Ak si tlmočníka vyžiada samotný súd, neuhrádzajú sa žiadne trovy.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Španielsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv – boli členské štáty požiadané, aby poskytli predávajúcemu usmernenie v súvislosti s trovami súdneho konania v týchto situáciách:

Prípad A – vnútroštátna situácia: spoločnosť dodá tovar v hodnote 20 000 EUR. Kupujúci nezaplatí predávajúcemu, lebo sa domnieva, že tovar nezodpovedá tomu, čo bolo dohodnuté.

Predávajúci sa rozhodne podať žalobu, aby získal plnú úhradu ceny.

Prípad B – medzinárodná situácia: spoločnosť, ktorej hlavné sídlo sa nachádza v členskom štáte B, dodá tovar v hodnote 20 000 EUR kupujúcemu v členskom štáte A. Zmluva podlieha právnym predpisom členského štátu B a je napísaná v jeho jazyku. Kupujúci so sídlom v členskom štáte A nezaplatil predávajúcemu, lebo sa domnieva, že tovar nezodpovedá tomu, čo bolo dohodnuté. Predávajúci sa rozhodne podať žalobu v členskom štáte A, aby získal plnú úhradu ceny v súlade so zmluvou s kupujúcim.

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Trovy

Prípad A

V konaní o vydaní platobného rozkazu stanovenom v článkoch 812 a nasl. občianskeho súdneho poriadku (LEC) by na podanie prvého návrhu v zásade nemal byť potrebný advokát, a to bez ohľadu na výšku nároku.

V konaní, ktorého cieľom je vydanie konečného rozsudku, je potrebné mať advokáta a právneho zástupcu v prípade nárokov presahujúcich 2 000 EUR.

Ak dlžník napadne nárok v konaní o vydanie platobného rozkazu, musí mať advokáta a právneho zástupcu v prípade, že výška nároku prekročí sumu stanovenú v občianskom súdnom poriadku (v súčasnosti 2 000 EUR).

Platí sa aj poplatok, ktorý sa líši podľa druhu konania a výšky nároku, ale len vtedy, keď nárok presiahne 2 000 EUR a keď žiadateľ nemá nárok na právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Toto sú všeobecné trovy konania. Uhrádza ich účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Predkladanie dôkazov.

Náhrady pre svedkov.

Posudky znalcov.

Ak dlžník nenapadne nárok, konanie nezahŕňa prakticky žiadne trovy. Ak dlžník napadne nárok, platia všeobecné pravidlá, teda účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí zaplatiť trovy a vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na dlžnej sume bez zásahu tretej strany, pričom v takom prípade musí dohodu schváliť súd a účastníci konania môžu dosiahnuť urovnanie prostredníctvom mediačných služieb, aj keď sa konanie už začalo. Zákon 5/2012 zo 6. júla 2012 o mediácii v občianskych a obchodných veciach zavádza do španielskych právnych predpisov smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008. Tento zákon stanovuje minimálny rámec pre mediáciu bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia schválené autonómnymi oblasťami.
Podľa tohto zákona možno počas predbežného vypočutia informovať účastníkov konania o možnosti využitia mediačných služieb s cieľom pokúsiť sa vyriešiť spor. V závislosti od povahy veci môže súd požiadať účastníkov konania, aby sa pokúsili dosiahnuť dohodu, čím by sa konanie ukončilo. Účastníci konania môžu takisto požiadať o prerušenie konania podľa článku 19 ods. 4, aby mohli využiť mediáciu alebo rozhodcovské konanie.

Ak sa dosiahne dohoda, 60 % zo súdneho poplatku sa vráti.
Mediácia, ktorú poskytuje súd, je zvyčajne bezplatná.
Ak mediáciu neposkytuje súd, môžu účastníci konania slobodne využiť mediátora a zaplatiť mu dohodnuté poplatky. Podľa zákona 5/2012 si trovy na mediáciu rovnomerne rozdelia účastníci konania, pokiaľ sa nedohodnú inak, a to bez ohľadu na to, či mediácia vedie k dohode, alebo nevedie.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Trovy pred vydaním rozsudku

Trovy po vydaní rozsudku

Je využitie povinné?

Trovy

Prípad A

Konanie o vydaní platobného rozkazu sa nepoužije, pokiaľ dlžník nenapadne nárok.
V prípade nárokov vyšších ako 2 000 EUR je zastupovanie povinné v konaniach, ktorých cieľom je získať konečný rozsudok, alebo v konaniach o vydaní platobného rozkazu, ak dlžník napadne nárok. V týchto prípadoch účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 31 občianskeho súdneho poriadku).

Líšia sa v závislosti od sumy a konania.

Zastupovanie sa nevyužíva.

Nie, ale využitie znalcov sa odporúča v určitých prípadoch a hradí ho účastník konania, ktorý oň požiada.

Líšia sa v závislosti od rozsahu a predmetu posudku znalca, ktorý sa má vydať.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existuje? Kedy a ako sa používa?

Trovy

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na pojednávaní, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Trovy stanovuje súdny úradník podľa nárokov svedka (cestovné výdavky a diéty atď.), ktoré musia byť riadne zdokumentované.

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba. Záručná platba sa vyžaduje iba pri odvolaniach proti niektorým rozhodnutiam.

Líšia sa v závislosti od rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie. Možno medzi 25 a 50 EUR.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje maximálna podpora?

Podmienky:

Môže víťazná strana získať náhradu za trovy súdneho konania?

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje maximálna podpora?

Podmienky:

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (vrátane trov advokáta, právneho zástupcu a znalca).

Komisia pre právnu pomoc stanoví služby, pre ktoré sa môže poskytnúť právna pomoc. O pomoc možno požiadať aj pre len jednu zo služieb uvedených v zákone (napr. na pokrytie súdneho poplatku).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Vo všeobecnosti možno po posúdení trov nahradiť všetky trovy advokáta alebo ich väčšinu, pokiaľ nepresiahnu jednu tretinu sumy nároku, trovy právneho zástupcu a zálohy za tieto trovy, prípadne trovy znalcov.

Keď bol po posúdení trov súdnym úradníkom vydaný príkaz na úhradu trov žiadateľovi (článok 394 občianskeho súdneho poriadku).

Príkaz na úhradu trov druhému účastníkovi konania.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy tlmočenia a prekladu

Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Aké sú približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Aké sú približné trovy?

Prípad A

Dokumenty predložené v inom jazyku než v španielčine (prípadne v jazyku autonómnej oblasti, kde sa vec prerokúva) musia byť doplnené prekladom. Dokument možno preložiť súkromne. Ak jeden z účastníkov konania napadne presnosť prekladu a toto tvrdenie odôvodní, súdny úradník nariadi vyhotovenie úradného prekladu spornej časti dokumentu na náklady účastníka, ktorý ho predložil. Ak je úradný preklad v podstate totožný so súkromným prekladom, trovy musí uhradiť účastník, ktorý napadol preklad.

Líšia sa v závislosti od predmetu prekladu.

Ak sa vypočúva osoba, ktorá nehovorí španielsky, prípadne iným úradným jazykom autonómnej oblasti, v ktorej sa uskutočňuje konanie, na účely vydania vyhlásenia alebo prijatia rozhodnutia súdu môže byť za tlmočníka určená akákoľvek osoba, ktorá hovorí príslušným jazykom a ktorá zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.

Trovy závisia od toho, či sa použije profesionálny tlmočník, alebo nie.

Prípad B

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinaangličtinafrancúzštinaportugalčina.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Španielsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.

Trovy konania v Španielsku

Trovy súdneho konania, odvolacieho konania a alternatívneho riešenia sporov

Prípadová štúdia

Súd

Odvolanie

Alternatívne riešenie sporov

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Prvotné trovy

Všeobecné trovy

Iné trovy

Je táto možnosť k dispozícii pre tento druh veci?

Prípad A

Prvotné trovy: zálohy advokátovi (abogado) alebo právnemu zástupcovi (procurador) účastníka konania a vo všeobecnosti trovy v závislosti od druhu konania a nárokovanej sumy, ak presiahne 2 000 EUR, pokiaľ účastník konania nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc podľa zákona 1/1996 o právnej pomoci.

Toto sú všeobecné trovy konania. Uhrádza ich účastník konania, ktorého všetky nároky boli zamietnuté (článok 394 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Predkladanie dôkazov:

– náhrady pre svedkov,

– posudky znalcov.

Účastník konania, ktorý podáva odvolanie, musí vopred zložiť zálohu, pokiaľ nemá nárok na bezplatnú právnu pomoc.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Platí rovnaké pravidlo ako na prvom stupni.

Účastníci konania sa môžu dohodnúť na dlžnej sume bez zásahu tretej strany, pričom v takom prípade musí dohodu schváliť súd a účastníci konania môžu dosiahnuť urovnanie prostredníctvom mediácie, aj keď sa konanie už začalo.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy advokátov, súdnych úradníkov a znalcov

Prípadová štúdia

Advokáti

Súdni úradníci

Znalci

Je zastupovanie povinné?

Trovy

Je zastupovanie povinné?

Je využitie povinné?

Prípad A

Ak nárokovaná suma presiahne 2 000 EUR, účastníkom konania musí pomáhať advokát a musí ich zastupovať právny zástupca (článok 31 občianskeho súdneho poriadku).

Veľmi závisia od výšky nároku a druhu konania.

Žiadne zastupovanie účastníkov konania.

Využitie znalcov sa odporúča (ocenenie straty), posudok znalca hradí účastník konania, ktorý oň požiada.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Rovnaké

Trovy na náhrady pre svedkov, zálohy alebo záručné vklady a iné príslušné trovy

Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Záloha alebo záručný vklad

Dostanú svedkovia náhrady?

Trovy

Existujú a kedy a ako sa využívajú?

Prípad A

Svedkovia majú nárok na náhradu strát, ktoré im vznikli účasťou na súde, a to od účastníka konania, ktorý ich povolal (článok 375 ods. 1 občianskeho súdneho poriadku).

Vopred sa nevyžaduje žiadna záloha ani záručná platba.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Trovy právnej pomoci a iné náhrady

Prípadová štúdia

Právna pomoc

Náhrada

Kedy a za akých podmienok sa využíva?

Kedy sa poskytuje plná pomoc?

Podmienky

Môže úspešný účastník konania získať náhradu za trovy súdneho konania?

Prípad A

Vzťahuje sa na osoby, ktoré môžu preukázať, že nemajú dostatok finančných prostriedkov na začatie súdneho konania (napríklad na advokáta a právneho zástupcu).

Nedostatok finančných prostriedkov existuje vtedy, keď osoba môže preukázať, že jej príjmy zo všetkých zdrojov vypočítané ročne na rodinnú jednotku nepresahujú dvojnásobok verejného indexu príjmov (IPREM) platného v čase podania žiadosti.

Závisí to od dohody s advokátom, ak nejaká existuje. Vo všeobecnosti platí, že značná časť odmeny alebo dokonca celá odmena advokáta sa vráti, ak nepresiahne jednu tretinu sumy nároku. Trovy a zálohy právnemu zástupcovi účastníka konania a trovy znalca (podľa potreby) sa môžu vrátiť po posúdení trov.

Prípad B

Rovnaké ako v predchádzajúcom prípade

Rovnaké

Rovnaké

Trovy prekladu a tlmočenia

Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je povinný?

Približné trovy?

Kedy a za akých podmienok je povinné?

Približné trovy

Prípad A

Dokumenty predložené v inom jazyku než v španielčine (prípadne v jazyku autonómnej oblasti, kde sa vec prerokúva) musia byť doplnené o preklad. Dokument možno preložiť súkromne. Ak jeden z účastníkov konania napadne presnosť prekladu a toto tvrdenie odôvodní, súdny úradník nariadi vyhotovenie úradného prekladu spornej časti dokumentu na trovy účastníka, ktorý ho predložil. Ak je úradný preklad v podstate totožný so súkromným prekladom, trovy musí uhradiť účastník konania, ktorý napadol preklad.

Premenlivé

Ak sa v rámci konania musí vypočuť osoba, ktorá nehovorí španielsky, prípadne iným úradným jazykom autonómnej oblasti, v ktorej sa vec prerokúva, na účely vydania vyhlásenia alebo prijatia rozhodnutia súdu môže byť za tlmočníka určená akákoľvek osoba, ktorá hovorí príslušným jazykom a ktorá zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.

Prípad B

Rovnaké

Rovnaké

Ťažké stanoviť vopred.

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Trovy konania - Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad súdnych trov konania, ktoré sa uplatňujú vo Francúzsku. Podrobnejšiu analýzu celkových trov konania nájdete v týchto prípadových štúdiách:

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Starostlivosť o dieťa

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo - Výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - Zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo - Zodpovednosť

Ustanovenia týkajúce sa odmien právnických povolaní

Sadzby sa skladajú z fixných poplatkov a z variabilných poplatkov (často predstavujú percentuálnu časť z výšky sporu).

Malo by sa rozlišovať medzi:

 • pomocnými osobami súdu (advokáti, správcovia konkurznej podstaty), ktorých odmena je stanovená len sčasti v sadzobníku. Vo väčšine prípadov sú honoráre voľne dohodnuté so zákazníkom.
 • úradníkmi vykonávajúcimi nezávislú verejnú funkciu alebo súdnymi ministerskými úradníkmi, ktorých odmena je stanovená v sadzobníku v rámci regulačného rámca francúzskej vlády.

Právni zástupcovia na odvolacom súde

VO vyhláške č.80-608 z 30. júla 1980 sa ustanovujú sadzby pre právnych zástupcov na odvolacích súdoch. Pomocné osoby súdu /Advokáti.

V nariadeniach sa ustanovujú sadzby za zastupovanie osôb podliehajúcich právomoci súdu právnymi zástupcami (advokátmi) na súde prvého stupňa (vyhláška č. 72-784 z 25. augusta 1972 a č. 75-785 z 21. augusta 1975).

Súdni exekútori

Sadzby súdnych exekútorov za predvolanie na súd a súdne doručenie návrhov na začatie konania a súdnych rozhodnutí sú ustanovené vo vyhláške č. 96-1080 z 12. decembra 1996.


Fixné súdne poplatky

Fixné súdne poplatky v občianskom súdnom konaní

Fixné poplatky pre účastníkov občianskeho súdneho konania

V občianskych veciach existujú náklady právne nevyhnutné na vedenie súdneho konania, ktorých výška je stanovená buď právnymi predpismi alebo súdnym rozhodnutím. Tieto náklady sa označujú ako súdne trovy.

Tieto trovy obsahujú:

 1. poplatky, dane, dávky alebo odmeny vyberané sekretariátmi súdov alebo daňových úradov. Tieto poplatky alebo dane sú zriedkavé, keďže zákonom č. 77-1468 z 30. decembra 1977 sa zaviedla zásada bezplatnosti procesných úkonov pred občianskymi a správnymi súdmi;
 2. náklady na preklad listín, ak je preklad podľa zákona alebo medzinárodného záväzku nevyhnutný;
 3. náhrady výdavkov pre svedkov;
 4. odmenu technikov;
 5. výdavky podľa sadzobníka (sadzby súdnych exekútorov, právnych zástupcov, advokátov) ;
 6. odmenu štátnych alebo ministerských úradníkov;
 7. odmena advokátov, ak je upravená predpisom, vrátane poplatkov za obhajovaciu reč;
 8. náklady v prípade úradného doručenia aktu do zahraničia;
 9. náklady na tlmočenie a preklady, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska opatrení súdu na vykonanie dokazovania v zahraničí na žiadosť súdu v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach;

10.   zisťovania pomerov nariadené v konaniach v oblasti rodinného práva a právnej ochrany plnoletých a neplnoletých osôb;

11.   odmenu osoby, ktorú ustanovil súd na vypočutie neplnoletej osoby.

Etapa občianskeho súdneho konania, v ktorej je potrebné uhradiť fixné náklady

Náklady občianskeho súdneho konania obsahujú všetky finančné sumy, ktoré účastníci konania uhradili, alebo ešte majú uhradiť pred alebo počas konania.

Napríklad pred začatím súdneho konania sú to náklady na konzultácie s právnikmi, náklady na technikov, cestovné výdavky.

V priebehu konania môžu tieto náklady predstavovať náklady súdneho konania vyplácané pomocným osobám súdu, ministerským úradníkom, poplatky vyberané štátom a honoráre poradcov.

Po ukončení súdneho konania to môžu byť náklady na výkon rozhodnutia.

Súdne trovy v konaní pred Ústavnou radou

Fixné náklady sporových strán v konaní pred Ústavnou radou

Súdne konanie vo Francúzsku neumožňuje individuálne predloženie veci na Ústavnú radu, preto je odpoveď na túto otázku bezpredmetná.


Akú informáciu možno očakávať od svojho právneho zástupcu (svojho advokáta) pred začatím súdneho konania?

Informácie o právach a povinnostiach účastníkov konania

Je otázkou etiky pomocných osôb súdu, aby poskytli svojim zákazníkom náležité informácie o ich právach a povinnostiach.

Zdroje informácií o súdnych trovách

Kde možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Na webových stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti a Odkaz sa zobrazí v novom oknerôznych profesií.

V akých jazykoch možno nájsť informácie o súdnych trovách vo Francúzsku?

Informácie sú k dispozícii vo francúzskom jazyku.

Kde možno nájsť ďalšie informácie o nákladoch?

Neexistuje webová stránka, na ktorej sú uverejnené náklady súdnych konaní.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Kde možno nájsť informácie o tejto téme? Aké sadzby DPH sa uplatňujú?

Sadzby sú uvádzané bez daní. Uplatniteľná sadzba DPH je vždy 19,6 % s výnimkou plnení poskytovaných príjemcom právnej pomoci (5,5 %).

Právna pomoc

Aké sú hranice výšky príjmov na získanie právnej pomoci v občianskych veciach?

Právna pomoc nerozlišuje medzi záležitosťami, či ide o občiansku, alebo trestnú vec, a medzi druhmi sporov. Viaže sa len na finančné prostriedky žiadateľa, od ktorých závisí poskytnutie alebo odmietnutie pomoci.

Takýmto spôsobom fyzické osoby francúzskej štátnej príslušnosti a štátni príslušníci členských štátov Európskej únie, ako aj neziskové právnické osoby, ktoré si želajú uplatniť svoje práva na súde a nemajú dostatočné finančné zdroje, môžu požiadať o právnu pomoc.

Osoby, ktoré sú cudzími štátnymi príslušníkmi s obvyklým a legálnym bydliskom vo Francúzsku, môžu takisto poberať právnu pomoc v občianskych veciach. Táto podmienka legálneho bydliska sa však nevyžaduje v trestných veciach. Nemožno ju takisto namietať proti neplnoletým osobám nezávisle od súdneho konania, ktorého sú účastníkmi (občianske súdne konanie, správne alebo trestné konanie).

 

Finančné zdroje, ktoré sa berú do úvahy, predstavujú mesačný priemer finančných zdrojov žiadateľa o právnu pomoc za posledný kalendárny rok, prípadne aj finančné zdroje osôb, ktoré obvykle bývajú v spoločnej domácnosti. V takomto prípade sa prípustné limity zvyšujú pomocou koeficientov korekcie na pokrytie nákladov rodiny.

Osoby, ktoré poberajú niektoré minimálne sociálne dávky (dodatočný sociálny príspevok Národného fondu solidarity, minimálny príjem pri zaradení do zamestnania), nemusia dokazovať nedostatok svojich finančných zdrojov.

Do finančných zdrojov sa tiež nezapočítavajú sociálne príspevky (rodinné dávky, dávky sociálneho zabezpečenia, príspevok na bývanie).

Právna pomoc môže byť priznaná v plnej výške alebo čiastočne podľa finančných zdrojov. Limity finančných zdrojov na získanie právnej pomoci aktualizuje každý rok zákon o financiách. Na rok 2009 musí byť mesačný priemer príjmov získaných v roku 2008 na jednu osobu:

 • 911 EUR alebo menej na získanie právnej pomoci v plnej výške,
 • od 912 do 1 367 EUR na získanie čiastočnej právnej pomoci.

Tieto limity sa zvyšujú o 164 EUR na prvých dvoch nezaopatrených rodinných príslušníkov, ktorí žijú v domácnosti žiadateľa (deti, manžel/manželka, druh/družka, partner v rámci občianskeho paktu solidarity, starí rodičia...) a o 104 EUR na tretieho a ďalších rodinných príslušníkov.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obeť?

Vo všeobecnosti sa nezohľadňuje postavenie účastníka súdneho konania (napríklad obeť alebo obžalovaný). Neexistuje rozdielny prístup k poškodeným, obžalovaným, navrhovateľom alebo odporcom pri priznaní alebo zamietnutí právnej pomoci.

Rámcovým a programovým zákonom o súdnictve z 9. septembra 2002 sa však zlepšili podmienky priznávania právnej pomoci obetiam najzávažnejších trestných činov úmyselného ohrozenia života alebo poškodenia osoby (trestné činy a príslušné tresty uvedené v článkoch 221-1 až 221-5, 222-1 až 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (body 1 a 2), 222,23 až 222-26, 421-1 (bod 1) a 421-3 (body 1 až 4 trestného zákonníka, ako aj ich oprávnených osôb, aby mohli podať občianskoprávnu žalobu o náhradu škody, ktorá im bola spôsobená ohrozením ich osoby)), pričom pre získanie nároku na právnu pomoc nemusia dokazovať svoje finančné zdroje. Toto ustanovenie sa vzťahuje hlavne na obete znásilnenia alebo obvyklého násilia spáchaného na neplnoletých 15-ročných osobách a na osobitne zraniteľných osobách s následkom usmrtenia alebo spôsobenia trvalého postihnutia.

Výnimku z podmienok finančných zdrojov možno výnimočne udeliť nezávisle od postavenia žiadateľa o právnu pomoc v súdnom konaní (navrhovateľ/odporca, obeť/obvinený) vždy vtedy, keď si ich situácia vyžaduje osobitný záujem z hľadiska predmetu sporu alebo predpokladaných nákladov na súdne konanie.

Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na obete trestného činu vzhľadom na okolnosti, za ktorých bol tento trestný čin spáchaný.

Existujú ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci ako obžalovaný?

Žiadna osobitná podmienka v zásade neupravuje podmienky získania právnej pomoci pre odporcov v konaní. V prípade uplatnenia opravných prostriedkov (odvolanie, odpor, dovolanie) sa postavenie odporcov v uplatňovaní opravných prostriedkov zlepší, ak už prijali právnu pomoc. Tieto osoby si totiž zachovávajú plné právo na uplatnenie tejto pomoci pri svojej obhajobe.

Je však dôležité pripomenúť všeobecné pravidlo vzťahujúce sa na navrhovateľa, ako aj na odporcu v konaní, podľa ktorého sa právna pomoc neudeľuje, ak sú náklady pokryté touto právnou pomocou uhradené z poistenia právnej ochrany alebo rovnocenného systému ochrany.


Existujú súdne konania oslobodené od nákladov?

