Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Stroški

Anglija in Wales

Na tej strani so na voljo okvirne informacije o stroških postopkov v Angliji in Walesu. Na voljo so tudi informacije o nagradah izvedencem, pravni pomoči, mediaciji in fiksnih stroških, kot so sodne takse.

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Kje najti informacije o stroških postopka?

Informacije o stroških na spletu

Informacije o postopkih in stroških sodnih postopkov v Angliji in Walesu se trenutno pripravljajo za directgov, spletno stran vlade Združenega kraljestva. Directgov omogoča preprost dostop do vladnih informacij.

Spletna stran sodne službe njenega veličanstva (HMCS) zagotavlja natančne informacije o sodnih taksah v Angliji in Walesu (ne pa o vseh vrstah stroškov postopka). Na spletni strani so podatki o različnih vrstah sodnih taks, ki jih zaračunavajo sodišča v Angliji in Walesu, in informacije o tem, ali jih morate plačati. Na voljo so tudi informacije o predpisih s področja sodnih taks.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Povprečnega časa trajanja postopka ni, saj je vsaka obravnavana zadeva drugačna. Zadevno sodišče lahko določi približen čas trajanja določenih vrst zadev.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacij o povprečnih stroških ni, saj je vsaka obravnavana zadeva drugačna. Pravni svetovalec, ki ima izkušnje z določeno vrsto postopka, vam bo lahko svetoval glede višine stroškov.

Davek na dodano vrednost

Stroški za odvetnike: DDV se običajno obračuna na stroške pravnih svetovalcev in odvetnikov ter na določena izplačila (po stopnji 15 odstotkov, čeprav se bo ta stopnja leta 2010 po vsej verjetnosti spet zvišala na 17,5 odstotkov). V Združenem kraljestvu je registracija za DDV obvezna, če dohodek osebe preseže določen dohodkovni prag. Za več informacij glej spletno stran davki in carine.

Sodne takse: za sodne takse se DDV ne uporablja.

Plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci (solicitors)

Kodeks ravnanja pravnih svetovalcev zahteva od pravnih svetovalcev, da dajo strankam najboljše možne informacije o svojih tarifah (pravilo 2.03). Pravilo 2.03 natančneje določa obveznost, da se stranke obvestijo o tarifah in o tem, kdaj so plačila predvidena, skupaj z nasvetom o možnostih financiranja, vključno z upravičenostjo do financiranja iz javnih sredstev. Pravni svetovalci morajo svetovati strankam tudi o njihovi možni obveznosti plačila stroškov tretjih oseb. Te določbe veljajo tudi za registrirane evropske odvetnike v Angliji in Walesu ter za pravniške družbe pravnih svetovalcev in ostalih pravnikov ter nepravnikov, katerih delovanje ureja regulatorni organ za pravne svetovalce (Solicitors Regulation Authority). Prvi dopisi z nasveti strankam morajo vsebovati tudi cilje strank, njihove možnosti in pravna vprašanja zadeve (v skladu s pravilom 2.02 kodeksa).

Ko je račun za plačilo pripravljen, lahko plačila pravnih svetovalcev oceni prizivna služba in davčni uradniki na sodiščih. Predpis o plačilih pravnim svetovalcem (za nepravdno svetovanje) iz leta 2009 (The Solicitors’ (Non-Contentious Business) Remuneration Order 2009) določa, da morajo biti plačila pravnim svetovalcem pravična in ustrezna ter da je treba upoštevati vse okoliščine zadeve, kjer delo ne vključuje zastopanja v sodnih postopkih. Če se sporni račun za plačilo navezuje na delo, ki ne zajema zastopanja v sodnih postopkih, lahko prizivna služba oceni ali je račun pravičen in ustrezen. S tako oceno se odloči, kakšen bi bil pravičen in ustrezen znesek, če se meni, da je trenutni znesek previsok. Za vsak dogovor o plačilu, povezanemu z delom, ki vključuje zastopanje v sodnih postopkih – t.i. „contentious business“  – veljajo določbe Zakona o pravnih svetovalcih iz leta 1974 (Solicitors Act 1974) in ga lahko oceni tudi sodišče.

