Izvirna jezikovna različica te strani estonščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.
Swipe to change

Stroški

Estonija

Ta stran nudi informacije o sodnih stroških v Estoniji.

Vsebino zagotavlja
Estonija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci

Plačila pravnim svetovalcem se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Pravniki

Plačila pravnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Odvetniki, pooblaščeni za zastopanje pred sodiščem

Plačila odvetnikom, pooblaščenim za zastopanje pred sodiščem, se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Sodni izvršitelji

Plačila sodnim izvršiteljem se v Estoniji urejajo z zakonom o sodnih izvršiteljih. Plačilo sodnemu izvršitelju je lahko sestavljeno iz plačila za sprožitev postopka, glavnega plačila za postopek in dodatnega plačila za izvršilne dejavnosti. Sodni izvršitelj lahko zaračuna tudi znesek za zagotovitev strokovne storitve.

Odvetniki

Plačila odvetnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi, temveč se določijo v pogodbi s stranko. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži. Stranka mu povrne stroške, ki so mu nastali pri zagotavljanju pravnih storitev.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški, ki jih imajo stranke v civilnih postopkih, so:

 • sodna taksa,
 • stroški zavarovanja razveljavitve,
 • stroški zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroški zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroški sodnih izvršiteljev, ki vročijo procesne listine,
 • stroški objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • plačilo izvedencem, tolmačem in prevajalcem,
 • drugi stroški obravnavanja zadeve in izvensodni stroški.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranka, ki je vložila zahtevek za začetek postopka ali izvedbo procesnega dejanja, mora vnaprej plačati naslednje stroške:

 • sodno takso,
 • stroške zavarovanja razveljavitve,
 • stroške zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroške zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroške sodnih izvršiteljev, ki posredujejo procesne listine,
 • stroške objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • stroške pregleda zadeve v znesku, ki ga določi sodišče.

Razen če sodišče odloči drugače, mora stranka v postopku, ki je vložila zahtevek, zaradi katerega so nastali stroški, vnaprej poravnati zneske, ki jih zaračunajo izvedenci, tolmači in prevajalci.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskem postopku so določeni v zakonu o kazenskem postopku in se delijo na stroške postopka, posebne stroške in dodatne stroške.

Stroški postopka so:

 • ustrezno plačilo izbranemu zagovorniku ali zastopniku in drugi nujni stroški, ki jih ima stranka v postopku v zvezi s kazenskim postopkom;
 • zneski, ki se izplačajo žrtvam, pričam, izvedencem in usposobljenim osebam na podlagi člena 178 zakona o kazenskem postopku, razen stroškov, navedenih v členu 176(1)(1) zakona;
 • stroški državne sodnomedicinske institucije ali drugega državnega organa ali pravne osebe v zvezi z izvedbo izvedenskih ocen ali ugotavljanjem intoksikacije;
 • plačilo, določeno za postavljenega zagovornika, in njegovi stroški, če so upravičeni in razumni;
 • stroški, nastali pri kopiranju gradiva iz kazenskega spisa za zagovornika v skladu s členom 224(1) zakona o kazenskem postopku;
 • stroški hranjenja, pošiljanja in uničenja dokazov;
 • stroški v zvezi s hranjenjem, prenosom in uničenjem zaseženega premoženja;
 • stroški, nastali zaradi zavarovanja civilne tožbe;
 • odškodnine ob obsodilni sodbi;
 • drugi stroški, ki jih ima organ, ki vodi kazenski postopek med izvajanjem tega postopka, razen stroškov, ki se v skladu z zakonom o kazenskem postopku štejejo za posebne ali dodatne stroške.

Če ima stranka v postopku več zagovornikov ali zastopnikov, se plačilo zanje vključi v stroške postopka, če ne presega razumne ravni običajnega plačila enemu zagovorniku ali zastopniku.

Če se osumljeni ali obtoženi zagovarja sam, se stroški obrambe, potrebni za obramo, vključijo v stroške postopka. Čezmerni stroški, ki ne bi nastali, če bi sodeloval zagovornik, ne bodo vključeni v stroške postopka.

Stroški, ki nastanejo osebam, ki niso stranke v postopku, in se nanašajo na izvedbo izvedenskih analiz, se povrnejo v skladu s pogoji in pravili iz zakona o sodnomedicinskih preiskavah.

Posebni stroški so stroški, povezani s preložitvijo sodne obravnave, ker se je stranka v postopku ne udeleži, in stroški obvezne udeležbe.

Dodatni stroški so:

 • plačilo osebi, ki ni stranka v postopku, za informacije o dejstvih, povezanih s predmetom dokazovanja;
 • stroški zadržanja osumljenca ali obtoženca v priporu;
 • zneski, plačani tolmačem ali prevajalcem v skladu s členom 178 zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, izplačani v kazenskem postopku v skladu z zakonom o nadomestilu za škodo, ki jo je država povzročila osebi zaradi neupravičenega odvzema prostosti;
 • stroški, ki so nastali državnim in lokalnim organom v zvezi s kazenskim postopkom in niso navedeni v členu 175(1)(1) ali (10) zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, plačani zastopnikom prič v skladu s členom 671 zakona o kazenskem postopku.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

 • Ob oprostilni sodbi stroške postopka povrne država. Če je sodba obsodilna, stroške postopka povrne obsojenec. V primeru delne oprostilne sodbe država stroške povrne v skladu z obsegom, v katerem je bil obtoženi oproščen. Obveznost povračila stroškov postopka nastane, ko končna odločba postane pravnomočna.
 • Če se civilna tožba zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne oškodovanec. Če je civilni tožbi v celoti ugodeno, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne obsojeni storilec ali toženec. Če je civilni tožbi delno ugodeno, sodišče stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, ob upoštevanju vseh okoliščin razdeli med oškodovanca in obsojenega storilca ali toženca. Če se preizkus civilne tožbe zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne država.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V Estoniji posamezniki ne morejo vlagati zahtev za oceno ustavnosti. Stroški ocene se krijejo iz državnega proračuna. Stroški za strokovnjake, ki sodelujejo v sodnih postopkih, se krijejo iz državnega proračuna pod enakimi pogoji, kot veljajo za plačila izvedencem v civilnih postopkih.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

V ustavnih postopkih stranke v postopku nimajo fiksnih stroškov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki morajo obvestiti stranke o celotnem obsegu dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev, in vseh povezanih stroških. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži.