Pred príslušným obvodným súdom a inštančným súdom nemusia byť účastníci konania zastúpení právnym zástupcom (advokátom). Ak je výška žaloby nižšia ako 4 000 EUR, tieto súdy môžu konať v zjednodušenom súdnom konaní bez nevyhnutnej účasti súdneho exekútora.

Na základe zjednodušeného návrhu a bez zastupovania advokátom možno vykonať žiadosti o úpravu výkonu rodičovských práv, ako aj žiadosti o osvojenie, ak bolo dieťa prijaté do starostlivosti pred dovŕšením veku 15 rokov, opatrenia po rozvode, žiadosti o výživné.

Tak ako u všetkých konaní pred občianskoprávnym súdom tieto súdy nevyberajú poplatky za podanie návrhu na súd a ani za vydanie rozhodnutí.

Kedy musí osoba, ktorá prehrala súdny proces, uhradiť súdne trovy osoby, ktorá proces vyhrala?

V občianskych veciach musia byť v každom rozsudku alebo rozhodnutí o ukončení súdneho konania uvedené trovy vynaložené v rámci súdneho konania.

Súdne trovy (náklady so stanovenými sadzbami – pozri hore) v zásade znáša strana, ktorá súdny spor prehrala. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Účastník konania môže takisto požiadať, aby protistrana uhradila plnú výšku alebo časť nákladov, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do súdnych trov. Ide napríklad o odmeny a obhajovacie reči svojho advokáta, výdavky a úradné zistenia súdneho exekútora, vlastné cestovné výdavky. V takom prípade sudca nariadi účastníkom, aby uhradili súdne trovy alebo, ak nedošlo k súdnym výdavkom, nariadi účastníkovi, ktorý súdny spor prehral, aby druhej strane uhradil sumu, ktorú určí na základe vynaložených nákladov a ktorá nie je zahrnutá do súdnych trov. Sudca prijíma svoje rozhodnutie nestranne, pričom prihliada aj na platobnú schopnosť účastníka, ktorý prehral súdny spor. Sudca môže z tých istých dôvodov aj z vlastného podnetu rozhodnúť o bezpredmetnosti takéhoto nariadenia.

Odmeny znalcov

V občianskych veciach je odmena znalcov menovaných sudcom stanovená súdnym rozhodnutím.

Keď sudca požiada súdneho znalca o súdny posudok, stanoví výšku zálohy jeho odmeny. Záloha sa čo najviac približuje predpokladanej definitívnej odmene znalca. Určí stranu alebo strany v konaní, ktoré musia uhradiť túto zálohu v súdnej kancelárii súdu.

Po odovzdaní znaleckého posudku sudca stanoví jeho odmenu najmä podľa splnených náležitostí, dodržania stanovených termínov a kvality dodanej práce. Povolí súdnemu znalcovi, aby prevzal celú sumu uloženú v súdnej kancelárii, a prípadne nariadi úhradu zvyšných súm súdnemu znalcovi, pričom uvedie, ktorá strana alebo strany ich hradí/hradia.

V rozhodnutí alebo rozsudku o ukončení súdneho konania musí byť uvedené, kto znáša náklady súdneho znalca. V zásade tieto náklady znáša strana, ktorá prehrala súdny spor. Sudca však môže odôvodneným rozhodnutím nariadiť druhej strane, aby ich uhradila v plnej výške alebo čiastočne.

Naopak, odmeny znalcov neustanovených súdom sa voľne dohodnú medzi znalcom a jeho zákazníkom. Nie sú zahrnuté do súdnych trov. Strana môže takisto požiadať sudcu, aby nariadil strane, ktorá prehrala súdny spor, aby uhradila tieto vyplatené odmeny, alebo nariadiť strane povinnej uhradiť súdne trovy, aby vykonala úhradu odmien, ktoré vyplatila.


Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Tieto náklady hradí strana, ktorá prehrala spor, s výnimkou odôvodneného rozhodnutia sudcu o povinnosti druhej strany uhradiť náklady v plnej výške alebo ich časť.

Súvisiace prílohy

Správa Francúzska o štúdii transparentnosti nákladovPDF(1312 Kb)en

Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Mediácia je možná na prípadné upozornenie účastníkov konania na dôsledky rozvodu, ale v každom prípade je potrebné súdne rozhodnutie.

Náklady na mediáciu hradia účastníci konania, ale môže byť hradená v rámci právnej pomoci.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto Náklady na právne zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpe-nie povinné?

Priemer-né náklady

Je právne zastú-penie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Áno

Voľné stanove-nie honorárov.

Áno, v prípade predvola-nia na súd

Nie, v prípade spoloč-ného návrhu

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Účasť notára je potrebná, ak je v spolu-vlastníctve manželov nehnuteľ-nosť

Podľa cenníka

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Detto

DettoNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať jeden z manželov pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak:

- žiadosť o rozvod podaná manželom/manželkou nie je zjavne neprijateľná alebo bezdôvodná;

- jeho/jej priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov;

- nie sú trovy rozvodového konania hradené z poistenia právnej ochrany.

Štát hradí všetky trovy konania, ak manžel/manželka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom o pomoc nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto
Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Nie, Keďže sa strany v konaní dohodli na rozvode, princíp spočíva v rozdelení nákladov medzi strany v konaní, pokiaľ sa strany nedohodnú alebo sudca nerozhodne inak.

Ak rozsudok o rozvode odsúdi na úhradu trov konania manžela/manželku, ktorý/ktorá nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný/povinná uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu manžela/manželky, ktorý/ktorá získa právnu pomoc.

Prípad B

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú dostupné štatistické údaje o nákladoch.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania.

Stanovená sudcom.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto


Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Súdna mediácia je možná.

Mimo-súdna mediácia je takisto možná.

Mediáciu hradia účastníci konania. Sudca stanovuje výšku honorárov, ale náklady na honoráre môžu byť hradené v rámci právnej pomoci.

Je vhodné spísať dohodu o honorároch medzi mediátorom a účastníkmi konania.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Áno, v prípade predvolania na súd

Nie v prípade podania návrhu

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Ak súdna kancelária úradne neoznámi rozhodnutie, súdne doručenie stojí: 26,70 EUR

Nie

Stanovuje sudca

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Podanie z iného členského štátu 50 EUR

Podanie do iného členského štátu 36,30 EUR

Podanie z iného členského štátu: 50 EUR

Podanie do iného členského štátu: 36,30 EUR

Detto

DettoNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existujú a kedy a ako sa vyplácajú?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať rodič pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak priznané finančné zdroje nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov.

Štát znáša všetky trovy konania, ak rodič získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné zdroje vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných zdrojov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti rodiča a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jeho starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú prístupné štatistické údaje.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania.

Odmenu stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto


Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhoto-venie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotove-nie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Súdna mediácia je možná.

Takisto je možná mimosúdna mediácia.

Náklady na mediáciu hradia účastníci konania, honoráre stanovuje sudca, ale náklady na mediáciu môžu byť hradené v rámci právnej pomoci.

Je vhodné uzavrieť dohodu o honorári medzi mediátorom a účastníkmi konania.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto     

DettoNáklady na právne zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie         

Nie

Nie

Nie

Nie

Stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto

Detto

DettoNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať matka pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov.

Štát znáša všetky trovy konania, ak matka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané matkou nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto
Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže sa víťaznej strane sporu preplatiť náhrada nákladov za vyriešenie sporov?

Existujú prípady, pri ktorých musí byť právna pomoc nahradená organizácii, ktorá túto právnu pomoc poskytla?

Prípad A

Áno, ak takto rozhodne sudca.

Ak rozhodnutie sudcu pre rodinné záležitosti odsúdi k úhrade trov konania otca, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu matky, ktorá získa právnu pomoc.

Prípad B

Detto

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Sudcovi je potrebné predložiť preložené dokumenty.

Neexistujú dostupné štatistické údaje.

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmenu stanovuje sudca.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Detto


Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Prvostupňový súd: Nie, neexistujú počiatočné súdne poplatky.

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Prípad B

Prvostupňový súd: Nie, neexistujú počiatočné súdne poplatky.

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie
Prípadová štúdia

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom

Prípad B

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátoromNáklady na zastúpenie, súdneho exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Nedostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Nedostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcomNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Prísaha alebo iná zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Existuje a kedy a ako sa používa?

Prípad A

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad pre svedkov)

Nie

Prípad B

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad pre svedkov)

Nie


Náklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

Ziskové právnické osoby (napríklad obchodná spoločnosť) nemôžu poberať právnu pomoc. Táto pomoc sa vo Francúzsku poskytuje len fyzickým osobám a, za určitých podmienok, neziskovým právnickým osobám a správcovským spoločnostiam.

Štát znáša všetky trovy konania, ak matka získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc sa poskytuje čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky finančných prostriedkov 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR pre 2 prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto

Prípadová štúdia

Náhrady nákladov

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak.

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Ak rozhodnutie sudcu odsúdi k úhrade trov konania účastníka konania, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu účastníka konania, ktorý získa právnu pomoc.

Prípad B

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak.

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Detto


Náklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Odmena stanovená sudcom


Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Francúzsko

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Trovy vo Francúzsku

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (MARC)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Alternatívne riešenie sporu (MARC)

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Existuje táto možnosť v tomto druhu prípadov?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: neexistujú počiatočné súdne poplatky

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom

Prípad B

Prvostupňový súd: Nie

Obchodný súd: Áno, existujú počiatočné súdne poplatky, ktorých minimálna výška ktorých dosahuje sumu 69,97 EUR.

Prvostupňový súd: Nie

Prvostupňový súd: Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Zmier

Súdna mediácia

Mimosúdna mediácia

Bezplatne

Honoráre stanovené sudcom

Dohoda medzi účastníkmi konania a mediátorom Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Súdny exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je využitie exekútora povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Prvostupňový súd: Áno

Obchodný súd: Nie

Odvolací súd: Áno

Právni zástupcovia (advokáti):

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Právni zástupcovia na odvolacom súde:

983 EUR

Áno

Predvolanie na súd: 18,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Súdne doručenie: 26,70 EUR

Nie

Odmena stanovená sudcom


Náklady súvisiace s náhradami pre svedkov


Prípadová štúdia

Náhrady pre svedkov

Dostávajú svedkovia náhrady?

Prípad A

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad výdavkov pre svedkov)

Prípad B

Áno (vyhláška z 27. decembra 1920, ktorou sa upravujú sadzby náhrad výdavkov pre svedkov)Náklady na právnu pomoc a iné náhrady nákladovPrípadová štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je právna pomoc úplná?

Podmienky?

Prípad A

O pomoc môže požiadať kupujúci – fyzická osoba alebo nezisková právnická osoba pred alebo počas konania. Pomoc sa poskytne, ak:

- žiadosť podaná kupujúcim nie je zjavne neprijateľná alebo bezdôvodná;

- priznané finančné prostriedky nepresahujú zákonom stanovené limity finančných prostriedkov;

- nie sú trovy konania hradené z poistenia právnej ochrany;

Štát znáša všetky trovy konania, ak kupujúci získa plnú pomoc.

Pomoc sa poskytne v plnej výške, ak mesačné finančné prostriedky priznané žiadateľom nepresahujú 911 EUR mesačne na plnú pomoc.

Pomoc je poskytovaná čiastočne, ak sú tieto finančné prostriedky vyššie, a to do výšky 1 367 EUR.

Limity finančných prostriedkov sa zvyšujú o 164 EUR prvé nezaopatrené osoby v starostlivosti matky a o 104 EUR pre 3. a ďalšie nezaopatrené osoby v jej starostlivosti.

Prípad B

Detto

Detto

Detto


Prípadová štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

Ak rozhodnutie sudcu odsúdi k úhrade trov konania účastníka konania, ktorý nezíska právnu pomoc, v takom prípade je povinný uhradiť Štátnej pokladnici finančné náklady, ktoré štát vopred uvoľnil na obhajobu účastníka konania, ktorý získa právnu pomoc.

Prípad B

Áno

Náhrada všetkých nákladov, pri ktorých sú stanovené sadzby, pokiaľ sudca nerozhodne inak

Náklady, pri ktorých nie sú stanovené sadzby: náhrada stanovená sudcom na základe princípu spravodlivosti

DettoNáklady na preklady a tlmočenie


Prípadová štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná výška nákladov?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná výška nákladov?

Prípad A

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Odmena stanovená sudcom

Prípad B

Potreba preložiť dokumenty predkladané sudcovi

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Neexistujú dostupné štatistické údaje

Keď sudca neovláda jazyk, ktorým sa vyjadrujú účastníci konania

Opatrenie súdu na vykonanie dokazovania v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001

Odmena stanovená sudcom


Posledná aktualizácia: 08/11/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzštinarumunčinaslovinčina.

Trovy konania - Chorvátsko

Na tejto stránke nájdete informácie o trovách konania v Chorvátsku.

Náklady na právnické služby

Na základe zákona o právnickej profesii (Zakon o odvjetništvu) a po dohode s ministrom spravodlivosti Chorvátska advokátska komora (Hrvatska odvjetnička komora) vypracúva a prijíma Odkaz sa zobrazí v novom oknesadzobník odmeny právnikov a náhrady nákladov (Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika). Sadzobník určuje spôsob ocenenia, výpočtu a úhrady za služby právnikov a výdavky, ktoré sú strany povinné zaplatiť právnikovi alebo advokátskej kancelárii za služby poskytované na základe splnomocnenia alebo rozhodnutia príslušného orgánu v súlade so zákonom o právnickej profesii.

Náklady na zastupovanie zahŕňajú právnické služby plus daň z pridanej hodnoty a výdavky potrebné na poskytovanie týchto služieb. Náklady na zastupovanie hradí klient (strana).

Sadzobník odmeny právnikov a náhrady nákladov upravuje najmä náhradu nákladov súvisiacich s rôznymi druhmi konaní (trestné konanie a konanie týkajúce sa priestupku ako druhu trestného činu, občianske súdne konanie atď.).

Právnici sú povinní dodržiavať sadzobník pre každú poskytnutú službu a vystaviť faktúru strane konania.

Položky sadzobníka sa môžu zvýšiť o 100 %, ak sa v danom prípade vyžadujú osobitné odborné znalosti a odborné vedomosti alebo ak je prípad mimoriadne zložitý alebo predstavuje osobitné riziko zodpovednosti za poskytované služby.

Osobitné odborné znalosti a odborné vedomosti sú uznávané najmä v zložitých sporoch alebo konaniach, prípadne pri práci na konkrétnych typoch zmlúv, kde sa vyžaduje znalosť – alebo preskúmanie – cudzieho práva alebo právnej literatúry, prípadne štúdium či výskum špecializovaných tém v oblasti strojárstva, chémie, technológie, prírodných a fyzikálnych vied, medicíny, spoločenských vied alebo používanie cudzieho jazyka atď.

Vzhľadom na všetky okolnosti poskytovaných služieb a výhody plynúce strane konania môžu právnici takisto znížiť niektoré položky sadzobníka o 50 %.

V etickom kódexe advokátov (Kodeks odvjetničke etike) sa od nich vyžaduje, aby informovali klienta o približnej výške nákladov na zastupovanie a aby ho upozornili na možnosť, že náklady uložené klientovi, ktoré sa majú účtovať protistrane, môžu byť nižšie ako suma uvedená na faktúre právnika.

Trovy trestného konania

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o trestnom konaní [Zakon o kaznenom postupkuNarodne novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13 a 145/13, 152/14, 70/17, ďalej len „zákon o trestnom konaní z roku 2008“] vymedzuje trovy trestného konania, pričom uvádza, že tieto náklady treba chápať ako všetky výdavky, ktoré vzniknú v trestnom konaní od okamihu začatia do ich uzavretia, výdavky spojené s vykonaním dôkazov pred začatím trestného konania a výdavky spojené s poskytnutím právnej pomoci. Trovy trestného konania zahŕňajú:

 1. výdavky súvisiace so svedkami, súdnymi znalcami, tlmočníkmi a inými odborníkmi; náklady na technický záznam, prepis zvukových záznamov a náklady na vyšetrovanie na mieste; náklady na kopírovanie alebo zaznamenávanie súborov alebo častí súborov;
 2. náklady na prepravu odporcu;
 3. výdavky súvisiace s účasťou odporcu alebo zadržanej osoby;
 4. náklady na dopravu a cestovné výdavky všetkých osôb konajúcich v úradnej funkcii;
 5. náklady na zdravotnú starostlivosť odporcu, ktorý nemá nárok na zdravotnú starostlivosť počas zadržania či vyšetrovacej väzby alebo počas pobytu v zdravotníckom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ako aj náklady na pôrod;
 6. paušálnu sumu;
 7. odmeny a nevyhnutné výdavky obhajcu, nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli súkromnému prokurátorovi a poškodenej strane, ktorá koná ako prokurátor, a ich právnym zástupcom, ako aj odmeny a nevyhnutné výdavky ich advokátov;
 8. potrebné výdavky, ktoré vznikli poškodenej strane a jej právnemu zástupcovi, ako aj odmena a nevyhnutné výdavky jej advokáta.

Náklady uvedené v odseku 2 bode 1 až 5 tohto článku s výnimkou nákladov, ktoré vznikli akýmkoľvek orgánom financovaným zo štátneho rozpočtu, a nevyhnutných výdavkov obhajcu a advokáta, ktorý je pridelený poškodenej strane ako prokurátor v trestnom konaní o trestných činoch, za ktoré sa stíha ex officio, sa uhrádzajú zo zdrojov orgánu zodpovedného za vedenie trestného konania a majú sa neskôr vymáhať od osôb, ktoré sú povinné ich uhradiť.

Trovy trestného konania uvedené v bodoch 1 – 5 sa uhrádzajú zo zdrojov orgánu zodpovedného za vedenie konania a majú sa vymáhať neskôr od osôb, ktoré sú povinné ich uhradiť, s výnimkou nákladov vzniknutých akýmkoľvek orgánom financovaným zo štátneho rozpočtu a nevyhnutných výdavkov obhajcu a advokáta, ktorý je pridelený poškodenej strane ako prokurátor v trestnom konaní o trestných činoch, za ktoré sa stíha ex officio.

Bez ohľadu na výsledok trestného konania odporcovia, poškodené strany, poškodené strany konajúce ako prokurátori, súkromní prokurátori, obhajcovia, právni zástupcovia, advokáti, svedkovia, súdni znalci, tlmočníci a odborníci znášajú náklady spojené so svojou účasťou, akýmkoľvek oneskorením pri vykonávaní dôkazov alebo vypočutí a iné náklady konania spôsobené ich zavinením, ako aj časť paušálnej sumy.

Odporcom, ktorí boli uznaní vinnými, súd nariadi pokryť trovy trestných konaní, pokiaľ nie sú oprávnení na úplné alebo čiastočné oslobodenie. V prípade uznania viny viacerých odporcov súd každému z nich nariadi, aby znášal primeranú časť trov konania, alebo ak to nie je možné, prikáže im, aby znášali trovy konania spoločne a nerozdielne.

Súd môže vo svojom rozhodnutí o trovách konania oslobodiť odporcu od povinnosti úplne alebo čiastočne pokryť: náklady súvisiace so svedkami, súdnymi znalcami, tlmočníkmi a inými odborníkmi; náklady na technický záznam, prepis zvukových záznamov a náklady na vyšetrovanie na mieste; náklady na kopírovanie alebo zaznamenávanie súborov alebo častí súborov; náklady na prepravu odporcu; výdavky súvisiace s účasťou odporcu alebo zadržanej osoby; náklady na dopravu a cestovné výdavky všetkých osôb konajúcich v úradnej funkcii; náklady na zdravotnú starostlivosť odporcu, ktorý nemá nárok na zdravotnú starostlivosť počas zadržania, vyšetrovacej väzby alebo počas pobytu v zdravotníckom zariadení na základe rozhodnutia súdu; náklady na pôrod; paušálnu sumu, ako aj odmenu a nevyhnutné výdavky prideleného obhajcu. Ak tieto okolnosti nastanú po vydaní rozhodnutia o trovách konania, predsedajúci sudca (predsjednik vijeća) môže vydať osobitné rozhodnutie, ktorým sa odporca oslobodí od povinnosti znášať trovy trestného konania. Súd môže požiadať odporcu, aby predložil osvedčenie vydané daňovou správou, ktoré potvrdzuje jeho finančnú situáciu a príjmy.

Ak sa však desať rokov odo dňa, keď rozhodnutie o trovách trestného konania nadobudlo právoplatnosť, zistí, že finančná situácia odsúdenej osoby značí, že je schopná úplne alebo čiastočne pokryť trovy trestného konania vrátane nákladov určeného obhajcu, predsedajúci sudca môže na návrh prokurátora (državni odvjetnik) odsúdenej osobe po tom, ako zareaguje na návrh, nariadiť, aby tieto náklady úplne alebo čiastočne pokryla.

V rámci zákona o trestnom konaní z roku 2008 sa od odporcu nevyžaduje, aby v každom prípade znášal trovy konania. Ak sa trestné konanie preruší alebo ak sa vydá rozsudok, ktorým sa odporca zbaví obvinenia alebo sa obvinenie zamietne, trovy trestného konania a nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli odporcovi, ako aj odmena obhajcu sa vyúčtujú zo štátneho rozpočtu.

Súkromný prokurátor a poškodená strana ako prokurátor musia uhradiť trovy trestného konania, nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli odporcovi, ako aj odmenu a nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli jeho obhajcovi, ak sa konanie ukončí rozsudkom, ktorým je odporca zbavený obvinenia, alebo zamietnutím obvinenia, prípadne rozhodnutím o prerušení konania, pokiaľ už nebolo prerušené, alebo ak je vydaný rozsudok o zamietnutí obvinenia z dôvodu smrti odporcu či preto, že trestné stíhanie sa stalo premlčaným z dôvodu omeškania konania bez zavinenia poškodenej strany ako prokurátora alebo súkromného prokurátora. Ak sa konanie preruší z dôvodu stiahnutia obvinení alebo zdržania sa trestného stíhania, odporca a súkromný prokurátor alebo poškodená strana, ktorá koná ako prokurátor, sa môžu dohodnúť na vyrovnaní príslušných trov. Ak existuje niekoľko súkromných prokurátorov alebo poškodených strán, ktoré konajú ako prokurátori, všetci budú znášať náklady spoločne a nerozdielne.

Nariadenia upravujúce trovy konania – právny základ

Informácie o trovách trestného konania sú k dispozícii v hlave X, článkoch 145 až 152 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o trestnom konaní z roku 2008Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o právnickej profesiiOdkaz sa zobrazí v novom oknesadzobníku odmeny právnikov a náhrady nákladovOdkaz sa zobrazí v novom oknezákone o súdnych poplatkoch (Zakon o sudskim pristojbama) (ak sa trestné konanie začne na základe súkromných obvinení, zaplatíte súdny poplatok vo výške 250,00 HRK).

Informácie online o trovách konania

Všetky tieto zákony sú k dispozícii v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky, Odkaz sa zobrazí v novom okneNarodne novine, alebo na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneChorvátskej advokátskej komory.