Odvetniki (Barristers)

O plačilu, ki ga zaračunavajo odvetniki, se je mogoče pogajati in je dogovorjeno vnaprej, preden se kakršno koli delo začne; zato podrobna pravna ureditev področja ni potrebna. Kodeks ravnanja odvetniške zbornice Anglije in Walesa (Bar of England and Wales) določa načela, ki veljajo za odvetnike glede plačil in nagrad za samozaposlene odvetnike. Kodeks določa, da lahko samozaposleni odvetniki zaračunajo stroške za vsako delo, ki ga opravijo na podlagi zakona, in ki ni del plačila tedenske ali mesečne plače. Nadaljnje določbe urejajo delo, ki ga opravljajo samozaposleni odvetniki za druge odvetnike. Vse nepravilnosti glede plačil lahko prouči odbor za standarde odvetniške zbornice (Bar Standards Board) in tudi uvede disciplinske ukrepe.

Sodni izvršitelji (Bailiffs)

Nagrade za sodne izvršitelje pri grofijskih sodiščih so sodne takse in so zato vključene v stroške postopkov, navedene zgoraj.

V skladu z Zakonom o sodiščih (the Courts Act) iz leta 2003 mora lord kancler s podzakonskim predpisom urediti takse, ki jih lahko zaračuna sodni izvršitelj višjega sodišča (High Court Enforcement Officer).  Informacije o teh taksah so na voljo na spletni strani sodne službe njenega veličanstva.

Trenutni sistem nagrad za sodne izvršitelje z licenco je zapleten: vsako pooblastilo ima drugačno strukturo plačil. Nekatere strukture plačil, kot so tiste, ki se navezujejo na davek samoupravne lokalne skupnosti (council tax), so določene s podzakonskim aktom; druge pa so določene le v pogodbah med podjetjem sodnega izvršitelja in njegovimi strankami.

Sodna služba njenega veličanstva trenutno pripravlja spremembe ureditve sodnih izvršiteljev z licenco in strukture plačil. Čeprav bodo spremembe začele veljati šele aprila 2012, bo treba podatke na tej strani ustrezno posodobiti že prej.

Opravljanje zapriseg

Področje, kjer so stroški predpisani za vse zaposlene v pravniških poklicih, je področje zapriseg. V skladu z Zakonom o sodiščih in pravni službi iz leta 1990 mora Lord kancler s podzakonskim predpisom določiti zneske, ki jih lahko zaposleni v pravniških poklicih zaračunajo za opravljanje zapriseg. Trenutno je treba za pisno izjavo pod prisego plačati 5 GBP in za dokazno listino 2 GBP.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravnih stroških v Angliji in Walesu?

Informacije o sodnih taksah so na voljo na spletni strani sodne službe njenega veličanstva, potrebovali pa boste tudi informacije o drugih pravnih podlagah za stroške postopkov, kot je na primer pravno zastopanje. Spletni strani pravniške zbornice in sveta odvetniške zbornice sta lahko v pomoč pri iskanju pravnega zastopnika, čeprav ne vsebujeta informacij o stroških pravnega zastopanja, saj so ti odvisni od vsake zadeve posebej. Če gre za čezmejni spor, obstajata dve vrsti odvetniških plačil, eno glede na kraj prebivališča stranke, ki je vložila tožbo, in drugo glede na kraj sedeža sodišča, ki bo tožbo obravnavalo.

Predpisani stroški

Predpisani stroški v civilnih postopkih

Predpisani stroški strank v civilnih postopkih

Informacije o sodnih taksah so na voljo na spletni strani sodne službe njenega veličanstva. Te takse je potrebno plačati poleg stroškov za pravno zastopanje.

Faza civilnega postopka, ko je predpisane stroške treba plačati

Sodne takse je treba plačati na začetku katerega koli postopka, za katerega je takso potrebno plačati; vse druge takse in predpisane stroške je ponavadi treba plačati, ko se postopek konča.