Stroški udeležbe v postopkih

Stroški, ki jih krije stranka, ki je v postopku uspela

Stranka, ki je v postopku uspela, krije stroške plačila pravnega zastopnika ali svetovalca za tiste stroške, za katere sodišče meni, da so razumni in jih ne bi smela kriti stranka, ki v postopku ni uspela.

Stroški, ki jih krije stranka, ki v postopku ni uspela

V skladu z odločitvijo o stroških postopka mora stranka, ki v postopku ni uspela, povrniti stroške postopka stranke, ki je v postopku uspela, vključno s/z:

 • sodno takso,
 • jamstvom,
 • stroški, povezanimi s pričami, izvedenci, tolmači in prevajalci, ter stroški izvedenskega mnenja, ki ga pripravi oseba, ki ni stranka v postopku, pri čemer se slednji povrnejo na podlagi zakona o sodnomedicinskih preiskavah,
 • stroški pridobitve dokaznih listin in fizičnih dokazov,
 • stroški inšpekcijskega pregleda, vključno s potnimi stroški, ki jih je imelo sodišče,
 • stroški vročanja, posredovanja in izdaje procesnih listin,
 • stroški določitve vrednosti civilne zadeve,
 • stroški, povezanimi z zastopniki in svetovalci strank v postopku,
 • potnimi stroški, stroški poštnih in komunikacijskih storitev, stroški nastanitve in drugimi podobnimi stroški, ki jih imajo stranke v postopku v zvezi z njim,
 • zaslužkom ali drugimi stalnimi prihodki, ki jih izgubi stranka v postopku,
 • stroški zakonsko določenega predsodnega postopka, razen če je bila tožba vložena več kot šest mesecev po koncu predsodnega postopka,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za zavarovanje tožbe in stroški izvršitve odločitve o zavarovanju tožbe,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za vročitev procesnih listin,
 • stroški obravnave prošnje za pravno pomoč pri kritju stroškov postopka,
 • stroški pospešenega postopka za plačilni nalog,
 • stroški udeležbe v spravnem postopku, če je sodišče od strank zahtevalo udeležbo na podlagi člena 4(4) zakona o pravdnem postopku ali je postopek obvezen predsodni spravni postopek na podlagi člena 1(4) zakona o spravnem postopku.

Če mora stranka v postopku v skladu z odločitvijo sodišča o delitvi stroškov postopka kriti stroške, povezane s pravnim zastopnikom ali svetovalcem druge stranke v postopku, morajo biti stroški, ki jih določi sodišče, upravičeni in ne smejo biti višji, kot je potrebno. Stroški najema več zastopnikov se povrnejo samo, če so nastali zaradi zapletenosti zadeve ali potrebne zamenjave zastopnika.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Pravna podlaga za stroške postopka:

 • zakon o pravdnem postopku,
 • zakon o sodnih izvršiteljih,
 • zakon o državnih taksah,
 • pravni akti, izdani na podlagi zakona o pravdnem postopku.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo v estonščini.

Angleški prevodi estonskih pravnih aktov, ki določajo stroške in njihovo pravno podlago, so na voljo na spletni strani Riigi Teataja (državni uradni list).

Kje najti informacije o mediaciji?

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za izvajanje Direktive 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Splošna vprašanja o mediaciji lahko pošljete na e-naslov ministrstva za pravosodje: info@just.ee.

Spravni postopek v civilnih zadevah je urejen z zakonom o spravnem postopku, ki določa pravice in obveznosti mediatorjev ter smernice za izvajanje in izvrševanje sporazumov, sklenjenih s pomočjo mediatorja. V skladu z navedenim zakonom lahko spravni postopek vodi:

 • fizična oseba, ki ji stranki v postopku zaupata nalogo vodenja postopka,
 • odvetnik;
 • notar,
 • v primeru, določenem z zadevnim zakonom, državni ali lokalni spravni organ.

Spravni postopek v upravnih zadevah je urejen z zakonom o postopku pred upravnimi sodišči, v kazenskih in prekrškovnih zadevah pa z zakonom o kazenskem postopku.

Kar zadeva uporabo mediacije v družinskem pravu, ministrstvo za socialne zadeve spodbuja razvoj dejavnosti družinskih mediatorjev. Na spletni strani združenja mediatorjev Estonije so na voljo informacije v estonščini in angleščini. Estonska zveza za dobrobit otrok – nepridobitna organizacija, ki podpira pravice otrok – pa zagotavlja svetovanje staršem, ki se želijo razvezati ali ločiti, in jih zaradi zaščite interesov otrok spodbuja k uporabi storitev spravnih posredovalcev. Zveza organizira tudi usposabljanje na področju družinske mediacije.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletna stran o stroških

Stroški, povezani s sodnimi postopki, in njihova višina so odvisni od trajanja in vrste sodne zadeve. Osnovni viri informacij o stroških, povezanih s sodnimi postopki, so zakoni o sodnih postopkih in zakon o državnih taksah. Ministrstvo za pravosodje objavlja in ureja uradno publikacijo Riigi Teataja (državni uradni list), ki omogoča dostop do:

 • zakonov in uredb,
 • uredb z zakonsko močjo predsednika republike,
 • odločb vrhovnega sodišča in mednarodnih sporazumov,
 • uredb samoupravnih lokalnih skupnosti.

Riigi Teataja vsebuje uradna prečiščena besedila zakonov, vladnih uredb in odredb, ministrskih uredb, uredb predsednika Eesti Pank (Banke Estonije), uredb državnega volilnega odbora, sklepov parlamenta, uredb občinskih in mestnih svetov ter uredb občinskih in mestnih uprav. Zakonodaja in drugi dokumenti, ki so objavljeni v Riigi Teataja, so na voljo od leta 1990.

Analiza prakse določanja pravnih stroškov v civilnih postopkih je objavljena na spletni strani vrhovnega sodišča.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Na spletni strani sodišč so na voljo statistični podatki o postopkih pred sodišči prve in druge stopnje od leta 1996.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

•   Sodna taksa, ki jo je treba plačati za posamezne vrste postopkov, je določena v zakonu o državnih taksah.