Daň z pridanej hodnoty

Keďže advokáti podliehajú dani z pridanej hodnoty (DPH), táto daňová povinnosť sa vzťahuje aj na ich služby. DPH sa účtuje so sadzbou 25 % na každej faktúre vystavenej advokátom. Treba poznamenať, že tabuľky uvedené v sadzobníku odmeny právnikov a náhrady nákladov sú bez DPH, ktorá sa účtuje pri fakturácii.

Trovy priestupkového konania

Trovy priestupkového konania zahŕňajú:

 • výdavky, ktoré vznikli orgánu štátnej správy ako oprávnenému prokurátorovi v dôsledku zistenia prečinu pomocou technických prostriedkov alebo vykonaním potrebných analýz a znaleckých posudkov,
 • všetky výdavky súdu zaplatené vopred z pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu pri vedení konania (výdavky súvisiace so svedkami, súdnymi znalcami, tlmočníkmi a inými odborníkmi; náklady na vyšetrovanie na mieste; náklady na účasť odporcu alebo iných osôb na konaní; cestovné výdavky a odmeny všetkých osôb konajúcich v úradnej funkcii atď.),
 • paušálna suma trov priestupkového konania:

a) vzniknutá orgánom zodpovedným za vedenie konania;

b) vzniknutá miestnemu súdu (općinski sud), ktorý rozhoduje o námietke proti povinnému súdnemu príkazu v prípade prečinov;

c) vzniknutá chorvátskemu Najvyššiemu priestupkovému súdu (Visoki prekršajni sud) pri vydaní konečného rozhodnutia o zodpovednosti odporcu za prečin, ak sa prerokovalo odvolanie podané prokurátorom aj odporcom alebo odvolanie, ktoré podal len odporca;

 • náklady na zdravotnú starostlivosť odporcu, ktorý nemá nárok na zdravotnú starostlivosť počas väzby alebo počas pobytu v zdravotníckom zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • cestovné výdavky odporcu,
 • nevyhnutné výdavky, ktoré vznikli poškodenej strane a poškodenej strane, ktorá koná ako prokurátor, ich právnym zástupcom a advokátom,
 • nevyhnutné výdavky a odmeny, ktoré sa majú zaplatiť obhajcovi odporcu.

Paušálna suma sa určuje v medziach stanovených osobitným nariadením, pričom sa zohľadňuje zložitosť a trvanie konania a finančná situácia odporcu.

Súd bude v neskoršom štádiu vymáhať trovy konania zaplatené vopred z pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu od odporcu alebo iných osôb, ktoré sú povinné ich uhradiť v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
Súd vedie samostatný zoznam všetkých vzniknutých nákladov súvisiacich s výdavkami, ktoré vznikli orgánu štátnej správy ako oprávnenému prokurátorovi v dôsledku identifikácie prečinov pomocou technických prostriedkov alebo vykonaním potrebných analýz a znaleckých posudkov; všetkými výdavkami súdu zaplatenými vopred z pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu pri vedení konania (výdavky súvisiace so svedkami, súdnymi znalcami, tlmočníkmi a inými odborníkmi; náklady na vyšetrovanie na mieste; náklady na účasť odporcu alebo iných osôb na konaní; cestovné výdavky a odmeny všetkých osôb konajúcich v úradnej funkcii atď.); a s výdavkami na zdravotnú starostlivosť odporcu, ktorý nemá nárok na zdravotnú starostlivosť vo väzbe alebo v zdravotníckom zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Osoba žiadajúca o náhradu týchto nákladov musí súdu predložiť špecifikáciu nákladov spolu s potrebnými informáciami a dôkazmi o vzniknutých nákladoch.

Náklady na tlmočenie do menšinových jazykov v Chorvátsku vyplývajúce z uplatňovania ustanovení ústavy a zákona o právach národnostných menšín na používanie ich jazyka a písma v Chorvátskej republike (Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj) nebudú účtované osobám, ktoré sú podľa tohto zákona povinné uhradiť trovy konania.
Minister spravodlivosti vydáva pravidlá o náhrade trov priestupkového konania.

Otázka toho, kto je povinný uhradiť trovy konania, ako aj otázka rokovania o trovách konania sú upravené v článkoch 139 a 140 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o prečinoch (Prekršajni zakon; NN č. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 a 118/18).

Trovy občianskeho súdneho konania

Trovy občianskeho súdneho konania pozostávajú z oprávnených výdavkov vzniknutých v priebehu konania alebo na účely konania. Určité náklady, ako sú súdne poplatky, súvisia s fungovaním orgánu zodpovedného za vedenie konania; ostatné výdavky, ako sú náklady na znalecké posudky alebo tlmočnícke služby, sa týkajú nákladov, ktoré sa majú uhradiť súdnemu znalcovi alebo súdnemu tlmočníkovi. Trovy občianskeho súdneho konania zahŕňajú aj cestovné náklady a náklady na pobyt a ušlú mzdu svedka, ale väčšinu tvoria náklady na zastupovanie v konaní, ktoré vznikli advokátovi zastupujúcemu strany konania.

Väčšina ustanovení o nákladoch vzniknutých v občianskom súdnom konaní sa nachádza v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o občianskom súdnom konaní (Zakon o parničnom postupku) vrátane nákladov na vykonanie dôkazov (článok 168 zákona o občianskom súdnom konaní), nákladov na podanie návrhu na urovnanie sporu formou zmieru v žalobách o náhradu škody alebo nákladov, ktoré vznikli strane, ktorá má v úmysle podať občianskoprávnu žalobu s cieľom chrániť svoje individuálne práva. Predtým však musia podať návrh na urovnanie sporu formou zmieru [článok 186 písm. a) zákona o občianskom súdnom konaní].

Tieto náklady spravidla hradí strana predkladajúca návrh, no môžu jej byť následne nahradené v rámci trov konania v závislosti od jej úspešnosti v právnom spore.

Náklady vzniknuté v priebehu občianskeho súdneho konania sa týkajú výdavkov potrebných na preukázanie určitých skutočností (náklady na predloženie dôkazov, náklady na výsluch svedkov) a nákladov na zastupovanie.

Náhrada všetkých týchto nákladov od protistrany závisí od úspechu v konaní. V zásade každá strana vopred znáša náklady, ktoré jej vznikli v dôsledku žaloby (článok 152 zákona o občianskom súdnom konaní), zatiaľ čo strana konania, ktorá v spore úplne uspela, má nárok na plnú náhradu trov konania (článok 154 zákona o občianskom súdnom konaní). Malo by sa však zohľadniť aj to, či boli tieto náklady potrebné na účely právneho sporu, pretože strana má nárok len na náhradu takýchto nákladov (článok 155 zákona o občianskom súdnom konaní).

Súd môže nariadiť každej strane konania, aby znášala svoje vlastné náklady, keď je jej úspech v konaní čiastočný, alebo uložiť jednej strane povinnosť nahradiť primeranú časť trov druhej strane a vedľajšiemu účastníkovi konania.

Súd môže rozhodnúť, že jedna zo strán by mala uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli protistrane a jej vedľajšiemu účastníkovi konania, ak protistrana neuspela len v pomerne malej časti svojho nároku, čím nevzniknú osobitné náklady.

Dve základné zásady, na ktorých je založené rozhodnutie o trovách občianskeho súdneho konania, sú zásada úspešnosti (causae) a zásada zavinenia (culpe).

Strana, ktorej vznikli náklady z dôvodu vlastného zavinenia alebo z dôvodu udalosti, ktorá sa jej stala, nemá nárok na náhradu trov konania protistranou bez ohľadu na jej úspech v právnom spore (článok 156 zákona o občianskom súdnom konaní).

Právo na náhradu nákladov v prípade späťvzatia žaloby alebo mnohostranného právneho sporu či v prípade dosiahnutia súdneho zmieru upravuje článok 158 ods. 1, články 159, 161 a 324 zákona o občianskom súdnom konaní.

Trovy občianskeho súdneho konania, ako aj súdne poplatky sa určujú podľa hodnoty predmetu sporu v čase podania určitej žaloby a nie podľa toho, aká by mohla byť ich hodnota v čase, keď sa hlavné pojednávanie skončí. Okrem toho sa trovy občianskeho súdneho konania určujú úmerne k úspešnosti vzhľadom na hodnotu predmetu sporu v čase ukončenia hlavného pojednávania.

Povinnosť platiť súdne poplatky upravuje Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o súdnych poplatkoch.

Strana súdneho konania môže uplatniť právo na oslobodenie od platenia trov konania a právo na kvalifikovanú právnu pomoc spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené v osobitných nariadeniach upravujúcich bezplatnú právnu pomoc (článok 172 zákona o občianskom súdnom konaní).

Súd rozhoduje o náhrade nákladov na základe konkrétneho návrhu strany konania bez pojednávania. V návrhu je strana povinná uviesť náklady, ktorých náhradu požaduje. Návrh na náhradu trov konania musí strana podať najneskôr na konci ústneho pojednávania, ktoré predchádza rokovaniu o trovách. Ak sa však takéto rozhodnutie má vydať bez predchádzajúceho ústneho pojednávania, strana musí do návrhu, o ktorom rozhodne súd, zahrnúť návrh na náhradu trov konania. Súd rozhodne o návrhu na náhradu trov konania v rozsudku alebo uznesení o ukončení konania pred súdom (článok 164 zákona o občianskom súdnom konaní).

Rozhodnutie o trovách konania obsiahnuté v rozsudku možno napadnúť len sťažnosťou podanou proti uzneseniu, pokiaľ rozhodnutie vo veci samej nie je napadnuté súčasne (článok 167 zákona o občianskom súdnom konaní).

Trovy vykonávacieho konania

Náklady na vykonávacie konanie pozostávajú z výdavkov, ktoré vznikli stranám, súdu a ostatným účastníkom vykonávacieho konania, a to v súvislosti s vykonávacím konaním alebo priamo v dôsledku neho.

Odkaz sa zobrazí v novom okneExekučný zákon (Ovršni zakon) obsahuje relatívne málo ustanovení upravujúcich trovy takéhoto konania. Iba jeden článok sa zaoberá výlučne náhradou trov vykonávacieho konania (článok 14 exekučného zákona). Uvádza sa v ňom záloha na trovy konania, dôsledky nesplnenia povinnosti strán uhradiť trovy konania vopred a uplatňovanie týchto ustanovení v zabezpečovacích konaniach.

Ustanovenia, ktoré by súdu umožnili nariadiť náhradu nákladov, nie sú obsiahnuté v exekučnom zákone. Namiesto toho sa podľa článku 21 ods. 1 exekučného zákona primerane uplatňujú ustanovenia zákona o občianskom súdnom konaní.

V súlade so Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonom o výkone exekúcie peňažných prostriedkov (Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima) z 1. januára 2011 sa finančná agentúra (FINA) zaväzuje vymáhať peňažné prostriedky od podnikateľských subjektov a občanov voči všetkým ich účtom a termínovaným vkladom vo všetkých bankách podľa osobného identifikačného čísla exekučného dlžníka, a to bez ich súhlasu.

V súlade s článkom 8 Odkaz sa zobrazí v novom oknepravidiel týkajúcich sa druhov a výšky poplatkov za služby stanovené v zákone o výkone exekúcie peňažných prostriedkov (Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima) vedenie FINA určuje výšku poplatkov uvedených v pravidlách vo svojom cenníku, ktorý schvaľuje minister financií. Výňatok z cenníka služieb FINA v rámci zákona o výkone exekúcie peňažných prostriedkov si môžete stiahnuť z oficiálneho webového sídla.

Trovy konania súvisiace s nariaďovaním a výkonom exekúcie a zabezpečovania musí zaplatiť vopred exekučný veriteľ alebo zadržiavateľ. Exekučný veriteľ alebo zadržiavateľ je povinný uhradiť trovy konania vopred v lehote stanovenej súdom.

V prípade exekúcie hnuteľného majetku súd nariadi exekučnému veriteľovi, aby v určitej lehote uhradil náklady potrebné na vykonanie určitých exekučných úkonov (úkony súdneho exekútora na účely zaistenia a vyhodnotenia, konfiškácie, premiestnenia a odovzdania hnuteľného majetku do starostlivosti súdu, exekučného veriteľa alebo tretej strany). Exekučný veriteľ nemá právo odvolať sa proti takémuto rozhodnutiu a je povinný ho vykonať. Náklady sa uhrádzajú na vkladový účet súdu.

Ak exekučný veriteľ alebo zadržiavateľ nedodrží rozhodnutie súdu o úhrade nákladov v lehote stanovenej súdom a exekučný alebo zabezpečovací úkon nemožno vykonať bez toho, aby zaplatil, súd odloží nútený výkon. Ak sa náklady potrebné na vykonanie určitého úkonu, ktorý nie je nevyhnutný na exekúciu, nepredložia v lehote stanovenej súdom, úkon sa neuskutoční (článok 14 ods. 2 exekučného zákona).

V prípade exekúcie nehnuteľného majetku jeden z exekučných úkonov zahŕňa určenie hodnoty majetku. To sa robí rozhodnutím súdu podľa jeho uváženia po pojednávaní, na ktorom majú strany možnosť predložiť svoje vyhlásenia a podporné dôkazy (článok 92 ods. 1 exekučného zákona). Každá strana však takisto môže navrhnúť, aby sa hodnota nehnuteľného majetku určila znaleckým posudkom vypracovaným príslušným súdnym znalcom. V takom prípade musí táto strana vopred uhradiť náklady na znalecký posudok.

Okrem všeobecných ustanovení upravujúcich náhradu trov vykonávacieho konania obsahuje exekučný zákon – v časti týkajúcej sa exekúcie nehnuteľného majetku – ustanovenia o trovách konania, ktorými sa určuje poriadok vyrovnania pri rozdelení obstarávacej ceny.

Výnosy z predaja musia pokrývať predovšetkým trovy vykonávacieho konania týkajúce sa súdnych poplatkov a záloh zaplatených za vykonanie exekučných úkonov, ako aj dane a iné poplatky splatné za predchádzajúci rok a účtované za predané nehnuteľnosti. Tieto náklady majú prednosť pred všetkými ostatnými nárokmi strán aj ostatných účastníkov konania (článok 113 ods. 1 bod 1 exekučného zákona).

Pokiaľ ide o právne postavenie zadržiavateľa v prípade exekúcie nehnuteľného majetku, z judikatúry vyplýva, že okrem strán konania má aj zadržiavateľ nárok aj na náhradu trov konania.

Exekúcia nehnuteľného majetku si vyžaduje použitie súdneho exekútora, ktorý má nárok na náhradu nákladov. V tomto prípade sa uplatňujú ustanovenia zákona o občianskom súdnom konaní týkajúce sa náhrady nákladov (v článku 155 zákona o občianskom súdnom konaní sú stanovené náklady, ktoré treba nahradiť, a v článku 154 zákona o občianskom súdnom konaní sa stanovujú podmienky náhrady trov konania).

Keďže exekučný zákon neobsahuje žiadne ustanovenia o spôsobe rozhodovania o trovách konania ani o výške trov konania, orgány rozhodujúce o trovách uplatňujú všeobecné ustanovenia zákona o občianskom súdnom konaní, v ktorých sa uvádza, že pri rozhodovaní o tom, ktoré trovy sa majú nahradiť strane konania, súd zohľadní len náklady, ktoré boli nevyhnutné na vedenie konania. O nevyhnutných nákladoch a výške trov rozhoduje súd, pričom starostlivo preskúma všetky okolnosti a zohľadní najmä pravidlá zákona o občianskom súdnom konaní upravujúce prípravné konanie na hlavné pojednávanie, ktoré zahŕňa písomné podania, jedno prípravné pojednávanie a jedno hlavné pojednávanie (článok 155 zákona o občianskom súdnom konaní).

Okrem nákladov na zastupovanie exekučného veriteľa advokátom je v prípade exekúcie na základe verejnej listiny exekučný veriteľ oprávnený aj na náhradu nákladov na notárske poplatky.

Pravidlá týkajúce sa odmeny a náhrady nákladov notárov vo vykonávacom konaní (Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku) špecifikujú, že náklady na úkony notárov pri prijímaní návrhov na exekúciu majú byť uhradené exekučným veriteľom vopred. Ak exekučný veriteľ nevyhovie rozhodnutiu súdu o zaplatení nákladov vopred, vykonávacie konanie sa preruší (článok 14 ods. 2 exekučného zákona).

Skutočnosť, že hnuteľný majetok nemožno predať na aukciách a že nárok exekučného veriteľa zostáva nevyriešený, neznamená, že exekučnému veriteľovi nevznikli nevyhnutné náklady na vykonávacie konanie.

Náklady na začatie konania súdom z vlastného podnetu hradí súd vopred zo svojich vlastných zdrojov. V exekučnom zákone sa stanovuje možnosť začať vykonávacie konanie ex officio za predpokladu, že je to výslovne stanovené zákonom.

Notári, ktorí vykonávajú exekúciu na základe verejných listín, majú určité náklady, ako sú notárske poplatky alebo náklady na materiál, ktoré sa môžu týkať výdavkov na doručenie alebo poštové služby, alebo materiálne náklady na papier atď., ako aj náklady súvisiace s vypracovaním návrhu na exekúciu, ak ho vykoná právnik. Tieto náklady musí zaplatiť exekučný veriteľ vopred.

Exekúciu na základe vykonateľného titulu vykonávajú súdy. V tomto prípade náklady, ktoré má zaplatiť exekučný veriteľ vopred, pozostávajú zo súdnych poplatkov, ako aj z výdavkov spojených s prípravou návrhov na exekúciu právnikmi.

Exekučný dlžník alebo osoba, ktorej majetok podlieha záložnému právu, musí nahradiť nevyhnutné náklady na exekúciu alebo zabezpečenie exekučnému veriteľovi alebo zadržiavateľovi (článok 14 ods. 4 exekučného zákona). Dané právne ustanovenie je základom pre rozhodnutie o trovách konania.

Ak sa prijme rozhodnutie o nevyhnutných trovách [založené] na vykonateľnom titule na základe verejnej listiny alebo návrhu postúpeného príslušnému súdu na rozhodnutie vo veci a na vydanie rozhodnutia stranám konania, exekučný veriteľ má nárok na náhradu notárskeho poplatku zaplateného v jednotnej sume v závislosti od výšky nároku a je takisto oprávnený účtovať DPH z tejto sumy.

Prípady, v ktorých exekučný veriteľ nemá nárok na náhradu trov konania, sú upravené v článku 39 ods. 1, 2 a 3 exekučného zákona a v článku 72 ods. 1 exekučného zákona.

Exekučný veriteľ má nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku zavinenia protistrany alebo udalosti, ktorá sa jej stala, bez ohľadu na výsledok konania (článok 156 zákona o občianskom súdnom konaní, ktorý sa uplatňuje podľa článku 21 ods. 1 exekučného zákona). Toto ustanovenie je v súlade s ustanoveniami zákona o občianskom súdnom konaní, ktoré upravujú náhradu trov konania na základe zásady zavinenia.

Exekučný dlžník (alebo osoba, ktorej majetok podlieha záložnému právu) má však takisto nárok na náhradu všetkých trov konania, ktoré neoprávnene spôsobil exekučný veriteľ (článok 14 ods. 5 exekučného zákona).

Návrh na náhradu trov konania by sa mal predložiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia konania (článok 14 ods. 6 exekučného zákona). Rozhodnutie o návrhu na náhradu trov konania sa vydáva buď ako neoddeliteľná súčasť vykonateľného titulu, alebo ako samostatný príkaz, ktorý, ak nadobudne právoplatnosť, predstavuje vykonateľný titul, na základe ktorého možno o výkon požiadať v inom vykonávacom konaní.

Nariadenia upravujúce trovy občianskeho súdneho konania a vykonávacieho konania:

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o občianskom súdnom konaní (NN č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 a 89/14)

Odkaz sa zobrazí v novom okneExekučný zákon (NN č. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 a 73/17)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o výkone exekúcie peňažných prostriedkov (NN č. 91/10 a 112/12)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o súdnych poplatkoch (NN č. 118/18)

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o bezplatnej právnej pomoci (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (NN č. 143/13)

Odkaz sa zobrazí v novom okneSadzobník odmeny právnikov a náhrady nákladov (NN č. 142/12, 103/14, 118/14 a 107/15)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá týkajúce sa dočasného sadzobníka notárov (Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi) (NN č. 38/94, 82/94, 52/95 a 115/212)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá týkajúce sa odmeny a náhrady nákladov notárov vo vykonávacom konaní (NN č. 8/11 a 114/12)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá týkajúce sa odmeny a náhrady nákladov notárov, ktorí konajú ako súdni správcovia v pozostalostných konaniach (Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku) (NN č. 135/03)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá týkajúce sa sadzobníka náhrady nákladov a odmeny za služby certifikovaného komisionára (Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti) (NN č. 115/12)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá týkajúce sa druhov a výšky poplatkov za uskutočnenie predaja nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vykonávacom konaní (Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku) (NN č. 156/14)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá týkajúce sa druhov a výšky poplatkov za služby stanovené v zákone o výkone exekúcie peňažných prostriedkov (NN č. 105/10, 124/11, 52/12 a 6/13)

Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlá týkajúce sa poplatkov za plnenie služobných povinností mimo priestorov súdu (Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda) (NN č. 38/14)

Všetky tieto zákony a nariadenia sú k dispozícii v Úradnom vestníku Chorvátskej republiky (Narodne novine) alebo na webových sídlach profesijných komôr a FINA.

Posledná aktualizácia: 14/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Cyprus

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Odborníci, ktorí pôsobia v oblasti práva v Cyperskej republike, nie sú rozdelení do rozličných kategórií (t. j. právni poradcovia, obhajcovia, advokáti a právnici). Všetci títo odborníci zapísaní v Registri advokátov majú rovnaké právo vystupovať pred vnútroštátnymi súdmi a všeobecne pôsobiť v oblasti práva. Platí to bez ohľadu na to, či má advokát titul právneho poradcu (solicitor) alebo obhajcu (barrister) v zahraničí. Pojem, ktorí sa používa pre všetkých príslušníkov právnických profesií, je „advokát“.

Advokáti (Δικηγόροι)

Poplatky za právne služby sú stanovené na základe taríf súdnych trov schválených najvyšším súdom (Ανώτατο Δικαστήριο).

Existujú tarify poplatkov za mimosúdne služby, ktoré stanovujú minimálny zákonný poplatok.

V oboch prípadoch sa advokát môže s klientom dohodnúť na vyššom poplatku.

V prípade súdnych vecí musí byť oficiálne vyhlásený.

Na Cypre existujú dve kategórie súdnych úradníkov:

 1. Súkromní súdni úradníci, ktorí doručujú súdne dokumenty.
 2. Štátni súdni úradníci, ktorí sú poverení výkonom súdnych rozsudkov (napr. príkazy na zaistenie a predaj hnuteľného majetku).

Poplatky súkromným súdnym úradníkom sa vypočítavajú na základe vzdialenosti adresy doručenia.

