Stroški

Češka

Na tej strani so na voljo informacije o stroških sodnih postopkov na Češkem.

Vsebino zagotavlja
Češka

Družinsko pravo – razveza zakonske zveze

Družinsko pravo – varstvo in vzgoja otroka ter preživnina

Gospodarsko pravo – pogodbe

Gospodarsko pravo – odgovornost

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na Češkem je le ena vrsta odvetnikov (advokáti). Ne obstajajo ločeni pravni poklici, kot sta „barrister“ in „solicitor“ v Združenem kraljestvu.

Uredba ministrstva za pravosodje št. 177/1996 z dne 4. junija 1996 določa takse in nagrade odvetnikom za zagotavljanje pravnih storitev (odvetniška tarifa). Angleški prevod je na voljo na spletišču češke odvetniške zbornice.

O višini nagrade odvetniku se lahko stranka in odvetnik med seboj dogovorita.

Pravno zastopanje v večini civilnih zadev ni obvezno (vključno z družinskimi in gospodarskimi zadevami).

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih sodnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih sodnih postopkih

Zakon št. 549/1991 o sodnih taksah (angleški prevod ni na voljo) ureja takse, ki se plačajo v civilnih sodnih postopkih. Takse se razlikujejo glede na vrsto postopka. V nekaterih primerih se plačajo fiksne takse, v drugih pa se znesek takse določi v odstotkih.

V vseh primerih je treba stroške plačati v češki valuti (CZK) in se lahko nakažejo na državni bančni račun (ali račun sodišča). Takse do 5 000 CZK se lahko plačajo s posebnimi državnimi koleki (státní kolek), ki se kupijo na poštnih uradih in nekaterih drugih mestih.

Sodišče mora osebi, ki vloži tožbo, sporočiti natančen znesek sodne takse.

Faza civilnega sodnega postopka, ko zapade plačilo fiksnih stroškov

Sodna taksa zapade, ko za plačnika nastane obveznost, da jo mora plačati (npr. ob vložitvi tožbe). Če plačnik ne plača zapadle takse, sodišče odredi, da jo je treba plačati, in za to določi rok. Če plačnik takse ne plača niti v tako odločenem roku, sodišče postopek ustavi.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Kazenski postopek se vedno začne po uradni dolžnosti (na podlagi uradne dolžnosti tožilca), obdolženec pa plača le stroške pravnega zastopanja (če mu ni odobrena brezplačna obramba ali obramba po znižani ceni). Če pa je obdolženi pravnomočno obsojen, mora državi povrniti stroške kazenskega postopka v znesku, ki ga določa zakon.

Faza kazenskega postopka, ko zapade plačilo fiksnih stroškov

V kazenskih postopkih se sodne takse ne plačujejo.

Fiksni stroški v postopkih pred ustavnim sodiščem

Fiksni stroški strank v postopkih pred ustavnim sodiščem

Za vložitev pobude pri ustavnem sodišču Češke republike (Ústavní soud České republiky) ni določena fiksna sodna taksa, vendar je obvezno zastopanje po odvetniku.

Faza postopka pred ustavnim sodiščem, ko zapade plačilo fiksnih stroškov

Fiksne sodne takse se ne zaračunavajo.

Predhodne informacije, ki jih morajo zagotoviti pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki strank niso zavezani zagotoviti nobenih predhodnih informacij.

Pravice in obveznosti strank se lahko uredijo z dogovorom med odvetnikom in njegovo stranko.

Pravna podlaga stroškov

Kje najti informacije o pravni podlagi stroškov postopka, ki se zaračunavajo na Češkem?

Priporoča se, da se v vsakem posameznem primeru posvetujete z odvetnikom. Ob začetku postopka mora sodišče strankam razkriti znesek zapadlih sodnih taks.

V katerem jeziku lahko prejmem informacije o pravni podlagi stroškov postopka, ki se zaračunavajo na Češkem?

Edini uradni jezik na Češkem je češčina. Zato ni nobene pravne dolžnosti zagotavljanja informacij v drugih jezikih. Kakovost informacij je torej odvisna od pripravljenosti in znanja osebe, ki jih zagotavlja.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji so na voljo na spletišču zbornice mediatorjev Češke republike (Asociace mediátorů České republiky, AMČR).

Informacije o registriranih mediatorjih so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje ali neposredno na seznamu mediatorjev (Seznam mediátorů).

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletišče z informacijami o stroških

Uradno spletišče, ki bi zagotavljalo informacije o stroških, ne obstaja.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Na spletišču ministrstva za pravosodje so na voljo statistični podatki o dejavnostih sodišč in tožilstev.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Stroški so odvisni od okoliščin posamezne zadeve. Informacije o povprečnih skupnih stroških sodnih postopkov niso na voljo.

DDV

Na kakšen način se zagotavljajo informacije?

Na sodne takse se ne obračunava DDV, zato je njihov znesek tudi končen. Odvetniške tarife so navedene brez DDV. Nekatere odvetniške pisarne so zavezanci za DDV in ga zaračunavajo (po stopnji 21 %). DDV in način njegovega obračunavanja ureja zakon št. 235/2004 o davku na dodano vrednost.

Po katerih stopnjah se obračunava DDV?