•   Plačila sodnim izvršiteljem so določena v zakonu o sodnih izvršiteljih.

•   Statistični podatki o povprečnih skupnih stroških posameznih vrst postopkov niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Kako se zagotavljajo takšne informacije?

Pri plačilih sodnim izvršiteljem se obračuna 20-odstotni DDV.

Za povrnitev DDV, ki se obračuna na stroške postopka, mora prijavitelj dokazati, da ni zavezanec za DDV ali da DDV ne more dobiti povrnjenega iz drugih razlogov.

Kakšne so veljavne stopnje?

Od 1. julija 2009 je stopnja DDV v Estoniji 20 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Pravna pomoč je na voljo, če stroški pravnih storitev za več kot dvakrat presegajo prosilčev povprečni mesečni dohodek, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje.

Davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom, se odštejejo od izračunanega rezultata.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči oškodovancem

Država lahko dodeli pravno pomoč v skladu z zakonom o pravdnem postopku. Vrste pravne pomoči, ki jih zagotavlja država, ter pogoji in pravila za pridobitev takih vrst pravne pomoči so določeni v zakonu o državni pravni pomoči.

Pravna pomoč se lahko dodeli fizični osebi, ki ima ob vložitvi prošnje stalno prebivališče v Estoniji ali drugi državi članici Evropske unije. Stalno prebivališče osebe se ugotavlja na podlagi člena 59 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Drugim fizičnim osebam se pravna pomoč lahko dodeli samo, če so do nje upravičene na podlagi mednarodnega sporazuma.

Državna pravna pomoč se ne dodeli, če:

 • je prosilec sposoben sam braniti svoje pravice;
 • prosilec nima pravice, za katere zaščito zaproša za pravno pomoč;
 • bi prosilec lahko kril stroške pravnih storitev iz lastnega premoženja, ki ga je mogoče prodati brez večjih težav;
 • se pričakuje, da stroški pravnih storitev ne bodo za več kot dvakrat presegli prosilčevega povprečnega mesečnega dohodka, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje ter od katerega se odštejejo davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom;
 • iz okoliščin jasno izhaja le majhna verjetnost, da bo prosilec sposoben braniti svoje pravice;
 • se prošnja vloži zaradi vložitve odškodninskega zahtevka za nematerialno škodo in v zadevi ni pomembnega javnega interesa;
 • spor zadeva poslovno dejavnost prosilca in ne vpliva na njegove pravice, ki niso povezane s to poslovno dejavnostjo;
 • se prošnja vloži za zaščito blagovne znamke, patenta, uporabnega ali industrijskega modela, topografij integriranih vezij ali drugih vrst pravic intelektualne lastnine, razen pravic, ki izhajajo iz zakona o avtorskih pravicah;
 • ima prosilec jasne skupne interese z osebo, ki ni upravičena do pravne pomoči; v tem primeru obstaja tveganje, da bi se lahko prejeta pravna pomoč prenesla na neupravičeno osebo;
 • se prošnja vloži za zaščito pravice, ki je bila prenesena na prosilca, in je mogoče sklepati, da je bila ta pravica na prosilca prenesena z namenom pridobitve državne pravne pomoči;
 • so pravne storitve zagotovljene s pogodbo o zavarovanju stroškov postopka, ki jo je sklenil prosilec, ali na podlagi obveznega zavarovanja;
 • je morebitna korist prosilca v tej zadevi nesorazmerno majhna v primerjavi s predvidenimi stroški, ki bi jih imela država z zagotavljanjem pravne pomoči.

Več informacij o državni pravni pomoči je na voljo na spletni strani estonske odvetniške zbornice.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči osumljencem in tožencem

Za dodelitev pravne pomoči osumljencem ali tožencem veljajo enaki pogoji kot za oškodovance.

Brezplačni sodni postopki

V zakonu o državnih taksah so določene okoliščine, v katerih je mogoča oprostitev plačila državnih taks. V sodnem postopku so plačila sodne takse oproščena naslednja dejanja:

 • pregled ugovora ali pritožbe, s katero se zahteva plačilo ali plača, razglasitev ničnosti prekinitve pogodbe o zaposlitvi, vrnitev na delovno mesto ali sprememba besedila podlage za prenehanje delovnega razmerja;
 • pregled pritožbe, s katero se zahteva preživnina, pri preživninskem zahtevku za otroke pa zahtevek za pospešeni postopek za plačilni nalog;
 • pregled odškodninskega zahtevka zaradi protipravne obsodbe, protipravnega kazenskega pregona, protipravnega preventivnega pripora in drugih vrst neupravičenega odvzema prostosti ter pregled odškodninskega zahtevka zaradi materialne škode, ki je nastala zaradi protipravnega izreka kazni za prekršek;
 • prva izdaja sodnih listin v zvezi s kazensko zadevo;
 • postopek za napotitev osebe v ustanovo zaprtega tipa;
 • pregled zahtevka za povračilo premoženja, ki je bilo zaseženo ali zapuščeno v povezavi s protipravnimi prisilnimi ukrepi, in odškodninskega zahtevka;
 • pregled zadeve, v kateri se dokazuje trajanje pokojninske dobe;
 • pregled ugovora v upravni zadevi;
 • pregled prošnje za oprostitev plačil notarjem in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled prošnje za pravno pomoč in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled ugovora ali pritožbe v zvezi s škodo, ki je nastala zaradi telesne poškodbe ali druge motnje ali smrti glavnega hranilca;
 • izdelava kopije do petih strani procesnih listin v upravni zadevi.

