Stroški

Nemčija

V tej študiji primera pogodb gospodarskega prava so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih situacijah: Primer A – nacionalna situacija: gospodarska družba je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR. Prodajalec kupnine ni prejel, ker kupec meni, da blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se odloči vložiti tožbo za celotno plačilo. Primer B – čezmejna situacija: gospodarska družba s sedežem v državi članici B je dobavila blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Pogodba je napisana v jeziku države članice B in spada pod njeno pristojnost. Kupec v državi članici A je zavrnil plačilo, ker po njegovem mnenju blago ni skladno z dogovorjenim. Prodajalec se je na podlagi pogodbe, sklenjene s kupcem, odločil, da bo v državi članici A vložil tožbo za celotno plačilo.

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Stroški v Nemčiji

Stroški postopka na prvi stopnji ali pritožbenega postopka

Študija primera

Postopek na prvi stopnji

Pritožbeni postopek


Začetni sodni stroški

Začetni sodni stroški

Primer A

1 035,00 EUR

Pritožba: 1 380,00 EUR
Revizija: 1 725,00 EUR

Primer B

1 035,00 EUR

Pritožba: 1 380,00 EUR
1 725,00 EUR


Stroški za odvetnike, sodne izvršitelje in izvedence

Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec


Ali je potrebno pravno zastopanje?

Povprečni stroški

Ali je potrebna udeležba sodnega izvršitelja?

Stroški po sodbi

Ali je treba poklicati strokovnjaka?

Stroški

Primer A

Da

Prva stopnja:
2 231 EUR

Ne

Odvisno od vrste izvršilnega ukrepa

Ne

Na podlagi urnih postavk. Znesek je odvisen od posameznega področja dejavnosti, vendar največ 125 EUR plus stroški in DDV.

Primer B

Da

Prva stopnja:
2 231 EUR

Ne


Ne

Na podlagi urnih postavk. Znesek je odvisen od posameznega področja dejavnosti, vendar največ 125 EUR plus stroški in DDV.


Stroški nadomestila za priče

Študija primera

Povračilo stroškov za priče


Ali so priče upravičene do povračila njihovih stroškov?

Stroški

Primer A

Da

Do 21 EUR na uro za izgubljeni zaslužek ter potni in drugi stroški.

Primer B

Da

Do 21 EUR na uro za izgubljeni zaslužek ter potni in drugi stroški.


Stroški pravne pomoči in povračilo drugih stroškovŠtudija primera

Pravna pomoč

Nadomestilo


Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko dodeli pravna pomoč?

Kdaj se pravna pomoč dodeli v celoti?

Kakšni so pogoji?

Ali se stranki, ki v postopku uspe, lahko povrnejo stroški postopka?

Kateri stroški niso upravičeni do povračila?

Ali obstajajo primeri, ko je treba pravno pomoč vrniti?

Primer A

Pravnim osebam s sedežem zunaj EU se pravna pomoč praviloma ne dodeli.

Splošne zahteve:

stranka mora biti v težkem finančnem položaju (brez dohodkov ali premoženja), sodni postopek pa mora imeti razumne možnosti za uspeh in ne sme biti zlonameren.

Če razpoložljivi dohodek stranke brez dohodka ali premoženja ne presega 15 EUR po odbitku nekaterih osnovnih nadomestil, ki jih prejema sama ali njeni družinski člani, ter stroškov stanovanja in ogrevanja.

Pravna pomoč se lahko v celoti odobri tudi v drugih primerih, vendar jo je treba povrniti v obrokih. Višina obroka je odvisna od razpoložljivega dohodka.

1. Ob prijavi (odvetnik ni potreben za prijavo)

2. Postopek še poteka

3. Glej tudi stolpec 1

Da, če je stranka zmagala

Stroški, ki niso bistveni za njihov sodni postopek ali obrambo

Glej stolpec 2

Primer B

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj

Glej primer A zgoraj


Stroški prevajanja in tolmačenja

Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški čezmejnih sporov?


Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno prevajanje?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno tolmačenje?

Približni stroški?

Opis

Primer A


Primer B

Načeloma je treba prevesti vse vloge sodišču in vse pisne dokaze. Sodišče lahko odloči, da dokumentov ni treba prevesti, če vsi sodniki, ki obravnavajo zadevo, razumejo zadevni jezik.

V večini primerov 1,55 EUR na 55 znakov, plus stroški in DDV

Jezik, ki se uporablja na sodiščih, je nemščina. Če vsi prisotni dobro obvladajo zadevni tuji jezik, se lahko odločijo, da tolmačenja ne bodo potrebovali.

70 EUR na uro plus stroški in DDV

Stroški vročitve dokumentov v tujini

Zadnja posodobitev: 06/09/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.