Štátni súdni úradníci sú štátnymi zamestnancami, ktorí dostávajú mesačný plat. Strany súdneho sporu, ktoré žiadajú o prijatie donucovacích prostriedkov, platia kolkovné v sume stanovenej v rokovacom poriadku, ktoré závisí od druhu donucovacieho prostriedku a od sumy, ktorú sa snažia vymôcť.

Stanovené poplatky

Poplatky stanovené v občianskoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Počiatočné náklady na súdne poplatky sú stanovené na základe rozsahu návrhu alebo iného konania a platia sa pri podaní návrhu. Súdne poplatky nie sú stanovené ako konkrétna suma. Závisia od toho, ako prípad pokračuje a vypočítavajú sa na základe schválených taríf.

Štádium občianskoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť stanovené poplatky

Počiatočné náklady súdnych poplatkov sa platia pri podaní návrhu.

Poplatky stanovené v trestnoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Ak je obžalovaný odsúdený, môže mu súd nariadiť, aby zaplatil trovy konania. Tomu sa spravidla dá vyhnúť, keď je obžalovaný odsúdený na trest odňatia slobody, pričom v takom prípade trovy konania platí štát rovnako ako v prípade, keď je obžalovaný oslobodený spod obžaloby.

Štádium trestnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť stanovené poplatky

Trovy po odpočítaní počiatočných nákladov sa platia vo forme kolkovného po skončení konania.

Poplatky stanovené v ústavnoprávnych konaniach

Poplatky stanovené pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Náklady sa vypočítajú na základe príslušných taríf.

Štádium ústavnoprávneho konania, keď sa musia zaplatiť poplatky

Poplatky sa platia na konci konania, s výnimkou súdnych trov, ktoré sa platia pri podaní odvolania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia poskytnúť vopred

Práva a povinnosti strán

Povinnosti advokátov voči klientom sú uvedené v Etickom kódexe advokátov z roku 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Úradný vestník vlády Cyperskej republiky, príloha C(1) č. 237 zo 17. 5. 2002 (zákon upravujúci správne konanie č. 237/2002).

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov na Cypre?

Najdôležitejšie zdroje trov sú uvedené na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu.

Informácie sú uvedené v gréčtine.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách:

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Štatistiku práce vykonávanej súdmi Cyperskej republiky nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu v gréčtine a v Odkaz sa zobrazí v novom okneangličtine.

Daň z pridanej hodnoty

Ako môžem získať príslušné informácie?

Poplatky advokátov podliehajú 15 % DPH, ak advokát poskytujúci advokátske služby je zaregistrovaný ako platca DPH.

Aká je platná sadzba?

Sadzba DPH je 15 %.

Právna pomoc

Hranica príjmu uplatniteľná v občianskoprávnych konaniach

V občianskoprávnych konaniach sa neposkytuje právna pomoc.

Hranica príjmu uplatniteľná v trestnoprávnych konaniach pre obžalovaných

Obžalovaní v trestnoprávnych konaniach sú oprávnení na bezplatnú právnu pomoc, ak ich príjem nestačí na zaplatenie služieb advokáta a súd sa domnieva, že bezplatná právna pomoc je v záujme spravodlivosti. Neexistuje žiadna pevne stanovená hranica príjmu. Súd skúma žiadosť na základe všetkých dôkazov vrátane správy vypracovanej odborom sociálnych služieb (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) o príjme a potrebách obžalovaného.

Hranica príjmu uplatniteľná v trestnoprávnych konaniach pre obete

Trestnoprávne konanie spravidla neiniciuje obeť trestného činu, ale štát, ktorý platí príslušné náklady. Preto sa obetiam neposkytuje žiadna právna pomoc.

Ostatné podmienky právnej pomoci pre obete

Trestnoprávne konanie spravidla neiniciuje obeť trestného činu, ale štát, ktorý platí príslušné náklady. Preto sa obetiam neposkytuje žiadna právna pomoc.

Ostatné podmienky právnej pomoci pre obžalovaných

Podľa príslušných právnych predpisov trestný čin, z ktorého je obžalovaný obvinený, sa musí trestať trestom odňatia slobody v trvaní aspoň 12 mesiacov, aby spĺňal podmienky na poskytnutie právnej pomoci. Predmetné ustanovenie sa však považovalo za protiústavné, na základe čoho by sa malo predpokladať, že možnosť bezplatnej právnej pomoci existuje vo všetkých prípadoch.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strane?

Strana, ktorá spor prehrala, spravidla hradí trovy druhej strane, hoci otázka trov je na rozhodnutí súdu, ktorý môže rozhodnúť inak.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdne poplatky a trovy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtatistické údaje (v gréčtine)

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠtatistické údaje (v angličtine)

Súvisiace prílohy

Cyperská správa zo štúdie o transparentnosti trovPDF(555 Kb)en

Posledná aktualizácia: 11/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Lotyšsko

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Lotyšsku.

Právny rámec upravujúci odmeny v právnických profesiách

1. Exekútori

Odmeny za služby certifikovaných exekútorov (zvērināti tiesu izpildītāji) sa určujú na základe Odkaz sa zobrazí v novom oknezákonných sadzieb. Dohoda o odmene, ktorá by sa líšila od zákonnej sadzby, je neplatná.

2. Advokáti

S výnimkou prípadov, kedy štát poskytuje právnu pomoc, nie je odmena certifikovaného advokáta (zvērināti advokāti) stanovená zákonom – advokát sa na výške poplatku dohodne so svojím klientom.

Podľa článku 57 lotyšského Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o advokácii (Advokatūras likums) certifikovaní advokáti uzavrú so svojimi klientmi písomnú dohodu o zastupovaní a odmene.

Ak neexistuje žiadna písomná dohoda, v prípade sporu sa výška odmeny advokáta môže stanoviť ako dvojnásobok sumy stanovenej v právnej úprave o štátnej právnej pomoci. Ďalšie výdavky sa môžu stanoviť na základe limitov stanovených v tejto právnej úprave.

V článku 12 lotyšského Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o advokácii sa uvádza, že v zákonom stanovených prípadoch štát uhradí odmenu advokáta a ďalšie súvisiace náklady. Právna úprava týkajúca sa štátom poskytovanej právnej pomoci (Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o štátnej právnej pomoci, Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums a Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestný poriadok, Kriminālprocesa likums) stanovuje okolnosti, v prípade ktorých sa môže poskytnúť právna pomoc v občianskych, správnych a trestných veciach, pričom náklady na poskytnutú právnu pomoc znáša štát.

Odmenu a výdavky poskytovateľov právnej pomoci hradí štát podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenia vlády č. 1493 z 22. decembra 2009 stanovujúceho pravidlá o rozsahu štátnej právnej pomoci, výške odmien, súvisiacich výdavkoch a postupe ich úhrady. Nariadenie určuje pevne stanovené odmeny (určitú sumu alebo hodinovú sadzbu), ktoré poskytovateľom právnej pomoci zaplatí štát v súlade so stanoveným postupom. Pozrite si aj odpovede na nižšie uvedené otázky.

Fixné trovy

Fixné trovy v občianskych konaniach

Fixné trovy účastníkov v občianskych konaniach

Medzi fixné poplatky účastníkov patria štátne poplatky (valsts nodevas), registračný poplatok (kancelejas nodeva) a iné výdavky spojené so súdnym preskúmaním prípadu.

Fáza občianskeho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

K návrhu na začatie konania sa musia priložiť dokumenty preukazujúce, že štátny poplatok a iné poplatky boli uhradené v súlade so zákonným postupom.

Poplatok za prácu súdu (štátne poplatky) a registračný poplatok sa musia uhradiť do štátnej pokladnice:

 • Príjemca: Štátna pokladnica (Valsts kase)
 • DIČ príjemcu: 90000050138
 • Číslo účtu príjemcu: LV55TREL1060190911200
 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica (Valsts kase)
 • Identifikačný kód banky príjemcu: TRELLV22
 • Odkaz: tu sa uvedú identifikačné údaje prípadu.

Poplatky týkajúce sa súdneho preskúmania veci sa musia uhradiť pred prejednaním veci.

Fixné sumy, ktoré sa majú zaplatiť svedkom alebo znalcom (za vykonanie inšpekcií alebo vypočutie svedkov na mieste), ako aj náklady na doručenie súdnych predvolaní, zverejňovanie oznamov v novinách a náklady súvisiace so zabezpečením nároku musí zaplatiť účastník, ktorý podal žiadosť, pred prejednaním veci.

Účastník, ktorý podal žiadosť, musí súvisiace náklady uhradiť pred prejednaním veci:

 • sumy, ktoré sa majú uhradiť svedkom a znalcom,
 • náklady vyplývajúce z vypočutia svedkov alebo z vykonania inšpekcií na mieste,
 • náklady súvisiace s vydaním a doručením súdnych predvolaní,
 • náklady súvisiace s nájdením odporcu,
 • náklady súvisiace so zverejnením oznamov v novinách,
 • náklady súvisiace so zabezpečením nároku.

Platby vzťahujúce sa na súdne rozhodnutie vo veci, ktoré vynesie okresný (mestský) súd (rajona (pilsētas) tiesa) alebo krajský súd (apgabaltiesa), musia byť prevedené na účet Súdnej správy:

 • Príjemca: Súdna správa (Tiesu administrācija)
 • Číslo účtu príjemcu: LV51TREL2190458019000
 • DIČ príjemcu: 90001672316
 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica (Valsts kase)
 • Identifikačný kód banky príjemcu: TRELLV22
 • Ďalšie údaje o platbe: 21499 (kód, ktorý sa vzťahuje na určitú kategóriu platby) a iné informácie potrebné na identifikáciu veci, ako napríklad číslo veci, meno odporcu a informácia o tom, či je odporca fyzická alebo právnická osoba.

Fixné trovy v trestných konaniach

Fixné trovy účastníkov v trestných konaniach

Žalovaní v trestných konaniach neplatia žiadne súdne poplatky. Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestný poriadok (Kriminālprocesa likums) neustanovuje poplatky za trestnoprávne konania. Paragraf 8 prechodných ustanovení Trestného poriadku stanovuje, že občianskoprávne nároky vyplývajúce z trestného konania sa pred nadobudnutím účinnosti zákona budú považovať za žalobu o náhradu škody. Ak navrhovateľ v občianskom konaní nie je poškodeným alebo odporca v tomto konaní nie je obžalovaným, občianskoprávny nárok sa v súčasnosti posudzuje podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o občianskom súdnom konaní (Civilprocesa likums). Jeden mesiac po nadobudnutí platnosti tohto zákona informuje vedúci konania (procesa virzītājs) strany súvisiaceho konania.

Fáza trestnoprávneho konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

Pozri vyššie časť o fixných trovách účastníkov trestných konaní

Fixné trovy v ústavných konaniach

Fixné trovy účastníkov v ústavných konaniach

V prípade ústavných konaní neexistujú žiadne súdne poplatky.

Fáza ústavného konania, v ktorej musia byť uhradené fixné trovy

V prípade ústavných konaní neexistujú žiadne súdne poplatky.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti účastníkov

Podľa odseku 2.2 Odkaz sa zobrazí v novom okneEtického kódexu lotyšských certifikovaných advokátov (Latvijas Zvērinātu advokātu Ētikas kodekss) advokáti musia poskytnúť svoje stanovisko k prípadu klienta profesionálnym a otvoreným spôsobom a poskytnúť riadnu právnu pomoc. Okrem toho, v odseku 3.1 kódexu sa uvádza, že advokáti by nemali pracovať na prípadoch, pre ktoré nie sú dostatočne kompetentní, alebo pri ktorých nedokážu adekvátne vykonávať svoje povinnosti. Preto sa pred prevzatím prípadu musia oboznámiť s okolnosťami predmetného prípadu a poskytnúť svoje stanovisko. Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o advokácii ukladá certifikovaným advokátom ďalšie povinnosti, ako napríklad používanie všetkých zákonných postupov a prostriedkov počas obhajoby a zastupovania práv a oprávnených záujmov osoby, ktorá požiadala o právnu pomoc.

Zdroje informácií o trovách konaniach

Kde nájdem informácie o trovách konania v Lotyšsku?

Informácie o trovách nájdete v zákonoch a nariadeniach vlády na internete a v informačných letákoch na súdoch.

V akých jazykoch môžem získať informácie o trovách konania v Lotyšsku?

Informácie o poplatkoch, ktoré sa musia uhradiť pri podaní návrhu, (bez uvedenia príslušných súm) sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach (pozri oddiel „Návrh na začatie konania“).

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom okneMediācija.lv.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové sídlo s informáciami o trovách

Informácie o trovách sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli lotyšských súdov.

Oficiálne webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti poskytuje prístup k informáciám o súdoch, súdnych konaniach, rozsudkoch správnych a iných súdov, ako aj k ďalším informáciám.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých druhov konaní?

Informácie o dĺžke súdnych konaní nájdete v štatistických správach o fungovaní súdov, ktoré sú dostupné na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneinformačného systému súdov (Tiesu informācijas sistēma).

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho konania?

Nie sú dostupné žiadne údaje o priemerných celkových trovách určitého druhu súdneho konania.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Štátne poplatky a súdne poplatky sú oslobodené od DPH.

Aké sú príslušné sadzby?

Štátne poplatky a súdne poplatky sú oslobodené od DPH.

Právna pomoc

Uplatniteľný príjmový strop v občianskych veciach

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o štátnej právnej pomoci (Valsts nodrošinātās juridiskās palidzības likums) poskytuje štát právnu pomoc osobám, ktoré

 • sa podľa príslušných zákonných postupov považujú za chudobné alebo v materiálnej núdzi,
 • sa náhle ocitnú v takej situácii a finančných podmienkach, ktoré im bránia pri ochrane svojich práv (napr. v dôsledku zásahu vyššej moci alebo iných okolností, ktoré sú mimo ich kontroly),
 • sú plne závislé od štátu alebo miestnych orgánov.

V prípadoch, keď s ohľadom na ich konkrétnu situáciu, materiálne okolnosti alebo úroveň príjmu si nie sú schopné zabezpečiť svoju vlastnú obhajobu, štátna právna pomoc sa tiež poskytuje osobám:

 • ktoré majú nárok na právnu pomoc Lotyšskej republiky na základe medzinárodných záväzkov Lotyšska,
 • ktoré, v prípade cezhraničných sporov, majú bydlisko alebo obvyklý pobyt v členskom štáte Európskej únie.

Štátna právna pomoc sa poskytuje aj v správnych veciach (odvolanie proti rozhodnutiam o poskytnutí azylovej ochrany, odvolania proti rozhodnutiam o repatriácii a odvolania proti rozhodnutiam o vyhostení).

Žiadosti o právnu pomoc posudzuje Odkaz sa zobrazí v novom okneSpráva právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija), ktorá prijíma rozhodnutia o poskytnutí alebo neposkytnutí právnej pomoci a informuje o rozhodnutí žiadateľa.

Uplatniteľný príjmový strop v trestných veciach pre žalovaných

Podľa článkov 17 až 19 Odkaz sa zobrazí v novom oknezákona o štátnej právnej pomoci môžu osoby, ktoré majú právo na obhajobu v trestnoprávnych konaniach, kedykoľvek pred nadobudnutím právoplatnosti rozsudku požiadať o právnu pomoc. V trestnoprávnych konaniach sa pomoc v rámci štátnej právnej pomoci poskytuje vo forme konzultácie, pomoci pri zostavovaní procesných dokumentov a zastupovania v prípravnom konaní a počas samotného súdneho konania. Za istých okolností, ktoré sú stanovené v Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestnom poriadku, štát menuje advokáta, ktorý bude zastupovať žalovaného.

Podľa článku 20 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku má každá osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu právo na obhajobu: t. j. má právo vedieť, z akého trestného činu je podozrivá alebo obvinená, a právo zvoliť si spôsob vedenia obhajoby. Takáto osoba môže toto právo vykonávať sama alebo prostredníctvom osoby, ktorá bude konať v jej mene. Osoba konajúca v mene podozrivého alebo obvineného môže byť certifikovaným advokátom. Zákon uvádza prípady, v ktorých je zastupovanie certifikovaným advokátom povinné. Ak obvinený nemá dostatočné prostriedky na to, aby si najal obhajcu a nedosiahne dohodu s advokátom, ktorý je pripravený konať v predmetnej veci, štát zabezpečí jeho obhajobu a nariadi zaplatenie nákladov na obhajobu zo štátnych zdrojov. Takisto určí, akú časť tejto sumy (ak nejakú) zaplatí obvinený.

Podľa článku 80 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku môže obvinený podpísať dohodu s advokátom, alebo tak môže v jeho mene urobiť iná osoba. Vedúci konania (procesa virzītājs) nemôže podpísať takúto zmluvu alebo najať určitého konkrétneho advokáta, ale musí poskytnúť obvinenému potrebné informácie a poskytnúť mu možnosť kontaktovať advokáta. Ak obvinený neuzavrel dohodu s advokátom v prípade, keď je zastupovanie advokátom povinné, alebo v iných prípadoch, v ktorých chce byť obvinený zastupovaný, vedúci konania požiada staršieho certifikovaného advokáta o zabezpečenie právneho zástupcu. Do troch dní od doručenia žiadosti od vedúceho konania starší certifikovaný advokát musí vedúcemu konania poskytnúť meno predmetného právneho zástupcu.

Článok 81 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku upravujúci osobitné procesné kroky ďalej stanovuje, že ak neexistuje žiadna dohoda o obhajobe alebo ak sa obhajca nemôže zúčastniť procesných fáz konania, vedúci konania musí určiť obhajcu pre jednotlivé procesné fázy konania (akákoľvek fáza konania, ktorí sa týka obvineného) spomedzi službukonajúcich advokátov, ktorých časový rozvrh vypracoval starší certifikovaný advokát pre daný súd.

Podľa článku 84 ods. 2 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku, ak osoba neuzavrela dohodu o svojej obhajobe, urči sa výška a postup úhrady odmeny a náhrady výdavkov advokáta poskytujúceho štátnu právnu pomoc rozhodnutím vlády (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie vlády č. 1493 z 22. decembra 2009 stanovujúce pravidlá o rozsahu štátnej právnej pomoci, odmenách, súvisiacich výdavkoch a postupe ich úhrady).

Uplatniteľný príjmový strop v prípade obetí trestných činov

V rámci trestnoprávneho konania sa môže obeti trestného činu poskytnúť štátna právna pomoc v podobe advokáta, ktorý je ustanovený v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestným poriadkom.

Článok 104 ods. 5 Odkaz sa zobrazí v novom okneTrestného poriadku stanovuje, že vedúci konania sa môže rozhodnúť ustanoviť advokáta, ktorý bude zastupovať maloletú osobu v týchto prípadoch:

 • ak je ochrana práv a záujmov maloletej osoby ohrozená alebo nie je inak zabezpečená,
 • na odôvodnenú žiadosť zástupcu rodiny maloletej osoby (matka, otec, poručník, plnoletý súrodenec) s ktorým maloletý žije a ktorý sa oňho stará, alebo na odôvodnenú žiadosť predstaviteľa inštitúcie na ochranu práv dieťaťa alebo predstaviteľa mimovládnej organizácie poskytujúcej ochranu práv dieťaťa.

Za výnimočných okolností a ak nie je možné zabezpečiť inak ochranu práv a záujmov obete trestného činu, ktorá je chudobná alebo trpí materiálnou núdzou, vedúci konania môže rozhodnúť o ustanovení advokáta pre takúto osobu. Výška odmeny a postup úhrady v takýchto prípadoch sa stanovuje nariadením vlády (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknenariadenie vlády č. 1493 z 22. decembra 2009 stanovujúce pravidlá o rozsahu štátnej právnej pomoci, odmenách, súvisiacich výdavkoch a postupe ich úhrady).

Za týchto okolností štát poskytne právnu pomoc osobe uznanej za obeť trestného činu (pomoc pri zostavovaní procesných dokumentov a zastupovaní v prípravnom a súdnom konaní).

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obetiam trestných činov

Pozri vyššie uvedené informácie o príjmovom strope pre obete trestných činov.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci obžalovaným

Pozri vyššie uvedené informácie o príjmovom strope pre obžalovaných v trestných veciach.

Súdne konania oslobodené od poplatkov

Od poplatkov sú oslobodené tieto osoby:

 • navrhovatelia v konaniach o vymožení odmeny za prácu a uplatnení iných nárokov vyplývajúcich z pracovnoprávnych alebo súvisiacich vzťahov,
 • navrhovatelia v konaniach týkajúcich sa dohody o vykonaní práce, ak je navrhovateľom osoba vo výkone trestu,
 • navrhovatelia v konaniach o ujme na zdraví, ktoré majú za následok zmrzačenie alebo iné poškodenie zdravia, príp. smrť,
 • navrhovatelia v konaniach o vymožení výživného pre dieťa alebo rodiča a navrhovatelia v konaniach o určení otcovstva, ak sa navrhovateľ domáha určenia otcovstva spolu s vymožením výživného pre dieťa,
 • navrhovatelia v konaniach týkajúcich sa uznania alebo uznania a vykonania zahraničného rozhodnutia o vymožení výživného pre dieťa alebo rodiča,
 • navrhovatelia v konaniach o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, ktoré im boli spôsobené trestným činom,
 • prokurátori, štátne alebo miestne orgány a osoby, ktoré sú oprávnené obhajovať pred súdom práva a právom chránené záujmy iných osôb,
 • navrhovatelia v konaniach vo veciach týkajúcich sa rozhodnutí o absencii právnej spôsobilosti alebo ustanovenia opatrovníka,
 • navrhovatelia v konaniach o veciach týkajúcich sa ustanovenia zákonného zástupu v prípade osoby, ktorá žije nemravným alebo márnotratným životom alebo v nadmernej miere užíva alkohol alebo drogy,
 • odporcovia v konaniach vo veciach týkajúcich sa zníženia výživného priznaného súdom v prospech dieťaťa alebo rodiča a zníženia výživného, ktoré súd priznal ako náhradu škody za ujmu na zdraví, ktoré malo za následok zmrzačenie alebo inú ujmu na zdraví, príp. smrť,
 • navrhovatelia vo veciach týkajúcich sa nezákonného prevozu dieťaťa do zahraničia alebo nezákonného zadržiavania dieťaťa v zahraničí,
 • administrátori v prípade nárokov uplatňovaných v prospech insolventných fyzických a právnických osôb a administrátori podávajúci návrh na vyhlásenie insolventnosti právnických osôb v prípadoch uvedených v odseku 3 Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku 51 insolvenčného zákona (Maksātnespējas likums),
 • súdom uznaní veritelia v exekučných konaniach týkajúcich sa vymáhania platieb tvoriacich príjmy štátu,
 • súdom uznaní veritelia v konaniach vo veciach výkonu exekúcie na základe jednotného exekučného titulu umožňujúceho vymoženie pohľadávky v dožadovanom členskom štáte,
 • daňové a colné úrady podávajúce návrh na vyhlásenie insolventnosti právnickej osoby,
 • Úrad pre občianstvo a migráciu (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) v konaniach o odňatí lotyšského občianstva,
 • Štátna agentúra sociálneho poistenia (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) v konaniach o vymožení pohľadávok štátu (služby sociálneho poistenia, preplatky sociálnych príspevkov štátu a služieb sociálneho poistenia, platby štátnych sociálnych príspevkov v súvislosti s cestnými nehodami).