Plačila sodnih taks so oproščena naslednja dejanja:

 • vložitev ugovora mladoletne osebe zoper odločitev sodišča v zadevi, v kateri ji je zakonsko dodeljena neodvisna pravica do pritožbe;
 • zadeva, ki jo vloži prosilec za pokojnino ali podporo zaradi nepravilnega izplačila ali neizplačila pokojnine ali podpore;
 • vložitev pritožbe fizične osebe zoper odločitev volilnega odbora;
 • vložitev zahtevka skrbniške ustanove za odvzem starševskih pravic ali imenovanje skrbnika mladoletne osebe ali drugega zahtevka, vloženega v interesu otroka, za katerega je ta ustanova odgovorna;
 • vložitev predloga davčnih organov za uvedbo stečajnega postopka ali drugega zahtevka v zvezi s postopki zaradi nesolventnosti in v zadevah, vloženih za določitev višine davka;
 • vložitev pritožbe okrajne uprave v skladu s pravili, ki temeljijo na zakonu o zemljiški reformi, glede opravljanja nalog hipotekarnega upnika v zadevi, povezani s hipoteko, v korist države;
 • predložitev zahtevka sodnega izvršitelja sodišču v zvezi z opravljanjem izvršilnega postopka na podlagi zakona o izvršilnem postopku in vložitev ugovora zoper odločitev sodišča v zvezi z izvršilnim postopkom v skladu s členom 599 zakona o pravdnem postopku.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Sodišče, ki odloča v zadevi, v sodni odločbi ali odločitvi o koncu postopka določi, kako se stroški postopka razdelijo med strankama. Sodišče mora določiti, katere stroške postopka ali po potrebi kolikšen delež stroškov postopka mora kriti vsaka stranka. Če višje sodišče spremeni sodbo ali izda novo sodbo, ne da bi zadevo predložilo v novo obravnavo, mora sodišče skladno s tem po potrebi spremeniti razdelitev stroškov postopka.

Stranka v sodnem postopku ima pravico, da od sodišča prve stopnje, ki je odločalo v zadevi, zahteva, naj določi denarni znesek stroškov postopka na podlagi sorazmerne delitve stroškov, določene v sodbi sodišča. Stranka v sodnem postopku lahko to stori v 30 dneh od začetka veljavnosti odločbe sodišča o razdelitvi stroškov. Zahtevku je treba priložiti seznam stroškov postopka, ki vsebuje tudi podrobne podatke o sestavi teh stroškov. Sodišče lahko določi rok, do katerega mora stranka v postopku predložiti dodatne podatke o stroških postopka, ki jih želi povrnjene, ali od stranke zahteva, naj zagotovi dokazila o teh stroških. Sodišče nasprotni stranki takoj posreduje zahtevek za določitev stroškov postopka ter seznam stroškov postopka in dokazila o stroških.

Nasprotna stranka lahko po vročitvi zahtevka v roku, ki ga določi sodišče, vloži ugovor. Rok za odgovor ne sme biti krajši od sedmih dni. Dodelitev pravne pomoči ne izključuje ali omejuje obveznosti prejemnika pravne pomoči, da v skladu s sodbo sodišča povrne stroške, ki jih je imela nasprotna stranka. Neuspela stranka krije svoje stroške postopka v celoti, tudi kadar je oproščena plačila stroškov postopka ali kadar ji je bila za plačilo teh stroškov dodeljena pravna pomoč.

Če sodišče tožbi ugodi, odredi, naj toženec plača delež stroškov postopka, katerih plačila je tožnik oproščen ali ki jih lahko plača v obrokih. Ta znesek, ki je sorazmeren s tistim delom tožbe, ki mu je bilo ugodeno, je treba vplačati v javna sredstva.

Plačila izvedencem

Razen če sodišče odredi drugače, mora osnovne stroške postopka v obsegu, ki ga določi sodišče, plačati stranka, ki je vložila zahtevek, v zvezi s katerim so stroški nastali. Če obe stranki vložita zahtevek ali če izvedenca povabi sodišče, se stroški enakovredno razdelijo med stranki.

Izvedenci prejmejo plačilo glede na opravljene naloge. Urne postavke je treba izplačati v znesku, ki je med najnižjo in najvišjo urno postavko, določeno v vladni uredbi. Izvedencem se za izvedensko mnenje plača od deset- do štiridesetkratnik najnižje urne postavke. Pri določitvi urne postavke, ki jo je treba plačati, sodišče upošteva:

 • kvalifikacije izvedenca,
 • zapletenost dela,
 • neizogibne stroške, ki so nastali zaradi uporabe potrebnih sredstev,
 • posebne okoliščine, v katerih je izvedenec opravil zahtevano delo.

Povrniti je treba tudi stroške, povezane s pripravo in oblikovanjem izvedenskega mnenja, vključno s stroški pomožnega osebja ter materialov in sredstev, uporabljenih pri preiskavi, ter vse stroške, nastale zaradi sodnega postopka, zlasti v zvezi s prehrano in nastanitvijo.

Znesek, ki ga je treba plačati izvedencu, in njegove stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njegove storitve.

Izvedenci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Če je izvedenec izpolnil svojo obveznost, mu sodišče zagotovi plačilo ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila izvedencem in stroški javne sodnomedicinske ustanove, povezani s pripravo izvedenskega mnenja, so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne enako kot stroške postopka.

Plačila prevajalcem in tolmačem

Zunanji tolmači, ki sodelujejo v sodnem postopku, prejmejo za tolmačenje od dva- do štiridesetkratnik najnižje državne urne postavke Prevajalci prejmejo plačilo na stran prevoda, ki je največ dvajsetkratnik najnižje urne postavke.

Znesek, ki ga je treba plačati tolmačem ali prevaja

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Pravni svetovalci

Plačila pravnim svetovalcem se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Pravniki

Plačila pravnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Odvetniki, pooblaščeni za zastopanje pred sodiščem

Plačila odvetnikom, pooblaščenim za zastopanje pred sodiščem, se v Estoniji ne urejajo s predpisi.

Sodni izvršitelji

Plačila sodnim izvršiteljem se v Estoniji urejajo z zakonom o sodnih izvršiteljih. Plačilo sodnemu izvršitelju je lahko sestavljeno iz plačila za sprožitev postopka, glavnega plačila za postopek in dodatnega plačila za izvršilne dejavnosti. Sodni izvršitelj lahko zaračuna tudi znesek za zagotovitev strokovne storitve.

