To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: francoščinanizozemščina.
Swipe to change

Stroški

Belgija

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških v Belgiji.

Vsebino zagotavlja
Belgija

Na tej strani so na voljo informacije o sodnih stroških v Belgiji. Natančnejše podatke o stroških postopka boste našli v študijah primerov:

Družinsko pravo - ločitev

Družinsko pravo - skrbništvo otrok

Družinsko pravo - preživnina

Gospodarsko pravo – pogodba

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Sodni izvršitelji

V civilnih zadevah

Plačila za storitve sodnih izvršiteljev v civilnih in gospodarskih zadevah ureja kraljeva uredba z dne 30. novembra 1976. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 31. decembra 2008.

Besedila in cenik so na voljo na spletni strani Nacionalne zbornice sodnih izvršiteljev Belgije (razdelek „cenik in obrestne mere“, nato pa „vse zadeve“) ali na spletni strani portala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

V kazenskih zadevah

Plačila za storitve sodnih izvršiteljev v kazenskih zadevah urejata kraljeva uredba z dne 28. decembra 1950 in ministrska okrožnica z dne 22. januarja 2009. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 12. januarja 2009.

Besedila in cenik so na voljo na spletni strani Nacionalne zbornice sodnih izvršiteljev Belgije (rubrika „cenik in obrestne mere“, nato pa „kazenske zadeve“) ali na spletni strani portala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

Odvetniki

Plačila za storitve odvetnikov niso zakonsko urejena. Odvetniki jih prosto določajo, o njih pa se lahko dogovorita stranka in odvetnik, vendar v razumnih mejah. Odvetniška zbornica lahko nadzira, da odvetnik teh meja ne preseže.

Obstaja več načinov obračuna: urna postavka, plačilo glede na storitev, plačilo glede na vrednost zadeve (odstotek vrednosti spora)… Dogovor o plačilu, povezan izključno z izidom spora, je prepovedan v skladu s členom 446b belgijskega Sodnega zakonika. Odvetnik mora predhodno svojo stranko obvestiti o načinu obračunavanja plačil za svoje storitve. Plačila za storitve odvetnikov so izvzeta iz sistema DDV v Belgiji.

Fiksni pravni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Sodne takse v Belgiji so fiksne. Stroški se spreminjajo glede na sodišče, pred katerim poteka postopek, in glede na stopnjo postopka (prva stopnja ali prizivna stopnja).

Strošek sodnega postopka se imenuje „sodna taksa“ in je naveden v členu 1017 in naslednjih členih Sodnega zakonika. V členu 1018 so podrobno navedeni stroški, ki sodijo v sodne takse. Sodne takse zajemajo:

 • različne pristojbine, sodne in registracijske takse. Pristojbine obsegajo stroške vpisa v sodni koledar, priprave in pošiljanja in so podrobno navedene v zakonu o dajatvah za vpis, hipoteko in sodnih taksah v členu 268 in naslednjih členih;
 • stroški, pristojbine in nadomestila v zvezi s sodnimi listinami;
 • stroški izdaje sodbe;
 • stroški preiskovalnih ukrepov, vključno s stroški prič in izvedencev. Kraljeva uredba z dne 27. julija 1972 določa višino takse in povračila stroškov za priče;
 • potni stroški in stroški bivanja sodnikov, sodnih uradnikov in strank, če njihovo potovanje odredi sodnik, in stroški listin, če so bile sestavljene izključno za postopek;
 • stroški postopka, določeni v členu 1022;
 • honorarji, nagrade in stroški mediatorja, imenovanega v skladu s členom 1734.

Člen 1019 določa, da pristojbine za registracijo, ki spadajo med sodne takse, vključujejo:

 • splošno fiksno pristojbino,
 • posebne fiksne pristojbine in
 • sodne takse za obsodilne sodbe ter sodbe glede unovčenja ali zasega gotovine ali vrednostnih papirjev.

V nekaterih primerih, če tožeča stranka ali posrednik v postopku ni Belgijec in če je tožena stranka Belgijec, slednja lahko zahteva, da tožeča stranka ali posrednik plača kavcijo, s katero jamči plačilo odškodnine in obresti, ki izhajajo iz postopka, razen če ni v mednarodni pogodbi določena oprostitev in v posebnih primerih. To določa člen 851 Sodnega zakonika.