Účastníci konania môžu byť oslobodení od súdnych poplatkov aj v iných zákonom stanovených prípadoch. Súd alebo sudca môže po zvážení finančného stavu fyzickej osoby danú osobu čiastočne alebo úplne oslobodiť od súdnych poplatkov, odložiť ich úhradu alebo prikázať úhradu súdnych poplatkov v splátkach.

V akých prípadoch nahradí účastník, ktorý vo veci nemal úspech, trovy protistrany?

Účastník, ktorý mal vo veci úspech, má nárok na náhradu všetkých svojich hotových trov. Ak mal účastník vo veci len čiastočný úspech, uhradí protistrana jeho trovy v pomere, v akej súd uznal jeho nárok. Účastník, ktorý mal vo veci čiastočný úspech, uhradí trovy konania protistrany v pomere, v akej súd uznal žalobu. V prípade rozsudku pre zmeškanie sa štátne poplatky za návrh na obnovu konania a za nové prejednanie veci nenahrádzajú.

Ak je navrhovateľ úspešný čiastočne alebo v plnom rozsahu, odporca bude musieť nahradiť v zákonom stanovenom rozsahu trovy navrhovateľa (napríklad odmenu advokáta, výdavky súvisiace s prítomnosťou na pojednávaniach alebo trovy dôkazov). Ak súd rozhodne o zamietnutí návrhu, súd prikáže navrhovateľovi nahradiť výdavky odporcu.

Znalci

Náklady súvisiace so znalcami musí účastník, ktorý o služby znalca požiadal, uhradiť pred vyhlásením rozhodnutia. Účastník, ktorý je oslobodený od súdnych poplatkov, neplatí náklady súvisiace so službami znalca. V takom prípade hradí náklady súvisiace so službami znalca (okrem štátnych forenzných znalcov) Súdna správa.

Prekladatelia a tlmočníci

Ak účastník konania neovláda jazyk konania (okrem prípadov, ak má právne zastúpenie) súd musí zabezpečiť, že sa takýto účastník môže zoznámiť s dokumentmi a zúčastniť sa konania prostredníctvom tlmočníka.

Súvisiace prílohy

Lotyšská správa o štúdii o transparentnosti trovPDF(742 Kb)en

Posledná aktualizácia: 28/09/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Litva

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Litve.

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – rozvod

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – starostlivosť o deti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Nariadenie o odmenách pre právnické profesie

1. Právni zástupcovia

V Litve takáto profesia neexistuje.

2. Právnici

Odmeny právnikov nie sú v Litve regulované. Líšia sa podľa úrovne zložitosti prípadu a daných prostriedkov. Odmeny však nesmú prekročiť maximálnu sumu stanovenú odporúčaniami, ktoré schvaľuje minister spravodlivostipredseda Rady litovskej advokátskej komory (Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas).

3. Obhajcovia

V Litve takáto profesia neexistuje.

4. Exekútori

Exekútori sa využívajú iba vtedy, ak dlžník nesplní rozsudok a musia sa vypracovať právne vykonateľné dokumenty. Odmeny, ich výplata a výnimka z nákladov na vymáhanie je regulovaná Pokynmi na vykonávanie rozsudkov. Všetky náklady na vymáhanie musí zaplatiť veriteľ uznaný súdom. Poplatky za exekútora sa musia získať od dlžníka počas vynesenie rozsudku alebo po ňom.

Výška poplatkov závisí od typu potrebného vymáhania a od toho, koľkokrát sa poskytuje. Niektoré náklady na vymáhanie sú pevne stanovené: niektoré stoja 60 LTL na hodinu a niektoré sú stanovené podľa percent z hodnoty majetku, ktorý sa vymáha.

Fixné náklady

Fixné náklady občianskoprávneho konania

Fixné náklady pre stranu v občianskoprávnych konaniach

Náklady na právne spory v občianskoprávnych konaniach sa skladajú z ceny kolku a ďalších nákladov: zastupovanie, vydanie súdnych dokumentov, poplatky za znalcov, overovatelia/svedkovia, exekúcia, atď. Cena kolku je v niektorých prípadoch definovaná v občianskom súdnom poriadku a je fixná. Náklady na právne spory sú stanovené v časti VIII občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas).

Fáza občianskoprávneho konania, v rámci ktorej je potrebné uhradiť fixné náklady sporových strán

Cena kolku sa väčšinou platí pred podaním žaloby na súde.

Fixné náklady v rámci trestných konaní

Fixné náklady pre sporové strany v trestnoprávnych konaniach

V trestných súdnych konaniach nie sú pre strany sporu žiadne fixné náklady.

Fixné náklady v ústavnoprávnych konaniach

Fixné náklady pre sporové strany v ústavných konaniach

Ústavné konania sú bezplatné, nie sú však dostupné širokej verejnosti.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Na základe zákona nie je žiadna takáto priama povinnosť.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá vyhrala súdny spor

Trovy v občianskoprávnych konaniach sú stanovené v časti VIII občianskeho súdneho poriadku.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Litve?

Viac informácií nájdete v priloženej Litovskej správe o štúdii o transparentnosti trovPDF(950 Kb)en.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Litve?

Informácie sú dostupné v anglickom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Viac informácií nájdete na internetovej stránke: Odkaz sa zobrazí v novom oknePostup súdnej mediácie

Právna pomoc

Podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci

Podľa litovských právnych predpisov sa rozlišujú dva druhy štátom garantovanej právnej pomoci:

 1. „Primárna právna pomoc“ (pirminė teisinė pagalba) sa vzťahuje na poskytovanie právnej pomoci v súlade s postupom stanoveným zákonom o štátom garantovanej právnej pomoci, právnom poradenstve a príprave dokumentov, ktoré sa majú odovzdať orgánom verejnej správy, s výnimkou procesných dokumentov. Právna pomoc sa tiež vzťahuje na poradenstvo pre mimosúdne vyrovnanie sporu, opatrenia na zmierne urovnanie sporov a prípravu dohôd o urovnaní sporu.
 2. „Sekundárna právna pomoc“ (antrinė teisinė pagalba) sa vzťahuje na prípravu dokumentov, obhajobu a zastupovanie na súde. To zahŕňa proces vykonávania a zastupovania počas predbežnej mimosúdnej fázy sporu – ak takýto postup vyžaduje zákon alebo rozhodnutie súdu. Právna pomoc sa tiež vzťahuje na náklady na súdne spory, ktoré vznikajú v občianskoprávnych konaniach, náklady, ktoré vznikajú v správnych konaniach a náklady súvisiace s prerokúvaním civilnej žaloby podanej v trestnom prípade.

Všetci občania Litovskej republiky, občania ďalších členských štátov Európskej únie, ďalšie fyzické osoby, ktoré sa legálne zdržiavajú v Litve alebo členských štátoch, a ďalšie osoby uvedené v medzinárodných zmluvách, ktorých signatárom je Litva, majú právo na primárnu právnu pomoc bez ohľadu na svoj príjem.

Všetci občania Litovskej republiky, občania ďalších členských štátov Európskej únie, ďalšie fyzické osoby, ktoré sa legálne zdržiavajú v Litovskej republike a ďalších členských štátoch, môžu požiadať o sekundárnu právnu pomoc. Ak chce nejaká osoba získať sekundárnu právnu pomoc, jej majetok a ročný príjem by nemali byť vyššie než majetok a príjem stanovený vládou v zákone o štátom garantovanej právnej pomoci.

Pri posudzovaní chudoby (maximálnej sumy, pod úrovňou ktorej sa žiadateľ považuje za chudobného) sa teda používa systém spoločnej minimálnej výšky.

Nárok na právnu pomoc

Vláda stanovila dve úrovne majetku a príjmov, podľa ktorých sa posudzuje. Majetok a príjem žiadateľa by nemal prekročiť prvú alebo druhú úroveň stanovenú zákonom. Ročný čistý príjem žiadateľa (za posledných dvanásť mesiacov) by okrem toho nemal prekročiť prvú alebo druhú úroveň príjmu stanovenú v litovských právnych predpisoch.

Chudoba nie je jediným kritériom, ktorý sa používa na určenie spôsobilosti osoby na príjem sekundárnej právnej pomoci.

Nárok na právnu pomoc prvej úrovne vzniká, keď príjem osoby za rok nepresahuje 8 000 litas (2 318,8 EUR) plus 3 000 litas (869,6 EUR) na každú vyživovanú osobu. Nárok na právnu pomoc druhej úrovne vzniká vtedy, keď príjem osoby za rok nepresahuje 12 000 litas (3 478,2 EUR) plus 4 400 litas (1 275,3 EUR) na každú vyživovanú osobu. Na účel posúdenia chudoby sa povinnosti žiadateľa voči vyživovaným osobám neberú do úvahy.

Rozsah sekundárnej právnej pomoci so zohľadnením majetku a príjmu danej osoby, zaručí a zabezpečí štát takto:

 1. 100%– ak sa na základe majetku a príjmu osoby stanoví prvá úroveň
 2. 50% – ak sa na základe majetku a príjmu osoby stanoví druhá úroveň

Štát musí zaručiť a pokryť 100 % nákladov na sekundárnu právnu pomoc poskytnutú osobám uvedeným v článku 12 tohto zákona (pozri nižšie). Tie sa zaplatia bez ohľadu na majetok a príjem osoby. Výnimkou sú osoby (uvedené v pododseku 6 článku 12 tohto zákona), ktoré môžu s majetkom a príjmom voľne disponovať. Tie sú priradené do druhej úrovne. V tomto prípade štát zaručí a pokryje 50 % nákladov na sekundárnu právnu pomoc.

Niektoré skupiny osôb majú nárok na sekundárnu právnu pomoc bez ohľadu na výšku majetku a príjmu stanovenú vládou (podľa článku 12 zákona o štátom garantovanej právnej pomoci):

 1. Osoby v trestných konaniach (podľa článku 51 trestného súdneho poriadku) a v iných prípadoch stanovených zákonom, kde je fyzická prítomnosť obhajcu povinná
 2. Poškodené strany v prípadoch zahŕňajúcich odškodnenie za škodu vzniknutú prostredníctvom trestných činov, vrátane prípadov, v ktorých sa rieši žaloba o náhradu škody ako súčasť trestnej veci
 3. Osoby, ktoré dostávajú sociálnu pomoc pre rodiny (jednotlivcov) s nízkym príjmom podľa litovských právnych predpisov
 4. osoby žijúce v zariadeniach starostlivosti
 5. Osoby, u ktorých je potvrdené ťažké postihnutie; osoby, u ktorých sa potvrdila pracovná neschopnosť; osoby, ktoré dosiahli dôchodkový vek a u ktorých sa zistila určitá vysoká úroveň osobitných potrieb. Patria sem aj opatrovníci (poručníci), pri ktorých je štátom garantovaná právna pomoc potrebná na zastupovanie a obhajobu práv a záujmov chovanca (dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti)
 6. Osoby, ktoré preukázali, že nemôžu disponovať svojím majetkom a prostriedkami z objektívnych dôvodov. Z týchto dôvodov majetok a ročný príjem, ktorým môžu voľne disponovať, neprekračuje úroveň majetku a príjmu stanovenú v zákone o právnej pomoci
 7. Osoby s ťažkou duševnou poruchou, pri ktorých sa berú do úvahy otázky súvisiace s ich nútenou hospitalizáciou a liečbou podľa zákona upravujúceho starostlivosť o psychické zdravie. Patria sem aj opatrovníci (poručníci), pri ktorých je štátom garantovaná právna pomoc potrebná na zastupovanie práv a záujmov dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti (chovanca)
 8. Dlžníci v exekučných konaniach, od ktorých sa vymáha dlžná suma podľa posledného miesta bydliska
 9. Rodičia alebo iní právni zástupcovia neplnoletých detí, u ktorých sa berie do úvahy otázka súdneho vysťahovania
 10. Neplnoletí, ktorí sa nezávisle obrátia na súd na obranu svojich práv alebo záujmov chránených a stanovených v zákone. Výnimkou sú tí, ktorí uzatvorili manželstvo v súlade s postupom stanoveným zákonom alebo boli súdom uznaní ako spôsobilí na právne úkony
 11. Osoby, ktoré sú právne nespôsobilé vo veciach, pri ktorých je potrebné rozhodnutie o spôsobilosti fyzickej osoby
 12. Osoby zainteresované vo veciach týkajúcich sa registrácie narodenia
 13. Ďalšie osoby zainteresované vo veciach ustanovených zmluvami podpísanými Litovskou republikou.

Odmeny znalcov

Súd musí zaplatiť znalcom ušlý zárobok – v práci alebo z ich bežného zamestnania – za každý deň, ktorý musia stráviť na súde. Platí sa im za vykonanie príslušného vyšetrenia a nahrádzajú všetky výdavky súvisiace s dostavením sa na súd, cestovaním a ubytovaním, spolu s denným príspevkom. Strana, ktorá podala návrh na predvolanie znalca, musí zaplatiť zálohu na sumu, ktorú súd stanoví vopred. Ak žiadosť o znalca predložia obidve strany, zaplatia zálohu rovnakým dielom. Záloha sa platí na osobitný účet súdu.

Ak v prípadoch ustanovených litovským občianskym zákonníkom (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) alebo inými zákonmi súd predvolá svedkov (liudytojai) a znalcov (ekspertai) zo svojej vlastnej iniciatívy, výdavky sa musia zaplatiť zo štátneho rozpočtu. To môže zahŕňať nariadenie preskúmania alebo vykonania obhliadky na mieste udalosti.

Pri určovaní výšky zálohy sa musí brať do úvahy výška budúcich výdavkov. Súd zaplatí poplatky znalcom po tom, ako vykonajú svoje úlohy. Súd tiež musí zaplatiť znaleckým inštitúciám za vykonanie preskúmania v súlade s faktúrou predloženou po vykonaní preskúmania. Tieto sumy sa zaplatia z osobitného účtu súdu, otvoreného v banke podľa miesta súdu. Ak sa nevyberie žiadna záloha, sumy zaplatené znalcom a znaleckým inštitúciám sa musia zaúčtovať na osobitný účet súdu a zaplatí ich strana, proti ktorej sa vynesie rozsudok, alebo strany v pomere k výške potvrdených a zamietnutých nárokov. Maximálnu výšku týchto poplatkov stanovuje Ministerstvo spravodlivosti

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Súd uhrádza prekladateľom ušlý zárobok, ktorý vzniká z dôvodu ich neprítomnosti v práci alebo pri bežnom zamestnaní, za každý deň, ktorý musia stráviť na súde. Prekladateľom sa musí zaplatiť za ich prekladateľskú prácu a nahradiť všetky výdavky, ktoré im vzniknú z dôvodu dostavenia sa na súd, cestovania, ubytovania, a denný príspevok. Strana, ktorá odovzdáva súdu dokumenty a požaduje ich preloženie do cudzieho jazyka, musí vopred zaplatiť zálohu sumy stanovenej súdom.

Súd musí prekladateľov zaplatiť z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré sú na to vyčlenené, okrem súm zaplatených prekladateľom za preklad súdnych dokumentov, ktoré strany odovzdajú, do cudzieho jazyka. Náklady na tlmočnícke/prekladateľské služby počas pojednávania súdu sa musia hradiť zo štátneho rozpočtu. Maximálnu výšku týchto výdavkov stanovuje Ministerstvo spravodlivosti.

Súvisiace prílohy

Litovská správa o štúdii o transparentnosti trovPDF(950 Kb)en

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 1 – rodinné právo – rozvod - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – rozvodu boli členské štáty požiadané informovať stranu, ktorá podáva žiadosť o rozvod, o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dvojica uzavrie manželstvo. Neskôr sa odlúčia a dohodnú sa na rozvode.

Prípad B – medzištátna situácia: Dvaja štátni príslušníci toho istého členského štátu (členský štát A) uzavrú manželstvo. Sobáš sa uskutoční v členskom štáte A. Po svadbe sa dvojica presťahuje za prácou do iného členského štátu (členský štát B), kde sa usadia. Krátko potom sa manželia odlúčia, manželka sa vráti do členského štátu A a manžel zostane v členskom štáte B. Manželia sa dohodnú na rozvode. Manželka ihneď po návrate do členského štátu A podá žiadosť o rozvod na súde členského štátu B.

Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Manželia, ktorí podávajú žiadosť o zrušenie manželstva po vzájomnej dohode, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok.

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Na cudzie fyzické alebo právnické osoby sa vzťahujú rovnaké podmienky pre oslobodenie od platieb, zníženie, odloženie a plánovanie platieb ako na litovských občanov.

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Manželia, ktorí podávajú žiadosť o zrušenie manželstva po vzájomnej dohode, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok.

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

ARS

Je táto možnosť otvorená aj pre tento typ prípadu?

Trovy

Prípad A

Áno, po tom, ako sa v predbežnom pojednávaní určí podstata sporu, súd ponúkne obidvom stranám možnosť dosiahnuť obojstranne prijateľnú kompromisnú dohodu, a tak ukončiť prípad zmierom.

Bezplatne

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie vyššie

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Exekútor

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Prípad A

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Riadi sa pokynmi pre vykonanie rozsudku. Náklady sa musia získať od dlžníka.

Suma závisí od druhu vymáhania a množstva exekučných činností – náklady môžu byť fixné, 60 litas na hodinu alebo percento z hodnoty príslušnej položky (položiek)

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Znalec

Je využitie znalca povinné?

Náklady

Prípad A

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procesného úkonu a nesmie prekročiť 100 000 litas

Ďalšie výdavky zahŕňajú:

1) obhliadku miesta;

2) hľadanie žalovaného;

3) vydanie súdnych dokumentov;

4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu;

5) úhrada výdavkov na prácu kurátora;

6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

 

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonnú inštitúciu samosprávy podľa oznámeného miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi, ktoré túto žiadosť odôvodňujú a dosvedčujú oprávnenosť na poskytnutie sekundárnej právnej pomoci.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strany, ktoré dosiahnu obojstrannú dohodu o rozvode, sú oslobodené od nákladov na právny spor.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc a náklady, ktoré vzniknú dlžníkovi v exekučnom procese.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vyplácajú poistné dávky, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistných dávok v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť sumu na sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nezaplatí svoj podiel 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc v rámci lehoty stanovenej úradom. Štát bude zastupovať daný úrad poskytujúci právnu pomoc.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory?

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady?

Opis

Približné náklady?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zložiť zábezpeku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, zábezpeku zložia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie


Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Úradné poplatky v prípadoch týkajúcich sa sporov odlúčených rodičov o kontakt s dieťaťom predstavujú 100 litas. Súdy ich môžu upraviť zohľadnením štvrťročného indexu spotrebiteľských cien (v súčasnosti – 132)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Úradné poplatky v prípadoch týkajúcich sa sporov odlúčených rodičov o kontakt s dieťaťom predstavujú 100 litas. Súdy ich môžu upraviť zohľadnením štvrťročného indexu spotrebiteľských cien (v súčasnosti – 132)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

ARS

Je táto možnosť otvorená pre tento typ prípadu?

Trovy

Prípad A

Áno, po tom, ako sa v predbežnom pojednávaní určí podstata sporu, súd ponúkne obidvom stranám možnosť dosiahnuť obojstranne prijateľnú kompromisnú dohodu, a tak ukončiť prípad zmierom.

Bezplatne

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie ANáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie vyššie

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov

Náklady na vymáhanie: 60 litas, ktoré môže exekútor požadovať v každom exekučnom prípade, 200 litas na odmenu exekútora a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Znalec

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procesného úkonu a nesmie prekročiť 100 000 litas

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) obhliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie.

Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonné orgány samosprávy podľa miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi odôvodňujúcimi žiadosť a dosvedčujúcimi spôsobilosť na sekundárnu právnu pomoc.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc a náklady, ktoré spôsobí dlžník v exekučnom procese.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vyplácajú poistné dávky, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistných dávok v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť sumu na sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nezaplatí svoj podiel 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc v rámci lehoty stanovenej úradom. Štát bude zastupovať úrad, ktorý právnu pomoc poskytuje.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zložiť zábezpeku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, zábezpeku zložia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie


Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Žalujúce strany, ktoré žiadajú o výživné na dieťa, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Na cudzie fyzické alebo právnické osoby sa vzťahujú rovnaké podmienky pre oslobodenie od platieb, zníženie, odloženie a časové rozvrhnutie úhrady nákladov konania ako na litovských občanov.

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Žalujúce strany, ktoré žiadajú o výživné na dieťa, nemusia v prípadoch prejednávaných súdom platiť úradný poplatok

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

ARS

Je táto možnosť otvorená pre tento typ prípadu?

Trovy

Prípad A

Áno, po tom, ako sa v predbežnom pojednávaní určí podstata sporu, súd ponúkne obidvom stranám možnosť dosiahnuť obojstranne prijateľnú kompromisnú dohodu, a tak ukončiť prípad zmierom.

Bezplatne

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie vyššie

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Exekútor

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Prípad A

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Náklady na vymáhanie:

1) pravidelné platby výživného sa vymáhajú z platu dlžníka – 30 litas za vymáhanie, ktoré exekútor dostane v každom exekučnom prípade, a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

2) ak sa výživné vymáha z majetku dlžníka, náklady na vymáhanie v každom prípade exekúcie a plat exekútora budú závisieť od výšky dlhu

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová štúdia

Znalec

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom súvisiacim s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová

štúdia

Ďalšie poplatky

Opis

Náklady

Prípad A

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) obhliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonný orgán samosprávy podľa miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi, ktoré túto žiadosť odôvodňujú a dosvedčujú oprávnenosť na poskytnutie sekundárnej právnej pomoci.
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vypláca poistné plnenie, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistného plnenia v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť sumu na sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nezaplatí svoj podiel 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc v rámci lehoty stanovenej úradom. Štát bude zastupovať úrad, ktorý právnu pomoc poskytuje.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc a náklady, ktoré spôsobí dlžník v exekučnom procese

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododseku 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa dajú získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po vyplatení nákladov vypláca poistné plnenie, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistného plnenia v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 % nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nesplní povinnosť zaplatiť 50 % nákladov občianskeho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom.

Ak sa náklady na sekundárnu právnu pomoc musia vymáhať, štát musí byť zastupovaný daným úradom.Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná cena?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zaplatiť záruku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, záruku zaplatia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie


Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.

Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu (ARS)


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento typ prípadu?

Prípad A

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu: 1) obhliadka miesta; 2) vyhľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu: 1) obhliadka miesta; 2) vyhľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

ÁnoNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie

Prípad BPrípadová štúdia

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je jeho využitie povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Náklady na vymáhanie: 1) 600 litas - ak výška dlhu je v rozmedzí od 50 000 litas (pribl. 15 000 EUR) do 100 000 litas (pribl. 29 000 EUR) a 6 %, ale nie menej ako 4 000 litas, exekvovanej dlžnej sumy ako odmena exekútora a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

2) odmena exekútora závisí od výšky dlhu.

