Stroški

Finska

Ta stran vsebuje informacije o sodnih stroških na Finskem.

Vsebino zagotavlja
Finska

Predpisi, ki urejajo plačila za storitve zaposlenih v pravniških poklicih

Odvetniki

Na Finskem nagrade odvetnikov urejajo Pravilnik o ustreznem poklicnem ravnanju odvetnikov in Smernice o tarifah, ki jih je odobrila Odvetniška zbornica Finske.

Sodni izvršitelji

Na Finskem honorarje sodnih izvršiteljev urejajo Uredba Vlade št. 925/2008, Zakon o taksah za izvršbo (34/1995) in Uredba Vlade št. 35/1995.

Pravni zastopniki (Advocates)

Na Finskem honorarje pravnih zastopnikov urejajo Trgovinski zakonik 18:5, Zakon o pravni pomoči (257/2002) in Uredba Vlade št. 290/2008.

Fiksni stroški

Fiksni stroški v civilnih postopkih

Fiksni stroški strank v civilnih postopkih

Na Finskem so fiksni stroški sestavljeni iz procesnih stroškov in stroškov za dokumente. Procesni stroški (stroški obravnave, vlog, dostave) se zaračunajo stranki kot nadomestilo za obravnavo zadeve in za ukrepe, ki se sprejmejo v postopku. Procesni stroški zajemajo tudi dostavo uradnega instrumenta, ki vsebuje odločitev ali začasno odločitev v zadevi. Stroški obravnave se gibljejo od 79 EUR v civilnih zadevah na okrožnih sodiščih do 223 EUR na gospodarskih sodiščih.

Stroški za dokumente (stroški za izpiske, kopije, potrdila) se zaračunajo za posebej zahtevane dokumente, razen če se uporabi zakonska oprostitev plačila stroškov. Ne zaračunajo se na primer stroški za dokumente, ki se izdajo oškodovani stranki v kazenskem postopku, v katerem pregon izvaja državni tožilec.

Natančni podatki o stroških so na voljo na spletni strani pravosodja in v Zakonu o sodnih stroških (Zakon o taksah za storitve sodišč in organov sodne administracije 701/1993) ter v ustreznih uredbah Državnega sveta.

V ločitvenih zadevah skupni stroški sojenja zajemajo začetno takso 79 EUR in 44 EUR za nadaljevanje postopka po obdobju za premislek. Pomoč odvetnika stane približno 1 000 EUR. V zadevah, v katerih se vlagajo vloge, taksa znaša 72 EUR. V zadevah civilnega prava znašajo stroški sojenja od 79 do 179 EUR na okrožnem sodišču in dodatnih 179 EUR, če se vloži pritožba na Pritožbeno sodišče. Nagrade odvetnikov so lahko 6 000 EUR ali več.

Faza civilnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranke morajo plačati fiksne stroške ob koncu postopka.

Fiksni stroški v kazenskih postopkih

Fiksni stroški strank v kazenskih postopkih

Na Finskem stranke ne plačajo stroškov v kazenskih zadevah pred sodiščem prve stopnje, v katerih pregon izvaja državni tožilec.

Faza kazenskega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stranke morajo plačati fiksne stroške v kazenskem postopku ob koncu postopka.

Fiksni stroški v ustavnih postopkih

Fiksni stroški strank v ustavnih postopkih

Na Finskem ni ustavnih sodišč; zadevni primeri se obravnavajo v kazenskih postopkih. Stranke ne plačajo stroškov v kazenskih zadevah pred sodiščem prve stopnje, v katerih pregon izvaja državni tožilec.

Faza ustavnega postopka, v kateri je treba plačati fiksne stroške

Stroške je treba plačati ob koncu postopka.

Predhodne informacije, ki jih zagotovijo pravni zastopniki

Pravice in obveznosti strank

Pravni zastopniki morajo zagotoviti predhodne informacije strankam, ki bodo sodelovale v pravdi, tako da razumejo svoje pravice in obveznosti, možnosti za zmago in stroške – vključno s stroški, ki jih bo verjetno morala plačati stranka, ki ne bo uspela. Te zadeve ureja Kodeks ravnanja Odvetniške zbornice Finske. Odvetnik je po zakonu zavezan k varovanju poklicne tajnosti.