Odvetniki

Plačila odvetnikom se v Estoniji ne urejajo s predpisi, temveč se določijo v pogodbi s stranko. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži. Stranka mu povrne stroške, ki so mu nastali pri zagotavljanju pravnih storitev.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Fiksni stroški, ki jih imajo stranke v civilnih postopkih, so:

 • sodna taksa,
 • stroški zavarovanja razveljavitve,
 • stroški zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroški zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroški sodnih izvršiteljev, ki vročijo procesne listine,
 • stroški objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • plačilo izvedencem, tolmačem in prevajalcem,
 • drugi stroški obravnavanja zadeve in izvensodni stroški.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranka, ki je vložila zahtevek za začetek postopka ali izvedbo procesnega dejanja, mora vnaprej plačati naslednje stroške:

 • sodno takso,
 • stroške zavarovanja razveljavitve,
 • stroške zavarovanja zahteve za razveljavitev zamudne sodbe,
 • stroške zavarovanja obnove postopka ali ponovne določitve kazni,
 • stroške sodnih izvršiteljev, ki posredujejo procesne listine,
 • stroške objave sodnih pozivov ali obvestil v uradni publikaciji Ametlikud Teadaanded (uradne objave) ali časopisu,
 • stroške pregleda zadeve v znesku, ki ga določi sodišče.

Razen če sodišče odloči drugače, mora stranka v postopku, ki je vložila zahtevek, zaradi katerega so nastali stroški, vnaprej poravnati zneske, ki jih zaračunajo izvedenci, tolmači in prevajalci.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskem postopku so določeni v zakonu o kazenskem postopku in se delijo na stroške postopka, posebne stroške in dodatne stroške.

Stroški postopka so:

 • ustrezno plačilo izbranemu zagovorniku ali zastopniku in drugi nujni stroški, ki jih ima stranka v postopku v zvezi s kazenskim postopkom;
 • zneski, ki se izplačajo žrtvam, pričam, izvedencem in usposobljenim osebam na podlagi člena 178 zakona o kazenskem postopku, razen stroškov, navedenih v členu 176(1)(1) zakona;
 • stroški državne sodnomedicinske institucije ali drugega državnega organa ali pravne osebe v zvezi z izvedbo izvedenskih ocen ali ugotavljanjem intoksikacije;
 • plačilo, določeno za postavljenega zagovornika, in njegovi stroški, če so upravičeni in razumni;
 • stroški, nastali pri kopiranju gradiva iz kazenskega spisa za zagovornika v skladu s členom 224(1) zakona o kazenskem postopku;
 • stroški hranjenja, pošiljanja in uničenja dokazov;
 • stroški v zvezi s hranjenjem, prenosom in uničenjem zaseženega premoženja;
 • stroški, nastali zaradi zavarovanja civilne tožbe;
 • odškodnine ob obsodilni sodbi;
 • drugi stroški, ki jih ima organ, ki vodi kazenski postopek med izvajanjem tega postopka, razen stroškov, ki se v skladu z zakonom o kazenskem postopku štejejo za posebne ali dodatne stroške.

Če ima stranka v postopku več zagovornikov ali zastopnikov, se plačilo zanje vključi v stroške postopka, če ne presega razumne ravni običajnega plačila enemu zagovorniku ali zastopniku.

Če se osumljeni ali obtoženi zagovarja sam, se stroški obrambe, potrebni za obramo, vključijo v stroške postopka. Čezmerni stroški, ki ne bi nastali, če bi sodeloval zagovornik, ne bodo vključeni v stroške postopka.

Stroški, ki nastanejo osebam, ki niso stranke v postopku, in se nanašajo na izvedbo izvedenskih analiz, se povrnejo v skladu s pogoji in pravili iz zakona o sodnomedicinskih preiskavah.

Posebni stroški so stroški, povezani s preložitvijo sodne obravnave, ker se je stranka v postopku ne udeleži, in stroški obvezne udeležbe.

Dodatni stroški so:

 • plačilo osebi, ki ni stranka v postopku, za informacije o dejstvih, povezanih s predmetom dokazovanja;
 • stroški zadržanja osumljenca ali obtoženca v priporu;
 • zneski, plačani tolmačem ali prevajalcem v skladu s členom 178 zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, izplačani v kazenskem postopku v skladu z zakonom o nadomestilu za škodo, ki jo je država povzročila osebi zaradi neupravičenega odvzema prostosti;
 • stroški, ki so nastali državnim in lokalnim organom v zvezi s kazenskim postopkom in niso navedeni v členu 175(1)(1) ali (10) zakona o kazenskem postopku;
 • zneski, plačani zastopnikom prič v skladu s členom 671 zakona o kazenskem postopku.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

 • Ob oprostilni sodbi stroške postopka povrne država. Če je sodba obsodilna, stroške postopka povrne obsojenec. V primeru delne oprostilne sodbe država stroške povrne v skladu z obsegom, v katerem je bil obtoženi oproščen. Obveznost povračila stroškov postopka nastane, ko končna odločba postane pravnomočna.
 • Če se civilna tožba zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne oškodovanec. Če je civilni tožbi v celoti ugodeno, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne obsojeni storilec ali toženec. Če je civilni tožbi delno ugodeno, sodišče stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, ob upoštevanju vseh okoliščin razdeli med oškodovanca in obsojenega storilca ali toženca. Če se preizkus civilne tožbe zavrne, stroške postopka, povezane z zavarovanjem civilne tožbe, povrne država.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

V Estoniji posamezniki ne morejo vlagati zahtev za oceno ustavnosti. Stroški ocene se krijejo iz državnega proračuna. Stroški za strokovnjake, ki sodelujejo v sodnih postopkih, se krijejo iz državnega proračuna pod enakimi pogoji, kot veljajo za plačila izvedencem v civilnih postopkih.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške strank v postopku

V ustavnih postopkih stranke v postopku nimajo fiksnih stroškov.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Odvetniki morajo obvestiti stranke o celotnem obsegu dejavnosti, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev, in vseh povezanih stroških. Odvetnik ali vodja odvetniške pisarne stranki ponudi predračun in ji ga obrazloži.

Stroški udeležbe v postopkih

Stroški, ki jih krije stranka, ki je v postopku uspela

Stranka, ki je v postopku uspela, krije stroške plačila pravnega zastopnika ali svetovalca za tiste stroške, za katere sodišče meni, da so razumni in jih ne bi smela kriti stranka, ki v postopku ni uspela.