Súd môže vymenovať znalca alebo dať vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Nie

Nie

Rovnako ako v prípade ANáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom spojeným s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procesného úkonu a nesmie prekročiť 100 000 litas

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situáciePrípadová

štúdia

Ďalšie poplatky

Opis

Náklady

Prípad A

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) obhliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácieNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Prípad A

Právna pomoc sa neuplatňuje.

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Prípad B


Náklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnaké ako v prípade vnútroštátnej situácie

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Litva

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.

Trovy v Litve

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu:

1) obhliadka miesta;

2) hľadanie žalovaného;

3) vydanie súdnych dokumentov;

4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Cena kolku vo výške 3 %, ale nie menej než 50 litas (pri žalobách o vydanie nehnuteľnosti, pri ktorých požadovaná suma nepresahuje 100 000 litas alebo 29 000 EUR)

Účastníci konania zaplatia 10 litas za kópiu súdneho dokumentu a 1 litas za každú stranu

Výdavky spojené s pojednávaním prípadu:

1) obhliadka miesta;

2) hľadanie žalovaného;

3) vydanie súdnych dokumentov;

4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavkyNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Prípad A

Právne zastúpenie nie je povinné.

Pozri časť o regulácii poplatku za právnické profesie

Prípad BPrípadová štúdia

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

Nie

Nie

Nie. Exekútori sa využívajú až po vydaní exekučných titulov.

Náklady na vymáhanie: 1) 600 litas - ak výška dlhu je v rozmedzí od 50 000 litas (pribl. 15 000 EUR) do 100 000 litas (pribl. 29 000 EUR) a 6 %, ale nie menej ako 4 000 litas, exekvovanej dlžnej sumy ako odmena exekútora a ďalšie náklady na vymáhanie, v závislosti od druhu a množstva exekučných činností.

2) odmena exekútora závisí od výšky dlhu.

Súd môže vymenovať znalca alebo vypracovať znalecký posudok vo veciach, ktoré si vyžadujú osobitné vedomosti v oblasti vedy, medicíny, umenia, techniky alebo remesiel, v závislosti od názoru účastníkov konania.

Žiadajúca strana musí zaplatiť vopred zálohu vo výške, ktorú stanoví súd. Maximálnu výšku výdavkov stanovuje vláda alebo oprávnená inštitúcia. Súd uloží protistrane úhradu nákladov konania vzniknutých úspešnej strane, aj keď je oslobodená od úhrady trov konania štátu.

Prípad B

Nie

Nie

Rovnako ako v prípade ANáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Prípad A

Áno, sumy vyplatené svedkom sa pridávajú k výdavkom spojeným s pojednávaním v danom prípade

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Pozri časť o odmenách pre znalcov vyššie.

Súd musí zohľadniť materiálnu situáciu platiacej strany. Suma závisí od povahy procedurálnej činnosti a nesmie prekročiť 100 000 litasPrípadová

štúdia

Ďalšie poplatky

Opis

Náklady

Prípad A

Medzi ďalšie výdavky patrí: 1) prehliadka miesta; 2) hľadanie žalovaného; 3) vydanie súdnych dokumentov; 4) splnenie povinnosti uloženej rozsudkom súdu; 5) úhrada výdavkov na prácu kurátora; 6) ďalšie potrebné a opodstatnené výdavky

Pozri časť o znalcoch vyššie. Výdavky na vyhľadanie žalovaného musí zaplatiť strana, ktorá požiadala o vyhľadanie, alebo súd.

Pozri časť o odmenách pre exekútora

Tútor má právo na odmenu za zastupovanie v súlade so sadzbami a postupom stanoveným vládou alebo jej oprávnenou inštitúciou. Náklady na zastupovanie znáša strana, z iniciatívy ktorej je tútor menovaný, a svoje náklady na zastupovanie musí zaplatiť vopred

Prípad BNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy sa poskytuje úplná podpora?

Podmienky?

Prípad A

Primárna právna pomoc sa môže nárokovať podľa opisu v časti o právnej pomoci vyššie.

Na sekundárnu právnu pomoc vzniká nárok za podmienok uvedených v časti o právnej pomoci vyššie.

Štát garantuje 100 % nákladov na primárnu právnu pomoc.

Náklady na sekundárnu právnu pomoc zohľadňujú majetok a príjem osoby (pozri časť o právnej pomoci vyššie)

Osoby, ktoré majú záujem o primárnu právnu pomoc, môžu o ňu požiadať výkonnú inštitúciu obce podľa oznámeného miesta bydliska.

Osoby, ktoré majú záujem o sekundárnu právnu pomoc, musia podať žiadosť spolu s dokumentmi, ktoré túto žiadosť odôvodňujú a dosvedčujú oprávnenosť na poskytnutie sekundárnej právnej pomoci

Prípad B

Rovnako ako v prípade A

Rovnako ako v prípade A

Rovnako ako v prípade A
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

Strana, ktorá spor vyhrala, môže získať náhradu trov konania od strany, ktorá spor prehrala.

Náklady na štátom garantovanú právnu pomoc nezahŕňajú náklady, ktorých úhradu uloží súd neúspešnej strane, ani náklady, ktoré vznikli v exekučnom konaní.

Ak sa poskytovanie sekundárnej právnej pomoci ukončí z dôvodu uvedeného v pododsekoch 1, 2 a 6 odseku 1 článku 23 zákona. Náklady sa môžu získať späť od osoby, ktorej sa uhradili, v súlade s postupom stanoveným zákonom.

Ak sa po zaplatení nákladov vyplácajú poistné dávky, náklady na sekundárnu právnu pomoc sa musia vrátiť do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od vyplatenia poistných dávok v súlade s postupom stanoveným ministrom spravodlivosti. Ak osoba tieto náklady nevráti, budú sa vymáhať v súlade s právnym postupom.

Ak sa poskytla sekundárna právna pomoc (pododsek 6 článku 12 zákona), ale okolnosti sa zmenia (pododsek 1 odseku 2 článku 11), táto osoba musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom. V opačnom prípade sa náklady budú vymáhať v súlade s požadovaným právnym postupom

Ak sa poskytuje 50 %nákladov sekundárnej právnej pomoci a žiadateľ nesplní povinnosť zaplatiť 50 % nákladov občianskoprávneho alebo správneho konania v rámci požadovanej lehoty, prípad sa môže ukončiť bez toho, aby súd vo veci rozhodol, a žiadateľ musí vrátiť náklady na poskytnutú sekundárnu právnu pomoc do štátneho rozpočtu v rámci lehoty stanovenej úradom.

Ak sa náklady na sekundárnu právnu pomoc musia vymáhať, štát musí byť zastupovaný daným úradom.

Prípad B

Rovnako ako v prípade A

Rovnako ako v prípade ANáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približná cena?

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približná cena?

Prípad A

Všetky súdne dokumenty a ich prílohy sa musia odovzdať súdu v štátnom jazyku.

Strana, ktorej súdne dokumenty sa musia preložiť do cudzieho jazyka, musí vopred zložiť zábezpeku stanovenú súdom na pokrytie výdavkov na právne spory. Ak žalobu podávajú obidve strany, zábezpeku zložia obidve strany rovnakým dielom.

Osoby, ktoré nehovoria úradným jazykom, majú počas konania zaručené právo na tlmočnícke/prekladateľské služby.

Súd musí zaplatiť sumy pre tlmočníkov/prekladateľov z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Prípad B

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácie

Rovnako ako v prípade vnútroštátnej situácie


Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

Trovy konania - Luxembursko

Na tejto strane nájdete informácie o súdnych trovách v Luxemburskom veľkovojvodstve.

Ustanovenia týkajúce sa odmien právnických povolaní

Súdni vykonávatelia (exekútori)

Odmeny súdnych vykonávateľov (exekútorov) sú upravené v jednom nariadení veľkovojvodstva. Ide o zmenené nariadenie veľkovojvodstva z 24. januára 1991, ktorým sa stanovujú poplatky pre súdnych vykonávateľov. Informácie na túto tému nájdete na stránkach Odkaz sa zobrazí v novom okneKomory súdnych vykonávateľov Luxemburského veľkovojvodstva.

Advokáti

Podľa článku 38 zmeneného zákona z 10. augusta 1991 o advokátskom povolaní výšku svojej odmeny určuje a poplatky za svoje odborné služby účtuje sám advokát. Pri určovaní svojej odmeny advokát zohľadňuje rôzne prvky spisu, akými sú dôležitosť prípadu, stupeň náročnosti, dosiahnutý výsledok a majetkové pomery klienta. V prípade, že určená výška odmeny presiahne primeranú sumu, rada advokátskej komory ju po preskúmaní týchto rôznych prvkov spisu zníži. Informácie na túto tému nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburskej advokátskej komory.

Fixné súdne trovy

Fixné trovy v občianskych súdnych konaniach

Predloženie sporu civilnému súdu (ktoré nazývame podanie na civilný súd) nie je spojené s inými fixnými poplatkami, ako sú poplatky za úkony súdneho vykonávateľa a trovy právneho zastúpenia. Na občianskych súdoch trovy v zásade nevznikajú. Po vynesení rozsudku môžu vzniknúť dodatočné výdavky spojené s výkonom rozhodnutia a návrhom účastníka konania, ktorý spor vyhral.

Súdne trovy v trestných súdnych konaniach

Fixné trovy hradené všetkými účastníkmi trestného konania

Náklady na zaslanie súdneho rozhodnutia v trestnej veci sa účtujú vo výške 0,25 centov za stranu. Nevznikajú žiadne ďalšie trovy okrem nákladov na kópie trestného spisu, ktoré sa zásadne účtujú v rovnakej sume za každú stranu kópie pre advokáta, ktorý si kópiu vyžiadal.

Vznik povinnosti účastníka zaplatiť fixné poplatky

Podľa článku 59 trestného súdneho poriadku (TSP) „Účastník občianskeho súdneho konania, ktorý dá podnet na verejnú žalobu (to znamená, že podá žalobu), je povinný zložiť do rúk správcu registračných poplatkov sumu považovanú za potrebnú na pokrytie trov konania, ak nezískal právnu pomoc.

Vyšetrujúci sudca osvedčí podanie žaloby formou uznesenia. Podľa finančných pomerov účastníka občianskeho súdneho konania určí výšku zábezpeky, ktorú treba zložiť a lehotu, dokedy ju účastník musí zaplatiť, pričom v prípade jej nezaplatenia žalobu neprijme. Účastníka občianskeho súdneho konania, ktorý nemá dostatok peňažných prostriedkov, však môže takisto oslobodiť od povinnosti zložiť zábezpeku.“

Tento postup sa však uplatňuje pri žalobách, ktoré účastníci občianskeho súdneho konania podávajú vyšetrujúcemu sudcovi. Podanie žalôb a trestných oznámení na prokuratúry, resp. podanie žalôb sudcovi rozhodujúcemu vo veci samej stranami, ktoré sa kvalifikujú ako strany v občianskom súdnom konaní (keď sa podáva žaloba počas konania, počas pojednávania), je bez súdnych poplatkov.

Súdne trovy v ústavných veciach

V týchto veciach sa neplatia žiadne osobitné fixné trovy.

Aké predbežné informácie možno očakávať od svojho zákonného zástupcu (advokáta)?

Informácie o právach a povinnostiach účastníkov konania

Podľa zásad „zmeneného vnútorného poriadku Luxemburskej advokátskej komory zo 16. marca 2005“ sú zákonní zástupcovia (advokáti) povinní poskytnúť účastníkom, ktorí zvažujú potenciálnu žalobu, predbežné informácie. Tieto informácie im musia umožniť oboznámiť sa so svojimi právami a povinnosťami, šancou na úspech a nákladmi, ktoré im môžu vzniknúť vrátane tých, ktoré im prípadne vzniknú, keď spor prehrajú.

Zdroje informácií týkajúce sa súdnych trov

Kde nájdem informácie o súdnych trovách v Luxembursku?

 • najmä v uvedených legislatívnych a internetových zdrojoch,
 • v oddelení podateľne a právnych informácií na generálnej prokuratúre,
 • prostredníctvom osobitných bezplatných konzultácií týkajúcich sa práv žien poskytovaných na generálnej prokuratúre.

V akých jazykoch sú dostupné informácie o súdnych trovách v Luxembursku?

 • vo francúzštine v prípade informácií z legislatívnych zdrojov,
 • v angličtine, nemčine, francúzštine a luxemburčine v prípade informácií z iných zdrojov, a najmä v prípade informácií ústne podávaných v oddeleniach podateľní a orgánmi uvedenými vyššie v texte.

Kde nájsť informácie z oblasti mediácie?

Informácie o mediácii sú dostupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburského združenia mediácie a akreditovaných mediátorov (ALMA, nezisková organizácia), na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneCentra pre mediáciu advokátskej komory Luxemburska (CMBL) a na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Právna pomoc

Aké sú hranice príjmu na získanie právnej pomoci v občianskych veciach alebo pri obvinení v trestnom konaní?

V akých prípadoch a za akých podmienok možno podať žiadosť o poskytnutie právnej pomoci?

Fyzické osoby, ktoré nemajú dostatočné finančné prostriedky, majú právo na právnu pomoc na ochranu svojich záujmov v Luxemburskom veľkovojvodstve za predpokladu, že sú štátnymi príslušníkmi Luxemburska, alebo cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú povolenie usadiť sa v krajine, alebo štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo cudzími štátnymi príslušníkmi, ktorí majú rovnaké postavenie ako štátni príslušníci Luxemburska, pokiaľ ide o právnu pomoc.

Právo na právnu pomoc pri akomkoľvek konaní v občianskych a obchodných veciach v prípade cezhraničných sporov uvedených v smernici Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch, majú cudzí štátni príslušníci, ktorí majú bydlisko alebo pobyt v inom členskom štáte Európskej únie okrem Dánska.

V občianskych a obchodných veciach sa právna pomoc môže poskytnúť aj osobe uvedenej v prvom odseku, ktorá má svoje bydlisko alebo obvyklý pobyt v Luxembursku, pri získavaní právnych rád od advokáta v Luxembursku vrátane prípravy podkladov k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci určenej na podanie v inom členskom štáte Európskej únie, až do prijatia žiadosti v tomto štáte, v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003.

Právnu pomoc možno poskytnúť aj ktorémukoľvek inému cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorého finančné prostriedky sú nedostatočné, a to pri konaniach vo veciach práva azylu, vstupu na územie štátu, pobytu, usadiť sa a repatriácie cudzincov. V prípade, že sa v iných právnych ustanoveniach týmto cudzím štátnym príslušníkom priznáva právo na pridelenie advokáta predsedom advokátskej komory, majú nárok na právnu pomoc zúženú na náhradu nákladov advokátovi iba na základe preukázania nedostatočnosti finančných prostriedkov.

Nedostatočnosť finančných prostriedkov fyzických osôb žiadajúcich o právnu pomoc sa posudzuje podľa celkového hrubého príjmu a majetku žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, podľa ustanovení článku 19 ods. 1 a článku 20 zmeneného zákona z 29. apríla 1999 o zriadení práva na minimálny zaručený príjem a v rozsahu súm stanovených v článku 5 ods. 1, 2, 3, 4 a 6 uvedeného zmeneného zákona z 29. apríla 1999. Finančné prostriedky osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom sa však nezohľadnia v prípade, že v konaní stoja proti sebe manželia alebo osoby obvykle žijúce v tej istej domácnosti, alebo ak medzi nimi existuje vzhľadom na predmet sporu rozdielnosť záujmov, ktorá si vyžaduje samostatné posúdenie finančných prostriedkov.

Ak je navrhovateľom v súdnom konaní maloletá osoba, právna pomoc sa jej poskytne bez ohľadu na finančné pomery jej rodičov alebo osôb, ktoré s maloletým žijú v spoločnej domácnosti bez toho, aby bolo dotknuté právo štátu požadovať vrátanie výdavkov, ktoré vynaložil na právnu pomoc maloletému, od jeho otca alebo matky, ktorí majú dostatočné finančné prostriedky.

Nárok na právnu pomoc možno priznať aj osobám, ktoré by z nej mali byť vzhľadom na svoje finančné pomery vylúčené, ak to opodstatňujú závažné dôvody súvisiace so sociálnymi, rodinnými alebo materiálnymi pomermi žiadateľa.

Aké sú pravidlá vykonávania právnej pomoci?

Pravidlá vykonávania právnej pomoci sú určené nariadením veľkovojvodstva.

Právna pomoc sa poskytuje v mimosúdnych a súdnych veciach, v nesporových a sporových veciach, pri žalobe alebo obhajobe.

Vzťahuje sa na každú žalobu podanú na všeobecný súd (občianskoprávny alebo trestný) alebo na správny súd.

O právnu pomoc možno požiadať v priebehu konania, na účely ktorého sa požaduje, pričom priznanie nároku má retroaktívny účinok ku dňu podania žaloby alebo k akémukoľvek inému dátumu, ktorý určí predseda advokátskej komory.

Právna pomoc môže byť poskytnutá aj v prípade zaisťovacích aktov, ako aj v prípade prostriedkov výkonu súdnych rozhodnutí alebo akéhokoľvek iného exekučného titulu.

Nie je možné ju však poskytnúť vlastníkovi, držiteľovi alebo vodičovi motorového vozidla pri sporoch súvisiacich s týmto vozidlom, obchodníkovi, priemyselnému výrobcovi, živnostníkovi alebo osobe vykonávajúcej slobodné povolanie pri spore, ktorý súvisí s jej obchodnou alebo odbornou činnosťou okrem prípadu, keď sa riadne preukáže opodstatnenosť poskytnutia pomoci, a vo všeobecnosti ju nemožno poskytnúť ani v prípade sporu, ktorý je dôsledkom činnosti špekulatívneho charakteru zo strany žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci.

V prípade cezhraničných sporov, na ktoré sa vzťahuje uvedená smernica Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003, však predseda advokátskej komory môže v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku priznať nárok na poskytnutie právnej pomoci.

V trestných veciach súdna pomoc nepokrýva náklady a pokuty, o ktorých sa rozhodlo, že budú na ťarchu odsúdených.

V občianskych veciach súdna pomoc nepokrýva ani odškodnenie v spore, ani vyrovnanie v prípade protiprávneho a poškodzujúceho konania.

Nárok na právnu pomoc sa neprizná osobe, ktorej žaloba je zjavne neprípustná, neopodstatnená, protiprávna alebo neprimeraná, pokiaľ ide o jej predmet vo vzťahu k nákladom, ktoré by v súvislosti s ňou vznikli.

Nárok na právnu pomoc sa neprizná v prípade, že žiadateľ má z akéhokoľvek dôvodu právo na náhradu trov, ktoré má pokryť právna pomoc, od tretej strany.

Osoba oprávnená získať právnu pomoc má nárok na pomoc advokáta a všetkých vyšších úradníkov, keď si jej prípad, žaloba alebo výkon rozhodnutia vyžaduje ich pomoc.

Rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc

O priznaní práva na právnu pomoc rozhodne predseda advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory z okresu miesta pobytu žiadateľa, ktorý je ním na tento účel splnomocnený. V prípade, že žiadateľ nemá v Luxembursku pobyt, príslušný vydať rozhodnutie je predseda rady Luxemburskej advokátskej komory alebo člen rady advokátskej komory ním určený na tento účel.

Osoby s nedostatočnými finančnými prostriedkami sa obrátia na predsedu advokátskej komory buď osobnou konzultáciou alebo písomne.

Ak osoba zadržaná políciou tvrdí, že má nárok na poskytnutie právnej pomoci a požiada o ňu, advokát, ktorý mu pomáha pri zadržaní, odovzdá žiadosť predsedovi advokátskej komory.

Ak vyšetrujúci sudca určí obžalovanému, ktorý tvrdí, že má nárok na poskytnutie právnej pomoci a požiada o ňu, obhajcu, vyšetrujúci sudca odovzdá žiadosť predsedovi advokátskej komory.

Predseda advokátskej komory preverí nedostatočnosť finančných prostriedkov a ak sa táto nedostatočnosť preukáže, prizná žiadateľovi nárok na poskytnutie právnej pomoci a pridelí mu advokáta, ktorého si žiadateľ slobodne vybral, alebo, ak si žiadateľ žiadneho nevybral alebo predseda advokátskej komory považuje jeho výber za nevhodný, advokáta, ktorého určil on sám. Advokát je povinný prijať poverenie, ktoré mu bolo udelené, pokiaľ mu v tom nebráni zaneprázdnenosť alebo konflikt záujmov.

Vo všetkých naliehavých prípadoch môže predseda advokátskej komory bez ďalších formalít rozhodnúť o dočasnom prijatí žiadosti o poskytnutie právnej pomoc pri aktoch, ktoré určí.

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci maloletej osoby

Ak predseda advokátskej komory vyhovie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci maloletého, ktorého rodičia majú finančné prostriedky v takej výške, že maloletý nepatrí do kategórie osôb s nedostatočnými finančnými prostriedkami, rozhodnutie o prijatí žiadosti maloletého o poskytnutie právnej pomoci sa im oznámi s poučením, že štát má právo požadovať od rodičov, spoločne a nerozdielne zodpovedných, aby uhradili sumy, ktoré vynaložil štát na právnu pomoc maloletému.

Do desiatich dní od oznámenia rozhodnutia predsedu advokátskej komory môže každý z uvedených rodičov podať odvolanie na disciplinárnu a správnu radu, ktorá vynesie konečné rozhodnutie. Disciplinárna a správna rada vynesie rozhodnutie do štyridsiatich dní od podania odvolania.

Predseda advokátskej komory zašle na ministerstvo spravodlivosti kópiu konečného rozhodnutia, ktorým sa priznáva alebo nepriznáva nárok na poskytnutie právnej pomoci maloletému.

Ministerstvo spravodlivosti poverí správu registračných poplatkov a štátneho majetku vymáhaním súm vynaložených štátom na právnu pomoc maloletému od rodičov, ktorí majú dostatočné finančné prostriedky.

Podmienky odňatia právnej pomoci

Predseda advokátskej komory môže rozhodnúť o odňatí nároku na poskytnutie právnej pomoci žiadateľovi aj po podaní žaloby alebo uskutočnení úkonov, na účely ktorých mu bol priznaný, ak ho získal pomocou nepravdivých vyhlásení alebo dokladov. Predseda advokátskej komory môže odňať nárok na poskytnutie právnej pomoci, ak oprávnená osoba počas tohto konania alebo počas uskutočňovania úkonov alebo po ich uskutočnení získa také finančné prostriedky, ktoré ak by existovali v deň podania žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, táto pomoc by mu nebola poskytnutá. Oprávnená osoba alebo jej pridelený advokát musí každú zmenu tohto charakteru oznámiť predsedovi advokátskej komory.

Odňatím nároku na poskytnutie právnej pomoci sa ihneď stanú vymáhateľnými voči oprávnenej osobe náklady, poplatky, honoráre, náhrady, platby, odmeny, zábezpeka a preddavky akéhokoľvek druhu, ktoré mu boli priznané.

