Izvirna jezikovna različica te strani češčina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Češka

Ta stran vam nudi podatke o stroških postopkov v Češki republiki.

Vsebino zagotavlja
Češka
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Družinsko pravo - ločitev

Družinsko pravo - skrbništvo nad otroki in preživnina

Gospodarsko pravo - pogodbe

Gospodarsko pravo - obveznosti

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

V Češki republiki je le ena vrsta odvetnikov (odvetnik) in ni delitve na odvetnike in pravne svetovalce.

Uredba Ministrstva za pravosodje št. 177/1996 Sb. z dne 4. junija 1996 ureja plačila in nagrade, ki se plačajo odvetnikom za pravne storitve (odvetniška tarifa). Na voljo je v angleščini na spletni strani češke Odvetniške zbornice.

O plačilu odvetnikom se lahko stranki med seboj zasebno dogovorita.

V večini civilnih zadev (vključno z družinskimi in gospodarskimi zadevami) pravno zastopanje ni obvezno.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Zakon št. 549/1991 Coll. o sodnih plačilih (angleška verzija ni na voljo) ureja stroške, ki se plačajo v civilnih postopkih. Ti so odvisni od vrste postopka. Fiksni stroški veljajo v določenih zadevah, v drugih zadevah pa se izračunajo po odstotkih.

V vseh primerih je stroške potrebno plačati v češki valuti (CZK) in se lahko nakažejo na državni bančni račun (ali račun sodišča). Stroški do 5 000 CZK se lahko plačajo z državnimi koleki, ki se dobijo na poštah in določenih drugih mestih.

Sodišče mora posameznika, ki vlaga zahtevek, obvestiti o določenem znesku, ki ga mora plačati.

Faza civilnega postopka, ko morajo biti plačani fiksni stroški

Stroški morajo biti plačani v roku treh dni od dneva obvestila, preden se začne prva obravnava.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Kazenski postopki se vedno začnejo po uradni dolžnosti (s strani državnega tožilstva) in obdolženec plača le stroške pravnega zastopanja.

Faza kazenskega postopka, ko je fiksne stroške treba plačati

Sodnih stroškov v kazenskih zadevah ni.

Fiksni stroški v postopkih pred Ustavnim sodiščem

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Za tožbe vložene pri Ustavnem sodišču Češke republike ni fiksnih sodnih stroškov, vendar pa je odvetniško zastopanje obvezno.

Faza ustavne presoje, ko je fiksne stroške treba plačati

Fiksnih sodnih stroškov ni.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo zakoniti zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki niso dolžni priskrbeti predhodnih informacij.

Odvetnik in njegova stranka se lahko dogovorita o pravicah in obveznostih strank.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Češki republiki?

Priporočljivo se je posvetovati z odvetnikom glede vsake posamezne zadeve. Po vložitvi tožbe je za obvestilo o sodnih taksah, ki jih je treba plačati, odgovorno sodišče.

V katerih jezikih lahko dobim informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Češki republiki?

Ker je češčina edini uradni jezik Češke republike, ni zakonske dolžnosti priskrbeti informacije v drugih jezikih. Kvaliteta informacij je tako odvisna od pripravljenosti in znanja posameznika, ki informacije nudi.

Kje najti informacije o mediaciji/poravnavi?

Informacije o mediaciji se najdejo na spletni strani Združenja mediatorjev Češke republike (AMČR).

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Informacije o stroških na spletni strani

Uradne strani z informacijami o stroških ni.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Različne statistike so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje, vendar je trajanje postopka predvsem odvisno od posameznega zadevnega primera. Nekatera pravna pravila določajo roke glede določenih dejanj sodišča (npr. predhodna odločanja).

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Stroški, ki se plačajo, so odvisni od okoliščin vsakega posameznega primera, zaradi česar takšne informacije ni mogoče priskrbeti vnaprej.

Davek na dodano vrednost

Kako se dobijo te informacije?

Sodni stroški so oproščeni DDV-ja in njihov znesek je omejen. Odvetniška tarifa ne vsebuje DDV-ja. Določene odvetniške pisarne, ki so zavezanke za DDV, DDV dodajo (19%).

Kakšne so stopnje?

Glej zgoraj o DDV-ju.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Ni določenega dohodkovnega praga. Vendar lahko sodniki na zahtevo pregledajo vsako zadevo posamezno. Pod pogojem, da vlagatelj ni vložil nerazumne tožbe, se lahko odobri delna ali celotna oprostitev plačila sodne takse. Sodnik sme stranki dodeliti pravnega pomočnika, kadar je pravno zastopanje obvezno.

Brezplačno pravno pomoč nudijo specializirane nevladne organizacije (odvisno od področja zadeve) in češka Odvetniška zbornica. V določenih primerih lahko češka Odvetniška zbornica imenuje odvetnika, ki zagotavlja brezplačne pravne storitve. Upravičenost do brezplačne pravne pomoči ne izhaja samo iz dohodka posameznika, temveč se pri tem upošteva celotno finančno situacijo njegovega gospodinjstva.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obtoženca

Ni določenega dohodkovnega praga. Sodišče postavi odvetnika obtožencu v vseh zadevah, kjer je pravno zastopanje obvezno, obdolženec pa si ni vzel lastnega odvetnika.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za oškodovano osebo

Samo določene nevladne organizacije nudijo brezplačno pravno pomoč za oškodovane osebe. Oškodovane osebe so stranke v kazenskem postopku le v nekaterih specifičnih primerih, v ostalih pa so dolžne vložiti tožbeni zahtevek (upoštevajo se informacije o dohodkovnem pragu za pravno pomoč na področju civilnega sodstva).

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči za oškodovane osebe

Oškodovane osebe lahko zahtevajo nadomestilo od Ministrstva za pravosodje (v skladu z Zakonom št. 209/1997 Coll.).

Drugi pogoji za odobritev pravne pomoči za obdolžence

Upoštevajo se informacije o dohodkovnem pragu za pravno pomoč na področju kazenskega sodstva.

Brezplačni sodni postopki

Zahtevki vloženi pri Ustavnemu sodišču so brezplačni. V določenih postopkih se ne zahtevajo niti sodne takse (določeno v § 11 Zakona št. 549/1991 Coll. o sodnih taksah) – na primer, kadar je vlagatelj mladoletna oseba in v določenih drugih zadevah (kadar so država ali njeni organi stranke postopka, kadar tujec zahteva azil in v drugih postopkih, v katere je vključena „šibkejša stranka“).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

O tem (v končni odločbi) odloči sodnik za vsak primer posebej. Sodnik lahko odredi, da stranka, ki v postopku ni uspela, plača vse ali del stroškov. To pa ne velja v ločitvenih postopkih. Odredbe o plačilu stroškov lahko zajemajo tudi stroške odvetnikov.

Nagrade izvedencem

Sodišče plača nagrade izvedencem, ki jih je imenovalo. Stranke postopka so odgovorne za plačilo nagrade izvedencu samo, če so izvedenca same zahtevale. V določenih specifičnih zadevah lahko sodišče odloči, da nagrado izvedencu plača stranka, ki v postopku ni uspela.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Sodišče je odgovorno za plačilo nagrad prevajalcem in tolmačem v sodnih postopkih; kadar je stranka postopka tujec in češko ne razume, ima pravico, da sodišče nagovori v lastnem jeziku.

Sorodni dokumenti

Poročilo Češke republike o študiji glede transparentnosti stroškov PDF (703 Kb) en

Zadnja posodobitev: 02/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.