Predpisani stroški v kazenskih postopkih

Predpisani stroški strank v kazenskih postopkih

Če izpolnjuje predpisane pogoje, ima obdolženec pravico do pravne pomoči pri zastopanju v kazenskem postopku. Več podatkov o pravni pomoči in predpisanih pogojih zanjo je na voljo spodaj. Če obdolženec ne prejema pravne pomoči, se o stroških sporazume s svojim pravnim zastopnikom.

Faza kazenskega postopka, ko je predpisane stroške treba plačati

Nagrade pričam in izvedencem je ponavadi treba plačati ob koncu postopka.

Predpisani stroški v postopku na področju ustavnega prava

Predpisani stroški stranke v postopku na področju ustavnega prava

Sodne takse so odvisne od vrste postopka in statusa sodišča, pri katerem se je postopek začel. Prav tako je potrebno upoštevati še druge stroške, kot na primer stroške pravnega zastopanja.

Faza sojenja v postopku na področju ustavnega prava, ko je predpisane stroške treba plačati

Sodne takse je treba plačati na začetku katerega koli postopka, za katerega je takso potrebno plačati; vse druge takse in predpisane stroške je ponavadi treba plačati ob koncu postopka.

Nagrade izvedencem

V civilnih postopkih za zahtevke do 5 000 GBP znašajo nagrade izvedencem največ 200 GBP, v vseh drugih zadevah pa ima sodnik pravico, da sam odloči o znesku, ki se mu zdi ustrezen. Sodišča morajo proučiti možnost uporabe enega skupnega izvedenca za obe stranki namesto enega za vsako stranko. Več informacij je na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

Storitve tolmačev se v večini zadev na civilnih sodiščih plačajo iz javnih sredstev. Za to morajo biti izpolnjena nekatera merila. Tolmač se plača iz javnih sredstev, če sodeluje na obveznih obravnavah (na katerih se odloči, ali bo zadevo obravnavalo višje sodišče) ali v družinskih zadevah v zvezi s koristjo otrok ali nasiljem v družini (vključno s prisilno sklenitvijo zakonske zveze). Če zadeva ne izpolnjuje enega izmed teh meril, se tolmač še vedno plača iz javnih sredstev, če je to edini način, da lahko stranka razume postopek, in če si ne more pridobiti financiranja iz javnih sredstev ali nima zadostnih sredstev za plačilo zasebnega tolmača in nima prijatelja ali družinskega člana, ki bi ji pomagal. Nagrade se določijo v skladu s pravili in pogoji storitve. Nagrade so lahko od primera do primera zelo različne, odvisno od trajanja sojenja, razdalje in časa potovanja do sodišča in nazaj ter od prevoznega sredstva tolmača. Pravila in pogoji se dosledno uporabljajo za vse zahtevke, tako da se preprečijo previsoka plačila.

Glede nagrad prevajalcem ni predpisov. Prevajalci in prevajalske agencije si določajo nagrade sami.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Velja osnovno načelo, da plača tista stranka, ki v postopku ni uspela, toda o povrnitvi stroškov v celoti odloči sodnik. Pri odločanju o stroških sodnik upošteva ravnanje strank, prizadevanja strank pred postopkom in med njim, da bi rešili spor (vključno s poskusi alternativnega reševanja spora). Med stroški postopka so lahko predpisani stroški, stroški, ki jih oceni sodnik v postopku z omejitvami zneska (odvisno od vrste in zneska povrnjenih stroškov). Stroški se lahko obravnavajo posebej v „podrobni oceni stroškov“, ki se običajno uporabi le v bolj zapletenih primerih, kjer je treba stroške podrobneje proučiti. Več informacij o postopku je na voljo na spletni strani ministrstva za pravosodje.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji, vključno z informacijami o stroških, so na voljo na naslednjih spletnih straneh in povezavah:

Informacije o alternativnem reševanju sporov za spore po razpadu življenjske skupnosti so na voljo na spletni strani pomoč pri družinski mediaciji (ki obravnava izključno družinsko mediacijo) ali na telefonu 08456026627 (za klicatelje iz Združenega kraljestva) in +441823623650 (za klicatelje iz tujine). Tudi naslednje spletne strani nudijo informacije o družinski mediaciji:

Obiskovalci teh strani lahko uporabijo iskalno orodje za „družinsko mediacijo“.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega prava

Osebam, ki prejemajo denarna nadomestila (denarno pomoč za brezposelne, denarno pomoč za iskalce zaposlitve, dodatek za zaposlitev in zajamčeni znesek (za upokojence)), se prizna status upravičencev do pravne pomoči. To pomeni, da so upravičene do pravne pomoči zaradi slabih premoženjskih razmer. Navedene štiri vrste denarnih nadomestil se imenujejo tudi „prejemki za preživetje“, saj povišajo dohodek stranke do zakonskega minimuma, ki je potreben za preživetje.

