Izvirna jezikovna različica te strani danščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Stroški

Danska

Na tej strani so na voljo informacije o stroških postopka na Danskem.

Vsebino zagotavlja
Danska
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Pravni okvir, ki ureja plačila za storitve zaposlenih v pravni stroki

Plačila za storitve zaposlenih v pravni stroki načeloma niso urejena z zakonodajo. Vendar pa je višje sodišče (landsret) oblikovalo javno dostopne smernice glede višine plačil. Pritožbo glede plačila odvetniškega honorarja lahko vsakdo vloži pri disciplinski komisiji za odvetnike Advokatnævnet.

Fiksni stroški postopka

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Danska zakonodaja določa, da mora tožnik ob vložitvi zahtevka plačati sodno takso. Najnižji znesek takse je 500 DKK. Kadar višina zahtevka presega 50 000 DKK, je taksa 750 DKK plus znesek v višini 1,2 % vrednosti, za katero zahtevani znesek presega 50 000 DKK.

Kadar višina zahtevka presega 50 000 DKK, se za glavno obravnavo plača dodatna sodna taksa. Ta taksa je enaka taksi, ki se plača ob vložitvi zahtevka. Za glavno obravnavo mora tako tožnik plačati 750 DKK plus znesek v višini 1,2 % vrednosti, za katero zahtevani znesek presega 50 000 DKK.

Zgornja meja 75 000 DKK je določena za vsako od teh dveh vrst sodnih taks (taksa za vložitev vloge in taksa za glavno obravnavo). V nekaterih primerih (na primer tistih v zvezi z izvajanjem javnih pooblastil) je zgornja meja le 2 000 DKK.

V nekaterih vrstah civilnih zadev, tudi v civilnih zadevah na področju družinskega prava, ni treba plačati nobenih sodnih taks.

Faza civilnega postopka, v kateri morata stranki plačati fiksne stroške

Kot je navedeno zgoraj, mora tožnik sodno takso plačati ob vložitvi zahtevka.

Takso za glavno obravnavo je treba plačati do dneva, določenega za glavno obravnavo, in najprej tri mesece pred glavno obravnavo.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

V kazenskih zadevah ponavadi ni treba plačati sodnih taks. Vendar pa se manjše število kazenskih postopkov začne na podlagi zasebne tožbe, pri čemer veljajo pravila v zvezi s sodnimi taksami v civilnih postopkih.

Fiksni stroški v ustavnosodnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnosodnih postopkih

Ustavnosodne zadeve so lahko bodisi civilne bodisi kazenske narave. Na Danskem ni posebnih pravil za ustavnosodne postopke.

Informacije o stroških postopka, o katerih mora pravni zastopnik obvestiti stranko

Pravice in obveznosti strank

V točki 16.8 Kodeksa ravnanja Danske odvetniške zbornice (Advokatsamfundets advokatetiske regler) je določeno:

„Odvetnik si po svojih najboljših močeh prizadeva poiskati cenovno najbolj ugodno rešitev spora za svojo stranko, pri tem pa upošteva njene želje in navodila.“

Viri informacij o stroških postopka

Kje so na voljo informacije o stroških postopka na Danskem?

Informacije o stroških postopka so na voljo na spletišču Danske odvetniške zbornice Advokatsamfundet ter spletišču danskih sodišč Danmarks Domstole.

V katerih jezikih so na voljo informacije o stroških postopka na Danskem?

Informacije o stroških postopka so na voljo v danskem in angleškem jeziku.

Kje so na voljo informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji (retsmægling) so na voljo na spletišču danskih sodišč Danmarks Domstole.

Kje so na voljo podrobnejše informacije o stroških?

Spletišča z informacijami o stroških

Na uradnem spletišču danske sodne uprave Domstolsstyrelsen so na voljo splošne informacije o danskem pravosodnem sistemu in kontaktni podatki pristojnih organov.

Kje so na voljo informacije o povprečnem času trajanja posameznih postopkov?

Informacije o povprečnem času trajanja posameznih postopkov so na voljo na spletišču danskih sodišč Danmarks Domstole.

Davek na dodano vrednost (DDV)

Kje so na voljo informacije o tem?

Objavljeni zneski običajno vsebujejo DDV.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Dohodkovni prag za pravno pomoč se določi enkrat letno. Leta 2019 je bil dohodkovni prag:

  • za samske vložnike: 329 000 DKK,
  • za vložnike v zakonski zvezi ali podobnem razmerju: 418 000 DKK,
  • dodani znesek za vsakega otroka: 57 000 DKK.

Vsakdo ima ne glede na dohodek pravico, da od institucij pravne pomoči (advokatvagten in retshjælpen) prejme osnovno pravno pomoč v ustni obliki in brezplačno.

Dohodkovni prag obdolžencev na področju kazenskega pravosodja

Pravica obdolženca do pravnega zastopanja ni odvisna od višine njegovega dohodka, ampak od narave zadeve. Na splošno mora obdolženec, če je spoznan za krivega, plačati honorar svojemu odvetniku, in sicer ne glede na višino svojega dohodka.

Dohodkovni prag žrtev na področju kazenskega pravosodja

Pravica žrtve do pravnega zastopanja ni odvisna od višine njenega dohodka, ampak od narave zadeve. Osnovni primeri, v katerih so žrtve upravičene do pravnega zastopanja na podlagi člena 741(a) Zakona o sodnem varstvu, so zadeve v zvezi s kaznivimi dejanji nasilja in kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost. V takšnih primerih se odvetniški honorar plača iz državne blagajne.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči žrtvam

Glej odgovor o dohodkovnem pragu žrtev na področju kazenskega pravosodja.

Drugi pogoji za dodelitev pravne pomoči obdolžencem

Glej odgovor o dohodkovnem pragu obdolžencev na področju kazenskega pravosodja.

Ali obstajajo brezplačni sodni postopki?

Kot je navedeno zgoraj (glej odgovor o fiksnih stroških strank v civilnih postopkih), v določenih civilnih postopkih ni treba plačati sodnih taks. Vendar je lahko treba plačati druge stroške postopka (na primer odvetniški honorar).

Kdaj mora stranka, ki v postopku ne uspe, plačati stroške postopka stranke, ki v postopku uspe?

Pravila o povračilu stroškov postopka v civilnih zadevah so določena v Poglavju 30 Zakona o sodnem varstvu (retsplejeloven).

Praviloma mora stranka, ki v postopku ne uspe, plačati stroške stranke, ki v postopku uspe. Vendar pa lahko sodišče v posebnih primerih odloči, da stranki, ki v postopku ni uspela, ni treba plačati stroškov stranke, ki je v postopku uspela, ali da mora plačati le sorazmerni del takšnih stroškov.

Naloži se lahko le povračilo stroškov, ki so potrebni za ustrezno vodenje zadeve.

Plačilo nagrad izvedencem

Tožnik je odgovoren za plačilo nagrade izvedencu, če je zahteval izvedensko mnenje o določenem vprašanju.

Sodišče ob koncu postopka odloči, ali mora tožnik plačati stroške izvedenca. To je odvisno od izida postopka.

Plačilo nagrad prevajalcem in tolmačem

V civilnih zadevah nagrade prevajalcem in tolmačem praviloma plačata stranki v sporu.
V kazenskih zadevah se nagrade prevajalcem in tolmačem plačajo iz državne blagajne.

Pomembni dokumenti

Poročilo Danske o preglednosti stroškov postopka PDF (560 Kb) en

Zadnja posodobitev: 20/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.