Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščinačeščinadanščinanemščinaestonščinagrščinaangleščinafrancoščinaitalijanščinalatvijščinalitovščinaportugalščina.
Swipe to change

Stroški

Bolgarija

Na tej strani so podatki o stroških sodnih postopkov v Bolgariji.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravniki

V členu 36 bolgarskega Zakona o odvetništvu (zadnja različica SG 69/5. 8. 2008) je določeno:

 1. Odvetniki imajo pravico do plačila za opravljeno delo.
 2. O znesku honorarja se dogovorita odvetnik in stranka. Ta mora biti pravičen in utemeljen in ne sme biti nižji od zneska, ki je predviden za določeno delo (uredba vrhovne odvetniške zbornice).
 3. Če ni pogodbe, znesek na zahtevo odvetnika ali stranke določi odvetniška zbornica (uredba vrhovne odvetniške zbornice).
 4. Lahko se določi fiksni znesek in/ali znesek, izražen v odstotkih glede na znesek, ki bi ga glede na izid postopka lahko določilo sodišče. To ni mogoče v kazenskih zadevah in v civilnih zadevah, v katerih je prisoten moralni interes.

V členu 38 je določeno:

 1. Odvetniki lahko nudijo pravno pomoč in sodelovanje:
 • posameznikom, ki so upravičeni do preživnine;
 • osebam v finančnih težavah;
 • sorodnikom, prijateljem ali drugim odvetnikom.
 1. V takšnih primerih je odvetnik upravičen do plačila, če sodišče odloči, da mora stroške kriti nasprotna stran v postopku. Znesek, ki ga določi sodišče in plača druga stranka, ne sme biti nižji od predvidenega zneska (člen 36(3) odredbe).

Plačilo (honorar) se določi v skladu z odredbo vrhovne odvetniške zbornice št. 1 iz leta 2004: Najnižji honorarji so:

 1. honorarji za svetovanje, posredovanje informacij ter pripravo dokumentov in pogodb:
 • fiksni honorarji – približno od 10 do 300 EUR;
 • glede na materialni interes v zadevi, fiksni honorarji (približno od 75 do 350 EUR) + odstotek glede na materialni interes (od 0,1 do 1%).
 1. Stroški v civilnih in upravnih postopkih na eni instanci:
 • fiksni honorarji (približno od 50 do 250 EUR)
 • glede na materialni interes v zadevi, fiksni honorarji (približno od 50 do 325 EUR) + odstotek glede na materialni interes (od 2 do 6%).
 1. Za postopke v zvezi z izvrševanjem sodnih odločb
 • polovični znesek honorarja v razdelku 2.
 1. Honorarji v kazenskih in upravnih postopkih sankcij na eni instanci (samo fiksni honorarji):
 • v predhodnem postopku, približno 150 EUR;
 • v postopku na sodišču – približno od 150 do 900 EUR, odvisno od resnosti domnevnega kaznivega dejanja;
 • pri disciplinskem postopku, 75 EUR
 1. honorarji v postopkih v skladu s posebnimi zakoni (zaščita otrok, družinsko pravo, nasilje v družini, izročitev in evropski nalog za prijetje ipd.)
 • samo fiksni honorarji (približno od 75 do 125 EUR)

Sodni izvršitelji

Od leta 2006 so sodni izvršitelji v Bolgariji zasebni izvršilni organi in državni uslužbenci, Za katere se uporabljajo predpisane tarife.

 1. Honorarji državnih uslužbencev so določeni v oddelku II tarif državnih stroškov, ki jih zaračunavajo sodišča v skladu z zakonom o pravdnem postopku iz leta 2008.
 2. Honorarji zasebnih izvršilnih organov so določeni v členu 78 zakona o zasebnih izvršilnih organih ter tarifah za honorarje in stroške izvršitve iz zakona o zasebnih izvršilnih organih.

Tarife so v obeh primerih enake.