Upoštevati je treba tudi morebitne stroške sodnega izvršitelja, odvetnikov (glej zgoraj), prevajalcev in tolmačev (glej spodaj).

Faza civilnega postopka, v kateri mora stranka plačati fiksne stroške

Nekatere stroške je treba plačati pred vložitvijo tožbe. To je sodna taksa, ki se zaračuna ob vpisu v sodni koledar.

Stroški, ki nastanejo med postopkom, se praviloma zaračunajo med postopkom.

Za nekatere stroške je potrebno oblikovati rezervo. Izvedenci se tako plačajo iz rezerve, ki jo oblikuje stranka, ki je zahtevala pripravljalno preiskavo. Tudi člen 953 določa, da mora stranka, ki zahteva zaslišanje priče, pred zaslišanjem pri sodnem uradniku vplačati polog, ki predstavlja znesek takse in povračila stroškov (potni stroški,…).

Sodne stroške lahko vnaprej plača tudi odvetnik in se nato vključijo v njegove stroške in honorar.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški vseh strank v kazenskem postopku

Vprašanje fiksnih stroškov v kazenskih postopkih urejajo člen 91 in naslednji členi Kraljeve uredbe z dne 28. decembra 1950.

Faza kazenskega postopka, v kateri mora stranka plačati fiksne stroške

Vprašanje fiksnih stroškov v kazenskih postopkih urejajo člen 91 in naslednji členi Kraljeve uredbe z dne 28. decembra 1950.

Sodni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Edini stroški, ki se zaračunavajo strankam v ustavnem postopku, so stroški poštnine za priporočeno pošiljko.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki (odvetniki)

Informacije o pravicah in obveznostih strank

Pravila deontologije odvetnikom nalagajo, da obveščajo svoje stranke in jim svetujejo. To pomeni, da odvetnik svoji stranki zagotovi informacije v zvezi z njenimi pravicami in obveznostmi.

Odvetnik mora med drugim svoje stranke obvestiti o načinu obračunavanja svojih honorarjev.

Viri informacij o sodnih stroških

Kje je mogoče najti informacije o sodnih stroških v Belgiji?

Informacije o tem so na voljo na spletni strani Zvezne javne službe za pravosodje, na spletni strani Komisije za modernizacijo pravnega reda (razdelek „pravne informacije“) ali na spletnih straneh različnih pravosodnih poklicev.

Podobne informacije je mogoče najti tudi v predpisih ali v tajništvu sodišča oziroma pri odvetniku.

V katerih jezikih je mogoče dobiti informacije o sodnih stroških v Belgiji?

Te informacije so na voljo v nizozemskem in francoskem jeziku.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletni strani Zvezne javne službe za pravosodje (razdelek „publikacije“) in na spletni strani Zvezne komisije za mediacijo.

Kje najti druge informacije o stroških?

Spletna stran o sodnih stroških

Glej zgoraj.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju postopka?

Odvetnik vam lahko da nekaj informacij o oceni trajanja vašega postopka. To je odvisno od vrste postopka in od sodišča, pred katerim želite sprožiti postopek.

Kje najti informacije o celotnih povprečnih stroških postopka?

Odvetnik vam lahko da nekaj informacij o oceni stroškov vašega postopka. To je odvisno od vrste postopka in od sodišča, pred katerim želite sprožiti postopek.

Davek na dodano vrednost (DDV)

Kje najti informacije o tem? Kakšne so veljavne stopnje?

Objavljene informacije o stroških ne vključujejo DDV. Veljavna stopnja DDV je 21 %.

Pravna pomoč

Kakšni so dohodkovni pragovi za upravičenost do pravne pomoči v civilnih zadevah?

To področje urejajo člen 508/1 in naslednji členi belgijskega Sodnega zakonika.

Primarna pravna podpora je brezplačna za vse. Obsega prvi pravni nasvet za boljšo seznanitev:

 • praktične informacije,
 • pravne informacije,
 • prvo mnenje ali napotilo na specializirano organizacijo.

Ta prvi nasvet zagotovijo pravni strokovnjaki in je popolnoma brezplačen ne glede na vaše dohodke.

Sekundarna pravna podpora omogoča osebam, katerih dohodki ne zadoščajo za stroške odvetnika, da prejmejo brezplačno ali deloma brezplačno pomoč odvetnika. Odvetnik vam pomaga, tako da vam svetuje in vas zastopa. Kraljeva uredba z dne 18. decembra 2003 določa pogoje popolnoma ali delno brezplačne sekundarne pravne podpore in pravne pomoči.

