Stroški

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

V Republiki Ciper zaposleni v pravniških poklicih niso razdeljeni na različne kategorije (tj. zastopnike, zagovornike, odvetnike in pravnike). Vsi zaposleni v pravniških poklicih, ki so vneseni v register odvetnikov, imajo pravico nastopati pred nacionalnimi sodišči in se na splošno ukvarjati s pravom. To velja ne glede na dejstvo, ali ima odvetnik v tujini naziv pravnega zastopnika ali zagovornika. Za vse, ki opravljajo pravniški poklic, se uporablja izraz „odvetnik“.

Odvetniki (Δικηγόροι)

Plačila za pravne storitve so določena na podlagi lestvice sodnih stroškov, ki jo je odobrilo vrhovno sodišče (Ανώτατο Δικαστήριο).

Za zunajsodne storitve se uporabljajo lestvice, ki določajo minimalno plačilo za pravne storitve.

Odvetnik se lahko s stranko v obeh primerih dogovori za višje plačilo.

Pri sodnih primerih je to treba uradno razglasiti.

Na Cipru sta dve vrsti sodnih izvršiteljev:

  1. sodni izvršitelji v zasebnem sektorju, ki izročajo sodne listine, in
  2. sodni izvršitelji, ki so javni uslužbenci, pristojni za dokončanje postopkov za izvršitev sodnih odločb (npr. odredb o zasegu in prodaji premičnega premoženja).

Plačila sodnim izvršiteljem v zasebnem sektorju za izročanje listin se izračunajo na podlagi razdalje do naslova vročitve.

Sodni izvršitelji, ki so javni uslužbenci, dobivajo mesečno plačo. Stranke v sodnem postopku, ki zaprosijo za izvršilne ukrepe, plačajo pristojbino za kolek v znesku, ki je določen v poslovniku in je odvisen od vrste izvršilnega ukrepa in zneska, ki ga želijo pobrati.

Predpisane takse

Predpisane takse za civilne postopke

Predpisane takse za stranke v civilnih postopkih

Začetni stroški za sodne takse so predpisani na podlagi lestvice vlog ali nekega drugega postopka in se plačajo ob predložitvi vloge. Sodne takse niso predpisane kot točno določen znesek; odvisne so od poteka zadeve in izračunane na podlagi odobrene lestvice.

Kdaj v civilnem postopku je treba plačati predpisane takse?

Začetni stroški za sodne takse se plačajo ob predložitvi vloge.

Predpisane takse v kazenskih postopkih

Predpisane takse za stranke v kazenskih postopkih

Če je obtoženi obsojen, se mu lahko naloži plačilo stroškov postopka. Praviloma se temu izogne, kadar je izrečena zaporna kazen; v tem primeru stroške plača država, tako kot če je obtoženi oproščen.

Kdaj v kazenskem postopku je treba plačati predpisane takse?

Stroški, zmanjšani za začetne stroške v obliki koleka ob predložitvi zadeve, se plačajo na koncu postopka.

Predpisane takse v ustavnih postopkih

Predpisane takse za stranke v ustavnih postopkih

Stroški se izračunajo na podlagi veljavne lestvice.

Kdaj v ustavnem postopku je treba plačati predpisane takse?

Takse se plačajo na koncu postopka, razen sodnih stroškov, ki se plačajo ob vložitvi pravnega sredstva.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zagovorniki

Pravice in obveznosti strank

Obveznosti, ki jih imajo odvetniki do strank, so navedene v Predpisih odvetniškega kodeksa iz leta 2002 (Οι περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί του 2002) (Uradni list republike, Priloga C(1), št. 237, 17.5.2002 (regulativni upravni akt št. 237/2002)).

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Cipru?

Najpomembnejša pravna podlaga za stroške postopka je navedena na spletni strani vrhovnega sodišča.

Te informacije so v grščini.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Razpoložljiva spletna stran z informacijami o stroških:

spletna stran vrhovnega sodišča.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Statistični podatki o delu, ki ga opravljajo sodišča v Republiki Ciper, so na voljo na spletni strani vrhovnega sodišča v grščini in angleščini.

Davek na dodano vrednost

Kje dobiti ustrezne informacije?

Za plačila odvetnikov velja 15-odstotni DDV, če je odvetnik, ki opravlja storitve, zavezanec za plačilo DDV.

Kakšna stopnja se uporablja?

Uporablja se 15-odstotna stopnja DDV.

Pravna pomoč

Omejitev dohodka, ki velja v civilnih postopkih

V civilnih postopkih ni pravne pomoči.

Omejitev dohodka, ki velja za obdolžence v kazenskem postopku

Obdolženci v kazenskem postopku imajo pravico do brezplačne pravne pomoči, če njihov dohodek ne zadošča za plačilo storitev odvetnika in sodišče meni, da je zagotovitev brezplačne pravne pomoči v interesu pravice. Dohodek ni vnaprej omejen. Sodišče preuči vlogo na podlagi vseh dokazov, vključno s poročilom, ki ga je oddelek za službe socialnega varstva (Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) pripravil o dohodku in zahtevah obdolženca.

Omejitev dohodka, ki velja za žrtve v kazenskem postopku

Praviloma kazenskega postopka ne sproži žrtev, temveč ga sproži država, in ta tudi plača zadevne stroške. Zato ni določbe o brezplačni pravni pomoči za žrtve.

Drugi osnovni pogoji za pravno pomoč za žrtve

Praviloma kazenskega postopka ne sproži žrtev, temveč ga sproži država, in ta tudi plača zadevne stroške. Zato ni določbe o brezplačni pravni pomoči za žrtve.

Drugi osnovni pogoji za pravno pomoč za obdolžence

V skladu z veljavno zakonodajo mora biti za kaznivo dejanje, očitano obdolženemu, zagrožena vsaj 12-mesečna zaporna kazen, da lahko zaprosi za pravno pomoč. Vendar je zadevna določba obveljala za neustavno, zato je treba predvidevati, da je možnost brezplačne pravne pomoči na voljo v vseh primerih.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma stranka, ki v postopku ni uspela, plača stroške nasprotne stranke, čeprav o vprašanju stroškov po lastni presoji odloča sodišče, ki lahko odredi drugače.

Sorodne povezave

Sodne takse in stroški

Statistični podatki (grščina)

Statistični podatki (angleščina)

Sorodni dokumenti

Poročilo Cipra o študiji preglednosti stroškov PDF (555 Kb) en

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.