Sicer pa lahko osebe, ki potrebujejo pravno pomoč, prejmejo brezplačno pomoč ali nepovratno pomoč, če imajo bruto mesečni dohodek nižji od 2 657 GBP, mesečni razpoložljivi dohodek nižji od 315 GBP in razpoložljiva sredstva nižja od 3 000 GBP. Če znaša njihov mesečni razpoložljivi dohodek med 316 in 733 GBP ali njihova razpoložljiva sredstva med 3 000 in 8 000 GBP, se jim ponudi financiranje, če se strinjajo, da prispevajo k svojim pravnim stroškom. Ti zneski veljajo od aprila 2009. Seveda se lahko višina zneskov spremeni, zato je treba pri komisiji za pravne storitve (upravlja shemo pravne pomoči v Angliji in Walesu) preveriti, če je višina zneskov še vedno nespremenjena.

Poleg finančne upravičenosti mora prosilec prav tako dokazati, da ima utemeljene razloge za začetek postopka, za zagovor ali da je stranka v postopku, ter da je razumno, zlasti glede na okoliščine primera, da se odobri pravna pomoč. Komisija za pravne storitve mora na primer preučiti, ali ima zadeva razumne možnosti za uspeh v postopku, ali bi rezultati postopka odtehtali stroške financiranja iz javnih sredstev ter ali bi vlagatelj v postopku pridobil pomembne osebne koristi, ob upoštevanju odgovornosti za poplačilo stroškov, če bi v postopku uspel. Ti dejavniki so podobni tistim, ki bi vplivali na stranko z zmernim premoženjem, ki plača stroške postopka sama, pri odločanju o tem, ali naj sodeluje v postopku.

Dohodkovni prag obdolženca na področju kazenskega prava

Od oktobra 2006 se v zvezi s premoženjem obdolžencev v postopkih pred magistratnimi sodišči (Magistrate Court) v Angliji in Walesu opravi preskus dohodka obdolženca, da se ugotovijo njegove premoženjske razmere v družini: na primer število otrok. Če je ovrednoten bruto letni dohodek obdolženca nižji od 12 475 GBP ali če obdolženec prejema posebna denarna nadomestila ali je mlajši od 18 let, je glede na svoje premoženjsko stanje upravičen do pravne pomoči. Če ovrednoten letni dohodek obdolženca presega 22 325 GBP, glede na svoje premoženjsko stanje ni upravičen do pravne pomoči. Če je ovrednoten bruto letni dohodek obdolženca med navedenima pragoma, se njegov razpoložljivi dohodek podrobneje ovrednoti. Ta izračun upošteva dejanske stroške bivanja in stroške za varstvo in vzgojo otrok ter vključuje dodatek za življenjske stroške. Če ovrednoten razpoložljivi dohodek obdolženca ne presega 3 398 GBP, je glede na svoje premoženjsko stanje upravičen do pravne pomoči zastopanja.

Novembra 2008 se je vlada s kronskim sodiščem (Crown Court) v Angliji in Walesu posvetovala o predlogu za razširitev preskusa premoženja in objavila svoj odgovor na pripombe, ki jih je prejela junija 2009. Vlada namerava svoj model preskusiti na petih kronskih sodiščih januarja 2010, na nacionalni ravni pa med aprilom in junijem 2010.