Upravičenci do popolnoma brezplačne pravne pomoči zaradi svojega socialnega položaja so:

 • samske osebe, katerih mesečni neto dohodek je nižji od 944 EUR;
 • samske osebe z vzdrževano osebo, katerih mesečni neto dohodek je nižji od 1 213 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo);
 • osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu (z zakonskim partnerjem ali drugo osebo) in katerih mesečni neto dohodek gospodinjstva je nižji od 1 213 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo);
 • osebe, upravičene do dodatka za socialno integracijo ali socialne pomoči;
 • osebe, upravičene do zajamčenega dohodka za starejše osebe (GRAPA);
 • osebe, upravičene do nadomestil dohodka za invalide, ki ne prejemajo dodatka za integracijo;
 • osebe z vzdrževanimi otroki, ki prejemajo družinske dajatve;
 • najemniki socialnih stanovanj, ki v flamski regiji in regiji glavnega mesta Bruslja plačujejo najemnino v višini polovice osnovne najemnine ali ki v valonski regiji plačujejo minimalno najemnino;
 • mladoletne osebe;
 • tuji državljani ob vložitvi prošnje za ureditev statusa prebivališča ali upravne ali sodne pritožbe proti odredbi, izdani v skladu z zakoni o vstopu na ozemlje, prebivanju, stalni naselitvi in izgonu tujcev;
 • prosilci za azil ali osebe, ki vložijo izjavo ali prošnjo za priznanje statusa begunca ali razseljene osebe;
 • oseba, vključena v postopek skupne poravnave dolgov ali ki želi vložiti prošnjo za skupno poravnavo dolgov.

Upravičenci do brezplačne pravne podpore zaradi domneve o nezadostnih dohodkih (domnevi je mogoče nasprotovati) :

 • osebe v priporu ali osumljenci, za katere zakon določa takojšnje sojenje in za katere se domneva, razen če ni dokazano nasprotno, da nimajo zadostnih sredstev;
 • duševni bolniki, za katere velja ukrep, določen v zakonu z dne 26. junija 1990 o zaščiti duševnih bolnikov, za katere se domneva, razen če ni dokazano nasprotno, da nimajo zadostnih sredstev;
 • obtoženci, za katere zakon določa takojšnje sojenje.

Storitev bo delno brezplačna (odvetnik v tem primeru lahko zahteva manjši znesek, da pokrije svoje stroške) za:

 • samske osebe, katerih mesečni neto dohodek znaša od 944 EUR do 1 213 EUR;
 • samske osebe z vzdrževano osebo, katerih mesečni neto dohodek znaša od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo);
 • osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z zakoncem ali drugo osebo in katerih mesečni neto dohodek na gospodinjstvo znaša od 1 213 EUR do 1 480 EUR (+163,47 EUR na vzdrževano osebo).

Zgoraj navedeni zneski se usklajujejo letno glede na indeks cen življenjskih potrebščin.

Pravna pomoč je povezana s sodnimi stroški. Če stranka nima zadostnih sredstev za plačilo sodnih stroškov, se lahko sama ali prek svojega odvetnika, obrne na urad za pravno pomoč. Glede na stopnjo plačilne nesposobnosti je lahko v celoti ali delno oproščena plačila stroškov sodnega izvršitelja, izvedenca itd. To urejajo člen 664 in naslednji členi Sodnega zakonika.

Kakšni so pogoji za pridobitev pravne pomoči za obdolžence v kazenskem postopku ali žrtve oziroma obtožence kaznivega dejanja?

Pogoji za pridobitev pravne pomoči za obdolžence v kazenskem postopku ali žrtve oziroma obdolžence kaznivega dejanja so enaki, kot so navedeni zgoraj.

Ali obstajajo brezplačni postopki?

Da, na primer postopek za skupno poravnavo dolgov ali možnost nastopanja pred sodiščem brez stroškov.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

V civilnih in gospodarskih zadevah

Po izreku sodbe stroške, zajete v sodni taksi (stroški izvršitelja, izvedencev, sodišč,…), v skladu s členom 1017 in naslednjimi členi praviloma poravna stranka, ki v pravdi ne uspe.