Zasebni izvršilni organi zaračunavajo dodatnih petdeset odstotkov standardne tarife za vročanje dokumentov na nedelovne dneve in med prazniki, poštno pošiljanje pozivov ter pripravo kopij pritožb, obvestil in dokumentov.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Stroški civilnih postopkov so določeni v oddelku I tarif stroškov, ki jih zaračunavajo sodišča v skladu z zakonom o pravdnem postopku iz leta 2008). Stroški so naslednji:

 • civilna tožba znaša štiri odstotke zahtevanega zneska, vendar ne manj kot 25 EUR;
 • zahtevki za povračilo nematerialne škode znašajo do 40 EUR, vendar ne manj kot 15 EUR;
 • razveza (vključno s sporazumno razvezo) znaša dva odstotka skupnega triletnega deleža obeh strank (v skladu z dogovorom o razdelitvi zakonske lastnine in določitvi preživnine);
 • izvršba znaša dva odstotka glede na materialni interes, vendar ne manj kot 12,5 EUR;
 • postopki v zvezi s posvojitvami znašajo 12,5 EUR;
 • zavarovanje nedotakljivosti zahtevanega imetja znaša20 EUR;
 • zavarovanje dokazov znaša 10 EUR;
 • zadeve v zvezi s plačilno nesposobnostjo znašajo 25 EUR za samostojni poslovni subjekt in 125 EUR za podjetje;

V kateri fazi civilnega postopka je treba plačati fiksne stroške?

Stroške je treba plačati pred začetkom postopka ali izvedbo zahtevane naloge (člen 76 zakona o pravdnem postopku).

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Stroški in honorarji v kazenskih postopkih so določeni v zakonu o kazenskem postopku:

Člen 187: Kritje stroškov

 1. Stroške kazenskega postopka je treba – razen v zakonsko določenih primerih – kriti z zneski, opredeljenimi v proračunu zadevne institucije.
 2. V kazenskih zadevah, ki jih sodišče obravnava na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, mora zasebni tožnik predhodno plačati predvidene stroške. Če ti niso poravnani, je treba zasebni tožeči stranki določiti sedemdnevni rok za plačilo.
 3. V postopku na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, ki je bila vložena na sodišču, je treba stroške za pridobitev dokaznih predlogov, ki jih je na sodišču vložila tožena stranka, poravnati iz proračunskih sredstev sodišča.

Fiksni stroški kazenskih postopkov so določeni v tarifi št. 1 iz Zakona o stroških, ki jih zaračunavajo sodišča, tožilci, preiskovalne službe in ministrstvo za pravosodje, kakor je bil nazadnje spremenjen leta 2005:

 • postopki na podlagi pritožb zasebne narave: 6 EUR;
 • zasebne pritožbe v kazenskih postopkih zasebne narave: 2,5 EUR;
 • zahtevki za rehabilitacijo v primeru nerešenih zadev: 3 EUR.

V kateri fazi kazenskega postopka je treba plačati fiksne stroške?

Navedene stroške mora predhodno plačati zasebna tožeča stranka (v skladu z zakonom o kazenskem postopku). Če niso poravnani, je treba zasebni tožeči stranki določiti sedemdnevni rok za plačilo.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V bolgarskem pravnem sistemu ni ustavnih postopkov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki

Pravice in obveznosti strank

V členu 40(3) zakona o odvetništvu je določeno, da "morajo odvetniki ustrezno obvestiti stranke o njihovih pravicah in obveznostih". Čeprav ni izrecno določeno, da morajo obvestiti stranke o predvidenih stroških sodnih postopkov, je ta obveznost določena v kodeksu odvetniške poklicne etike.

Pravna podlaga za določitev stroškov

Kje lahko najdete informacije o pravni podlagi za določitev stroškov v Bolgariji?

Fizične in pravne osebe, ki želijo vložiti tožbo na sodišču, nimajo na voljo javnih informacij o stroških postopkov, ker ni ne uradne ali neuradne spletne strani s tovrstnimi informacijami niti drugega javnega organa, ki bi zagotavljal takšne zbrane informacije. Zato so stranke odvisne predvsem od odvetnikov.

Kljub temu pa lahko državljani stroške predvidijo na podlagi predpisov o honorarjih in stroških pravnih postopkov, objavljenih na javnih spletnih straneh: nacionalna zakonodaja, spletna stran vrhovne odvetniške zbornice, spletna stran vrhovnega sodnega sveta in spletna stran nacionalne službe za pravno pomoč. Vse navedene strani so trenutno na voljo samo v bolgarskem jeziku.

V katerih jezikih so na voljo informacije o določitvi stroškov v Bolgariji?

Vse navedene strani so trenutno na voljo samo v bolgarskem jeziku.