Rozhodnutie predsedu advokátskej komory o odňatí nároku na poskytnutie právnej pomoci sa bezodkladne oznámi ministrovi spravodlivosti. Správa registračných poplatkov a štátneho majetku je poverená vymôcť od príjemcu sumy, ktoré štát vynaložil.

Opravný prostriedok proti odňatiu poskytovania právnej pomoci

Žiadateľ môže podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu predsedu, ktorým sa nepriznáva alebo odníma nárok na poskytnutie právnej pomoci na disciplinárnu a správnu radu. Opravný prostriedok sa musí podať predsedovi disciplinárnej a správnej rady doporučeným listom v lehote desiatich dní od prijatia oznámenia o rozhodnutí predsedu advokátskej komory. Disciplinárna a správna rada alebo niektorý z jej členov splnomocnených na tento účel vypočuje žiadateľa, ktorý vysvetlí svoje dôvody.

Proti rozhodnutiu disciplinárnej a správnej rady je možné podať odvolanie na odvolacej disciplinárnej a správnej rade. Výnimočne je lehota na podanie odvolania pätnásť dní.

Notári a súdni vykonávatelia sú na poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú oprávnené získať právnu pomoc, úradne určení súdom, na ktorom sa prerokúva spor. Ak sa spor neprerokúva na žiadnom súde, notári sú úradne ustanovení predsedom notárskej komory a súdni vykonávatelia sú úradne ustanovení predsedom komory súdnych vykonávateľov.

Nariadením veľkovojvodstva sa určujú pravidlá, podľa ktorých sa poskytuje súdna pomoc, náklady pokryté pomocou, podmienky a pravidlá vymáhania súm vynaložených na pomoc štátom a pravidlá, podľa ktorých advokátovi, ktorý poskytuje pomoc osobám s nedostatočnými finančnými prostriedkami, poskytne náhradu nákladov štát bez toho, aby bol dotknutý jeho prípadný nárok na odmenu v prípade, že sa týmto osobám v rámci výsledku sporu alebo z iných dôvodov zlepšili ich majetkové pomery.

Všetky orgány verejnej správy sú povinné poskytnúť svoju súčinnosť tak pri vypracúvaní podkladov k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, ako aj pri ich overovaní bez toho, aby mohli odtajniť profesijné alebo správne tajomstvo.

Aké sú hranice príjmu na jej získanie pre obeť trestnej činnosti?

Nedostatočnosť finančných prostriedkov fyzických osôb žiadajúcich o právnu pomoc sa posudzuje podľa celkového hrubého príjmu a majetku žiadateľa a osôb, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, podľa ustanovení článku 19 ods. 1 a článku 20 zmeneného zákona z 29. apríla 1999 o zriadení práva na minimálny zaručený príjem a v rozsahu súm stanovených v článku 5 ods. 1, 2, 3, 4 a 6 uvedeného zmeneného zákona z 29. apríla 1999. Finančné prostriedky osôb žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom sa však nezohľadnia v prípade, že v konaní stoja proti sebe manželia alebo osoby obvykle žijúce v tej istej domácnosti, alebo ak medzi nimi existuje vzhľadom na predmet sporu rozdielnosť záujmov, ktorá si vyžaduje samostatné posúdenie finančných prostriedkov.

Musí obeť splniť ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci?

Nie, na to, aby obeť získala právnu pomoc, nemusí splniť žiadne ďalšie podmienky.

Musí obvinený splniť ďalšie podmienky na získanie právnej pomoci?

Nie, na to, aby obvinený získal právnu pomoc, nemusí splniť žiadne ďalšie podmienky.

Sú niektoré konania oslobodené od trov?

Nie, od trov nie je oslobodené žiadne konanie.

Kedy musí osoba, ktorá spor prehrá, zaplatiť súdne trovy toho, kto vyhral?

V občianskych veciach

Strane, ktorá prehrá spor, bude nariadené, aby uhradila náklady okrem prípadov, keď súd na základe osobitného a odôvodneného rozhodnutia ponechá všetky náklady alebo ich časť na ťarchu inej strany konania.

Keď sa javí ako nespravodlivé ponechať na ťarchu jednej strany konania sumy, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do nákladov, sudca môže druhej strane nariadiť, aby jej vyplatila sumu, ktorú určí.

Tieto pravidlá sú zakotvené v novom občianskom zákonníku a nariadení veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách priznaných právnym zástupcom a advokátom.

V trestných veciach

Každý odsudzujúci rozsudok vynesený voči obvinenému a voči osobám zodpovedným podľa občianskeho zákonníka za trestný čin alebo voči stranám v občianskom súdnom konaní im nariadi úhradu nákladov vrátane nákladov prokuratúry. Ak strana v občianskom súdnom konaní prehrá súd, je osobne zodpovedná za všetky náklady spojené s konaním, ak podnet na verejnú žalobu podala ona. Ak sa pridala k žalobe, ktorú podala prokuratúra, musí znášať len tie náklady, ktoré vznikli v dôsledku jej účasti.

Keď sa javí ako nespravodlivé ponechať na ťarchu jednej strany konania sumy, ktoré vynaložila a ktoré nie sú zahrnuté do nákladov, súd môže druhej strane nariadiť, aby jej vyplatila sumu, ktorú určí.

Tieto pravidlá sú zakotvené v novom trestnom súdnom poriadku a nariadení veľkovojvodstva z 21. marca 1974 o poplatkoch a odmenách priznaných právnym zástupcom a advokátom.

Odmeny konzultantov

Každá strana musí zaplatiť odmeny svojich konzultantov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Každá strana musí zaplatiť odmeny svojich prekladateľov alebo tlmočníkov.

Súvisiace dokumenty

správa Luxemburska k štúdii o transparentnosti trovPDF(551 Kb)en

Posledná aktualizácia: 21/02/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinanemčinagréčtinaangličtinafrancúzštinamaltčinapoľštinaslovinčina.

Trovy konania - Maďarsko

V tejto časti nájdete informácie o súdnych trovách v Maďarsku.

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

 • Exekútori

Výška odmeny exekútora závisí od účelu vydaného exekučného titulu (végrehajtható okirat) (či je účelom vymáhať dlh alebo špecifická exekučná činnosť). Ak sa exekúcia týka vymáhania dlhu (pénzkövetelés behajtása), odmena exekútora je úmerná výške dlhu, ktorý sa vymáha. Ak sa exekúcia týka vyššej pohľadávky, exekútorovi sa platí vyššia odmena. Ak táto služba zahŕňa vykonanie špecifickej exekučnej činnosti (meghatározott cselekmény végrehajtása), odmena závisí od dĺžky trvania tejto činnosti.

 • Advokáti (ügyvéd)

Maďarské slovo „ügyvéd“ zahŕňa advokátov, právnikov, právnych poradcov, právnych zástupcov a obhajcov. Odmena advokátov je vo všeobecnosti stanovená v zmluve uzavretej medzi zúčastnenou stranou a advokátom. Ak nebola dosiahnutá dohoda, stanoví túto odmenu súd podľa zákona (5 % vymáhanej sumy a najmenej 10 000 HUF). Strany môžu požiadať sudcu o stanovenie odmeny podľa zákona, ak nechcú, aby sa odmena uverejnila.

Trovy stanovené právnymi predpismi

Fixné trovy v občianskych súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v občianskych súdnych konaniach

V prípadoch prvého stupňa predstavuje odmena (illeték) za súdne konanie 6 % hodnoty pohľadávky (od minimálne 10 000 HUF do maximálne 900 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné určiť, zákon stanovuje zaplatenie 6 % fiktívnej sumy.

Súdne trovy/poplatky vždy stanovuje zákon, a to aj v týchto prípadoch:

 • rozvodové konanie (házassági bontóper): 12 000 HUF,
 • konanie v rámci pracovných súdov (munkaügyi per): 7 000 HUF,
 • správne konanie okrem prípadov týkajúcich sa hospodárskej súťaže a daní (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás): 20 000 HUF,
 • správne mimosúdne konanie (közigazgatási nemperes eljárás): 7 500 HUF,
 • náklady na všeobecné obstarávanie (általános meghatalmazás): 18 000 HUF,
 • konkurzné konanie: úpadok 50 000 HUF; bankrot 30 000 HUF,
 • v prípadoch týkajúcich sa obchodných partnerstiev bez štatútu právnickej osoby (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet): úpadok 25 000 HUF, bankrot 20 000 HUF,
 • arbitráž: 1 % (minimálne 5 000 HUF a maximálne 250 000 HUF). Ak hodnotu pohľadávky nie je možné vypočítať, je odmena stanovená na 10 000 HUF,
 • platobný príkaz (fizetési meghagyás): 3 percentá (minimálne 5000 HUF a maximálne 300 000 HUF).
 • odvolanie: 6 % (minimálne 10 000 HUF, maximálne 900 000 HUF),
 • obnova konania (perújítás): poplatky sa musia znovu zaplatiť,
 • návrh na obnovu konania (felülvizsgálati kérelem): 6 % v prípade rozhodnutí (minimálne 10 000 HUF, maximálne 2 500 000 HUF); v prípade nariadení (végzés) polovica nákladov splatných pri rozhodnutiach (minimálne 7 000 HUF, maximálne 1 250 000 HUF).

Občianske súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Povinnosť zaplatiť súdne poplatky v občianskych konaniach vzniká pri žiadosti o začatie súdneho konania. Súdne poplatky sa preto musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť. Ak strana nezaplatí súdne poplatky a poplatok za žiadosť alebo ak zaplatí menej, ako stanovuje zákon, súd ju musí vyzvať, aby po predložení žiadosti zaplatila zostávajúce súdne pohľadávky. Súd musí stranu informovať, že ak nezaplatí súdne poplatky v plnej výške, jej žiadosť bude zamietnutá.

Zaplatenie odmeny advokátovi je založené na dohode medzi účastníckou stranou a advokátom. Odmena exekútorovi sa musí zaplatiť vopred na začiatku exekučného konania.

Fixné trovy v trestných súdnych konaniach

Fixné trovy pre strany sporu v trestných súdnych konaniach

V prípade konaní súkromného charakteru vedených v rámci súkromnej žaloby (magánvádas eljárás):

 • poplatok za konanie vo veci obžaloby (feljelentés) je 5 000 HUF;
 • poplatok za podanie odvolania je 6 000 HUF;
 • poplatok za predloženie návrhu na znovuotvorenie prípadu je 7 000 HUF.

Ak občianske súdne konanie (polgári jogi igény) vyplynulo z trestného súdneho konania, platí sa len poplatok za predloženie žiadosti a odvolanie.

Trestné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Fixné trovy v trestnom súdnom konaní sa musia zaplatiť spolu s poplatkom za žiadosť.

Fixné trovy v ústavných súdnych konaniach

Podľa článku 28 zákona XXXII z roku 1989 (az 1989. évi XXXII. törvény 28. cikke) sú konania na ústavnom súde (Alkotmánybíróság) bezplatné.

Žiadateľ, ktorý pri predkladaní návrhu nekoná v dobrej viere, je povinný zaplatiť trovy.

Ústavné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy

Nebola poskytnutá žiadna odpoveď, pokiaľ ide o ústavné súdne konania, v ktorých sa musia zaplatiť fixné trovy.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Advokáti pri vykonávaní svojej profesie – prostriedkami a spôsobom stanoveným zákonom – pomáhajú svojim klientom uplatniť svoje práva a plniť svoje povinnosti. Právni poradcovia (jogtanácsos) takisto pomáhajú uplatňovať práva organizácií, ktoré zastupujú.

Táto povinnosť zahŕňa poplatok za poskytnutie potrebných informácií o právach a povinnostiach, šanciach na úspech a predpokladaných nákladoch na súdne konania.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov sú dostupné na domovskej stránke Európskej súdnej siete (Európai Igazságügyi Hálózat):

Domovská stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátskej komory v Budapešti (Budapesti Ügyvédi Kamara) tiež obsahuje informácie o odmenách advokátov.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Maďarsku?

Informácie o zdrojoch trov sú dostupné na domovskej stránke Európskej súdnej siete. Nájdete tu relevantné informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Domovská stránka Asociácie advokátskych komôr v Budapešti obsahuje informácie len o trovách v Maďarsku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii nájdete na týchto webových stránkach:

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Ďalšie informácie o trovách nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneAdvokátskej komory v Budapešti.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Informácie o dĺžke trvania konaní nájdete na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdov Maďarskej republiky Magyar Köztársaság Bíróságai).

Ostatné relevantné prepojenia sú:

Informácie o štatistických tabuľkách sú dostupné len v maďarskom jazyku.

Daň z pridanej hodnoty (hozzáadottérték-adó)

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Trovy uvedené vyššie pre advokátov sú čisté náklady, takže je potrebné pripočítať DPH (HÉA).

Aké sú príslušné sadzby?

V Maďarsku bola sadzba DPH do 1. júla 2009 20 %, neskôr sa zvýšila na 25 %.

Právna pomoc (költségmentesség)

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti občianskeho práva

Existujú dve minimá:

 1. čistá suma minimálneho starobného dôchodku (v súčasnosti 28 500 forintov), pod ktorou je všetka právna pomoc bezplatná;
 2. 43 % priemerného platu (ktorý v súčasnosti dosahuje 72 000 forintov), nad čím nie je dostupná žiadna pomoc.

Platby za právnu pomoc možno uhradiť vopred.

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obžalovaných

V prípade trestných súdnych konaní môže podozrivý alebo obžalovaný získať bezplatné právne zastupovanie, ak:

 • je daná osoba oslobodená od poplatkov z dôvodu svojej osobnej situácie – príjmový strop je v prípade osôb, ktoré žijú samy, dvojnásobok čistého minimálneho starobného dôchodku (v súčasnosti je to 28 500 HUF), v prípade osôb žijúcich v spoločnej domácnosti predstavuje príjmový strop čistý minimálny starobný dôchodok na osobu.
 • v prípade povinného právneho zastupovania, ak obvinený nemá svojho obhajcu. V takomto prípade, ak je obžalovaný v rámci súdneho konania odsúdený, musí štátu uhradiť poplatky za poskytnuté služby. .

Uplatniteľný príjmový strop v oblasti trestného práva pre obete

Príjmový strop je 86 % priemerného platu (približne 130 000 forintov). Právna pomoc pre obete zahŕňa právne zastupovanie.

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obete

Okrem fixných príjmových prahov musia obete spĺňať ďalšie dve podmienky:

 • musia podať žalobu/sťažnosť;
 • musia získať potvrdenie od príslušného orgánu zodpovedného za pomoc obetiam. Toto potvrdenie musí obsahovať dôkaz o určitých podmienkach (dôkaz, že sa obeť obrátila na príslušný orgán v čase stanovenom zákonom).

Ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných

Nie sú stanovené žiadne ďalšie podmienky týkajúce sa poskytovania právnej pomoci pre obžalovaných.

Súdne konania bez povinnosti zaplatenia trov

V občianskych súdnych konaniach sú od poplatkov oslobodené tieto konania:

 • konania, v prípade ktorých súd ex officio zamietne alebo musí zamietnuť žiadosť bez súdneho predvolania;
 • konania zamerané na vydanie opravného prostriedku voči rozhodnutiam v prípadoch oslobodenia od poplatkov a práva na predchádzajúce oznámenie o zaplatení tohto poplatku (kedy štát prepláca tieto náklady namiesto strany);
 • rozvodové konania, protiopatrenia vydané v súvislosti s manželstvom;
 • konania týkajúce sa vyhlásenia za mŕtveho a skonštatovania faktu úmrtia, ak došlo k zmiznutiu alebo úmrtiu v dôsledku vojny alebo prírodnej katastrofy;
 • konania týkajúce sa registrácie nadácií, verejných fondov, mimovládnych organizácií, verejných korporácií, Európskeho zoskupenia územnej spolupráce. Ďalej sú to konania týkajúce sa registrácie organizácií plánu zamestnaneckých akcií a schválenia účasti v Európskom zoskupení územnej spolupráce;
 • žiadosti o zrušenie firiem, ktoré ukončili svoju činnosť vrátane žiadostí podaných v zjednodušenom konaní o zrušení s uvedením názvu príjemcu;
 • žiadosti o nápravu a/alebo doplnenie rozhodnutí;
 • konania týkajúce sa zoznamu voličov;
 • konania týkajúce sa ohlásených zmien po zaregistrovaní v registri právnych poradcov;
 • odvolania voči uzneseniam nariaďujúcim prevod;
 • preskúmanie súdu týkajúce sa správnych rozhodnutí vydaných v prípadoch odškodnenia;
 • konania o daňovom vyrovnaní miestnych samospráv;
 • konania, ktoré začali nezávislí súdni exekútori týkajúce sa súdnych exekučných konaní, a konania začaté v súvislosti s vykonávaním súdnych rozhodnutí (mimosúdna dohoda) prijatých v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, a nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000;
 • konania začaté na základe kladného rozhodnutia ústavného súdu;
 • akékoľvek súdne konanie týkajúce sa ochrany osobných údajov a prístupu k informáciám verejného záujmu;
 • preskúmanie súdu týkajúce sa správneho rozhodnutia o oprávnení právnej pomoci;
 • mimosúdne konania na preskúmanie uznesení o predbežnom súdnom zákaze alebo dočasnom obmedzujúcom nariadení, alebo preventívny súdny zákaz udelený v súlade s inými špecifickými právnymi predpismi o domácom násilí;
  • preskúmanie súdu týkajúce sa správneho rozhodnutia prijatého vo veci pomoci obetiam trestných činov.

V trestných súdnych konaniach sú od poplatkov oslobodené tieto konania:

 • konania vedené len na základe súkromnej žaloby, odvolanie, žiadosť o znovuotvorenie prípadu a návrh na preskúmanie, ktorú vyplnil obžalovaný a obhajca;
 • konania vedené len na základe súkromnej žaloby, ak súd zamietne prípad pred začiatkom osobného vypočutia, alebo ak sa prípad zamietne z dôvodu omilostenia;
 • žiadosť o milosť alebo súdne oslobodenie v prípade, že ju predložil obžalovaný alebo obhajca;
 • konania o povolenie osobného oslobodenia od poplatkov;
 • jednorazové vydanie kópie dokumentov obžalovanému, právnemu zástupcovi obžalovaného, obhajcovi alebo právnemu zástupcovi maloletého, ktorý bol obvinený z trestného činu;
 • vydanie kópie zápisnice o policajnej správe poskytnutej žalobcovi.

Okrem predmetnej výnimky sa osobné oslobodenie môže udeliť aj v týchto prípadoch:

Osobné oslobodenie sa okrem iného poskytuje mimovládnym organizáciám, verejným korporáciám, kostolom, združeniam kostolov, náboženským inštitúciám, nadáciám, verejným fondom, neziskovým obchodným združeniam so štatútom verejnej príspevkovej organizácie alebo prioritnej verejnej príspevkovej organizácie, NATO, Európskym spoločenstvám, ich inštitúciám a orgánom, agentúram a samostatným fondom.

Kedy je strana, ktorá spor prehrala, povinná nahradiť trovy druhej strany?

Súd vo svojom konečnom rozhodnutí určí, že strana, ktorá prehrala súdny spor, musí zaplatiť trovy vzniknuté strane, ktorá súdny spor vyhrala, a to do 30 dní. Strana, ktorá súdny spor prehrala, musí tieto trovy zaplatiť priamo strane, ktorá súdny spor vyhrala, a v prípade, že tak neurobí, sa začne exekučné konanie.

Odmeny znalcov

Odmeny pre znalcov vo všeobecnosti uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, a ak (v osobitných prípadoch) je za úhradu trov zodpovedný štát, uhrádza aj odmeny na znalcov. V prípade, že tieto trovy vopred uhradil štát, sú v nich zahrnuté aj odmeny znalcov.

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Odmeny pre prekladateľov a tlmočníkov vo všeobecnosti uhrádza strana, ktorá súdny spor prehrala, a ak (v osobitných prípadoch) je za úhradu trov zodpovedný štát, uhrádza aj odmeny prekladateľov a tlmočníkov. V prípade, že tieto trovy vopred uhradil štát, sú v nich zahrnuté aj odmeny prekladateľov a tlmočníkov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDomovská stránka Advokátskej komory v Budapešti (A Budapesti Ügyvédi Kamara honlapja)

Súvisiace prílohy

Správa Maďarska k štúdii o transparentnosti trovPDF(533 Kb)en (Magyarország jelentése a költségek átláthatóságáról szóló tanulmányról)

Posledná aktualizácia: 11/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Malta

Na tejto stránke nájdete informácie o súdnych trovách na  Malte.

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – zverenie dieťaťa do starostlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom okneRodinné právo – výživné na dieťa

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zmluva

Odkaz sa zobrazí v novom okneObchodné právo – zodpovednosť

Regulačný rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

Poplatky právnických profesií sú regulované podľa sadzobníka E v zmysle zákonníka o sústave súdov a občianskoprávnom súdnom konaní (COCP), kapitola 12 zákonov Malty.

Právnici

Poplatky, ktoré účtujú právnici, sú regulované podľa sadzobníka E zoznamu A v prílohe zákonníka o organizácii súdnictva a občianskom súdnom konaní (COCP), (kapitola 12 zákonov Malty). Obhajcovia sa pri stanovovaní výšky svojich poplatkov, či už samostatne, alebo na základe dohody s klientom, riadia aj kódexom etiky a správania pre obhajcov. Podľa etického kódexu je poplatok primeraný vtedy, ak okrem iného zohľadňuje aj faktory ako potrebný čas, novosť a zložitosť dotknutých otázok; preberaná zodpovednosť, časové obmedzenia, charakter a trvanie profesionálneho vzťahu; skúsenosti, dobré meno a schopnosti obhajcu a náklady vymožiteľné od druhej strany.

Trovy stanovené právnym predpisom

Stanovené trovy v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v občianskoprávnych konaniach

Stanovené trovy strán v spore sa menia v závislosti od charakteru prípadu, ako aj od toho, či ide o spor finančnej povahy.

Fáza občianskeho súdneho konania, keď stanovené trovy musia byť uhradené

Poplatky za podanie návrhu a súdne poplatky musia byť pri podaní návrhu na začatie súdneho konania uhradené.

Na konci súdneho konania sa vypracuje vyúčtovanie trov konania vrátane daní. Ak sa ukáže, že vypočítaná výška súdneho poplatku presahuje výšku sumy uhradenej pri podávaní návrhu vo veci prípadu, je potrebné vypočítať rozdiel a následne tento rozdiel žiadať od strany v spore, ktorá zapríčinila vznik prípadu.

Stanovené trovy v trestnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v trestnoprávnych konaniach

Pri trestnom súdnom konaní nevznikajú žiadne trovy.

Fáza trestného súdneho konania, keď stanovené trovy strán v spore musia byť uhradené

Trovy trestného súdneho konania sa civilným stranám neprisudzujú. Na konci prípadu však súd môže obvinenému nariadiť úhradu všetkých nákladov na znalcov vzniknutých v súvislosti s trestným stíhaním.