Stranka, ki je pravdo izgubila, krije pavšalni znesek stroškov in honorarjev odvetnika stranke, ki je v pravdi zmagala. To se imenuje „odvetniški honorar“(indemnité de procédure), pavšalni znesek pa se izračuna po lestvici, določeni glede na zneske pravde. Ni nujno, da ta znesek pokrije celotne stroške honorarjev. Kraljeva uredba z dne 26. oktobra 2007 določa zneske tega „odvetniškega honorarja“. Ti zneski vključujejo najvišje in najnižje dovoljene, sodnik pa v okviru tega oceni znesek honorarja.

V nekaterih primerih je mogoče, da sodišče od stranke, ki je v pravdi izgubila, ne zahteva plačila sodnih taks, temveč to vprašanje uredi drugače (delitev stroškov,…).

V kazenskih zadevah

V primeru obsodbe obdolžencev in civilno odgovornih oseb ti praviloma nosijo stroške postopka, kakor tudi povrnitev stroškov postopka (pavšalni znesek stroškov in honorarjev odvetnika stranke, ki je v postopku uspela – glej zgoraj v civilnih in gospodarskih zadevah). Če pa obdolženci in civilno odgovorne osebe niso obsojene in v pravdi izgubi oškodovanec, se od slednjega lahko ali se mora zahtevati celotno ali delno plačilo stroškov postopka državi in obdolžencu, kakor tudi postopkovne odškodnine. V nekaterih primerih stroške postopka plača država. Ta pravila so navedena v Zakoniku o kazenski preiskavi.

Nagrade izvedencem

V civilnih in gospodarskih zadevah

Nagrade izvedencem niso zakonsko urejene in slednji prosto določajo višino svojih honorarjev. Sodnik te honorarje nadzoruje v neznatni meri (ukrepa lahko v primeru nesoglasja med strankama in izvedencem), ne obstaja pa pravni dokument, ki bi določal višino nagrad izvedencem. Ta način je urejen v členu 987 in naslednjih členih Sodnega zakonika in v Kraljevi uredbi z dne 24. maja 1933.

Kraljeva uredba z dne 14. novembra 2003 pa določa višino honorarjev in stroške za izvedence, ki jih imenujejo delovna sodišča v okviru priprave zdravstvenih izvedenskih mnenj glede:

 • sporov, povezanih z dodatki za invalide,
 • družinskih dodatkov za zaposlene in samozaposlene,
 • zavarovanja za primer brezposelnosti in
 • obveznega zdravstvenega in invalidskega zavarovanja.

V kazenskih zadevah

Nagrade izvedencem v kazenskih zadevah urejata Kraljeva uredba z dne 28. decembra 1950 in ministrska okrožnica z dne 22. januarja 2009. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 12. januarja 2009.

Ustrezna besedila najdete na spletni strani Komisije za modernizacijo pravnega reda (razdelek „pravne informacije“ – „izvedenci“ – „tarife“ – „sodni stroški“) ali na spletni strani portala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Med postopkom se lahko zgodi, da je treba poklicati prevajalca ali tolmača. Tak primer je, kadar se predložijo dokumenti v jeziku, ki ni jezik postopka, ali kadar se priča izraža v drugem jeziku. Enako velja tudi v primeru, ko ena stranka govori jezik, ki ni jezik postopka, in ne razume jezika postopka ali pa sodnik ne razume jezika, ki ga ta stranka uporablja. Veljavna pravila so navedena v zakonu z dne 15. junija 1935 o uporabi jezikov v sodnih zadevah.

V kazenskih zadevah

Nagrade prevajalcem in tolmačem v kazenskih postopkih urejata Kraljeva uredba z dne 28. decembra 1950 in ministrska okrožnica z dne 22. januarja 2009. Cenik za leto 2009 je bil objavljen v Moniteur belge z dne 12. januarja 2009.

Ustrezna besedila najdete na spletni strani Komisije za modernizacijo pravnega reda (razdelek „pravne informacije“ – „izvedenci“ – „tarife“ – „sodni stroški“) ali na spletni strani portala belgijske sodne oblasti (razdelek „zakonodaja“).

Sorodne povezave

Zvezna javna službe za pravosodje

Komisija za modernizacijo pravnega reda

Sorodni dokumenti

Poročilo Belgije o študiji preglednosti stroškov PDF (829 Kb) en

Zadnja posodobitev: 21/12/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.