Dohodkovni prag žrtev na področju kazenskega pravosodja

Pravna pomoč za žrtve kaznivih dejanj ni na voljo. Toda osebje in služba za priče zagotavljata čustveno in praktično podporo: pričam, na primer, so na voljo ločene čakalnice. Ranljivim in ustrahovanim pričam so na voljo posebni ukrepi v okviru Zakona o sodiščih za mladoletnike in dokazih v kazenskem postopku (Youth Justice and Criminal Evidence Act) iz leta 2009, kot je na primer dokazovanje preko video povezave z druge lokacije.

Kronsko tožilstvo je pred kratkim prenovilo sveženj „informacij za žalujoče“ (Information for the bereaved), ki jih policijski uradniki, ki delajo na področju družinskih zadev, delijo družinam, katerih član je umrl za posledicami kaznivega dejanja. Sveženj vključuje informacije in nasvete o vrsti vprašanj, s katerimi se lahko soočajo družine, ter jim daje informacije o tem, kje najdejo nadaljnjo pomoč, če na primer potrebujejo pravni nasvet o tem, kje naj bi živel otrok ali s kom bi moral imeti stike.

Pravni nasveti za družine, katerih član je umrl za posledicami kaznivega dejanja, so se zagotavljali kot del sheme zagovornikov žrtev. Žalujoče družine so lahko prejele do 15 ur brezplačne pravne pomoči o družbenih in osebnih zadevah, ki so izhajale iz smrtnega primera, niso pa bile neposredno povezane s sojenjem. Pilotni primer se je zaključil aprila 2008, zdaj pa se pripravljajo predlogi za vzpostavitev službe, ki bi zagotavljala pravne nasvete po vsej Angliji in Walesu ter temeljila na izkušnjah pilotnega projekta.

Poleg tega shema kronskega tožilstva za žrtve zagotavlja, da imajo družine možnost sestanka s tožilstvom pred začetkom postopka: razloži se jim shema osebne izjave žrtve in ponudi možnost, da tožilec pred izrekom kazni v postopku na glas prebere izjavo družine. Po sojenju se žrtve napoti na shemo poskusne dobe za stike z žrtvami (probation service victim contact scheme). V projektu se imenuje uradnik za stik z žrtvijo, ki še naprej obvešča družino o bistvenih informacijah (kot je kazen, izrečena storilcu kaznivega dejanja) in podpira družino pri tem, da posodablja izjavo žrtve v zvezi z obravnavo pogojnega izpusta, če to želi.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči za obdolžence

Posameznik, ki zaprosi za zastopanje v okviru pravne pomoči na magistratnem ali kronskem sodišču v Angliji in Walesu, mora opraviti tudi preskus „interesov pravosodja“. Ta preskus upošteva dejavnike, kot so, ali bo obsodba za domnevno kaznivo dejanje najverjetneje imela za posledico zapor ali izgubo službe obdolženca in ali obdolženec lahko razume postopek in se zagovarja. Če za obdolženca velja eno ali več teh meril, potem se bo štelo, da je opravil preskus „interesov pravosodja“.

Oprostitev plačila sodnih taks

V določenih okoliščinah posameznik ni dolžan plačati sodne takse. Zagotovi se mu lahko popolna oprostitev plačila, kor celotne takse ne plača, ali pa delna oprostitev plačila, ko prispeva k stroškom. Več informacij o oprostitvi plačila sodnih taks najdete na spletni strani sodne službe njenega veličanstva.

Sorodne povezave

komisija za pravne storitve,

alternativno reševanje sporov (ARS), pravni nasvet skupnosti, nacionalna pomoč pri mediaciji, alternativno reševanje sporov na ministrstvu za pravosodje, stran za mediacijo na spletni strani sodne službe njenega veličanstva, pomoč pri družinski mediaciji, direct.gov.uk, nasvet takoj, pravni nasvet skupnosti, vodič po nasvetih – spletna pomoč urada za svetovanje državljanom, ARS takoj, sodna služba njenega veličanstva , kodeks ravnanja pravnih svetovalcev, davki in carine, sodna služba njenega veličanstva, ministrstvo za pravosodje Združenega kraljestva, sodna služba njenega veličanstva (izvršitelji), ministrstvo za pravosodje

Sorodni dokumenti

Poročilo Združenega kraljestva o študiji glede preglednosti stroškov PDF (448 Kb) en

Zadnja posodobitev: 26/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.