Stroški, ki jih krije stranka, ki v postopku ni uspela

V skladu z odločitvijo o stroških postopka mora stranka, ki v postopku ni uspela, povrniti stroške postopka stranke, ki je v postopku uspela, vključno s/z:

 • sodno takso,
 • jamstvom,
 • stroški, povezanimi s pričami, izvedenci, tolmači in prevajalci, ter stroški izvedenskega mnenja, ki ga pripravi oseba, ki ni stranka v postopku, pri čemer se slednji povrnejo na podlagi zakona o sodnomedicinskih preiskavah,
 • stroški pridobitve dokaznih listin in fizičnih dokazov,
 • stroški inšpekcijskega pregleda, vključno s potnimi stroški, ki jih je imelo sodišče,
 • stroški vročanja, posredovanja in izdaje procesnih listin,
 • stroški določitve vrednosti civilne zadeve,
 • stroški, povezanimi z zastopniki in svetovalci strank v postopku,
 • potnimi stroški, stroški poštnih in komunikacijskih storitev, stroški nastanitve in drugimi podobnimi stroški, ki jih imajo stranke v postopku v zvezi z njim,
 • zaslužkom ali drugimi stalnimi prihodki, ki jih izgubi stranka v postopku,
 • stroški zakonsko določenega predsodnega postopka, razen če je bila tožba vložena več kot šest mesecev po koncu predsodnega postopka,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za zavarovanje tožbe in stroški izvršitve odločitve o zavarovanju tožbe,
 • plačilom sodnemu izvršitelju za vročitev procesnih listin,
 • stroški obravnave prošnje za pravno pomoč pri kritju stroškov postopka,
 • stroški pospešenega postopka za plačilni nalog,
 • stroški udeležbe v spravnem postopku, če je sodišče od strank zahtevalo udeležbo na podlagi člena 4(4) zakona o pravdnem postopku ali je postopek obvezen predsodni spravni postopek na podlagi člena 1(4) zakona o spravnem postopku.

Če mora stranka v postopku v skladu z odločitvijo sodišča o delitvi stroškov postopka kriti stroške, povezane s pravnim zastopnikom ali svetovalcem druge stranke v postopku, morajo biti stroški, ki jih določi sodišče, upravičeni in ne smejo biti višji, kot je potrebno. Stroški najema več zastopnikov se povrnejo samo, če so nastali zaradi zapletenosti zadeve ali potrebne zamenjave zastopnika.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Pravna podlaga za stroške postopka:

 • zakon o pravdnem postopku,
 • zakon o sodnih izvršiteljih,
 • zakon o državnih taksah,
 • pravni akti, izdani na podlagi zakona o pravdnem postopku.

V katerih jezikih so na voljo informacije o pravni podlagi za stroške postopka v Estoniji?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo v estonščini.

Angleški prevodi estonskih pravnih aktov, ki določajo stroške in njihovo pravno podlago, so na voljo na spletni strani Riigi Teataja (državni uradni list).

Kje najti informacije o mediaciji?

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za izvajanje Direktive 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah. Splošna vprašanja o mediaciji lahko pošljete na e-naslov ministrstva za pravosodje: info@just.ee.

Spravni postopek v civilnih zadevah je urejen z zakonom o spravnem postopku, ki določa pravice in obveznosti mediatorjev ter smernice za izvajanje in izvrševanje sporazumov, sklenjenih s pomočjo mediatorja. V skladu z navedenim zakonom lahko spravni postopek vodi:

 • fizična oseba, ki ji stranki v postopku zaupata nalogo vodenja postopka,
 • odvetnik;
 • notar,
 • v primeru, določenem z zadevnim zakonom, državni ali lokalni spravni organ.

Spravni postopek v upravnih zadevah je urejen z zakonom o postopku pred upravnimi sodišči, v kazenskih in prekrškovnih zadevah pa z zakonom o kazenskem postopku.

Kar zadeva uporabo mediacije v družinskem pravu, ministrstvo za socialne zadeve spodbuja razvoj dejavnosti družinskih mediatorjev. Na spletni strani združenja mediatorjev Estonije so na voljo informacije v estonščini in angleščini. Estonska zveza za dobrobit otrok – nepridobitna organizacija, ki podpira pravice otrok – pa zagotavlja svetovanje staršem, ki se želijo razvezati ali ločiti, in jih zaradi zaščite interesov otrok spodbuja k uporabi storitev spravnih posredovalcev. Zveza organizira tudi usposabljanje na področju družinske mediacije.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletna stran o stroških

Stroški, povezani s sodnimi postopki, in njihova višina so odvisni od trajanja in vrste sodne zadeve. Osnovni viri informacij o stroških, povezanih s sodnimi postopki, so zakoni o sodnih postopkih in zakon o državnih taksah. Ministrstvo za pravosodje objavlja in ureja uradno publikacijo Riigi Teataja (državni uradni list), ki omogoča dostop do:

 • zakonov in uredb,
 • uredb z zakonsko močjo predsednika republike,
 • odločb vrhovnega sodišča in mednarodnih sporazumov,
 • uredb samoupravnih lokalnih skupnosti.

Riigi Teataja vsebuje uradna prečiščena besedila zakonov, vladnih uredb in odredb, ministrskih uredb, uredb predsednika Eesti Pank (Banke Estonije), uredb državnega volilnega odbora, sklepov parlamenta, uredb občinskih in mestnih svetov ter uredb občinskih in mestnih uprav. Zakonodaja in drugi dokumenti, ki so objavljeni v Riigi Teataja, so na voljo od leta 1990.

Analiza prakse določanja pravnih stroškov v civilnih postopkih je objavljena na spletni strani vrhovnega sodišča.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Na spletni strani sodišč so na voljo statistični podatki o postopkih pred sodišči prve in druge stopnje od leta 1996.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

•   Sodna taksa, ki jo je treba plačati za posamezne vrste postopkov, je določena v zakonu o državnih taksah.

•   Plačila sodnim izvršiteljem so določena v zakonu o sodnih izvršiteljih.

•   Statistični podatki o povprečnih skupnih stroških posameznih vrst postopkov niso na voljo.

Davek na dodano vrednost

Kako se zagotavljajo takšne informacije?

Pri plačilih sodnim izvršiteljem se obračuna 20-odstotni DDV.

Za povrnitev DDV, ki se obračuna na stroške postopka, mora prijavitelj dokazati, da ni zavezanec za DDV ali da DDV ne more dobiti povrnjenega iz drugih razlogov.

Kakšne so veljavne stopnje?