Standardna stopnja je 21 %, znižana pa 15 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag v civilnih postopkih

Ne uporabljajo se posebni dohodkovni pragi. Pri merilih za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči se ne upoštevajo le prihodki osebe, ampak tudi celoten finančni položaj njenega gospodinjstva. Sodišče stranki imenuje odvetnika, kadar je to potrebno zaradi varstva interesov stranke (zlasti v vsebinsko ali procesno zapletenih postopkih) ali kadar je obvezno zastopanje po odvetniku in iz okoliščin izhaja, da je to potrebno. V takem primeru sodišče stranko oprosti plačila odvetnika in sodne takse.

Češka odvetniška zbornica (Česká advokátní komora) in specializirane nevladne organizacije (odvisno od vsebine postopka) prav tako zagotavljajo brezplačno pravno pomoč.

Dohodkovni pragi, ki se uporabljajo glede obdolžencev v kazenskem postopku

Ne uporabljajo se posebni dohodkovni pragi. Sodišče imenuje obdolženčevega zagovornika v vseh primerih, kadar je zastopanje obvezno in obdolženi nima odvetnika.

Če obdolženi izjavi, da ne more plačati stroškov obrambe, sodišče odloči, da je upravičen do brezplačne obrambe ali do obrambe po znižani ceni.

Dohodkovni pragi, ki se uporabljajo glede žrtev (oškodovancev) v kazenskem postopku

Oškodovanci, mlajši od 18 let, imajo pravico, da jih v kazenskem postopku brezplačno zastopa odvetnik, razen če se postopek nanaša na kaznivo dejanje zanemarjanja dolžnosti vzdrževanja in podpore (zanedbání povinné výživy).

Oškodovanci, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij, so prav tako upravičeni do brezplačnega pravnega zastopanja odvetnika:

  1. posebno ranljive žrtve na podlagi zakona št. 45/2013 o žrtvah kaznivih dejanj in o spremembi nekaterih zakonov (zakon o žrtvah kaznivih dejanj);
  2. osebe, ki so zaradi naklepnega kaznivega dejanja utrpele hudo telesno poškodbo;
  3. preživeli po žrtvi, ki je zaradi kaznivega dejanja umrla;

osebe, ki dokažejo, da si ne morejo privoščiti stroškov pravnega zastopanja. Take osebe si lahko odvetnika prosto izberejo; če si ga ne, ga zanje imenuje zadevni organ za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

Če je oškodovanec tudi posebno ranljiva žrtev, je dodatno upravičen tudi do omejene pravne pomoči na podlagi zakona o žrtvah kaznivih dejanj. To vrsto pravne pomoči zagotavljajo odvetniki, ki se prostovoljno prijavijo, da bodo zagotavljali določen obseg brezplačne pravne pomoči takim žrtvam in so vpisani v posebno evidenco pri ministrstvu za pravosodje.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči žrtvam

Nevladne in nepridobitne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje in so akreditirane pri ministrstvu za pravosodje, ter služba za probacijo in mediacijo (Probační a mediační služba) lahko zagotavljajo pravne informacije žrtvam kaznivih dejanj (zlasti informacije o njihovih pravicah na podlagi zakona o žrtvah kaznivih dejanj ter pravicah oškodovancev v kazenskih postopkih). Vendar pa take pravne informacije ne pomenijo neposredne pravne pomoči.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči obdolžencem

Glede dohodkovnih pragov in pravne pomoči obdolžencem v kazenskem postopku se uporabljajo iste informacije, kot so navedene zgoraj.

Sodni postopki, pri katerih se taksa ne plača

Za pobude, vložene pri ustavnem sodišču, se ne plača sodna taksa. Podobno se sodne takse ne plačajo v nekaterih vrstah postopkov (opredeljeni v členu 11 zakona št. 459/1991 o sodnih taksah), na primer kadar je tožnik mladoletnik in v nekaterih drugih primerih (npr. kadar je ena od strank v postopku država ali njen organ, kadar se zadeva nanaša na prošnjo za azil, ki jo vloži tuji državljan, in kadar je stranka v postopku „oseba v šibkejšem položaju“).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

To je v vsakem posameznem primeru odvisno od odločitve sodnika (kot je opisano v pravnomočni odloči sodnika); sodišče lahko stranki, ki v postopku ni uspela, naloži plačilo celotnih stroškov ali samo njihovega dela. To pa se ne uporablja v postopku razveze zakonske zveze. Odločba o stroških lahko pogosto vključuje tudi stroške pravnega zastopanja.

Nagrade izvedencem in stroški izvedencev

Sodišče izplača nagrado izvedencem, ki jih imenuje. Stranki v sporu morata plačati nagrado izvedencu le, kadar sami zahtevata njegove storitve. V nekaterih posebnih primerih lahko sodišče stranki, ki v postopku ni uspela, odredi plačilo nagrade izvedencu.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Sodišče mora plačati nagrado prevajalcem in tolmačem; če je stranka tuji državljan, ki ne razume češko, lahko na sodišču uporablja svoj jezik.

Sorodne povezave

Poročilo češke republike o študiji preglednosti stroškov  PDF (703 Kb) en

Zadnja posodobitev: 28/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.