Kje najti informacije o mediaciji?

Te informacije so na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Na spletni strani vrhovnega sodnega sveta lahko najdete letna in polletna/šestmesečna poročila o dejavnosti sodišč na vseh ravneh. Objavljene so informacije o zaključenih zadevah v zadnjih treh oziroma šestih mesecih, v enem oziroma dveh letih in v daljšem obdobju. V statističnih podatkih vrhovnega sodnega sveta je vključena analiza in informacije o povprečnem trajanju sodnih postopkov v civilnih, kazenskih in upravnih zadevah.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

V tej zvezi ni na voljo uradnih informacij.

Davek na dodano vrednost

Kje najti informacije? Katere stopnje se uporabljajo?

DDV je v skladu z navedenimi tarifami in predpisi vključen v stroških.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag, ki se uporablja na področju civilnega pravosodja

V skladu z zakonom o pravni pomoči, veljajo na področju civilnega pravosodja in v kazenskih zadevah enaki pogoji (kot je navedeno v nadaljnjem besedilu):

Člen 22:

 • Pravna pomoč (v skladu s členom 21(1) in (2)) je zagotovljena osebam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev mesečnih prejemkov socialnega varstva (v skladu s postopkom, določenim v predpisih o izvajanju zakona o socialni pomoči), in osebam v posebnih institucijah, ki zagotavljajo socialno pomoč.
 • Pravna pomoč (v skladu s členom 21(1) in (2)) mora biti zagotovljena rejniški družini ter družini ali prijateljem in sorodnikom, pri katerih živi otrok (v skladu s postopki, določenimi v zakonu o varstvu otrok).
 • Odločbo o namestitvi otroka mora potrditi direktor direktorata za socialno pomoč ali sodišče s sodno določbo. Osebe, ki so v skladu s postopkom iz predpisov o uporabi zakona o socialni pomoči upravičene do mesečne socialne pomoči, pa zanjo niso zaprosile, morajo Nacionalni službi za pravno pomoč predložiti potrdilo direktorja direktorata za socialno pomoč, iz katerega je razvidno, da je oseba upravičena do mesečnih prejemkov socialne pomoči.

V civilnih in upravnih zadevah so še dodatne zahteve:

Člen 23:

 1. V civilnih in upravnih zadevah se pravna pomoč odobri na podlagi dokazov, ki jih predložijo pristojni organi, če sodišče presodi, da stranka ne more plačati odvetniškega honorarja. Pri tem sodišče upošteva:
 • dohodke osebe ali družine;
 • premoženjsko stanje, ki je potrjeno v izjavi;
 • družinske razmere;
 • zdravstveno stanje;
 • zaposlitveni status;
 • starost;
 • druge preverjene okoliščine.

Dohodkovni prag, ki se uporablja za tožene stranke na področju kazenskega pravosodja

Poleg meril, ki se uporabljajo v kazenskih zadevah (člen 22 navedenega zakona o pravni pomoči), se uporabljajo še naslednja merila:

Člen 23:

 1. Pravna pomoč (iz člena 21(3)) vključuje zadeve, v katerih je obvezna obramba ali pravno zastopstvo.
 2. Sistem pravne pomoči mora poleg tega vključevati zadeve, v katerih osumljena, obdolžena ali obtožena oseba, tožena stranka ali stranka v kazenskem, civilnem ali upravnem postopku, ki ne more plačati odvetniškega honorarja, želi pravno pomoč in je to v interesu pravice.
 3. V kazenskih zadevah o tem presoja ustrezni organ na podlagi premoženjskega stanja osebe/tožene stranke, ki ne more plačati odvetniških storitev.

Dohodkovni prag, ki se uporablja za žrtve/oškodovance na področju kazenskega pravosodja

Uporablja se enak dohodkovni prag kot za druge stranke v kazenskih postopkih (glej prejšnji odstavek).

Ostali pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči žrtvam/oškodovancem

V zakonu ni nobenih posebnih pogojev za žrtve/oškodovance. Uporabljajo se splošni predpisi o pravni pomoči v kazenskih zadevah (člena 22 in 23 zakona o pravni pomoči).

Ostali pogoji v zvezi z odobritvijo pravne pomoči toženim strankam

V zakonu ni nobenih posebnih pogojev, ki bi se nanašali na tožene stranke. Uporabljajo se splošni predpisi o pravni pomoči v kazenskih zadevah (člena 22 in 23 zakona o pravni pomoči).