Pravna podlaga za stroške postopka

Kje najti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Finskem?

Informacije o pravni podlagi za stroške postopka so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

V katerih jezikih je mogoče dobiti informacije o pravni podlagi za stroške postopka na Finskem?

Vse informacije so na razpolago v finščini, švedščini in angleščini.

Kje najti informacije o mediaciji?

Informacije o mediaciji lahko najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje in Nacionalnega inštituta za zdravje in socialno skrbstvo.

Kje najti dodatne informacije o stroških?

Spletna stran z informacijami o stroških

Natančne informacije o stroških in taksah sodnih postopkov najdete brezplačno na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Kje najti informacije o povprečnem trajanju različnih postopkov?

Informacije o povprečnem trajanju postopkov najdete v rubriki „Pregled“ dejavnosti na spletni strani Ministrstva za pravosodje.

Kje najti informacije o povprečnih skupnih stroških posameznih postopkov?

Informacije o povprečnih skupnih stroških postopkov najdete na spletni strani finskega pravosodja.

Davek na dodano vrednost

Kako so zagotovljene te informacije?

Informacije so na voljo na spletni strani Ministrstva za pravosodje. V skladu s Smernicami o tarifah Odvetniške zbornice Finske mora ocena nagrade za opravljanje naloge za potrošnika vključevati DDV.

Kakšne so stopnje?

Za pravne storitve velja DDV po stopnji 22 odstotkov. Stroški pravne pomoči ne vključujejo DDV.

Pravna pomoč

Dohodkovni prag na področju civilnega pravosodja

Dohodkovni prag se izračuna v skladu z določeno formulo. Na splošno se brezplačna pravna pomoč odobri takrat, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva znašajo manj kot 700 EUR na mesec za eno osebo. Pravna pomoč se odobri s postopnim odbitkom, kadar so vlagateljeva razpoložljiva sredstva med 700 in 1 500 EUR. Pravna pomoč se ne odobri, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva presegajo 1 500 EUR na mesec. Zneski za zakonca so 600 EUR in 1 300 EUR.

Stroški pravne pomoči znašajo 70 EUR in se zaračunajo vlagateljem, ki se jim odobri pravna pomoč z odbitkom. Poleg tega se zaračuna dodaten odbitek, če vlagateljeva likvidna sredstva presegajo 5 000 EUR.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za obtožence

Dohodkovni prag se izračuna v skladu z določeno formulo. Na splošno se brezplačna pravna pomoč odobri takrat, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva znašajo manj kot 700 EUR na mesec za eno osebo. Pravna pomoč se odobri s postopnim odbitkom, kadar so vlagateljeva razpoložljiva sredstva med 700 in 1 500 EUR. Pravna pomoč se ne odobri, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva presegajo 1 500 EUR na mesec. Zneski za zakonca so 600 EUR in 1 300 EUR. Več informacij najdete na spletni strani pravosodja. Stroški pravne pomoči znašajo 70 EUR in se zaračunajo vlagateljem, ki se jim odobri pravna pomoč z odbitkom. Poleg tega se zaračuna dodaten odbitek, če vlagateljeva likvidna sredstva presegajo 5 000 EUR.

Poleg zgoraj navedenega so obtoženci upravičeni do zagovornika ne glede na svoj finančni položaj, če so obtoženi hudega kaznivega dejanja ali če so zaprti ali pridržani. Sodišče lahko na lastno pobudo imenuje zagovornika za osebo, mlajšo od 18 let, ali za osebo, ki ni sposobna, da bi se sama zagovarjala. Če se zgodi, da je obtoženec obsojen, mora povrniti stroške državi za honorar zagovornika, razen če bi bil upravičen do pravne pomoči. V tem primeru se obtoženčeva obveznost do plačila določi v skladu s predpisi o pravni pomoči.

Dohodkovni prag na področju kazenskega pravosodja za žrtve

Žrtve nekaterih hudih kaznivih dejanj, kot so nasilje v družini ali kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, so upravičene do odvetnika in osebe za pomoč ne glede na svoje finančno stanje.