Od 1. julija 2009 je stopnja DDV v Estoniji 20 %.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Pravna pomoč je na voljo, če stroški pravnih storitev za več kot dvakrat presegajo prosilčev povprečni mesečni dohodek, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje.

Davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom, se odštejejo od izračunanega rezultata.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči oškodovancem

Država lahko dodeli pravno pomoč v skladu z zakonom o pravdnem postopku. Vrste pravne pomoči, ki jih zagotavlja država, ter pogoji in pravila za pridobitev takih vrst pravne pomoči so določeni v zakonu o državni pravni pomoči.

Pravna pomoč se lahko dodeli fizični osebi, ki ima ob vložitvi prošnje stalno prebivališče v Estoniji ali drugi državi članici Evropske unije. Stalno prebivališče osebe se ugotavlja na podlagi člena 59 Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Drugim fizičnim osebam se pravna pomoč lahko dodeli samo, če so do nje upravičene na podlagi mednarodnega sporazuma.

Državna pravna pomoč se ne dodeli, če:

 • je prosilec sposoben sam braniti svoje pravice;
 • prosilec nima pravice, za katere zaščito zaproša za pravno pomoč;
 • bi prosilec lahko kril stroške pravnih storitev iz lastnega premoženja, ki ga je mogoče prodati brez večjih težav;
 • se pričakuje, da stroški pravnih storitev ne bodo za več kot dvakrat presegli prosilčevega povprečnega mesečnega dohodka, ki se izračuna na podlagi povprečnega mesečnega dohodka v zadnjih štirih mesecih pred vložitvijo prošnje ter od katerega se odštejejo davki in plačila obveznega zavarovanja, stroški preživninskih obveznosti ter upravičeni stroški, povezani z nastanitvijo in prevozom;
 • iz okoliščin jasno izhaja le majhna verjetnost, da bo prosilec sposoben braniti svoje pravice;
 • se prošnja vloži zaradi vložitve odškodninskega zahtevka za nematerialno škodo in v zadevi ni pomembnega javnega interesa;
 • spor zadeva poslovno dejavnost prosilca in ne vpliva na njegove pravice, ki niso povezane s to poslovno dejavnostjo;
 • se prošnja vloži za zaščito blagovne znamke, patenta, uporabnega ali industrijskega modela, topografij integriranih vezij ali drugih vrst pravic intelektualne lastnine, razen pravic, ki izhajajo iz zakona o avtorskih pravicah;
 • ima prosilec jasne skupne interese z osebo, ki ni upravičena do pravne pomoči; v tem primeru obstaja tveganje, da bi se lahko prejeta pravna pomoč prenesla na neupravičeno osebo;
 • se prošnja vloži za zaščito pravice, ki je bila prenesena na prosilca, in je mogoče sklepati, da je bila ta pravica na prosilca prenesena z namenom pridobitve državne pravne pomoči;
 • so pravne storitve zagotovljene s pogodbo o zavarovanju stroškov postopka, ki jo je sklenil prosilec, ali na podlagi obveznega zavarovanja;
 • je morebitna korist prosilca v tej zadevi nesorazmerno majhna v primerjavi s predvidenimi stroški, ki bi jih imela država z zagotavljanjem pravne pomoči.

Več informacij o državni pravni pomoči je na voljo na spletni strani estonske odvetniške zbornice.

Drugi pogoji, povezani z dodelitvijo pravne pomoči osumljencem in tožencem

Za dodelitev pravne pomoči osumljencem ali tožencem veljajo enaki pogoji kot za oškodovance.

Brezplačni sodni postopki

V zakonu o državnih taksah so določene okoliščine, v katerih je mogoča oprostitev plačila državnih taks. V sodnem postopku so plačila sodne takse oproščena naslednja dejanja:

 • pregled ugovora ali pritožbe, s katero se zahteva plačilo ali plača, razglasitev ničnosti prekinitve pogodbe o zaposlitvi, vrnitev na delovno mesto ali sprememba besedila podlage za prenehanje delovnega razmerja;
 • pregled pritožbe, s katero se zahteva preživnina, pri preživninskem zahtevku za otroke pa zahtevek za pospešeni postopek za plačilni nalog;
 • pregled odškodninskega zahtevka zaradi protipravne obsodbe, protipravnega kazenskega pregona, protipravnega preventivnega pripora in drugih vrst neupravičenega odvzema prostosti ter pregled odškodninskega zahtevka zaradi materialne škode, ki je nastala zaradi protipravnega izreka kazni za prekršek;
 • prva izdaja sodnih listin v zvezi s kazensko zadevo;
 • postopek za napotitev osebe v ustanovo zaprtega tipa;
 • pregled zahtevka za povračilo premoženja, ki je bilo zaseženo ali zapuščeno v povezavi s protipravnimi prisilnimi ukrepi, in odškodninskega zahtevka;
 • pregled zadeve, v kateri se dokazuje trajanje pokojninske dobe;
 • pregled ugovora v upravni zadevi;
 • pregled prošnje za oprostitev plačil notarjem in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled prošnje za pravno pomoč in predložitev ugovora zoper odločitev sodišča v taki zadevi;
 • pregled ugovora ali pritožbe v zvezi s škodo, ki je nastala zaradi telesne poškodbe ali druge motnje ali smrti glavnega hranilca;
 • izdelava kopije do petih strani procesnih listin v upravni zadevi.

Plačila sodnih taks so oproščena naslednja dejanja:

 • vložitev ugovora mladoletne osebe zoper odločitev sodišča v zadevi, v kateri ji je zakonsko dodeljena neodvisna pravica do pritožbe;
 • zadeva, ki jo vloži prosilec za pokojnino ali podporo zaradi nepravilnega izplačila ali neizplačila pokojnine ali podpore;
 • vložitev pritožbe fizične osebe zoper odločitev volilnega odbora;
 • vložitev zahtevka skrbniške ustanove za odvzem starševskih pravic ali imenovanje skrbnika mladoletne osebe ali drugega zahtevka, vloženega v interesu otroka, za katerega je ta ustanova odgovorna;
 • vložitev predloga davčnih organov za uvedbo stečajnega postopka ali drugega zahtevka v zvezi s postopki zaradi nesolventnosti in v zadevah, vloženih za določitev višine davka;
 • vložitev pritožbe okrajne uprave v skladu s pravili, ki temeljijo na zakonu o zemljiški reformi, glede opravljanja nalog hipotekarnega upnika v zadevi, povezani s hipoteko, v korist države;
 • predložitev zahtevka sodnega izvršitelja sodišču v zvezi z opravljanjem izvršilnega postopka na podlagi zakona o izvršilnem postopku in vložitev ugovora zoper odločitev sodišča v zvezi z izvršilnim postopkom v skladu s členom 599 zakona o pravdnem postopku.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Sodišče, ki odloča v zadevi, v sodni odločbi ali odločitvi o koncu postopka določi, kako se stroški postopka razdelijo med strankama. Sodišče mora določiti, katere stroške postopka ali po potrebi kolikšen delež stroškov postopka mora kriti vsaka stranka. Če višje sodišče spremeni sodbo ali izda novo sodbo, ne da bi zadevo predložilo v novo obravnavo, mora sodišče skladno s tem po potrebi spremeniti razdelitev stroškov postopka.

Stranka v sodnem postopku ima pravico, da od sodišča prve stopnje, ki je odločalo v zadevi, zahteva, naj določi denarni znesek stroškov postopka na podlagi sorazmerne delitve stroškov, določene v sodbi sodišča. Stranka v sodnem postopku lahko to stori v 30 dneh od začetka veljavnosti odločbe sodišča o razdelitvi stroškov. Zahtevku je treba priložiti seznam stroškov postopka, ki vsebuje tudi podrobne podatke o sestavi teh stroškov. Sodišče lahko določi rok, do katerega mora stranka v postopku predložiti dodatne podatke o stroških postopka, ki jih želi povrnjene, ali od stranke zahteva, naj zagotovi dokazila o teh stroških. Sodišče nasprotni stranki takoj posreduje zahtevek za določitev stroškov postopka ter seznam stroškov postopka in dokazila o stroških.

Nasprotna stranka lahko po vročitvi zahtevka v roku, ki ga določi sodišče, vloži ugovor. Rok za odgovor ne sme biti krajši od sedmih dni. Dodelitev pravne pomoči ne izključuje ali omejuje obveznosti prejemnika pravne pomoči, da v skladu s sodbo sodišča povrne stroške, ki jih je imela nasprotna stranka. Neuspela stranka krije svoje stroške postopka v celoti, tudi kadar je oproščena plačila stroškov postopka ali kadar ji je bila za plačilo teh stroškov dodeljena pravna pomoč.

Če sodišče tožbi ugodi, odredi, naj toženec plača delež stroškov postopka, katerih plačila je tožnik oproščen ali ki jih lahko plača v obrokih. Ta znesek, ki je sorazmeren s tistim delom tožbe, ki mu je bilo ugodeno, je treba vplačati v javna sredstva.

Plačila izvedencem

Razen če sodišče odredi drugače, mora osnovne stroške postopka v obsegu, ki ga določi sodišče, plačati stranka, ki je vložila zahtevek, v zvezi s katerim so stroški nastali. Če obe stranki vložita zahtevek ali če izvedenca povabi sodišče, se stroški enakovredno razdelijo med stranki.

Izvedenci prejmejo plačilo glede na opravljene naloge. Urne postavke je treba izplačati v znesku, ki je med najnižjo in najvišjo urno postavko, določeno v vladni uredbi. Izvedencem se za izvedensko mnenje plača od deset- do štiridesetkratnik najnižje urne postavke. Pri določitvi urne postavke, ki jo je treba plačati, sodišče upošteva:

 • kvalifikacije izvedenca,
 • zapletenost dela,
 • neizogibne stroške, ki so nastali zaradi uporabe potrebnih sredstev,
 • posebne okoliščine, v katerih je izvedenec opravil zahtevano delo.

Povrniti je treba tudi stroške, povezane s pripravo in oblikovanjem izvedenskega mnenja, vključno s stroški pomožnega osebja ter materialov in sredstev, uporabljenih pri preiskavi, ter vse stroške, nastale zaradi sodnega postopka, zlasti v zvezi s prehrano in nastanitvijo.

Znesek, ki ga je treba plačati izvedencu, in njegove stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njegove storitve.

Izvedenci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Če je izvedenec izpolnil svojo obveznost, mu sodišče zagotovi plačilo ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila izvedencem in stroški javne sodnomedicinske ustanove, povezani s pripravo izvedenskega mnenja, so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne enako kot stroške postopka.

Plačila prevajalcem in tolmačem

Zunanji tolmači, ki sodelujejo v sodnem postopku, prejmejo za tolmačenje od dva- do štiridesetkratnik najnižje državne urne postavke Prevajalci prejmejo plačilo na stran prevoda, ki je največ dvajsetkratnik najnižje urne postavke.

Znesek, ki ga je treba plačati tolmačem ali prevajalcem, in stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njihove storitve.

Pri določitvi urnih postavk, ki jih je treba plačati, mora sodišče upoštevati kvalifikacije tolmača ali prevajalca, zapletenost dela, neizogibne stroške, ki so nastali, in posebne okoliščine, v katerih je bilo potrebno tolmačenje ali prevod.

Tolmači in prevajalci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Sodišče zagotovi plačilo tolmaču ali prevajalcu ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila tolmačem in prevajalcem so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne stranki, ki je v postopku uspela, enako kot stroške postopka.

lcem, in stroške, ki jih je treba povrniti, določi sodišče, ki je naročilo njihove storitve.

Pri določitvi urnih postavk, ki jih je treba plačati, mora sodišče upoštevati kvalifikacije tolmača ali prevajalca, zapletenost dela, neizogibne stroške, ki so nastali, in posebne okoliščine, v katerih je bilo potrebno tolmačenje ali prevod.

Tolmači in prevajalci prejmejo plačilo samo, če vložijo zahtevo. Sodišče zagotovi plačilo tolmaču ali prevajalcu ne glede na to, ali so stranke v postopku vnaprej poravnale stroške ali pa je sodišče odredilo, da morajo stranke povrniti stroške.

Plačila tolmačem in prevajalcem so del stroškov postopka, ki jih stranka, ki v postopku ni uspela, povrne stranki, ki je v postopku uspela, enako kot stroške postopka.

Zadnja posodobitev: 08/08/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.