Brezplačni sodni postopki

Člen 83: Oprostitev plačila stroškov in izdatkov

 1. Plačila stroškov in izdatkov so oproščeni:
 • vlagatelji tožb – delavci, zaposleni in osebe, ki sodelujejo v kolektivnih tožbah v delovno-pravnih razmerjih;
 • vlagatelji zahtevkov za preživnino;
 • udeleženi v tožbah, ki jih vloži tožilstvo;
 • vlagatelji zahtevkov za povračilo škode, povzročene v kaznivem dejanju, v zvezi s katerim je že bila izdana pravnomočna sodba;
 • imenovani posebni predstavniki stranke, katere naslov ni znan.
 1. Plačila stroškov in izdatkov so oproščene fizične osebe, za katere sodišče presodi, da nimajo zadostnih virov za njihovo plačilo. Pri tem sodišče upošteva
 • prihodke osebe ali njene družine;
 • premoženjsko stanje, ki je potrjeno v izjavi;
 • družinski status osebe;
 • zdravstveno stanje;
 • zaposlitveni status;
 • staros;t
 • druge ustrezne okoliščine.
 1. V primerih iz prvega in drugega odstavka je treba  stroške postopkov plačati iz proračunskih sredstev sodišča.

Člen 84: Oprostitev v posebnih primerih

Sodne stroške morajo plačati naslednji subjekti, ki so oproščeni plačila državnih pristojbin:

 1. države in državne institucije, razen v primerih, ki se nanašajo na zasebno lastnino države, in tožbah v zvezi s terjatvami in pravicami, ki izhajajo iz zasebne lastnine države (sprem.  – uradni list 50/08, velja od 1. marca 2008; spremenjen z odločbo Vrhovnega ustavnega sodišča v zadevi št. 3 iz leta 2008 – uradni list 63/08).
 2. bolgarski Rdeči križ
 3. občine, razen v zahtevah v zvezi s terjatvami in pravicami, ki izhajajo iz zasebne lastnine občine – zasebna lastnine občin.

Kdaj mora stranka, ki je v postopku izgubila, plačati stroške uspešne stranke?

Civilne zadeve

Člen 78: Plačilo stroškov

 1. Stroške tožeče stranke (tudi stroške postopka in odvetniški honorar, če je uporabila njegove storitve), ki so sorazmerni s prisojenim zneskom terjatve, mora plačati tožena stranka.
 2. Če je tožba neutemeljena, mora stroške plačati tožeča stranka.
 3. Tožena stranka ima tudi pravico zahtevati povračilo stroškov v sorazmerju z delom zahteve, ki ni bila sprejeta.
 4. Tožena stranka je poleg tega upravičena do povračila stroškov, če je postopek končan.
 5. Če je odvetniški honorar glede na resnično pravno in dejansko težavnost primera previsok, lahko sodišče na zahtevo nasprotne stranke prisodi nižji znesek, ki pa ne sme biti nižji od najnižjega določenega zneska (v skladu s členom 36 zakona o odvetništvu).
 6. Če v zadevi zmaga oseba, ki je oproščena plačila državnih pristojbin ali stroškov postopka, mora vse zapadle pristojbine in stroške poravnati tožena stranka. Zadevne zneske plača sodišče.
 7. Če je zahteva osebe, ki je uveljavila brezplačno pravno pomoč, priznana, odvetniški honorar, ki se določi glede na sprejeti del zahteve, plača državni urad za pravno pomoč. Če oseba, ki je uveljavila brezplačno pravno pomoč, izgubi tožbo, mora plačati stroške v sorazmerju z zavrnjenim delom zahteve.
 8. Pravne osebe in samostojni podjetniki imajo prav tako pravico do povračila odvetniškega honorarja, če jih zastopa zaposleni v funkciji pravnega svetovalca.
 9. Če se postopek konča sporazumno, je tožeča stranka upravičena do povračila polovice plačanih državnih pristojbin. Če ni dogovorjeno drugače, veljajo stroški postopka in sporazum.
 10. Tretji osebi* se v primeru posredovanja ne pripišejo stroški, vendar mora plačati stroške postopka, ki ga je vodila.
 11. Če v postopku sodeluje tožilec, se stroški povrnejo državi ali pa jih mora država plačati.