Poleg tega lahko žrtve prejmejo pravno pomoč glede na skupna merila: na splošno se brezplačna pravna pomoč odobri takrat, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva znašajo manj kot 700 EUR na mesec za eno osebo. Pravna pomoč se odobri s postopnim odbitkom, kadar so vlagateljeva razpoložljiva sredstva med 700 in 1 500 EUR. Pravna pomoč se ne odobri, kadar vlagateljeva razpoložljiva sredstva presegajo 1 500 EUR na mesec. Zneski za zakonca so 600 EUR in 1 300 EUR. Stroški pravne pomoči znašajo 70 EUR in se zaračunajo vlagateljem, ki se jim odobri pravna pomoč z odbitkom. Poleg tega se zaračuna dodaten odbitek, če vlagateljeva likvidna sredstva presegajo 5 000 EUR.

Drugi pogoji, povezani z odobritvijo pravne pomoči žrtvam

Za pravno pomoč je treba vedno zaprositi pri javnem uradu za pravno pomoč. Vlogo je mogoče vložiti pri katerem koli takem uradu v državi, ne glede na prebivališče vlagatelja. Najlažje je vložiti vlogo pri najbližjem uradu.

Vlagatelj mora predložiti dokaze o svojem finančnem stanju, zavarovalno polico za sodne stroške, če jo ima, in zadevo, za katero potrebuje pravno pomoč.

Vloga se vloži pri uradu za pravno pomoč v ustni ali pisni obliki, priložiti pa ji je treba vso potrebno dokumentacijo. Obrazec vloge in priloge se lahko pošljejo uradu za pravno pomoč po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Obrazec vloge najdete na strani pravne pomoči – vloga; prav tako jo lahko dobite v javnih uradih za pravno pomoč, na sodiščih in v odvetniških pisarnah.

Če vlagatelj želi, da mu v sodni zadevi pomaga zasebni odvetnik, lahko odvetnik vloži vlogo za pravno pomoč.

Če je oseba žrtev nasilja v družini ali spolnega delikta, lahko sodišče imenuje odvetnika ali osebo za pomoč žrtvi – za namene predkazenske preiskave in sojenja. Če žrtev želi vložiti zahtevek na sojenju, sodišče imenuje odvetnika. Če žrtev nima zahtevkov, se lahko imenuje oseba za pomoč.

Kot je navedeno zgoraj, se zagovornik imenuje na zahtevo za osebo, osumljeno hudega kaznivega dejanja, in za osebo, ki je zaprta ali pridržana. Sodišče lahko na lastno pobudo imenuje zagovornika za osebo, mlajšo od 18 let, ali za osebo, ki ni sposobna, da bi se sama zagovarjala.

Brezplačni sodni postopki

Upravičenec do pravne pomoči je oproščen plačila stroškov.

Poleg tega so določene zadeve po zakonu (Zakon o sodnih stroških 701/1993, člena 6 in 7) brezplačne. Take zadeve so na primer prilagoditev dolgov posameznikov in kazenske zadeve pred sodiščem prve stopnje, v katerih pregon izvaja državni tožilec. Tuji organi in tujci so lahko deležni brezplačnih postopkov v primerih vzajemne pravne pomoči.

Kdaj mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela?

Praviloma stroške v zadevah civilnega prava nosi stranka, ki ni uspela (izjeme so zadeve z vlogami in zadeve z obveznimi pravnimi določbami, kot so mnoge zadeve s področja družinskega prava). Na upravnih sodiščih mora vsaka stranka plačati svoje stroške. V sodbi sodišča je navedeno, ali mora stranka, ki v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je uspela.

Nagrade izvedencem

O nagradah izvedencem odloča sodišče. Za te nagrade ni omejitev, vendar morajo biti zneski razumni.

Nagrade prevajalcem in tolmačem

O nagradah prevajalcem in tolmačem odloča sodišče. Za te nagrade ni omejitev, vendar morajo biti zneski razumni. Povprečna nagrada prevajalca znaša 80 EUR na stran. Stranka je oproščena plačila teh stroškov, če ji je bila odobrena pravna pomoč.

Sorodne povezave

Spletna stran Ministrstva za pravosodje

Spletna stran finskega sodstva

Spletna stran Odvetniške zbornice Finske

Sorodni dokumenti

Poročilo Finske o študiji preglednosti stroškov PDF (504 Kb) en

Zadnja posodobitev: 19/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.