Stanovené trovy v ústavnoprávnych konaniach

Stanovené trovy pre strany sporu v ústavnoprávnych konaniach

Poplatky za ústavnoprávne prípady na súdoch prvej inštancie sú takéto:

Podanie návrhu

58,53 EUR

Súdny poplatok

58,23 EUR

Doručovanie listín (oznamovanie)

6,99 EUR

Poplatky právnikov sa účtujú po ukončení prípadu v rozsahu od 46,49 EUR až do 698,81 EUR. Ďalšie náklady súvisiace s výkonom profesie, ktoré môžu vzniknúť v priebehu konania vo veci prípadu, sú: 46,59 EUR za každý menší predložený návrh; 9,32 EUR za každé predvolanie na súd; 23,29 EUR za prísažné vyhlásenie, 4,66 EUR za každú kópiu listiny a 186,35 EUR za každé písomné podanie.

Fáza ústavného súdneho konania, keď stanovené trovy musia byť uhradené

Trovy sa uhrádzajú pri podaní návrhu na začatie konania.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

Právni zástupcovia sú povinní zaobchádzať so svojimi klientmi v zmysle zásad etického kódexu vypracovaného Komisiou pre správu súdnictva. Kódex právnym zástupcom ukladá vo vzťahu k ich klientom rôzne povinnosti. Povinnosti uvedené tu vyššie však v tomto kódexe nefigurujú.

Trovy znášané stranou, ktorá v spore uspela

Strana, ktorá v spore uspela, získa za bežných okolností všetky súdne trovy späť pod podmienkou, že vydaným rozsudkom sa nariadi úhrada trov strane, ktorá v spore neuspela.

Trovy znášané stranou, ktorá v spore neuspela

Strana, ktorá v spore neuspela, znáša trovy spojené so súdnym procesom, ako aj náklady vzniknuté strane, ktorá v spore uspela.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov na Malte?

Sadzobníky A až L zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní (COCP) (kapitola 12 zákonov Malty) stanovujú jednotlivé trovy a poplatky, ktoré sú splatné v súvislosti so súdnym konaním. Tieto informácie sú prístupné na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov na Malte?

Všetky zákony sú vypracované v maltskomanglickom jazyku, keďže oba tieto jazyky sú oficiálnymi jazykmi Malty.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii sú dostupné na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneArbitrážneho centra na Malte.

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webová stránka obsahujúca informácie o trovách

Odkaz sa zobrazí v novom okneSekcia právnych služieb na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy vám poskytuje:

 • všetky hlavné a ďalšie vnútroštátne právne predpisy,
 • právne publikácie vrátane zákonov, návrhov zákonov, právnych oznámení a stanov.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Nie sú k dispozícii žiadne informácie v súvislosti s dĺžkou trvania jednotlivých konaní. Na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdnych dvorov. však môžete každý mesiac nájsť okrem iných údajov aj informácie a štatistiky o prípadoch, ktoré sú predkladané a prejednávané súdmi a vo veci ktorých súdy vyniesli rozhodnutie.

Dvakrát ročne sa na tejto stránke publikuje veková analýza, ktorá uvádza vekové údaje v súvislosti s každým prípadom vypočúvaným ktorýmkoľvek sudcom a zmierovacím sudcom na všetkých súdoch a tribunáloch.

Kde nájdem informácie o priemerných celkových trovách konkrétneho druhu konania?

Pozri vyššie.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa tieto informácie poskytujú?

Všetky súdne poplatky sú oslobodené od DPH. K poplatkom uvedeným v sadzobníku a splatným rozhodcom, právnym poradcom jednotlivých strán a iným súdom stanoveným znalcom je však potrebné zaplatiť 18-percentnú DPH.

Právna pomoc

Platná príjmová hranica v oblasti civilnej justície

Hoci existujú výnimky pre určité druhy súdnych konaní, vo všeobecnosti sa osoba kvalifikuje na získanie právnej pomoci, ak:

 • nevlastní žiaden majetok, ktorého čistá hodnota dosahuje alebo prevyšuje 6988,22 EUR, pričom do tejto sumy nepatria predmety z domácnosti určené na každodenné použitie, ktoré sú primerané a potrebné pre žiadateľa/-ku a jeho/jej rodinu,
 • jeho/jej ročná mzda nepresahuje výšku minimálnej mzdy vypočítanej pre osoby vo veku 18 rokov a viac.

Platná príjmová hranica v oblasti trestnej justície pre žalované osoby

Zákon pre tieto osoby nestanovuje osobitnú príjmovú hranicu. Právna pomoc sa však osobám žalovaným v trestnoprávnych veciach poskytuje automaticky, ak žalovaná osoba nebola schopná upovedomiť obhajcu alebo ak požiadala o právnu pomoc.

Platná príjmová hranica v oblasti trestnej justície pre obete trestných činov

Zákon pre tieto osoby nestanovuje osobitnú príjmovú hranicu. Právne oddelenie je však v zmysle zákona povinné (viac ako akýkoľvek právny poradca, ktorého si najme obeť) poskytnúť obeti trestného činu akúkoľvek potrebnú pomoc a podporu s konečným cieľom zabezpečiť, aby získala riadne odškodnenie.

Ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci obetiam trestných činov

Žiadne ďalšie podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie právnej pomoci obetiam trestných činov. Od údajných obetí trestných činov sa však očakáva, že budú poskytovať požadované informácie, ktorými disponujú, ako aj plne spolupracovať s právnym oddelením a úradom generálneho prokurátora.

Ďalšie podmienky súvisiace s poskytovaním právnej pomoci žalovaným osobám

Žiadne ďalšie podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie právnej pomoci žalovaným osobám. Zákon však obhajcovi právnej pomoci umožňuje odmietnuť poskytnutie tejto pomoci z akéhokoľvek dôvodu, ktorý podľa názoru súdu prima facie (evidentne) zdôvodňuje toto odmietnutie. Aj za takýchto okolností však zákon vyžaduje, aby súd zabezpečil žalovanému právne zastupovanie tým, že mu určí obhajcu.

Bezplatné súdne konanie

Ak bola zúčastnenej strane udelená právna pomoc, všetky súdne konania sú bezplatné.

Kedy je strana, ktorá v spore neuspela, povinná nahradiť trovy strany, ktorá v spore uspela?

Výhradným privilégiom súdu je rozhodnúť o prerozdelení a prisúdení súdnych trov prípadu. Neexistuje žiaden úzus.

Odmeny znalcov

Odmeny znalcov sú regulované podľa sadzobníka G a K v zmysle zákonníka o organizácii súdnictva a občianskom súdnom konaní COCP (kapitola 12 zákonov Malty).

Odmeny prekladateľov a tlmočníkov

Sadzobník B kapitoly 12 zákonov Malty uvádza, že pri každom preklade požadovanom v zmysle právnych predpisov alebo pre potreby súdu:

 • je poplatok 34,94 EUR.
 • Odmena pre prekladateľa alebo tlmočníka sa pohybuje v rozmedzí od 11,65 EUR do 58,23 EUR na hodinu podľa uváženia tajomníka.
 • Prekladatelia sú platení sumou 11,65 až 58,23 EUR za dokument, o čom takisto rozhoduje tajomník.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti, kultúry a miestnej samosprávy

Odkaz sa zobrazí v novom okneArbitrážne centrum na Malte

Odkaz sa zobrazí v novom okneSekcia právnych služieb

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdne dvory

Súvisiace prílohy

Správa Malty k štúdii o transparentnosti trov PDF(742 Kb)en

Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 2 – rodinné právo – opatrovníctvo dieťaťa - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – starostlivosti o deti boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov. Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka sa súdi o obmedzenie styku dieťaťa s otcom.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B) viacero rokov. Majú spolu dieťa, ale ihneď po narodení dieťaťa sa odlúčia. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky a otcovi prizná právo na styk s dieťaťom. Matka a dieťa sa presťahujú do iného členského štátu (členský štát A) – uvedené rozhodnutie súdu im to umožňuje – a otec zostane v členskom štáte B. Po niekoľkých rokoch sa matka súdi v členskom štáte A o úpravu styku dieťaťa s otcom


Trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

neuvádza sa

116,47 EUR

áno

Prípad B

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

116,47 EUR

nieNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

áno

Od minimálnej výšky 81,53 EUR do 174,70 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

nie

neuvádza sa

Prípad B

áno

Od minimálnej výšky 81,53 EUR do 174,70 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

nie

neuvádza saNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora v plnej miere?

Podmienky

Prípad A

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá právnu pomoc poskytuje?

Prípad A

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnené strany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Vzťahuje sa, iba ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnené strany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Vzťahuje sa, iba ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.


Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 3 – rodinné právo – výživné - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa rodinného práva – výživného boli členské štáty požiadané informovať navrhovateľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Dve osoby spolu žijú nezosobášené viacero rokov.  Pri odlúčení majú trojročné dieťa. Súd rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Zostane nevyriešená iba otázka výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa o výšku výživného súdi.

Prípad B – medzištátna situácia, v ktorej ste vy právnik v členskom štáte A: Dve osoby spolu žijú nezosobášené v členskom štáte (členský štát B).  Majú trojročné dieťa. Odlúčia sa. Súd v členskom štáte B rozhodne o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti matky. Matka s dieťaťom sa so súhlasom otca presťahujú do iného členského štátu (členský štát A), kde sa usadia.

Medzi rodičmi zostane nevyriešený spor týkajúci sa výšky výživného, ktoré má otec platiť matke na výživu a vzdelanie dieťaťa. Matka sa súdi o výšku výživného v členskom štáte A.


Súdne trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

neuvádza sa

116,47 EUR

áno

Prípad B

181,68 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

98,99 EUR

116,47 EUR

Nie


Náklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

áno

0,5 % výživného splatného počas obdobia 10 rokov, ktoré sa môže zvýšiť na 1% na základe spoločnej dohody klienta a právnika, za predpokladu, že poplatok prevyšujúci stanovené 0,5 % nebude možné od druhej strany vymáhať.

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nie

neuvádza sa

Prípad B

áno

Závisí od výšky hodnoty sporu

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nie

neuvádza saNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

Nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Nie

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na požadovanú sumu

23,28 EUR

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora v plnej miere?

Podmienky

Prípad A

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá poskytuje právnu pomoc?

Prípad A

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnené strany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Preklad sa vypracuje na žiadosť jednej zo zúčastnených strán. Môže ísť len o preklad len z maltčiny do angličtiny alebo naopak. Preklady do iných jazykov si musia zúčastnenéstrany zabezpečiť na vlastné náklady.

17,47 EUR (paušálna sadzba formou registračného poplatku za každý preklad)

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.


Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 4 – obchodné právo – zmluva - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zmlúv boli členské štáty požiadané informovať predajcu o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Spoločnosť dodala tovar v hodnote 20 000 EUR. Nedostala za tovar zaplatené, pretože odberateľ sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli.

Predajca sa rozhodne súdiť o plnú výšku ceny tovaru.

Prípad B – medzištátna situácia: Spoločnosť so sídlom v členskom štáte B dodá odberateľovi v členskom štáte A tovar v hodnote 20 000 EUR. Zmluva sa riadi právom členského štátu B a je napísaná v jazyku členského štátu B. Predajca nedostal za tovar zaplatené, pretože odberateľ v členskom štáte A sa domnieva, že dodaný tovar nezodpovedá tomu, na čom sa s predajcom dohodli. Predajca sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú výšku ceny tovaru, dohodnutú v zmluve s odberateľom.


Trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

ARS

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Je táto možnosť otvorená pre tento druh prípadu?

Náklady

Prípad A

680,16 EUR

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

680,16 EUR

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

ÁNO

Právny zástupca: 681,53 EUR

Právny zástupca: 227,18 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

NIE

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Právny zástupca: 681,53 EUR

Právny zástupca: 227,18 EUR

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nie

neuvádza saNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

Štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

NIE

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na uvedenú dlžnú sumu

46,59 EUR

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

NIE

neuvádza sa

Zabezpečovací príkaz na uvedenú dlžnú sumu

46,59 EUR

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Náhrady

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora v plnej miere?

Podmienky

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá poskytuje právnu pomoc?

Prípad A

NIE

neuvádza sa

neuvádza sa

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

NIE

neuvádza sa

neuvádza sa

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, keď svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.


Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Prípadová štúdia 5 – obchodné právo – zodpovednosť - Malta

V tejto prípadovej štúdii týkajúcej sa obchodného práva – zodpovednosti boli členské štáty požiadané informovať spotrebiteľa o trovách konania v súvislosti s týmito situáciami:

Prípad A – vnútroštátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení dodá inštalačnej firme ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi a inštaluje ho v jeho dome.  V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou aj s poisťovňami.

Prípad B – medzištátna situácia: Výrobca vykurovacích zariadení v členskom štáte B dodá inštalačnej firme v členskom štáte C ohrievač. Inštalačná firma ďalej predá ohrievač spotrebiteľovi v členskom štáte A a inštaluje ho v jeho dome. V dome krátko nato vypukne požiar. Každá zúčastnená strana (výrobca vykurovacích zariadení, inštalačná firma, koncový spotrebiteľ) je poistená v poisťovni vo svojom vlastnom členskom štáte. Dôvod požiaru nie je jednoznačný. Spotrebiteľovi nechce nikto nahradiť škodu.

Spotrebiteľ sa rozhodne súdiť v členskom štáte A o plnú náhradu škody s výrobcom vykurovacích zariadení, inštalačnou firmou a s poisťovňou v členskom štáte A.


Súdne trovy na Malte

Súdne trovy, náklady súvisiace s odvolaniami a náklady na alternatívne riešenie sporu


Prípadová štúdia

Súd

Odvolania

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Počiatočné súdne poplatky

Poplatky za vyhotovenie záznamu

Ďalšie poplatky

Prípad A

Minimálne 712,77 EUR (v závislosti od výšky hodnoty sporu)

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza sa

Prípad B

Minimálne 712,77 EUR (v závislosti od výšky hodnoty sporu)

neuvádza sa

195,65 EUR

neuvádza saNáklady na právne zastúpenie, exekútora a znalca


Prípadová štúdia

Právny zástupca

Exekútor

Znalec

Je právne zastúpenie povinné?

Priemerné náklady

Je právne zastúpenie povinné?

Náklady pred vynesením rozsudku

Náklady po vynesení rozsudku

Je využitie exekútora povinné?

Náklady

Prípad A

ÁNO

Závisí od výšky hodnoty sporu

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nepovinné, ale v tomto prípade vysoko pravdepodobné

Závisí od výšky hodnoty sporu

Prípad B

ÁNO

Závisí od výšky hodnoty sporu

nepovinné

neuvádza sa

neuvádza sa

Nepovinné, ale v tomto prípade vysoko pravdepodobné

Závisí od výšky hodnoty sporuNáklady súvisiace s náhradami pre svedkov, zložením zábezpeky a ďalšími príslušnými poplatkami


Prípadová

štúdia

Náhrady pre svedkov

Zábezpeka

Ďalšie poplatky

Dostávajú svedkovia náhrady?

Náklady

Existuje a kedy a ako sa používa?

Náklady

Opis

Náklady

Prípad A

NIE

neuvádza sa

Neuvádza sa, pretože sa neurčuje výška hodnoty sporu

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

NIE

neuvádza sa

Neuvádza sa, pretože sa neurčuje výška hodnoty sporu

neuvádza sa

neuvádza sa

neuvádza saNáklady na právnu pomoc a ďalšie náhradyPrípadová

štúdia

Právna pomoc

Kedy a za akých podmienok sa uplatňuje?

Kedy je podpora hradená v plnej miere?

Podmienky

Prípad A

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa

Prípad B

Právna pomoc sa uplatňuje, ak osoba žije zo sociálnych dávok alebo minimálnej mzdy a ak nevlastní viac ako jednu nehnuteľnosť.

neuvádza sa

neuvádza sa
Prípadová

štúdia

Náhrady

Môže strana, ktorá spor vyhrala, získať náhradu trov konania?

Ak sa trovy nenahrádzajú v plnej výške, aká je vo všeobecnosti výška náhrady v percentuálnom vyjadrení?

Ktoré trovy sa nikdy nenahrádzajú?

Existujú prípady, keď sa náklady na právnu pomoc nahrádzajú organizácii, ktorá poskytuje právnu pomoc?

Prípad A

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza sa

Prípad B

ÁNO

Závisí od výsledného rozsudku

Súkromné konzultácie s právnymi zástupcami (mimosúdne náklady)

neuvádza saNáklady na preklad a tlmočenie


Prípadová

štúdia

Preklad

Tlmočenie

Ďalšie náklady, ktoré sú špecifické pre cezhraničné spory

Kedy a za akých podmienok je potrebný?

Približné náklady

Kedy a za akých podmienok je potrebné?

Približné náklady

Opis

Približné náklady

Prípad A

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do

58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.

Prípad B

Keď iba jedna zo zúčastnených strán hovorí po anglicky

34,94 EUR

Uplatňuje sa iba vtedy, ak svedok nehovorí maltským ani anglickým jazykom

Od 11,65 EUR do 58,23 EUR/hod.

Náklady spojené s oznamovaním zúčastnenej strane so sídlom v zahraničí

Závisí od poplatkov, ktoré účtujú iné členské štáty.


Posledná aktualizácia: 02/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Trovy konania - Holandsko

Na tejto stránke nájdete informácie o nákladoch na súdne konanie v Holandsku.

Právny rámec upravujúci poplatky v právnických profesiách

S výnimkou poplatkov splatných entitám poskytujúcim dotovanú právnu pomoc poplatky v Holandsku nie sú regulované.

Fixné náklady

Fixné náklady pre sporné strany v občianskoprávnych konaniach

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákonom o súdnych poplatkoch (v občianskoprávnych konaniach) (Wet griffierechten in burgerlijke zaken) sa stanovuje, že strany sporu v občianskoprávnych konaniach sú povinné zaplatiť súdne poplatky. Súdne poplatky predstavujú poplatky, ktoré sa platia v podateľni súdu (kancelária súdu) pri začatí vášho konania.

Fixné náklady pre sporné strany v trestných konaniach

V rámci holandského trestného práva nie sú pre sporné strany stanovené žiadne fixné náklady na trestné konania. V trestnoprávnych konaniach sa neplatia súdne poplatky.

Fixné náklady pre sporné strany v ústavných konaniach

V rámci holandského právneho systému neexistujú právne predpisy pre ústavné konania pred súdom.

Fáza občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej sa musia uhradiť fixné náklady

V občianskoprávnych konaniach je každý žalobca aj obžalovaný povinný uhradiť fixné náklady. Žalobca je povinný uhradiť súdne poplatky, len čo sa daná vec postúpi súdu, zatiaľ čo obžalovaný je povinný uhradiť poplatky po dostavení sa pred súd.

Fáza trestných konaní, v ktorých musia byť uhradené fixné náklady

V trestnoprávnych konaniach sa neplatia súdne poplatky.

Informácie, ktoré musia právni zástupcovia vopred poskytnúť

Práva a povinnosti strán

V tejto oblasti nie sú stanovené žiadne povinnosti vyplývajúce z práva Holandska. Práva a povinnosti však možno odvodiť z Odkaz sa zobrazí v novom okneEtického kódexu z roku 2018 (Gedragsregels 2018). Viac informácií nájdete na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandskej advokátskej komory (Nederlandse Orde van Advocaten), a to najmä informácie o pravidlách upravujúcich vzťah medzi advokátom a klientom. Pozri aj Odkaz sa zobrazí v novom okneEtický kódex advokátov v Európskej únii, v ktorom sa stanovuje, že snahou advokáta by za každých okolností malo byť dosiahnuť čo najefektívnejšie finančné riešenie klientovho sporu a mal by klientovi poskytnúť poradenstvo v primeranom čase o vhodnosti dosiahnutia dohody a/alebo o alternatívnom riešení sporu. Ak má klient nárok na bezplatnú právnu pomoc alebo právnu pomoc so zníženou sadzbou, advokát je povinný mu túto skutočnosť oznámiť.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá vyhrala súdny spor

V občianskoprávnom konaní musí strana, ktorá vyhrala súdny spor, zaplatiť poplatky za:

 • právnu pomoc (napríklad poplatky právnikovi),
 • odškodnenie alebo kompenzáciu svedkov alebo odborníkov,
 • cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie a
 • ostatné výdavky právneho a mimoprávneho charakteru.

Trovy, ktoré musí zaplatiť strana, ktorá prehrala súdny spor

Strana, ktorá prehrala súdny spor, môže znášať tie isté náklady ako strana, ktorá súdny spor vyhrala, súd však musí vyniesť rozsudok o zaplatení trov strany, ktorá súdny spor vyhrala.

Zdroje trov

Kde nájdem informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o trovách za konania nájdete na webovom sídle venovanom Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej justícii (De Rechtspraak) – Odkaz sa zobrazí v novom oknetáto lokalita poskytuje podrobnejšie informácie o nákladoch na súdne konanie. Rovnako webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom okneprávnych poradenských stredísk (Het Juridisch Loket) obsahuje informácie o takýchto nákladoch.

V akých jazykoch môžem získať informácie o zdrojoch trov v Holandsku?

Informácie o zdrojoch trov v Holandsku sú dostupné len v holandskom jazyku.

Kde nájdem informácie o mediácii?

Informácie o mediácii môžete nájsť na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej justície a webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneprávnych poradenských stredísk. Informácie sú rovnako dostupné aj na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandskej federácie mediátorov (Mediatorsfederatie Nederland) a Odkaz sa zobrazí v novom okneRady pre právnu pomoc (Raad voor Rechtsbijstand).

Kde nájdem ďalšie informácie o trovách?

Webové sídla obsahujúce informácie o trovách

Odkaz sa zobrazí v novom okneZákon o súdnych poplatkoch (v občianskoprávnych konaniach) a ďalšie právne predpisy Holandska možno nájsť okrem iného aj na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej vlády.

Kde nájdem informácie o priemernej dĺžke trvania jednotlivých konaní?

Výročná správa Rady pre súdnictvo (Raad voor de rechtspraak) poskytuje informácie o celkovom trvaní súdnych konaní. Správa je dostupná online na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle holandskej justície.

Daň z pridanej hodnoty

Ako sa sprístupňujú tieto informácie?

Pri uverejňovaní informácií o trovách číselné údaje nezahŕňajú DPH (v prípade, že sa uplatňuje).

Aké sú príslušné sadzby?

Všeobecná sadzba DPH uplatňovaná na tovary a služby je 21%.

Právna pomoc

Platná hranica príjmu v oblasti civilného súdnictva

V prípade, že si nemôžete dovoliť uhradiť náklady na advokáta alebo mediátora, za určitých okolností máte nárok na dotovanú právnu pomoc.

Právna pomoc sa poskytuje iba osobám, ktorých ročný príjem nepresahuje 27 300 EUR (ak ide o slobodnú osobu) alebo 38 600 EUR (ak ide o vydatú ženu/ženatého muža, osoby žijúce v konkubináte alebo rodinu osamelého rodiča s maloletým dieťaťom). Právna pomoc sa neposkytuje osobám,