*Tretja oseba je ločena pravdna stranka v civilnem postopku s posebnimi pravicami in dolžnostmi, opredeljenimi v zakonu o pravdnem postopku.

Kazenske zadeve

Zakon o kazenskem postopku – stroški in osebni prejemki

Člen 187: kritje stroškov

 1. Stroške kazenskega postopka je treba – razen v zakonsko določenih primerih – kriti z zneski, opredeljenimi v proračunu zadevne institucije.
 2. V kazenskih zadevah, ki jih sodišče obravnava na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, mora stroške predhodno poravnati zasebni tožnik. Če ti niso poravnani, je treba zasebni tožeči stranki določiti sedemdnevni rok za plačilo.
 3. V postopku na podlagi tožbe žrtve/oškodovanca, ki je bila vložena na sodišču, je treba stroške za pridobitev dokaznih predlogov, ki jih je na sodišču vložila tožena stranka, poravnati iz proračuna sodišča.

Člen 188: Določitev stroškov

 1. Višino stroškov določi sodišče ali pristojni organ v predhodnem postopku.
 2. Honorar prič (delavcev ali zaposlenih) določi sodišče.

Člen 189: Odločba o določitvi stroškov

 1. Ob razglasitvi sodbe ali izdaji odločbe sodišče odloči glede plačila stroškov.
 2. Stroške prevajanja v predhodnem postopku krije zadevni organ, stroške prevajanja med sodnim postopkom pa sodišče.
 3. Če je obtožena stranka spoznana za krivo, ji sodišče prisodi plačilo sodnih stroškov, med drugim tudi odvetniškega honorarja in ostalih stroškov zagovornika, ki je bil določen po uradni poti. Ti stroški vključujejo stroške zasebnega tožilca in civilne tožeče stranke, če je slednja vložila tozadevno zahtevo. Pri več obsojenih osebah sodišče določi delež stroškov, ki ga mora poravnati vsaka izmed njih.
 4. Če je obtožena stranka v določenih točkah obtožnice spoznana za nedolžno, ji sodišče naloži samo plačilo tistih stroškov, ki so nastali v zvezi s točkami obtožnice, v katerih je bila spoznana za krivo.

Člen 190: Prisoditev stroškov

 1. Če je obtoženec oproščen ali je kazenski postopek zaključen, vse stroške kazenskega postopka, ki se odvija po uradni dolžnosti, poravna država, v tožbi, ki jo vloži žrtev, pa tožeča stranka.
 2. Sodišče prve stopnje mora za poravnavo stroškov izdati sklep o izvršbi.

Honorarji izvedencev

V zakonu o pravdnem postopku je opredeljeno splošno pravilo o honorarjih izvedencev v pravdnih postopkih.

Člen 75: Določitev stroškov

"…honorarje izvedencev določi sodišče, pri čemer upošteva opravljeno delo in nastale stroške."

Odredbo št. 1/2008 o registraciji, kvalifikacijah in honorarju izvedencev je izdal vrhovni sodni svet in velja v civilnih, kazenskih in upravnih zadevah. Višino honorarja izvedencev morajo po členu 29 določiti organi, ki odločajo o strokovnosti, pri tem pa upoštevajo:

 1. zapletenost naloge,
 2. strokovno usposobljenost in kvalifikacije strokovnjaka,
 3. čas, ki je potreben za izpolnitev naloge,
 4. količino opravljenega dela,
 5. neizogibne stroške, kot so denimo stroški uporabljenega materiala, potrošniškega materiala, orodja, opreme itd.in
 6. druge pogoje, ki vplivajo na opravljanje dela, kot so denimo spoštovanje rokov, dodatno delo izven uradnega delovnega časa in med prazniki itd.

Honorar prevajalcev in tolmačev

Civilne zadeve

Predpisi, ki veljajo za strokovnjake, veljajo tudi za prevajalce – glej prejšnji odstavek.

Kazenske zadeve

Zakon o kazenskemu postopku: člen 189(2)

Stroške prevajanja v predhodnem postopku krije zadevni organ, stroške prevajanja med sodnim postopkom pa sodišče.

Sorodni dokumenti

Poročilo Bolgarije o študiji preglednosti stroškov PDF (566 Kb) en

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.